ustroj i način rada

 

Zavod za školstvo kao posebna upravna organizacija obavlja stručno-pedagoške, upravne i druge poslove u odgojno-obrazovnim ustanovama koje rade po hrvatskom nastavnom planu i programu u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe, osnovnog, srednjeg i obrazovanja za djecu s posebnim potrebama, a koje se odnosi na:

 1. Izradu prijedloga nastavnih planova i programa za predškolsko, obrazovanje za djecu s posebnim potrebama, osnovno i srednje obrazovanje.
 2. Praćenje primjene propisanih nastavnih planova i programa, udžbenika i priručnika, pedagoških standarda i normativa u praksi i predlaganje izmjena i dopuna istih.
 3. Ostvarivanje stručno-pedagoškog nadzora u izvođenju nastave i drugih oblika organiziranog rada prosvjetnih djelatnika, stručnih suradnika i ravnatelja ustanova.
 4. Donošenje metodologije izrade i realizacije godišnjih programa rada odgojno-obrazovnih ustanova.
 5. Izradu prijedloga popisa udžbenika za opće i strukovne škole.
 6. Izrada prijedloga školskog kalendara za školsku godinu.
 7. Izrada stručnih naputaka za rad i neposrednu stručnu pomoć odgojno-obrazovnim ustanovama i prosvjetnim djelatnicima.
 8. Skrb i pomoć pri uvođenju odgojitelja, nastavnika i stručnih suradnika u odgojno-obrazovni proces.
 9. Izrada prijedloga programa stručnog usavršavanja prosvjetnih djelatnika i stručnih suradnika odgojno-obrazovnih ustanova.
 10. Donošenje programa stručnog usavršavanja djelatnika i stručnih suradnika Zavoda.
 11. Stvaranje baze podataka u cilju evaluacije obrazovnog procesa.
 12. Aktivno sudjelovanje u procesu reforme općeg i strukovnog odgoja i obrazovanja.
 13. Izdavanje stručnih časopisa i publikacija.
 14. Izrada prijedloga provedbenih propisa iz djelokruga nadležnosti Zavoda.
 15. Sudjelovanje u obavljanju stručnih  ispita sukladno odredbama pravilnika županijskih ministarstava prosvjete, znanosti, kulture i športa.
 16. Izrada izvješća, analiza i drugih stručnih poslova za potrebe Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ.
 17. Suradnja Zavoda s Ministarstvom prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ.
 18. Suradnja Zavoda s Ministarstvom pravosuđa i uprave HNŽ, Uredom za zakonodavstvo Vlade HNŽ.
 19. Suradnja Zavoda sa drugim županijskim tijelima uprave.
 20. Podnošenje izvješća o radu Zavoda Vladi HNŽ.
 21. Obavljanje i drugih poslova od važnosti za obavljanje djelatnosti i poslovanje Zavoda sukladno Zakonu.