priroda i društvo


UVOD

Nastava prirode i društva u razrednoj nastavi doprinosi ponajprije intelektualnom, emocionalnom, moralnom i socijalnom razvoju učenika i tako se ucjepljuje u opće odgojne i obrazovne ciljeve škole.

Nastavni predmet prirode i društva objedinjuje sadržaje različitih znanstvenih i nastavnih područja, prirodoslovnih i društvenih, od kemije, fizike, biologije i geografije do povijesti, hrvatskoga jezika i informatike. Nastava prirode i društva, u procesima učenja i poučavanja, treba učenicima pomoći u ovladavanju ključnim pojmovima koji omogućuju nadograđivanje sadržaja prirodnih i društvenih predmeta u višim razredima osnovne škole.

CILJ

Doživjeti i osvijestiti složenost, raznolikost i međusobnu povezanost svih čimbenika koji djeluju u čovjekovu prirodnom i društvenom okružju, razvijati pravilan odnos prema ljudima i događajima, snošljivo i otvoreno prihvaćati različite stavove i mišljenja te poticati znatiželju za otkrivanjem pojava u prirodnoj i društvenoj zajednici.

ZADAĆE

Učenik treba:

  • upoznati vlastitu ulogu kao i uloge drugih ljudi u neposrednom okruženju;
  • upoznati svoje okruženje (obitelj, razred, školu, mjesto, zavičaj, državu);
  • istraživati i upoznavati zavičajne posebnosti (kulturu, običaje i sl.);
  • razvijati sposobnost snalaženja u vremenu i prostoru;
  • otkrivati i upoznavati živu i neživu prirodu, njezinu raznolikost, povezanost i promjenljivost;
  • oblikovati pozitivan vrijednosni odnos prema živim bićima i prirodi kao cjelini;
  • razvijati poštovanje prema prirodnoj, kulturnoj i društvenoj sredini te odgovoran odnos prema okolišu;
  • razvijati i sustavno unaprjeđivati zdravstveno-higijenske navike;
  • biti osposobljen za pravilno i sigurno ponašanje u prometu (pridržavanje propisa);
  • upoznati svoja prava i dužnosti kao i prava drugih ljudi u neposrednom okruženju.

 

DRUGI RAZRED

 

TEME

1. Ja sam učenik

Ključni pojmovi: učenik, učenica, učitelj/ica, razred, razredna zajednica.

Obrazovna postignuća: primjenjivati osnovna pravila pristojnoga ponašanja (pozdravljanje, ispričavanje, iskazivanje molbe); znati prava i izvršavati dužnosti učenika.

Prijedlozi za metodičku obradu:jednostavan lutkarski igrokaz prožet riječima uljudnog ophođenja; poticati na iskazivanje primjera lijepog ponašanja i dramatizirati ih; zajednički utvrditi pravila lijepog međusobnog ophođenja.

2. Moja škola

Ključni pojmovi:učionica, naziv škole, prostorije u školi i njihova namjena.

Obrazovna postignuća: znati naziv svoje škole; imenovati prostorije u školi i navesti njihovu namjenu; snalaziti se u školi.

Prijedlozi za metodičku obradu: provesti učenike školom, imenovati prostorije, razgovarati o njihovoj namjeni, usporediti s prostorijama predškolske ustanove, vježbati snalaženje, ponašanje i kretanje školskim prostorom; igre snalaženja: na temelju fotografija prepoznati prostoriju i u nju odnijeti zadani predmet.

3. Pravila života i rada u školi

Ključni pojmovi:djelatnici, kućni red, prava djece, higijena u školi.

Obrazovna postignuća: upoznati djelatnike u školi (ravnatelj, stručni suradnici, tehničko osoblje); primjenjivati odredbe kućnoga reda (početak nastave, ponašanje u učionici i izvan nje).

Prijedlozi za metodičku obradu: u neposrednom susretu upoznati učenike sa zaposlenicima škole koji nisu učitelji; ponoviti što se sjećamo iz prvog razreda što koji zaposlenik radi; prepoznati neke djelatnike po vanjskim obilježjima(odjeća, pribor, alat); fotografijama prostorija pridružiti fotografije uposlenika; kroz dramatizaciju ponoviti kućni red škole.

4. Snalaženje u prostoru

Ključni pojmovi: položaj u prostoru, kretanje u prostoru.

Obrazovna postignuća: odrediti položaj predmeta u prostoru, snalaziti se u prostoru prema zadanim odrednicama (lijevo, desno, gore, dolje, ispred, iza, naprijed, natrag).

Prijedlozi za metodičku obradu: promatrati položaj zadanog predmeta u odnosu prema nekom drugom predmetu u učionici; imenovati odnose u kojima su predmeti; staviti odabrane predmete u zadani odnos.

5. Moja uža i šira obitelji

Ključni pojmovi: obitelj, članovi obitelji, uža i šira obitelj.

Obrazovna postignuća: razlikovati užu od šire obitelji; znati imenovati članove uže i šire obitelji.

Prijedlozi za metodičku obradu: pričajući priče o različitim obiteljima potaknuti učenike da pričaju o svojoj obitelji; zaključiti da postoje različite obitelji, ali da im je zajedničko da se članovi obitelji međusobno vole, poštuju, pomažu; imenujući članove obitelji uočiti da postoji uža i šira obitelj; izraditi pano na kojem će svaki učenik predstaviti svoju obitelj.

6. Život u obitelji

Ključni pojmovi: zanimanja i dužnosti.

Obrazovna postignuća: navesti čime se bave roditelji, nabrojiti svoje dužnosti kao i dužnosti ostalih članova obitelji.

Prijedlozi za metodičku obradu: na temelju priče ili filma povesti razgovor o dužnostima članova obitelji; poticati učenike da govore o svojim zaduženjima u domu i izvan njega; izraditi vlastitu slikovnicu ili strip o svojim dužnostima tijekom dana.

7. Obiteljski dom i dvorište

Ključni pojmovi: dom, stan, kuća, prostorije u domu, kućni ljubimci (životinje)

Obrazovna postignuća: razlikovati pojmove dom, stan, kuća; imenovati najvažnije prostorije u domu.

Prijedlozi za metodičku obradu: motivacijskom pričom ili igrom asocijacije navesti učenike da govore o svom domu (kako se u njemu osjećaju i zašto ga vole); igrati igru: Što se gdje radi?, a učenici trebaju pogoditi o kojoj se prostoriji radi; igrati igru: Gdje je čiji dom (ptica, riba, jež…) kako bi se došlo do usvajanja pojmova dom, stan, kuća i njihovog međusobnog razlikovanja.

8. Odgovorno ponašanje u domu i izvan doma

Ključni pojmovi: sigurnost,odgovornost,opasnosti u domu i izvan doma.

Obrazovna postignuća: poštovati upute o odgovornom ponašanju kada je učenik sam u domu ili odlazi iz doma; izbjegavati opasnosti.

Prijedlozi za metodičku obradu:kroz lutkarsku igru o odgovornom ponašanju djeteta koje je samo u domu potaknuti učenike na razgovor o tome što je odgovorno ponašanje; dramatizirati opasne situacije i kroz sud o njima osvijestiti što je odgovorno ponašanje.

9. Mjesto u kojem živim

Ključni pojmovi: rodno mjesto, mjesto stanovanja, adresa.

Obrazovna postignuća: znati naziv mjesta stanovanja i točno navesti svoju adresu.

Prijedlozi za metodičku obradu: u izvanučioničnoj nastavi upoznati mjesto u kojem djeluje škola; poticati učenike na iskazivanje vlastitih spoznaja o svom mjestu; prošetati nekom od ulica u kojoj stanuje netko od učenika i utvrditi njegovu adresu; igrati igru: Poštar.

10. Promet i poštivanje prometnih pravila

Ključni pojmovi: promet, prometnica, pješaci, vozači, vozila.

Obrazovna postignuća: razumjeti potrebu poštivanja prometnih pravila; odgovorno sudjelovanje u prometu kao pješak ili vozač bicikla.

Prijedlozi za metodičku obradu: promatrati promet u okolini škole i u simuliranoj projekciji; imenovati sudionike u prometu; razgovarati o kretanju vozila i pješaka u prometu te o poštivanju pravila; provoditi vježbe kretanja u prometu.

11. Ponašanje pješaka u prometu

Ključni pojmovi:pješak, pješački prijelaz, semafor, raskrižje.

Obrazovna postignuća: osposobiti se za sigurno kretanje prometnicom i prelaženje preko nje; poznavanje značenja pješačkog prijelaza i semafora, te znakova na semaforu.

Prijedlozi za metodičku obradu: promatrati ponašanje pješaka u prometu; zamijetiti odgovorno i neodgovorno ponašanje pješaka; upoznati kroz vježbu izvan učionice pravila kretanja prometnicom i prelaženja ulice s obilježenim pješačkim prijelazom, i semaforom ili bez njega.

12. Prometni znakovi na putu od kuće do škole

Ključni pojmovi: sigurnost u prometu, važni prometni znakovi.

Obrazovna postignuća: osposobiti se za sigurno i samostalno kretanje od kuće do škole (učenik pješak, školski autobus, tramvaj, željeznička pruga …)

Prijedlozi za metodičku obradu: djecu uvesti u temu lutkarskom igrom o kretanju dvoje djece od kuće do škole; iznijeti vlastita iskustva; uz pomoć roditelja pronaći i koristiti najsigurniji put od kuće do škole.

13. Priroda se mijenja - jesenske promjene

Ključni pojmovi: jesen, promjene u prirodi i radovi u jesen.

Obrazovna postignuća: uočiti jesenske promjene u neposrednoj okolini i njihov utjecaj na život (vrijeme, radovi ljudi, biljke i životinje u okolini, domaće i divlje životinje).

Prijedlozi za metodičku obradu:integrirani tjedan:promatrati promjene u prirodi oko kuće, na putu do škole, u okolici škole; po mogućnosti posjetiti vrt, voćnjak, vinograd, šumu ili park; ubrati jesensko voće i povrće, kušati ga (kao o proizvode-zimnicu od njega); izraditi tematski plakat; predvidjeti koje će se promjene još dogoditi; pratiti promjene i voditi kalendar prirode.

14. Zima - uvjeti života i rada zimi

Ključni pojmovi: zima, snijeg, led.

Obrazovna postignuća: uočavati promjene u prirodi i njihov utjecaj na život; razlikovati zimu od jeseni (neka važnija obilježja).

Prijedlozi za metodičku obradu:integrirani tjedan - na istom području kao i u jesenje doba promatrati promjene u prirodi, uspoređivati sa onim što se događalo u jesen; uočiti razlike i predvidjeti daljnje promjene; uočiti rad, ponašanje i odjeću ljudi i to povezati s promjenama u prirodi; izraditi tematski plakat; voditi mali kalendar prirode.

15. Priroda se budi - život i rad u proljeće

Ključni pojmovi:proljeće, vjesnici proljeća, radovi u proljeće, odijevanje.

Obrazovna postignuća: imenovati tipične vjesnike proljeća; uočavati i pratiti promjene u prirodi i njihov utjecaj na život i rad ljudi; razlikovati jesen, zimu i proljeće.

Prijedlozi za metodičku obradu:integrirani tjedan:promatrati promjene u okolišu,bilježiti i ilustrirati; promatrati rad i odijevanje ljudi i to povezati s promjenama u prirodi; izraditi tematski plakat; voditi kalendar prirode; usporediti proljeće sa godišnjim dobima koja smo promatrali i uočiti sličnosti i razlike.

16. Bliži se ljeto

Ključni pojmovi: ljeto, ljetovanje, godišnja doba.

Obrazovna postignuća: uočavati i pratiti promjene u prirodi i njihov utjecaj na život; razlikovati godišnja doba prema najvažnijim obilježjima (načelo zavičajnosti).

Prijedlozi za metodičku obradu: u izvanučioničnoj nastavi promatrati promjene u krajoliku; navesti osobitosti kasnoga proljeća; poticati učenike da pričaju o vlastitim radostima zbog nadolazećeg ljeta; izraditi plakat; usporediti izrađeni plakat s plakatima o prethodnim temama; napraviti putem plakata koje smo izradili tijekom godine šetnju kroz godišnja doba.

17. Doba dana - od zore do noći

Ključni pojmovi: zora, jutro, prije podne, podne, poslije podne, predvečerje, večer, noć.

Obrazovna postignuća: razlikovati doba dana i promjene tijekom dana (zora, jutro, prije podne, podne, poslije podne, večer, noć); snalaziti se u vremenu (odrediti i imenovati doba dana).

Prijedlozi za metodičku obradu: igra: Dan-noć; igra asocijacija na zadanu riječ (dan, noć, jutro, prije podne, podne, poslije podne,večer); napraviti malu lentu vremena sa događajima koji se događaju tijekom dana (obzirom na doba dana) igre redanja doba dana na kartončićima (Izbaci uljeza, Poredaj po redu…); planiranje aktivnosti tijekom dana (Kako izgleda moj radni dan); vođenje tjednog dnevnika o aktivnostima tijekom dana.

18. Struktura i trajanje tjedna

Ključni pojmovi: tjedan (sedma dana), dani u tjednu: ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota, nedjelja.

Obrazovna postignuća: imenovati pravim redoslijedom sve dane u tjednu; naučiti da je tjedan razdoblje od sedam dana.

Prijedlozi za metodičku obradu: priča o aktivnostima nekog lika iz crtanog filma ili poznate priče prikazana kao strip sa različitim događajima na tjednoj lenti vremena; kartončićima s nazivima dana u tjednu igrati igre u kojima će učenici trebati imenovati dane u tjednu, redati ih pravim redoslijedom i znati koji dan je bio prije , a koji će doći nakon određenog dana.

19. Jučer, danas, sutra

Ključni pojmovi: jučer, danas, sutra.

Obrazovna postignuća: pravilno primjenjivati pojmove: jučer, danas, sutra.

Prijedlozi za metodičku obradu:planirati jednu nastavnu aktivnost koja će trajati tri dana, a obuhvaća planiranje, izradu i dovršavanje (jučer, danas, sutra); objasniti pojmove: jučer, danas, sutra, služeći se tjednim rasporedom sati.

20. Osobna čistoća

Ključni pojmovi: čistoća, osobna čistoća, zdravlje.

Obrazovna postignuća: razumjeti i znati objasniti važnost održavanja osobne čistoće.

Prijedlozi za metodičku obradu: igre pantomime vezane uz higijenske aktivnosti (učenik dobije karticu na kojoj je riječ, a on treba pantomimom dočarati pokrete); donijeti pribor za osobnu higijenu i utvrditi što čemu služi; potaknuti učenike na razgovor o pravilnoj uporabi higijenskih potrepština i o potrebi održavanja osobne higijene radi čuvanja svojeg i tuđeg zdravlja.

21. Zdravlje

Ključni pojmovi: zdravlje, pravilna prehrana, zaštita od bolesti.

Obrazovna postignuća: razumjeti važnost redovite i zdrave prehrane, očuvanja zdravlja, liječenja i cijepljenja.

Prijedlozi za metodičku obradu: igra kušanja zdrave hrane zavezanih očiju; pripremiti slikovni materijal iz svih skupina namirnica uključujući i manje zdravu hranu; razdvojiti slike zdrave i manje zdrave hrane; slike zdrave hrane razvrstati po skupinama(meso, mlijeko,voće, povrće, žitarice, jaja); izraditi plakat o hrani koju jedemo; poticati učenike da govore o svojim prehrambenim navikama; izraditi svoj tjedni jelovnik zdrave hrane.

22. Čistoća okoliša

Ključni pojmovi: okoliš, otpad, smeće, recikliranje.

Obrazovna postignuća: spoznati važnost održavanja čistoće prostora, predmeta i okoliša; prepoznati utjecaj čovjeka na okoliš; razlikovati smeće od otpada; uvidjeti važnost odvojenog skupljanja otpada i recikliranja kao načina štednje i smanjivanja zagađenja.

Prijedlozi za metodičku obradu: promatrati plakat sa slikama posljedica onečišćenja okoliša (TV emisija,film); poticati učenike na iznošenje svojih mišljenja i iskustava; izvanučionička nastava: Eko-patrola (fotoaparatom zabilježiti pozitivne i negativne primjere odnosa prema okolišu u našemu mjestu); izraditi plakat o tome što mi možemo učiniti da sačuvamo svoj okoliš čistim i zdravim.

23. Blagdani

Ključni pojmovi:blagdan.

Obrazovna postignuća: prepoznavanje obilježja blagdana i sudjelovanje u obilježavanju i čestitanju blagdana (Dani kruha-dani zahvale, Sveti Nikola, Božić- rodio se Isus, Nova godina, Uskrs).

Prijedlozi za metodičku obradu: praktičnim radom sudjelovati u obilježavanju blagdana tijekom školske godine; poticati učenike na iskazivanje vlastitih dojmova o određenom blagdanu; upoznati ih s činjenicom da drugu ljudi (drugih svjetonazora) imaju svoje važne i velike blagdane; potaknuti učenike da iznose različita iskustva obilježavanja i slavljenja blagdana.


TREĆI RAZRED


TEME

1. Ponašanje u školi i odnosi među učenicima

Ključni pojmovi:pristojno ponašanje, učenička prava i dužnosti, razumijevanje, uvažavanje.

Obrazovna postignuća: pristojno se ponašati u školi i izvan nje; mirno rješavati sukobe, međusobno pomagati i uvažavati se; upoznati prava i dužnosti učenika.

Prijedlozi za metodičku obradu: razgovor o prvim danima u drugom razredu i njihovim očekivanjima u novoj školskoj godini; upoznati ih s pravima i dužnostima, zajednički utvrditi pravila pristojnog ponašanja; objasniti važnost razumijevanja, međusobnog pomaganja i uvažavanja različitosti.

2. Obitelj

Ključni pojmovi: uža obitelj, šira obitelj.

Obrazovna postignuća: razlikovati užu i širu obitelj, imenovati članove uže obitelji (otac, majka, djeca) i šire obitelji (roditelji, djeca, djedovi i bake).

Prijedlozi za metodičku obradu:na temelju uvodne pričice o članovima uže i šire obitelji potaknuti učenike na razgovor o članovima svoje uže i šire obitelji (otac, majka, djeca, djedovi i bake), o njihovoj međusobnoj ljubavi i brizi; dramatizirati poželjne obiteljske situacije.

3. Rodbina

Ključni pojmovi: rodbina.

Obrazovna postignuća:otkriti značenje pojma „rodbina“ i znati da je svaka obitelj proširena rodbinom.

Prijedlozi za metodičku obradu: na temelju uvodne pričice o proširenoj obitelji potaknuti učenike da razgovaraju o svojoj proširenoj obitelji kako bi razumjeli da rodbinu čine braća i sestre naših roditelja i njihova djeca; imenovati članove rodbine (stric, ujak, teta, sestrična, bratić, rođaci).

4. Kultura stanovanja

Ključni pojmovi: obiteljska kuća; stambena zgrada; zajedničke prostorije.

Obrazovna postignuća: razlikovati obiteljsku kuću i stambenu zgradu; imenovati zajedničke prostorije u stambenoj zgradi (stubište,dizalo, podrum, tavan); odrediti kućni red i usvojiti pravila ponašanja u zgradi.

Prijedlozi za metodičku obradu: promatranjem stambenih objekata u blizini škole navesti učenike da uoče razlike između obiteljske kuće i stambene zgrade; upoznati zajedničke prostorije u stambenoj zgradi i kućni red koji je nastao zajedničkim dogovorom; promatrati prostor oko stambenih zgrada (zelene površine) i razgovarati o brizi svih stanara za taj prostor.

5. Kućanski uređaji

Ključni pojmovi: kućanski uređaji.

Obrazovna postignuća:upoznati važnije kućanske uređaje i njihovu svrhovitost; uočiti važnost pravilnoga korištenja ispravnih kućanskih uređaja.

Prijedlozi za metodičku obradu: jednostavnom lutkarskom igrom s personificiranim kućanskim uređajima potaknuti djecu da pričaju o vlastitom iskustvu njihova korištenja; usporediti lakoću obavljanja kućnih poslova uz pomoć aparata u odnosu na vrijeme u kojima oni nisu postojali; demonstrirati važnost pravilnoga korištenja ispravnih kućanskih uređaja zbog vlastite sigurnosti i sigurnosti ostalih ukućana.

6. Zaštita od požara

Ključni pojmovi:požar, vatrogasci, vatrogasni aparat.

Obrazovna postignuća: razlikovati vatru od požara; uočiti opasnost i štetne posljedice požara (osobito šumskog); upoznati mjere opreza; znati telefonski broj vatrogasne službe (93, 112); oblikovati pravilnu poruku o mjestu požara.

Prijedlozi za metodičku obradu: kratkom motivirajućom pričom ili video zapisom uvesti učenike u temu i raspravu o koristi vatre i njezinoj razornoj moći (požar); razgovarati o uzrocima požara i štetnim posljedicama; posebice naglasiti štetne posljedice šumskih požara; upoznati ih s vatrogasnim uređajem, imenovati djelatnike vatrogasne službe, pokazati im telefonske brojeve (93, 112) i kako oblikovati pravilnu poruku o mjestu požara.

7. Upoznajmo svoje mjesto

Ključni pojmovi:središte mjesta (sela, grada), ulice, trgovi i kućni brojevi.

Obrazovna postignuća: upoznati značajne građevine u blizini škole; snalaziti se prema nazivima ulica i kućnim brojevima.

Prijedlozi za metodičku obradu: u izvanučioničkoj nastavi učenici će prošetati ulicama i trgovima u središtu mjesta; upozoravanje na praćenje kućnih brojeva i upućivanje u pravila po kojem su poredani; prepoznavati značajne građevine u blizini škole i odrediti njihovu ulogu u životu stanovnika.

8. Moj zavičaj

Ključni pojmovi: zavičaj.

Obrazovna postignuća: upoznati zavičaj kao mjesto redovita boravka i života; zamjećivati posebnosti svog zavičaja: izgled, biljke, životinje (domaće životinje, divlje životinje); otkriti razne djelatnosti ljudi u svom zavičaju.

Prijedlozi za metodičku obradu: u izvanučioničkoj nastavi učenici upoznaju svoj zavičaj, zamjećuju posebnosti u izgledu prirode, biljnog i životinjskog svijeta; razgovaraju o vrstama biljka i raznolikosti životinja svog zavičaja; crtanje svoga zavičaja; izrada plakata i panoa o svom zavičaju.

9. Zanimanja ljudi

Ključni pojmovi: zanimanja ljudi.

Obrazovna postignuća:upoznati različita zanimanja ljudi u neposrednom okružju.

Prijedlozi za metodičku obradu: u izvanučioničkoj nastavi u neposrednom okružju učenici upoznaju i imenuju različita zanimanja; u susretima s ljudima otkrivati njihove službe i djelatnosti; poticati na uspoređivanje radnoga prostora, odjeće, alata, pribora i gotovih proizvoda; istaknuti i pokazati međusobnu povezanost zanimanja kao i važnost i vrijednost ljudskog rada.

10. Kulturne ustanove

Ključni pojmovi:kulturne ustanove.

Obrazovna postignuća: znati osnovnu namjenu nekih važnijih kulturnih ustanova; poznavati i razlikovati kulturne ustanove u zavičaju.

Prijedlozi za metodičku obradu: IN - odlaskom u kulturnu ustanovu potaknuti učenike na razgovor: posjećuju li tu ustanovu, kada i zašto; razgovarati o poštivanju pravila ponašanja u kulturnim ustanovama (ne uznemiravamo ostale posjetitelje, pazimo na urednost, knjige u knjižnicu vraćamo neoštećene, izložene predmete u muzeju samo gledamo, ako nas što zanima pitamo vodiča…); pokazati kako kulturne ustanove imaju važnu ulogu u našem životu: u njima možemo mnogo toga naučiti i zabaviti se.

11. Vode u zavičaju

Ključni pojmovi: vode tekućice, vode stajaćice.

Obrazovna postignuća: upoznati najpoznatije vode u zavičaju i odrediti ih (stajaćica - tekućica).

Prijedlozi za metodičku obradu: izvanučionička nastava - promatrati i uočavati osobitosti voda u zavičaju i njihovu ulogu u životu čovjeka; promatrati slike, fotografije, kutić prirode i razgovarati o onome što prikazuju; razgovorne igre: Susret rijeke i mora.

12. Prometni znakovi

Ključni pojmovi: prometni znakovi.

Obrazovna postignuća: upoznati prometne znakove u blizini škole; odrediti značenje prometnih znakova važnih za pješake; sigurno se kretati prometnicom.

Prijedlozi za metodičku obradu: izvanučionička nastava - odlaskom na prometno raskrižje u blizini škole pronaći prometne znakove važne za pješake i odrediti njihovo značenje; praćenjem sudionika u prometu i raspravljanjem o njihovom ponašanju potaknut ćemo učenike da se kritički odnose prema vlastitom ponašanju u prometu; provoditi vježbe sigurnog kretanja prometnicom (jedna se skupina kreće prometnicom, druga, kontrolna, prati i zapisuje njihovo ponašanje).

13. Putujemo

Ključni pojmovi:autobus, vlak, brod, zrakoplov.

Obrazovna postignuća: razlikovati autobusni i željeznički kolodvor, zračnu i brodsku luku; shvatiti važnost prometne povezanosti u zavičaju.

Prijedlozi za metodičku obradu: izvanučionička nastava - pripremljen posjet autobusnom kolodvoru (željezničkom, zračnoj ili brodskoj luci); voditi razgovor o putovanju na temelju učeničkog iskustva s putovanja; uputiti u važnost prometa i prometne povezanosti u zavičaju; izraditi plakat o nekom zamišljenom putovanju radi razvijanja i njegovanja navike kulturnoga ponašanja tijekom putovanja.

14. Jesen u zavičaju

Ključni pojmovi: promjene u prirodi, listopadno drveće, zimzeleno (vazdazeleno) drveće.

Obrazovna postignuća: uočiti glavna vremenska obilježja jeseni u zavičaju; razlikovati listopadno i zimzeleno (vazdazeleno) drveće u zavičaju; povezati vremenske promjene i njihov utjecaj na biljni i životinjski svijet.

Prijedlozi za metodičku obradu:integrirani tjedan - u izvanučioničnoj nastavi promatrati i bilježiti opažanja: drveće i raslinje, tlo, nebo, odjeću i ponašanja prolaznika; otkriti i protumačiti razlike između listopadnog i vazdazelenog drveća; izraditi tematski plakat; uočiti i bilježiti utjecaj vremenskih promjena na biljni i životinjski svijet i rad ljudi.

15. Zima u zavičaju

Ključni pojmovi: promjene u prirodi.

Obrazovna postignuća: uočiti glavna obilježja zime u mjestu u kojem živimo; povezati vremenske promjene i njihov utjecaj na biljni i životinjski svijet i rad ljudi (selo/grad).

Prijedlozi za metodičku obradu: integrirani tjedan - u izvanučioničnoj nastavi promatrati drveće i raslinje, tlo, nebo, ponašanje i odjeću prolaznika te bilježiti zapažanja i promjene; radom u skupinama uočiti i otkriti razlike između listopadnog i vazdazelenog drveća; izraditi tematski plakat o utjecaju vremenskih promjena na biljni i životinjski svijet i rad ljudi; izraditi crtež sa zimskim motivom.

16. Proljeće u zavičaju

Ključni pojmovi: promjene u prirodi.

Obrazovna postignuća: uočiti glavna obilježja proljeća; povezati vremenske promjene i njihov utjecaj na biljni i životinjski svijet i rad ljudi (selo/grad).

Prijedlozi za metodičku obradu: integrirani tjedan - promatrati drveće i raslinje, tlo, nebo, i boje u obližnjem vrtu, ponašanje i odjeću prolaznika i bilježiti zapažanja; usporediti promjene s promjenama iz prethodnog promatranja i zabilježit ih u razredni kalendar prirode; prikupiti biljke ili listove biljaka koji govore o buđenju prirode; izraditi plakat s osobitostima ranog proljeća.

17. Ljeto u zavičaju

Ključni pojmovi: promjene u prirodi, turizam.

Obrazovna postignuća: povezati vremenske promjene i njihov utjecaj na biljni i životinjski svijet i rad ljudi (selo/grad).

Prijedlozi za metodičku obradu: IN - promatrati nebo, odjeću i obuću prolaznika i usporediti uočene promjene s prethodnim promatranjem; razgovarati o radu ljudi u zavičaju tijekom ljeta, turizam; napraviti plakat kao malu turističku kartu (vodič) svoga zavičaja.

18. Zaštita i čuvanje okoliša

Ključni pojmovi: čovjek, okoliš, otpad, smeće, onečišćenje.

Obrazovna postignuća: razumjeti utjecaj čovjeka na okoliš; navesti postupke kojima učenici mogu pridonijeti zaštiti, očuvanju i unapređenju okoliša; razlikovati otpad od smeća i razvrstavati ga u odgovarajuće spremnike.

Prijedlozi za metodičku obradu: gledanjem kratkog filma, TV emisije ili pregledavanjem fotografija s onečišćenim okolišem potaknuti učenike na raspravu o onečišćenju okoliša; u skupnom radu otkriti potrebu razlikovanja otpada od smeća radi njihovog razvrstavanja u odgovarajuće spremnike; razgovarati o utjecaju čovjeka na okoliš; izrada plakata s pravilima i postupcima kojima učenici mogu pridonijeti unapređenju okoliša.

19. Ura (sat)

Ključni pojmovi: ura, jedinice za vrijeme.

Obrazovna postignuća: upoznati i imenovati jedinice za mjerenje vremena na uri: sat, minuta, sekunda; očitati vrijeme na uri (satu).

Prijedlozi za metodičku obradu: promatranjem i slušanjem otkucaja mehaničke ure poticati na pričanje iskustava o mjerenja vremena (jesu li mjerili vrijeme, kada, zašto, s koje ure znaju očitati vrijeme); pokazati i protumačiti jedinice za mjerenje vremena (sat, minuta, sekunda), te objasniti kako se vrijeme mjeri; uvježbavanje očitavanja vremena popratiti kratkim pričama.

20. Mjesec i godina

Ključni pojmovi: mjesec, godina, datum (nadnevak).

Obrazovna postignuća: imenovati mjesece u godini , odrediti redni broj mjeseca; odrediti broj dana u mjesecu pomoću kalendara, čitati kalendar, napisati datum (nadnevak).

Prijedlozi za metodičku obradu: motivirajućom pjesmom o mjesecima u godini (radi lakšeg memoriranja) naučiti nazive mjeseci, odrediti redni broj mjeseca; razgovarati o najdražem mjesecu u godini ili o nečemu vrlo važno u nekom mjesecu kroz godinu; objasniti način uporabe kalendara i pisanje nadnevka; provoditi vježbe snalaženja i čitanja kalendara.

21. Dijete

Ključni pojmovi:djevojčica, dječak.

Obrazovna postignuća: zamjećivati tjelesne razlike i sličnosti dječaka i djevojčica.

Prijedlozi za metodičku obradu: radionica: Ovo sam ja (Učenici nacrtaju autoportret kojeg okruže oblačićima; u oblačiće upisuju npr. o čemu vole pričati, što vole slušati, pjevati, gledati…); parlaonica: Jesmo li slični?

22. Zdravlje

Ključni pojmovi:higijenske navike, zdravlje i bolest.

Obrazovna postignuća: usvojiti osnovne higijenske navike; razumjeti povezanost higijenskih navika i zdravlja; naučiti odijevati čistu odjeću i obuvati obuću u skladu s vremenski prilikama i drugim prigodama; razumjeti važnost boravka na svježem zraku i bavljenja sportom.

Prijedlozi za metodičku obradu: jednostavna lutkarska igra ili priča o dvoje djece s različitim higijenskim navikama motivirat će učenike na razgovor i raspravu o brizi za vlastito tijelo i važnosti očuvanja zdravlja; navesti svakodnevne higijenske i tjelesne aktivnosti; izraditi plakat s higijenskim aktivnostima koje potiču zdrav život i služe zdravlju.

23. Prehrana

Ključni pojmovi: obroci, namirnice, prehrana.

Obrazovna postignuća:poznavati namirnice važne za naše zdravlje; uočiti povezanost i važnost raznolike i redovite prehrane za zdravlje.

Prijedlozi za metodičku obradu: razgovor o prehrambenim navikama učenika i upoznavanje zdrave hrane i poželjnih namirnica; dramatizacija ponašanja za stolom; pravljenje plakata s namirnicama za zdravu prehranu; napisati kratki sastavak o potrebi uzimanja redovitih obroka i svježih namirnica za zdravu prehranu.

24. Zdravstvene ustanove

Ključni pojmovi:zdravstvena ustanova, zdravstveni djelatnici, hitna pomoć - tel. broj 94.

Obrazovna postignuća:upoznati zdravstvene ustanove i zdravstveno osoblje (liječnik, medicinska sestra, stomatolog /zubar/, ljekarnik ); poslati pravilnu poruku o potrebi hitne pomoći - poznavanje telefonskog broja 94 (112).

Prijedlozi za metodičku obradu: posjetiti najbližu zdravstvenu ustanovu u kojoj će učenici upoznati zdravstveno osoblje; u skupnom radu i razgovoru otkriti važnost oblikovanja pravilne poruke o potrebi hitne pomoći i sročiti poruku telefonskog poziva za hitnu pomoć; izrada crteža s telefonskim brojem hitne pomoći.

25. Blagdani i praznici

Ključni pojmovi: blagdan, praznik.

Obrazovna postignuća: obilježiti blagdane i praznike u BiH i RH; upoznati važnije tradicionalne običaje obilježavanja blagdana.

Prijedlozi za metodičku obradu: praktičnim radom sudjelovati u obilježavanju blagdana i praznika tijekom školske godine; izrada kratkih sastavaka i prigodnih plakata s iskazivanjem vlastitih poruka, iskustava i dojmova o nekom blagdanu; upoznati učenike s činjenicom da ljudi drugih svjetonazora mogu imati svoje važne i velike blagdane; potaknuti iznošenje različiti iskustava slavljenja važnih blagdana u obitelji; oblikovati blagdanske čestitke.

 

ČETVRTI RAZRED

 

TEME

1. Strane svijeta

Ključni pojmovi: glavne i sporedne strane svijeta.

Obrazovna postignuća: odrediti glavne i sporedne strane svijeta i znati ih zapisati kraticama; imenovati strane svijeta na kojima sunce izlazi i zalazi i prema tome se snalaziti.

Prijedlozi za metodičku obradu: u izvanučioničkoj nastavi učenici će promatrati položaj sunca, prisjetiti se na kojoj je strani ujutro, a na kojoj uvečer; objasniti da se na temelju izlaska i zalaska sunca mogu odrediti dvije nasuprotne glavne strane svijeta: istok i zapad; upoznati učenike s ostalim glavnim i sporednim stranama svijeta i njihovim kraticama.

2. Stajalište i obzor

Ključni pojmovi: stajalište, obzor (vidokrug, horizont).

Obrazovna postignuća: odrediti stajalište i obzor; snalaziti se pomoću kompasa, s pomoću Sunca ili nekih znakova na zemlji.

Prijedlozi za metodičku obradu: u izvanučioničnoj nastavi promatrati prirodu istražujući koje je stajalište najpovoljnije i zašto; a svakog stajališta odrediti obzor (vidokrug, horizont), snalaziti se pomoću sunca; upoznati učenike s kompasom, spravom koja nam olakšava snalaženje i vježbati to snalaženje; otkrivati i upoznati na temelju prirodnih materijala i fotografija prirodne znakove za orijentaciju (godovi, mahovina, gljive, mravinjaci)

3. Snalaženje u prostoru prema objektima u prirodi

Ključni pojmovi: panj, godovi, mahovina, gljive, mravinjak.

Obrazovna postignuća: orijentirati se uz pomoć znakova u prirodi.

Prijedlozi za metodičku obradu:pokazati prirodne znakove za orijentaciju (godovi, mahovina, gljive, mravinjaci); odlaskom u prirodu otkriti prirodne znakove, o njima razgovarati i vježbati se u orijentaciji.

4. Plan mjesta

Ključni pojmovi: plan.

Obrazovna postignuća: snalaziti se na planu mjesta ili dijela grada.

Prijedlozi za metodičku obradu: u izvanučioničnoj nastavi promatrat ćemo plan mjesta (dio grada); potaknut ćemo učenike da iznose svoja iskustva u snalaženju na planu; promatranjem poznate ulice i objekata (ulice u kojoj se škola nalazi) na planu grada otkrivati umjesto umanjenih objekata ucrtane dogovorene znakove koji vrijede u cijelom svijetu.

5. Zemljovid

Ključni pojmovi: reljef, geografska (zemljopisna) karta - zemljovid.

Obrazovna postignuća: upoznati izgled i posebnosti zavičaja na modelu reljefa; razlikovati značenje tonova boja na zemljopisnoj karti; snalaziti se na zemljovidu, tj. odrediti strane svijeta; pokazati na zemljovidu planinu, nizinu, vodu, naselje, prometnicu.

Prijedlozi za metodičku obradu: nakon jednodnevnog izleta ili razgovora o izgledu i posebnosti zavičaja na temelju slikovnoga materijala učenici zapažene posebnosti promatraju i taktilno doživljavaju na modelu reljefa; upoznavanje dvodimenzionalnog prikaza koji zavičaj prikazuje tonovima boja (zemljovid); na zemljovidu odrediti strane svijeta i vježbati čitanje karte (pokazati planinu, nizinu, vodu, naselje i prometnicu).

6. Izgled zavičaja*

a/ nizinski zavičaj

Ključni pojmovi: nizinski zavičaj.

Obrazovna postignuća: upoznati izgled i posebnosti zavičajne regije; uočiti tipičnost naselja u zavičajnoj regiji; prikupljati, istraživati i usustavljivati nove podatke i obavijesti o zavičajnoj regiji; pokazati zavičajnu regiju na zemljovidu.

b/ brežuljkasti zavičaj

Ključni pojmovi: brežuljkasti zavičaj.

Obrazovna postignuća: upoznati izgled i posebnosti zavičajne regije; uočiti tipičnost naselja u zavičajnoj regiji; prikupljati, istraživati i usustavljivati nove podatke i obavijesti o zavičajnoj regiji; pokazati zavičajnu regiju na zemljovidu.

c/ gorski zavičaj

Ključni pojmovi: gorski zavičaj.

Obrazovna postignuća: upoznati izgled i posebnosti zavičajne regije; uočiti tipičnost naselja u zavičajnoj regiji; prikupljati, istraživati i usustavljivati nove podatke i obavijesti o zavičajnoj regiji; pokazati zavičajnu regiju na zemljovidu.

d/ primorski zavičaj

Ključni pojmovi: primorski zavičaj.

Obrazovna postignuća: upoznati izgled i posebnosti zavičajne regije; uočiti tipičnost naselja u zavičajnoj regiji; prikupljati, istraživati i usustavljivati nove podatke i obavijesti o zavičajnoj regiji; pokazati zavičajnu regiju na zemljovidu.

Prijedlozi za metodičku obradu: nakon jednodnevnog izleta ili razgovora o izgledu i posebnosti zavičaja na temelju slikovnoga materijala učenici zapažene posebnosti promatraju i taktilno doživljavaju na modelu reljefa; upoznavanje dvodimenzionalnog prikaza koji zavičaj prikazuje tonovima boja (zemljovid); na zemljovidu odrediti strane svijeta i vježbati čitanje karte (pokazati planinu, nizinu, vodu, naselje i prometnicu).

7. Vode zavičaja

Ključni pojmovi: vode tekućice, vode stajaćice, živi svijet.

Obrazovna postignuća: razlikovati vode tekućice od voda stajaćica; uočavati, razlikovati i imenovati vode u zavičajnom području, prepoznati najpoznatije biljke i životinje u vodama.

Prijedlozi za metodičku obradu: u sklopu nastavne ekskurzije (ili jednodnevnog izleta) i integrirane nastavne teme Izgled zavičaja, učenici uočavaju razlike i imenuju vode u zavičaju (vode tekućice, vode stajaćice); otkriti i razgovarati o najpoznatijim biljkama i životinjama voda; izrada tematskog tematski plakata.

8. Značenje vode za život ljudi

Ključni pojmovi: čovjek, voda.

Obrazovna postignuća: razumjeti važnost vode za život ljudi, biljaka i životinja; upoznati različite načine vodoopskrbe; razlikovati čistu od pitke vode; uočiti utjecaj čovjeka na onečišćenje i potrošnju vode.

Prijedlozi za metodičku obradu: integrirana nastavna tema - u manjim skupinama učenici mogu provesti istraživanje među mještanima i prikupljati informacije pitajući: Zašto je voda važna u čovjekovu životu? Na koje se načine ljudi opskrbljuju pitkom vodom? Koliko vode mjesečno potroši dvočlana (tročlana, četveročlana) obitelj?; na temelju istraživanja izraditi tematski plakat; u izvanučioničnoj nastavi (dokumentarna TV-emisija, fotografije) uočiti utjecaj čovjeka na onečišćenje voda; pisanje kratkog sastavka o važnosti čuvanja voda tekućica od zagađenja.

9. Pokus

Ključni pojmovi: pokus, promjena stanja vode: tekućina, led, vodena para.

Obrazovna postignuća: izvoditi jednostavne pokuse i zaključke o pojavnim oblicima vode.

Prijedlozi za metodičku obradu: jednostavnom igrom Otkrij nepoznati sadržaj (nekoliko učenika zavezanih očiju kušanjem otkriva da je u čaši vodi) potaknuti učenike na razgovor o svojstvima vode: okus, miris, boja; upoznati ih sa spravom i mjernom jedinicom za mjerenje temperature vode; jednostavnim pokusima (zagrijavanje i hlađenje vode) pratiti promjenu temperature i stanja vode, izvoditi jednostavne zaključke o povezanosti stanja vode s temperaturom kojoj je izložena; prepoznati vodu u prirodi i slikovnom materijalu u različitim oblicima pojavnosti; otkrivati i prepoznavati vezu između godišnjeg doba i stanja vode.

10. Jadransko more

Ključni pojmovi: more, obala, otok i poluotok.

Obrazovna postignuća: razlikovati pojmove: obala, otok i poluotok; razlikovati more od ostalih voda prema izgledu, okusu, veličini i različitom biljnom i životinjskom svijetu koji ga obogaćuje.

Prijedlozi za metodičku obradu:integrirana nastavna tema - u izvanučioničnoj nastavi ili uz prikladan didaktički materijal, film itd. upoznati more: izgled, boju, veličinu (okus?) - usporediti more s ostalim vodama; prikazati najpoznatije biljke i životinje mora; uz TV-emisije (fotografije, ilustracije) doći do razlikovanja pojmova: obala, otok, poluotok; izraditi tematski plakat; razvrstavati prikupljeni slikovni materijal biljnog i životinjskog svijeta voda, rješavati tematske križaljke, pronaći uljeza; napraviti tematsku mapu.

11. Podneblje, vremenska obilježja zavičajne regije

Ključni pojmovi: podneblje.

Obrazovna postignuća: uočavati, pratiti, bilježiti, uspoređivati i razlikovati vremenske pojave pojedinih godišnjih doba; uočiti međusobnu ovisnost podneblja i životne zajednice u zavičajnom području; nabrojiti tipične biljke i životinje zavičaja.

Prijedlozi za metodičku obradu: promatrati, pratiti i uspoređivati vremenske pojave pojedinog godišnjeg doba; u obližnjem vrtu (voćnjaku, vinogradu) pratiti promjene u biljnim i životinjskim zajednicama; prikupljene podatke bilježiti u razredni kalendar prirode; izraditi tematski plakat.

12. Gospodarstvene djelatnosti zavičajne regije

Ključni pojmovi: gospodarstvo, gospodarske djelatnosti, poljodjelstvo, industrija, turizam.

Obrazovna postignuća: upoznati značajne gospodarske djelatnosti zavičaja; uočiti i razumjeti vezu djelatnosti ljudi sa izgledom zavičaja i prirodnim uvjetima; poznavati grane poljodjelske proizvodnje u županiji: ratarstvo, stočarstvo, povrtlarstvo i njihov utjecaj na život pučanstva; poznavati najpoznatije grane industrijske proizvodnje u županiji: prehrambena, drvna, metalska, građevinska; poznavati najpoznatije turističke objekte u županiji, povezati prirodne uvjete i turizam.

Prijedlozi za metodičku obradu: u izvanučioničnoj nastavi ili uz pomoć didaktičkih sredstava (film, slikovni materijal) upoznati značajne gospodarske djelatnosti; organizirati razgovor i raspravu o vezi između prirodnih uvjeta zavičaja i djelatnosti ljudi; izraditi tematski plakat: Izgled zavičaja - gospodarska djelatnost.

13. Gospodarstvo i kvaliteta okoliša

Ključni pojmovi: zaštita i čuvanje okoliša.

Obrazovna postignuća: upoznati i razumjeti vezu između djelatnosti ljudi i onečišćenja okoliša i navesti primjere iz zavičaja; predlagati mjere zaštite; upoznati jednu zakonom zaštićenu biljku ili životinju.

Prijedlozi za metodičku obradu: u manjim skupinama istražiti uzrok i posljedice onečišćenja okoliša; predstaviti rezultate istraživanja, navesti konkretne primjere onečišćenja, predlagati mjere zaštite okoliša; raspraviti o važnosti očuvanja okoliša; upoznati jednu zakonom zaštićenu biljku i životinju; nadograditi tematski plakat: Izgled zavičaja-gospodarstvena djelatnost - kvaliteta okoliša.

14. Moja županija

Ključni pojmovi: županija.

Obrazovna postignuća: upoznati županijsko središte ili grad u zavičaju; pronaći ga na zemljopisnoj karti; razumjeti značaj središta za život ljudi.

Prijedlozi za metodičku obradu: integrirana nastavna tema - uz uvodnu priču o učenicima iz drugog zavičaja koji dolaze u posjet našoj županiji i županijskom središtu, potaknuti učenike na razgovor o tome što znaju o županiji i njezinom središtu, što bi još željeli naučiti te kako doći do željenih informacija; organizirati terensku nastavu (ako je moguće u suradnji s muzejom), upoznati županijsko središte i njegovu ulogu u životu ljudi; izraditi tematski plakat; potaknuti snalaženje na zemljovidu - pronaći županijsko središte

15. Sadašnjost, prošlost i budućnost - predci i potomci

Ključni pojmovi: sadašnjost, prošlost, budućnost, predci, potomci.

Obrazovna postignuća: razlikovati prošlost, sadašnjost i budućnost na temelju događaja iz vlastite prošlosti i prošlosti svojih predaka; razlikovati pretke i potomke.

Prijedlozi za metodičku obradu: projekt, integrirana nastavna tema - prikupljati i obrađivati podatke (fotografije, crtice) o događajima iz prošlosti učenika, razlikovati, prepoznati i uspoređivati prošle i sadašnje događaje, predvidjeti buduće; istraživati podatke o prošlosti svojih predaka, razlikovati pretke i potomke; izraditi tematski plakat; napisati kratki sastavak o svojim precima.

16. Vremenska crta

Ključni pojmovi: lenta ili crta vremena.

Obrazovna postignuća: razumjeti pojam desetljeće, stoljeće i tisućljeće; snalaziti se na vremenskoj crti (lenti vremena) - odrediti stoljeće.

Prijedlozi za metodičku obradu: integrirana nastavna tema - projekt; prikupljene fotografije iz života učenika poredati kronološkim redoslijedom i zalijepiti na vremensku crtu desetljeća; razgovarati o desetljeću, razdoblju od deset godina; nizanjem vremenskih crta od jednog desetljeća modelirati stoljeće, razgovarati o vremenskom razdoblju od sto godina; provoditi vježbe snalaženja na lenti vremena; upoznati učenike s pojmom tisućljeće, pomoći u snalaženju na lenti vremena i odrediti stoljeće.

17. Moj zavičaj u prošlosti

Ključni pojmovi: kulturno - povijesni spomenici zavičaja.

Obrazovna postignuća: upoznati važne kulturnopovijesne spomenike zavičaja; istraživati i povezivati temeljem povijesnih izvora (predmeti, fotografije, mape, karte...).

Prijedlozi za metodičku obradu: terenska nastava - posjetiti neke važne kulturno-povijesne spomenike zavičaja, razgovarati o njihovoj ulozi u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti; prikupljati podatke iz različitih povijesnih izvora, i potaknut učenike na istraživanje; izraditi tematski plakat.

18. Promet

Ključni pojmovi: kopneni, zračni i vodeni promet.

Obrazovna postignuća: razlikovati vrste prometnica koje povezuju zavičaj s drugim mjestima te pokazati cestu ili prugu na zemljovidu zavičajne regije ili na zemljovidu BiH; razlikovati vrste gradskoga prijevoza; pridržavati se prometnih pravila i sigurno se kretati prometnicom.

Prijedlozi za metodičku obradu: terenska nastava - promatrati i razlikovati vrste gradskog prijevoza, uključiti se u promet, pridržavati se prometnih pravila, sigurno se kretati prometnicom; u zamišljenom putovanju u druga zavičajna mjesta odabrati jedno od prometnih sredstava (kopneni, zračni i vodeni promet); na zemljovidu zavičajne regije pronaći cestu (prugu) i „putovati“; izraditi tematski plakat.

19. Zdravlje

Ključni pojmovi: briga za osobno zdravlje, zarazne bolesti, liječenje.

Obrazovna postignuća: razumjeti način prijenosa zaraznih bolesti (dodirom, slinom, krvlju); pridržavati se liječničkih uputa; znati prepoznati zlostavljanje i zatražiti pomoć.

Prijedlozi za metodičku obradu: kratkom motivirajućom pričom o djetetu oboljelom od zarazne bolesti potaknuti učenike na razgovor o vlastitom iskustvu (zarazna bolest, opasnost, uvjeti prijenosa, liječenje), u skupnom radu i razgovoru otkriti važnost pridržavanja liječničkih uputa; izraditi tematski plakat ili umnu mapu o zaraznim bolestima i preventivnom čuvanju zdravlja.

IZBORNA TEMA

20. Biljni i životinjski svijet (koristi od biljnog i životinjskog svijeta)

Ključni pojmovi: biljke, životinje

Obrazovna postignuća: uočiti i razlikovati različite vrste biljaka i životinja te kako one mogu koristiti ljudima; otkriti posebnosti svoga zavičaja u pogledu vrsta biljnog i životinjskog svijeta.

* NAPOMENA: U sklopu teme Izgled zavičaja obrađuje se zavičajna regija u kojoj učenik živi, vode u zavičajnoj regiji, vremenska obilježja zavičajne regije i gospodarstvene djelatnosti te regije.

 

 

PETI RAZRED

 

TEME

1. Priroda

Ključni pojmovi: priroda, živa i neživa priroda, životni uvjeti.

Obrazovna postignuća: razumjeti pojam prirode; razlikovati živu od nežive prirode; uočiti suodnos žive i nežive prirode i uvjeta života.

Prijedlozi za metodičku obradu: izvorna stvarnost - izvanučionička nastava (prethodno pripremiti i izvesti jednostavnije pokuse kojima se dokazuje važnost životnih uvjeta za život bića); organizirati promatranje u prirodi; potaknuti učenike na uočavanje i razlikovanje žive i nežive prirode.

2. Sunce - uvjet života

Ključni pojmovi: sunce, svjetlost, toplina.

Obrazovna postignuća: uočiti povezanost sunca i života na zemlji; štititi se od štetnoga djelovanja sunca.

Prijedlozi za metodičku obradu: usporedba rasta biljaka na svjetlu i u tami; gost u razredu/posjet liječnika (tema: opasnosti i zaštita od sunca); izrada plakata s temom: Sunce izvor života; radionica: Kako se treba zaštiti od štetnog utjecaja sunca?

3. Voda - uvjet života

Ključni pojmovi: svojstva vode, kruženje vode u prirodi, vrelište, ledište.

Obrazovna postignuća: upoznati osnovna svojstva vode na temelju pokusa; razumjeti kruženje vode u prirodi; razumjeti utjecaj čovjeka na onečišćenje, čuvanje i potrošnju vode.

Prijedlozi za metodičku obradu: grupni rad: pokusom istražiti svojstva vode; pokusom prikazati kruženje vode u prirodi (zagrijavanje vode, uočavanje kapljica na prozirnici, folija iznad vode); u suradnji s predmetnim nastavnikom pripremiti i izvoditi neke pokuse (fizika, kemija, priroda); pisanje kratkog sastavka o vodi kao uvjetu za život i opstanak ljudi na zemlji.

4. Zrak - uvjet života

Ključni pojmovi: zrak, svojstva zraka, sastav zraka.

Obrazovna postignuća: upoznati svojstva zraka na temelju pokusa; znati sastav zraka (kisik, dušik, ugljikov dioksid); razumjeti važnost zraka za život; razumjeti važnost zaštite zraka od onečišćenja.

Prijedlozi za metodičku obradu: asocijacije na pojam „zrak“ i razgovor o potrebi „čistog“ zraka za očuvanje života na zemlji; pokusom dokazati svojstva i sastav zraka te važnost zraka za život; suradnja s predmetnim nastavnikom u pripremi i izvedbi pokusa (fizika, kemija, priroda);

5. Tlo - uvjet života

Ključni pojmovi: tlo, svojstva tla.

Obrazovna postignuća: razlikovati vrste tla (boja, izgled); znati da je najplodnije tlo crnica.

Prijedlozi za metodičku obradu: prikupljanje, promatranje i uspoređivanje svojstava i sastava uzoraka tla.

6. Život biljke

Ključni pojmovi: biljka cvjetnjača, korijen, stabljika, list, cvijet, plod.

Obrazovna postignuća: razlikovati glavne dijelove biljke; razumjeti osnovnu ulogu glavnih dijelova biljke; uočiti važnost biljaka za život.

Prijedlozi za metodičku obradu: izvanučionička nastava, promatranje biljaka i bilježenje osnovnih podataka koje su opažene; u skupinama raditi na dubljem promatranju i bilježenju dijelova biljke, cvijeta, ploda; opisivanje i imenovanje dijelova biljke, cvijeta, ploda.

7. Život životinja

Ključni pojmovi: domaće životinje, divlje životinje.

Obrazovna postignuća: razlikovati skupine životinja prema vrsti prehrane; objasniti međusobnu ovisnost biljaka i životinja.

Prijedlozi za metodičku obradu: razgovor o domaćim divljim životinjama na temelju stečenih spoznaja i iskustva; u skupnom radu uočavati i otkrivati vlastitosti pojedinih životinjskih vrsta; izvanučionička nastava - posjet zoološkom vrtu ili seoskom gospodarstvu.

8. Travnjak

Ključni pojmovi: životna zajednica, životni uvjeti.

Obrazovna postignuća: razumjeti povezanost biljaka i životinja u životnoj zajednici travnjaka; upoznati nekoliko najpoznatijih biljaka i životinja travnjaka.

Prijedlozi za metodičku obradu: integrirani dan i grupni rad (prepoznavanje i imenovanje zvukova na travnjaku); prikupljanje i imenovanje različitih vrsta biljaka; uočavanje životnih uvjeta i prepoznavanje životinja koje žive travnjaku; ekopatrola: predstavljanje načina zaštite travnjaka.

9. Šuma

Ključni pojmovi: životna zajednica, životni uvjeti.

Obrazovna postignuća: razlikovati listopadnu, zimzelenu (vazdazelenu) i mješovitu šumu; upoznati najpoznatije šumske životinje; uočiti međusobnu ovisnost biljaka i životinja šume; uočiti razloge ugroženosti životne zajednice i navesti načine zaštite (požar), znati da je nestručno ubiranje gljiva i šumskih plodova opasno za život.

Prijedlozi za metodičku obradu: integrirana nastavna tema - izvanučionička nastava: grupni rad (prepoznavanje i imenovanje šumskih zvukova, prikupljanje i imenovanje različitih vrsta biljaka, predstavljanje šumskih životinja); prikupljanje i predstavljanje šumskih plodova, ekopatrola: predstavljanje načina zaštite šuma…); razgovor s gostom: šumar, lovac…

10. More

Ključni pojmovi: životna zajednica, životni uvjeti.

Obrazovna postignuća: upoznati i razlikovati neke poznatije biljke i životinje u moru i uz more; razumjeti važnost mora za ljude koji žive uz more i za BiH (turizam, ribarstvo…); otkriti uzroke onečišćenja mora i razumjeti važnost očuvanja čistoće mora.

Prijedlozi za metodičku obradu: igre asocijacija; izvanučionička nastava i istraživanje morskog okoliša; grupni rad (prepoznavanje morskog krajolika, prikupljanje i imenovanje različitih vrsta morskih biljaka, predstavljanje životinja u moru i uz more); ekopatrola: predstavljanje načina očuvanja mora od onečišćenja; gost: ribar, ronilac…..

11. Doseljenje Hrvata na današnje prostore BiH i Republike Hrvatske

Ključni pojmovi:Hrvati, doseljenje Hrvata, primanje kršćanstva, Hrvati u BiH i RH.

Obrazovna postignuća: odrediti vrijeme doseljenja Hrvata u novu domovinu i današnje prostore BiH i RH; odrediti vrijeme primanja kršćanstva; upoznati neke najznačajnije vladare (Branimir, Tomislav, Krešimir, ban Kulin, kralj Tvrtko, Stjepan Tomašević)

Prijedlozi za metodičku obradu: promatrati zemljovid BiH i RH i otkrivati zemljopisnu i povijesnu povezanost ovih prostora; projektna nastava (prikupiti važnije podatke iz prošlosti hrvatskoga naroda, o prikupljenim činjenicama razgovarati te napraviti plakat s nekoliko važnijih događaja i podataka iz povijesti Hrvata na ovim prostorima); gledanje filma i razgovor o dolasku Hrvata na današnje prostore BiH i RH.

12. Narodi i stanovništvo BiH

Ključni pojmovi: Hrvati, Bošnjaci, Srbi, konstitutivni narod, nacionalna manjina, službeni jezici.

Obrazovna postignuća: imenovati konstitutivne narode u BiH i brojnije nacionalne manjine koje čine stanovništvo BiH; razumjeti značenje pojma „konstitutivni narod“ i „nacionalna manjina“; imenovati službene jezike (hrvatski jezik, bosanski jezik, srpski jezik) i službena pisma (latinica i ćirilica) u BiH.

Prijedlozi za metodičku obradbu: promotriti demografsku kartu BiH i motivirati učenike na razgovor o naseljenosti BiH; u skupnom radu otkriti rasprostranjenost hrvatskoga i drugih naroda, osobito Bošnjaka i Srba, na prostoru BiH; protumačiti pojmove „konstitutivni narod“ i „nacionalna manjina“; razgovor o potrebi učenja i čuvanja materinskog jezika za opstojnost i kulturu svakoga naroda; objasniti pojam službeni jezik i pismo; navesti primjere uporabe službenog jezika.

13. Religije i vjerske tradicije u BiH

Ključni pojmovi: religije i vjere u BiH (rimokatolička, pravoslavna i islamska, židovska, …).

Obrazovna postignuća: imenovati religije i vjeroispovijesti konstitutivnih naroda BiH; znati razlikovati religiju od nacije; poznavati glavno obilježje pojedine religije i vjeroispovijesti u BiH.

Prijedlozi za metodičku obradu: razgovor o različitostima vjere, nacije, boje kože i spola među ljudima i narodima; u skupnom radu otkrivati glavna obilježja, sličnosti i posebnosti religija i vjeroispovijesti u BiH; pozivanje gosta predavača iz vjerskih ustanova; posjeti vjerskom objektu.

14. Kulturno-povijesne znamenitosti BiH

Ključni pojmovi: kulturni spomenici, zaštita spomenika.

Obrazovna postignuća: upoznati neke povijesne i kulturne spomenike BiH na temelju najbližeg kulturno-povijesnoga spomenika (npr. Humačka ploča, stećci, utvrda, vjerski objekt, ..); imenovati nekoliko važnih povijesno-kulturnih spomenika u BiH, posebno one koji su pod zaštitom UNESCO-a.

Prijedlozi za metodičku obradu: asocijacije na riječ „spomenik“ i „kulturni spomenik“; razgovor o spomenicima u bližem okruženju i brizi o njima; u skupnom radu otkrivati obilježja kulturnih spomenika koje treba zaštiti i očuvati; izraditi plakat s najvažnijim povijesno-kulturnim spomenicima u BiH; izrada plakata i panoa s povijesno-kulturnim spomenicima u BiH koji su posebno važni za hrvatski narod u BiH.

15. Državni i narodni simboli u BiH

Ključni pojmovi: simbol, zastava, grb, himna, novac.

Obrazovna postignuća: otkriti značenje pojmova „država“ i domovina“ te da svaki narod i država imaju svoje simbole; shvatiti da Hrvati imaju nacionalne i državne simbole, kako u Republici Hrvatskoj tako i u državi BiH; znati nabrojiti simbole države BiH te hrvatske nacionalne simbole u BiH i državne simbole Republike Hrvatske s njezinim glavnim gradom.

Prijedlozi za metodičku obradu: prikladnim fotografijama ili prigodnim kratkim filmom potaknuti razgovor o Domovinskom ratu i uočiti važnost uspostave slobodne i demokratske države Bosne i Hercegovine za sve njezine građane i narode; razgovarati o postojanju, izlaganju i čuvanju važnih simbola (znakova) u pojedinačnom i narodnom životu; u skupnom radu analizirati pojedine nacionalne i državne simbole i otkriti njihovo značenje; crtati važnija nacionalna obilježja hrvatskoga naroda u BiH i drugih naroda u BiH.

16. Glavni grad BiH

Ključni pojmovi: glavni grad, političko središte.

Obrazovna postignuća: imenovati glavni grad i županijska središta u BiH i odrediti njegov smještaj na zemljovidu; upoznati, uz glavni grad, neka važnija politička, kulturna, upravna, zdravstvena, prosvjetna i športska središta u BiH; otkriti neke znamenite kulturno-povijesne spomenike u glavnom gradu i velikim županijskim središtima.

Prijedlozi za metodičku obradu: integrirani dan i projektna nastava (organizirati prikupljanje informaciji o temi; zajedno s učenicima prikupiti što više informacija o glavnom gradu /turistički vodiči, razglednice, novine, fotografije, multimedijalni cd, pjesme, osobna iskustva o učenika o temi/; razgovor i sistematizacija prikupljenih informacija; skupni rad - pripremi i predstavi izložbu o zadanoj temi (npr. smještaj na zemljovidu, nastanak grada, kulturno središte, upravno i političko, zdravstveno i prosvjetno središte BiH).

17. Županijska i kulturna središta Hrvata u BiH

Ključni pojmovi: županija, županijsko središte, županijske kulturne znamenitosti, županijski simboli.

Obrazovna postignuća: na zemljovidu pokazati granice županija i znati nabrojiti one u kojima su Hrvati većinsko stanovništvo; znati osnovna obilježja svoje županije i njezine važnije povijesne spomenike i kulturne znamenitosti; poznavati simbole svoje županije.

Prijedlozi za metodičku obradu:promatrati zemljovid BiH, te prepoznati i pokazati granice županija i o njima razgovarati; crtati granice svoje županije s njezinim središtem, prirodnim ljepotama, povijesnim i kulturnim spomenicima; na panou izraditi zemljovid svoje županije s glavnim obilježjima; napisati kratki sastavak o onom što smatra najvrjednijim u svojoj županiji; posjet nekoj znamenitosti u svojoj županiji (crkva, muzej, knjižnica, prirodne ljepote, spomenik, npr. nekropola, itd.).

18. Reljef BiH

Ključni pojmovi:reljef.

Obrazovna postignuća: ponoviti znanja o reljefu iz četvrtog razreda; naučiti da je reljef BiH pretežito planinski, ali ima i nizinskog, brežuljkastog i primorskog, razlikovati četiri reljefne cjeline BiH.

Prijedlozi za metodičku obradu:promatrati zemljovid BiH i prepoznati reljefna obilježja i cjeline; rad u skupinama - izvanučionička nastava.

19. Klima i klimatska obilježja BiH

Ključni pojmovi: klima, vrste klime, klimatska obilježja

Obrazovna postignuća: naučiti što je klima, koje vrste klime imamo u BiH, te pojedina klimatska obilježja.

Prijedlozi za metodičku obradu: rad u skupinama; izvanučionička nastava i otkrivanje klimatskih obilježja u prirodi.

20. Prirodna i zemljopisna obilježja BiH

a) Nizinski krajevi

Ključni pojmovi: nizinski kraj, podneblje.

Obrazovna postignuća: upoznati i na zemljovidu pokazati nizinske krajeve BiH, poznavati i na zemljovidu pokazati najveće rijeke; uočiti opasnost koja prijeti od riječnih poplava.

b) Brežuljkasti krajevi

Ključni pojmovi: brežuljkasti kraj, podneblje.

Obrazovna postignuća: upoznati i na zemljovidu pokazati brežuljkaste krajeve BiH, znati na zemljovidu pokazati najveće rijeke i uzvisine toga kraja; uočiti obilježja reljefa i klime brežuljkastih krajeva.

c) Brdsko - planinski krajevi

Ključni pojmovi: brdsko-planinski kraj, podneblje.

Obrazovna postignuća: upoznati i na zemljovidu pokazati brdsko-planinske dijelove BiH; pokazati na zemljovidu najveće rijeke i planine ovog područja; uočiti reljefna i klimatska obilježja ovih krajeva.

d) Primorsko - zaobalni kraj

Ključni pojmovi: primorski i zaobalni kraj, podneblje.

Obrazovna postignuća: upoznati i na zemljovidu pokazati primorske i zaobalne krajeve BiH; na zemljovidu pokazati najveće rijeke i uzvisine; nabrojiti najpoznatije vjetrove koji pušu u ovim krajevima; uočiti obilježja reljefa i podneblja primorsko-zaobalnog područja BiH.

Prijedlozi za metodičku obradu: izvanučionička nastava - promatranje različitih prirodnih i zemljopisnih obilježja i reljefa, pravljenje bilježaka i razgovor o prikupljenim podatcima; vježbati na zemljovidnoj karti prepoznavanje i pokazivanje različitih prirodnih i zemljopisnih krajeva i obilježja; crtati reljefne različitosti (brdo, ravnica, planina, podnožje i vrh);

21. Vode u BiH

Ključni pojmovi: rijeke, jezera, Jadransko more

Obrazovna postignuća: znati nabrojiti i na zemljovidu pokazati najveće i najznačajnije vode u BiH; uočiti značaj voda u životu čovjeka i neophodnost zaštite pitke vode.

Prijedlozi za metodičku obradu:grupni rad: pokusom istražiti svojstva vode prikazati na zemljovidu rijeke, jezera i more u prirodi; suradnja s predmetnim nastavnikom zemljopisa.

22. Poljoprivreda u BiH

Ključni pojmovi:poljoprivreda.

Obrazovna postignuća: znati nabrojiti i na zemljovidu pokazati poljoprivredne krajeve u BiH; razumjeti uvjetovanost prirodno-zemljopisnih uvjeta i poljoprivrede.

Prijedlozi za metodičku obradu:na zemljovidu otkrivati poljoprivredne krajeve u BiH i razgovarati o poljoprivrednim proizvodima koji se tamo proizvode; u skupnom radu otkrivati povezanost klimatskih uvjeta pojedinih krajeva s poljoprivrednom; izrada plakata o poljoprivredi svoga kraja; šetnja mjestom i uočavanje poljoprivrednih obilježja.

23. Šumarstvo i gospodarstvo u BiH

Ključni pojmovi:šumarstvo, gospodarstvo, gospodarska grana.

Obrazovna postignuća: znati nabrojati i na zemljovidu pokazati šumska područja BiH; razumjeti povezanost prirodno-zemljopisnih uvjeta i šumarstva kao grane gospodarstva.

Prijedlozi za metodičku obradu: na zemljovidu otkrivati šumarske krajeve u BiH i razgovarati o sadnji i preradi šume; u skupnom radu otkrivati povezanost klimatskih uvjeta pojedinih krajeva s razvojem šumarstva i otkrivati šumska obilježja pojedinih krajeva; izrada plakata o šumama i šumarstvu svoga kraja; šetnja šumom i uočavanje šumskih obilježja (vrste drveća, biljaka, itd.)

24. BiH i susjedne zemlje

Ključni pojmovi: susjedne zemlje, prirodne i umjetne granice.

Obrazovna postignuća: odrediti na zemljovidu susjedne zemlje; razlikovati prirodne i umjetne granice i pokazati ih na zemljovidu; objasniti važnost prometne i gospodarske povezanosti sa susjednim zemljama.

Prijedlozi za metodičku obradu: promatranjem zemljovida BiH prepoznati i pokazati granice te imenovati i pokazati susjedne zemlje (Republika Hrvatska, Srbija, Crna Gora); povesti razgovor o osobnim iskustvima učenika (suživot sa susjedima) te otkrivati načine suradnje sa susjednim državama BiH (prometnice, trgovina, turizam, sportska natjecanja, kultura,….)

25. Republika Hrvatska: prirodno - zemljopisna i kulturna obilježja

Ključni pojmovi: nizinski, brežuljkasti i primorski krajevi RH, reljef, kulturne znamenitosti.

Obrazovna postignuća: prepoznati i na zemljovidu pokazati nizinske, brežuljkaste i primorske krajeve RH; uočiti obilježja reljefa i podneblja te upoznati najveće rijeke; otkriti i upoznati najvažnije kulturno-povijesne spomenike RH koji su pod zaštitom UNESCO-a.

IZBORNE TEME

1. Promet u BiH

Ključni pojmovi: promet, prometnice.

Obrazovna postignuća: prepoznati različite vrste prometnica i na zemljovidu pokazati najznačajnije prometnice u BiH, razumjeti i naznačiti važnost prometnica u razvoju gospodarstva i turizma u BiH.

Prijedlozi za metodičku obradu:promatranje zemljovida i otkrivanje važnijih cesta i prometnica u BiH i svom području, šetnja mjestom i prepoznavanje prometnica.

2. Turizam u BiH

Ključni pojmovi: vrste turizma (kulturni, religijski, ekoturizam, pustolovni…)

Obrazovna postignuća: znati nabrojiti vrste turizma te koja je vrsta najpoznatija u kojem kraju, uočiti povezanost turizma i prirodno-zemljopisnih uvjeta.

Prijedlozi za metodičku obradu: asocijacije na riječ „turizam“; razgovor o iskustvima putovanja u turistička, kulturna i vjerska središta; skupni rad - izrada plakata na temu povezanosti turizma i prirodnih ljepota; izvanučionička nastava.