priroda

 

UVOD

Priroda u VI. I VII. razredu, kao nastavni predmet, ustrojen je tako da metodama i oblicima rada, te posebice sadržajem omogući učenicima stjecanje cjelovite spoznaje o prirodi. Ima velike mogućnostiobjedinjavanja, povezivanja i prirodoslovnoga poimanja cjelina koje se odnose na raznolikapodručja prirode i svijeta u širem smislu riječi. Objašnjenja procesa, učinaka i pojedinih međuovisnosti u prirodi nužno je i važno objašnjavati s fizikalnih i kemijskih stajališta kako bi se dosegao objedinjavajući cilj ovog predmeta. Nužno je i pripremiti pojmovne podloge za buduće predmete prirodnih znanosti u višim razredima, biologiju, fiziku i kemiju.

Kvaliteti nastave uvelike će doprinijeti i dobro pripremljene i osmišljene laboratorijske vježbe. Na taj način učenike uvodimo u suvremene oblike i metode rada i eksperimentalnu provjeru uzročno - posljedičnih odnosa putem jednostavnih laboratorijskih vježbi.

CILJ

Nastava prirode treba izgraditi uzorna stajališta prema prirodi u cjelini te prihvaćanju zdravih životnih navika. Treba potaknuti zanimanje učenika za cjelovitost prirode, za njeno istraživanje i razumijevanje na temelju znanstvenih spoznaja i dostignuća

Za ostvarenje tog cilja prioritet bi trebalo dati metodi praktičnih radova, jer najpotpunije odgovara načelu zornosti te razvija samostalnost, potiče kreativnost i omogućuje stjecanje nove kvalitete znanja.

Međutim, uspješnost nastave ovisi i o pravilnoj kombinaciji više nastavnih metoda. Dobar izbor, međusobno nadopunjavanje, te izmjena nastavnih metoda su bitan element motiviranosti učenika.

ZADAĆE

  • promatranjem procesa i pojava u prirodi objasniti osnovne zakonitosti prirode;
  • poticanje zanimanja učenika za cjelokupnost prirode, za njeno istraživanje i razumijevanje na osnovi znanstvenih spoznaja i dostignuća;
  • razvijati svijest o važnosti očuvanja prirode te razvoju radne i životne okoline;
  • u obradi pojedinih programskih sadržaja važan je interdisciplinarni pristup;
  • interdisciplinarnost je primarni zahtjev i prednost nastave prirode, a opća znanja o temeljnim zakonitostima i pojavama u prirodi usvajaju se na učenicima bliskim, zanimljivim primjerima;
  • bitno je naglasiti mjesto i ulogu čovjeka kao integralnog dijela prirode;
  • osposobljavati učenike za primjenu stečenih spoznaja u svakodnevnom životu.

NAPOMENE

Priroda VI

Dosadašnji Plan i program za prirodu u VI. razredu koji uz citologiju, histologiju i organografiju, obuhvaća i biosistematiku biljaka preopsežan je i teško razumljiv za ovaj uzrast. Neophodno je i smanjivanje količine činjenica koje učenik treba usvojiti, a time se omogućuje više aktivnoga uključivanja učenika u nastavni proces.

Priroda VII

Program koji smo do sada koristili obuhvaćao je citologiju, histologiju, organografiju i biosistematiku životinja. Obzirom da nastavne sadržaje treba prilagoditi dobi učenika, sada će učenici u nastavnom gradivu VII. razreda upoznati biljni i životinjski svijet kroz obrađene ekosustave, čime će se olakšati obrada preostalog gradiva u VIII. razredu.

Pri obradi nastavnih tema treba uzeti u obzir zavičajne osobitosti (obrađuje se zajednica šuma i zajednica travnjaka koje su svojstvene kraju u kojem škola djeluje; unijeti cjelinu Zaštita prirode, navesti zavičajne endemične biljne i životinjske vrste i zaštićene dijelove prirode u BiH, a navesti i hrvatske; obvezno obraditi i krš - nastanak krša, uvjete života i biljni i životinjski svijet; cjelinu - More - sažeti, a težište neka bude na ekološkom aspektu).

Uz jednostavne laboratorijske vježbe, postoji i mogućnost organiziranja nastavnih ekskurzija u najbližu okolinu škole, kako bi učenici upoznali raznolikost živog svijeta i međusobne odnose koji čine jedinstvo prirode.


 

ŠESTI RAZRED


TEME

1. Priroda i prirodne znanosti

Ključni pojmovi: živa i neživa priroda, prirodne znanosti.

Obrazovna postignuća: navesti koje znanosti proučavaju prirodu; prepoznati da je priroda sve što postoji; navesti što proučava priroda; obrazložiti kako promatramo prirodu; opisati osnovne osobine živih bića.

Prijedlozi za metodičku obradu: promatranje prirode (žive i nežive); izvođenje pokusa (voda kao otapalo, promjena agregatnih stanja vode); na crtežu ili fotografiji prirode i okoliša prepoznati i označiti živu i neživu prirodu ili razvrstati crteže i fotografije žive i nežive prirode.

2. Spoznavanje prirode

Ključni pojmovi: povećalo, svjetlosni mikroskop (sitnozor), mikroskopski preparat.

Obrazovna postignuća: upoznati mikroskop kao sredstvo za promatranje sitnih, golim okom nevidljivih životnih oblika; obrazložiti pojam mikrosvijet; prepoznati pribor za mikroskopiranje; pripremiti svježi preparat za mikroskopiranje; praktičnim radom samostalno prikazati izoštravanje vidnog polja pod malim povećanjem.

Prijedlozi za metodičku obradu: demonstracija mikroskopa i mikroskopiranja; promatranje, npr. vodene kuge, kristala iz peteljke begonije prostim okom, povećalom i mikroskopom; mikroskopiranje kapljice barske/morske vode.

3. Stanica

Ključni pojmovi: stanica, osnovna građa stanice.

Obrazovna postignuća: upoznati osnovnu građevnu jedinicu svih živih bića - stanicu; na osnovu promatranja mikroskopskih preparata upoznati vrste i oblike stanica; prepoznati na crtežu i imenovati glavne dijelove stanice; navesti glavne dijelove stanice; usporediti biljnu i životinjsku stanicu; pokazati i imenovati staničnu stijenku, vakuolu i kloroplaste

Prijedlozi za metodičku obradu: mikroskopiranje (biljna stanica s kloroplastima, pokožica luka), životinjske stanice, epitelne stanice jezika, jednostaničnih organizama, npr. papučice, kišne alge i mnogostaničnih organizama, npr. spirogire; promatranje slika/crteža/ fotografija stanica.

4. Jednostanični i mnogostanični organizmi

Ključni pojmovi: jednostanični organizmi, mnogostanični organizmi, dioba stanice.

Obrazovna postignuća: razlikovati jednostanični organizam od mnogostaničnoga organizma; na osnovu promatranja mikroskopskih preparata razlikovati jednostanični organizam i stanice u tkivu mnogostaničnih organizama; povezati diobu stanice s razmnožavanjem jednostaničnih i rastom mnogostaničnih organizama.

Prijedlozi za metodičku obradu: promatranje slika/crteža/fotografija stanica (biljne i životinjske) te jednostaničnih i mnogostaničnih organizama; izraditi crteže biljne i životinjske stanice, jednostaničnih i mnogostaničnih organizama; opisati biljnu i životinjsku stanicu te jednostanične i mnogostanične organizme prema crtežu/slici na prozirnici i sl.

5. Građa i uloga životinjskog organizma

Ključni pojmovi: beskralježnjaci, kralježnjaci, organ, sustav organa.

Obrazovna postignuća: razlikovati beskralježnjake od kralježnjaka; prepoznati i imenovati predstavnike skupina kralježnjaka; izdvojiti dijelove tijela kralježnjaka i imenovati nekoliko organa; zaključiti da kralješnjaci imaju jedinstven plan građe.

Prijedlozi za metodičku obradu: demonstracija kostura kralješnjaka, prepariranih životinja i/ili njihovih slika; opisivanje unutrašnje građe psa/mačke na slici/prozirnici; slaganje slagalica pojedinih skupina kralježnjaka.

6. Kretanje životinja

Ključni pojmovi: kretanje životinja, organi za kretanje.

Obrazovna postignuća: obrazložiti važnost kretanja životinja; razlikovati načine kretanja životinja u vodi, na kopnu i u zraku (otpor kretanju, utjecaj strujanja); obrazložiti tvrdnju da su organi za kretanje prilagodba organizama sredini u kojoj žive.

Prijedlozi za metodičku obradu: kroz razgovor se prisjetiti načina pokretanja različitih skupina životinja/kućnih ljubimaca (ribe, papige, psi, mačke); demonstracija - film “Kretanje životinja”; promatranje životinja u pokretu/slika/fotografija životinja u pokretu (riba u akvariju, let ptica, kretanje psa/mačke).

7. Životinje i njihova potreba za hranom

Ključni pojmovi: probavilo i zubalo, biljožder, mesožder, svežder.

Obrazovna postignuća: obrazložiti važnost hrane kao izvora energije u životinja; prepoznati i imenovati organe probavnog sustava; steći temeljne spoznaje o građi probavila (razlika probavila biljoždera i mesoždera); razlikovati biljoždere, mesoždere, sveždere.

Prijedlozi za metodičku obradu: demonstracija zidnih slika, (prozirnica), modela i preparata probavila životinja; usporedba građe zubala biljoždera, mesoždera i sveždera.

8. Opskrba tijela životinja kisikom i hranjivim tvarim

Ključni pojmovi: disanje, krvotok.

Obrazovna postignuća: shvatiti važnost krvotoka i disanja za funkcioniranje životinjskog organizma; opisati značenje krvi kao prenositelja plinova i hrane; razlikovati disanje u zraku i vodi; obrazložiti važnost izlučivanja za život.

Prijedlozi za metodičku obradu: demonstracija zidnih slika, (prozirnica), modela i preparata organa za disanje i krvotok; mikroskopiranje trajnog preparata krvi kralješnjaka.

9. Razmnožavanje životinja

Ključni pojmovi: spolne stanice, spolno razmnožavanje, nespolno razmnožavanje.

Obrazovna postignuća: razumjeti važnost razmnožavanja za opstanak životinjskih vrsta; razlikovati nespolno i spolno razmnožavanje; prikazati temeljne značajke razmnožavanja riba, ptica i sisavaca; razlikovati unutarnju od vanjske oplodnje; povezati razmnožavanje životinja s brojnošću potomaka i brigom za potomstvo.

Prijedlozi za metodičku obradu: razgovor - razmnožavanje kućnih ljubimaca; demonstracija - film “Razmnožavanje, rast, ugibanje“; promatranje/mikroskopiranje spolnih stanica.

10. Ponašanje životinja

Ključni pojmovi: ponašanje životinja, briga za potomstvo, zajednice životinja.

Obrazovna postignuća: uočiti i razumjeti ponašanje životinja u različitim situacijama; prepoznati različito ponašanje u životinja; razumjeti važnost prilagodbe ponašanja za preživljavanje; objasniti život u skupini; imenovati neke zajednice životinja; povezati razmnožavanje životinja s brojnošću potomaka i brigom za potomstvo.

Prijedlozi za metodičku obradu: razgovor - ponašanje kućnih ljubimaca u različitim prilikama; demonstracija - film - “Ponašanje životinja“; promatranje slika životinja u zajednicama.

11. Čovjekove životne potrebe

Ključni pojmovi: biološko (prirodno), društveno (socijalno) i misaono biće.

Obrazovna postignuća: obrazložiti povezanost bioloških potreba čovjeka s njegovim misaonim i društvenim potrebama; shvatiti da je čovjek i biološko i društveno biće; opisati načine zadovoljavanja osnovnih životnih potreba; zaključiti da čovjek zadovoljava svoje potrebe svjesnim djelovanjem; navesti nekoliko prava i obveza čovjeka u zajednici (obitelj, razredni odjel, domovina).

Prijedlozi za metodičku obradu: razgovor - demonstracija - slika i/ili fotografija - čovjek u različitim životnim situacijama vezano uz temu; čitanje i rad na tekstu.

12. Prehrana i pravilne prehrambene navike

Ključni pojmovi: hrana i hranjive tvari, pravilna prehrana.

Obrazovna postignuća: odrediti važnost hrane za organizam; imenovati hranjive tvari; obrazložiti važnost pravilne prehrane i predložiti dnevne obroke; opisati pravilne prehrambene navike.

Prijedlozi za metodičku obradu: promatranje slika ili plakata piramide pravilne prehrane i namirnica koje koristimo za pripremu obroka te razgovor o prehrani učenika; obilazak tržnice ili posjet školskoj kuhinji i razgovor o dnevnim obrocima ili posjet proizvođaču ili prodavaonici zdrave hrane; praktičan rad (dokazivanje hranjivih tvari).

13. Pubertet - promjene i teškoće u sazrijevanju

 Ključni pojmovi: pubertet, spolni sustav, higijena tijela, ovisnost.

Obrazovna postignuća: obrazložiti što je pubertet; prepoznati promjene (fizičke, spolne i psihičke) koje se događaju u pubertetu; povezati pojave mjesečnice i polucije sa spolnim sazrijevanjem; razlikovati unutarnje organe za razmnožavanje muškaraca (sjemenici, sjemenovodi, mokraćna cijev) i žena (jajnici, jajovodi, maternica, rodnica); obrazložiti potrebu održavanja higijene i pravilnih higijenskih navika; navesti primjere opasnosti za zdravlje od pušenja, alkohola, zlouporabe lijekova i droga

Prijedlozi za metodičku obradu: razgovor - promjene na tijelu učenika; pokus: dokazivanje štetnih sastojaka u duhanskom dimu, razgovor; radionice, tribine i rasprave o prepoznavanju problematičnih situacija i donošenju odluka o svojim izborima (pubertet, ovisnosti i sl.); demonstracija prozirnice: građa spolnih organa; štetno djelovanje alkohola i pušenja na zdravlje čovjeka.

14. Biljka cvjetnjača

Ključni pojmovi: biljka cvjetnjača (sjemenjača), organi biljke cvjetnjače.

Obrazovna postignuća: prepoznati biljku cvjetnjaču; prepoznati i razlikovati cvjetnjaču od bescvjetnice; znati osnovna obilježja biljke cvjetnjače; imenovati organe biljke cvjetnjače; razlikovati spolne i nespolne organe biljke cvjetnjače.

Prijedlozi za metodičku obradu: promatranje biljaka cvjetnjača (prirodni materijal, herbarski primjerci, fotografije, prozirnice, zidne slike); povećalom promatrati dijelove cvjetnjače i nacrtati ih; razgovor i rad na tekstu (udžbenik).

15. Sjemenka (klijanje)

Ključni pojmovi: građa sjemenke, klijanje, jednosupnica, dvosupnica.

Obrazovna postignuća: objasniti značenje pojedinih dijelova sjemenke, te ih znati imenovati; protumačiti klijanje; navesti i dokazati uvjete klijanja; prepoznati povoljan položaj klice u sjemenci; shvatiti mjesto i ulogu sjemenke u životu biljke.

Prijedlozi za metodičku obradu: razgovor i rad na tekstu (udžbenik); povećalom promatrati dijelove sjemenke graha i nacrtati ih; pokusom dokazati uvjete klijanja; demonstracija slike (sjemenka i klijanje).

16. Korijen - građa i uloga

Ključni pojmovi: građa korijena, uloge korijena, difuzija i osmoza.

Obrazovna postignuća:opisati dijelove i građu korijena; razlikovati pojedine vrste korijena; izdvojiti uloge korijena kao organa biljke cvjetnjače; obrazložiti ulogu korijenskih dlačica; obrazložiti važnosti difuzije i osmoze za život biljke.

Prijedlozi za metodičku obradu: demonstracija zidne slike “Korijen” i prirodnog materijala - primjeri korijena; promatranje mikroskopskog preparata vrška korijena i korijenskih dlačica; pokus difuzije; pokus osmoze.

17. Stabljika - građa i uloga

Ključni pojmovi: vrste stabljika, uloge stabljike, kapilarnost.

Obrazovna postignuća: objasniti građu stabljike; razlikovati zeljaste i drvenaste stabljike; prepoznati podzemne stabljike (lukovica, gomolj i podanak); obrazložiti uloge stabljike; istaknuti važnost kapilarnosti; opisati uzlazni tok vode u biljci.

Prijedlozi za metodičku obradu: usporediti fotografije voćaka i drugih cvjetnjača; promotriti prirodni materijal: podzemne stabljike (lukovica, gomolj i podanak) i zeljaste stabljike; opisati prerez drvenaste stabljike, promotriti mikroskopski preparat provodnih žila kroz stabljiku; izvesti pokus kapilarnosti i uočenu pojavu povezati s građom provodnih žila u stabljici te kretanjem vode u biljci; opisati i protumačiti protok vode i hranjivih tvari biljkom.

18. List - građa i uloga

Ključni pojmovi: list, kloroplast, fotosinteza.

Obrazovna postignuća: opisati vanjsku građu lista; prepoznati staničnu građu lista, kloroplaste, puči i lisne žile; definirati proces fotosinteze u stvaranju hrane i kisika, te definirati proces disanja; na temelju pokusa samostalno istražiti pojavu transpiracije, fotosinteze i disanja biljaka; navesti primjere važnosti procesa fotosinteze za život na zemlji; povezati građu lista s ulogom koju obavlja.

Prijedlozi za metodičku obradu: promatranje svježih primjeraka listova; demonstracija - zidne slike ili prozirnice - “list”; promatranje mikroskopskog preparata poprečnog presjeka lista i puči; pokus - dokazivanje postojanja klorofila u listu i važnosti svjetlosti za njegov nastanak; pokus - dokazivanje oslobađanja kisika fotosintezom.

19. Cvijet - građa i uloga

Ključni pojmovi: cvijet, cvat.

Obrazovna postignuća: opisati građu cvijeta i njegovu ulogu u životu biljke cvjetnjače; razlikovati cvijet od cvata; razlikovati jednospolni od dvospolnog cvijeta; razlikovati proces oprašivanja od oplodnje; usporediti različite prilagodbe cvjetova u načinu oprašivanja.

Prijedlozi za metodičku obradu: promatranje - crtanje prirodnog materijala: cvjetovi, cvatovi; opisivanje zidne slike “cvijet“; demonstracija - fotografija cvjetova; promatranje mikroskopskog preparata peludnih zrnaca; uloga kukaca u oprašivanju.

20. Plod - građa i uloga

Ključni pojmovi: plod, rasprostranjivanje biljaka.

Obrazovna postignuća: opisati građu ploda i njegovu ulogu u životu biljke cvjetnjače; objasniti postanak ploda; razlikovati vrste plodova- poticati suradnju među učenicima; objasniti načine rasprostranjivanja plodova i sjemenki.

Prijedlozi za metodičku obradu:demonstracija prirodnih materijala plodova; promatrati građu i vrste plodova na zidnoj slici, fotografijama, prozirnici.

21. Proizvodnja i potrošnja hrane kod nas i u svijetu

Ključni pojmovi: glad, vrsta, odlika (sorta), pasmina, odabiranje i križanje.

Obrazovna postignuća:obrazložiti postojanje problema gladi u svijetu; navesti važnost proizvodnje hrane za zadovoljavanje životnih potreba čovjeka; povezati pojavu gladi uz ratove, prirodne nepogode i epidemije bolesti; obrazložiti podrijetlo uzgojenih biljaka i životinja; obrazložiti posljedice udomaćivanja, križanja i odabiranja životinja i biljaka željenih osobina.

Prijedlozi za metodičku obradu: rad na tekstu - prigodni članci iz tiska; demonstarcija - slike različitih vrsta i pasmina životinja; prirodni materijal ili slike kultiviranih biljaka.

22. Uzgoj i zaštita biljaka i životinja

Ključni pojmovi: tlo, gnojidba, zaštita biljaka, seosko gospodarstvo i farma, zaštita domaćih životinja.

Obrazovna postignuća: obrazložiti podrijetlo uzgojenih biljaka i životinja; navesti temeljne spoznaje o načelima suvremenog poljodjelstva u smislu očuvanja okoliša i prirodne ravnoteže; obrazložiti što je tlo; objasniti kako nastaje humus; navesti o čemu ovisi plodnost tla; usporediti prihranjivanje umjetnim i prirodnim gnojivima; odrediti što je kompost i zelena gnojidba; razlikovati kemijska sredstva od biološke zaštite; prepoznati najpoznatije vrste voća, povrća i žitarica koje koristimo u prehrani; istaknuti vrijednost voća, povrća i žitarica u svakodnevnoj prehrani; navesti primjere koristi koje čovjek ima od domaćih životinja; istaknuti načine zaštite domaćih životinja.

Prijedlozi za metodičku obradu: demonstracija - prirodni materijali (različita tla, kadinica, djetelina, gujavica); terenska nastava - livada ili šuma - opipati, pomirisati i promatrati boju, kakvoću (mekoću, tvrdoću) i miris različitih vrsta tla - uočiti i promatrati živa bića koja žive na i ispod površine tla; izvanučionička nastava (prema mogućnostima posjetiti): poljoprivredno dobru koje uzgaja biljke na suvremeni i ekološki način i/ili plantažu voćaka, povrtnjak ili tržnicu; organizaciju koja se bavi gospodarenjem otpada i zaštitom okoliša prirodni materijal (voće, povrće, žitarice); farmu, seosko gospodarstvo ili zoološkom vrtu.

IZBORNE TEME:

1. Pravilna prehrana: radionica

Ključni pojmovi: “skriveni” šećer i masnoće u namirnicama svakodnevne prehrane.

Obrazovna postignuća: naglasiti važnost hranjivih visokoenergetskih tvari u hrani i imenovati ih; razumjeti važnost vode, vitamina i minerala u prehrani; objasniti uravnoteženu i shvatiti posljedice pogrešne prehrane; pojasniti važnost raznolike hrane za naš organizam; objasniti izmjenu tvari.

Prijedlozi za metodičku obradu: praktični rad - izradba jelovnika, serviranje stola, mjerenje “skrivenog” šećera i masnoća; razgovor s učenicima - piramida pravilne prehrane.

2. Ribarstvo mora i kopnenih voda - izvor zdrave hrane

Ključni pojmovi: ribnjačarstvo, ribogojilište, zaštita voda.

Obrazovna postignuća: opisati uzgoj riba u ribogojilištu i ribnjačarstvu; razlikovati vrste riba koje su najčešće u kopnenim vodama; objasniti važnost riba u prehrani čovjeka; objasniti važnost primjene znanosti u unapređivanju proizvodnje; objasniti načine onečišćenja voda i sprečavanje onečišćenja.

Prijedlozi za metodičku obradu: rad na tekstu - prigodni članci iz tiska; demonstarcija - slike različitih vrsta riba; izvanučionička nastava prema mogućnostima posjetiti ribnjačarstvo ili ribogojilište.

3. Kućni ljubimci

Ključni pojmovi: briga o kućnim ljubimcima, veterinarska zaštita.

Obrazovna postignuća: ukazati na značaj pojedinih vrsta kućnih ljubimaca; skrenuti pozornost na pse kao tragače, čuvare i pse koji pomažu osobama s posebnim potrebama

Prijedlozi za metodičku obradu: rad na tekstu - prigodni članci iz tiska; demonstarcija - slike različitih vrsta kućnih ljubimaca; izvanučionička nastava - prema mogućnostima organizirati neku aktivnost, a od prikupljenog novca kupiti hranu za pse ili mačke; posjetiti najbliže sklonište za napuštene životinje.

4. Uzgoj ukrasnih biljaka

Ključni pojmovi: ukrasne biljke.

Obrazovna postignuća: ukazati na razlike između ukrasnih biljaka koje se uzgajaju na otvorenom od onih od onih koje se uzgajaju u domu; opisati načine razmnožavanja najčešćih ukrasnih biljaka.

Prijedlozi za metodičku obradu: praktični rad s biljkama lončanicama u školi i domu; rad na tekstu - podrijetlo najčešće uzgajanih ukrasnih biljaka (uz atlas svijeta); izvanučionička nastava - cvjećarnica, rasadnik, sajam cvijeća, botanički vrt.