hrvatski jezik

 

Hrvatski jezik nastavni je predmet koji je najopsežniji i najviše je povezan s ostalim predmetima u osnovnoj školi. Sva nastavna komunikacija ostvaruje se hrvatskim jezikom. Predmet je zastupljen od prvog do devetog razreda i ima četiri nastavna područja: hrvatski jezik, književnost, jezično izražavanje i medijska kultura.

Sadržaji svih nastavnih područja hrvatskoga jezika međusobno su povezani, nadopunjuju se i prožimaju prema načelu unutarpredemetnog povezivanja, a s drugim povezuju se po načelu međupredmetnog povezivanja.

CILJEVI

Osnovni je cilj nastave hrvatskog jezika osposobiti učenike za jezičnu komunikaciju koja će im omogućiti ovladavanje sadržajima svih nastavnih predmeta i uključivanje u stalno i učinkovito učenje. Nastava hrvatskog jezika uključuje ovladavanje standardnim jezikom, a ciljevi su mu:

 • osposobiti učenike za jezičnu komunikaciju koja im omogućuje ovladavanje sadržajima svih nastavnih predmeta i uključivanje u cjeloživotno učenje;
 • razvoj jezično-komunikacijskih sposobnosti pri govornoj i pisanoj uporabi jezika u svim funkcionalnim stilovima;
 • razvoj literarnih sposobnosti, čitateljskih interesa i kulture;
 • stvaranje zanimanja i potrebe za sadržajima medijske kulture, osvješćivanju važnosti znanja hrvatskoga jezika;
 • razvijanje poštovanja prema jeziku hrvatskoga naroda, njegovoj književnosti i kulturi (te prema jezicima, književnosti i kulturi Bošnjaka, Srba i nacionalnih manjina u BiH).

Nastava hrvatskog jezika omogućuje učenicima stjecanje znanja, sposobnosti, vrijednosti i navika koje pridonose njihovu cjelovitu osobnom razvoju kako bi kako bi ostvarili uspješan osobni život i bili aktivni članovi društva. Kako je struktura ovoga nastavnoga predmeta vrlo složena, potrebno je naglasiti da svako predmetno područje ravnopravno pridonosi osposobljavanju učenika za jezičnu komunikaciju u svim životnim situacijama. Komunikacija se ostvaruje primanjem i odašiljanjem poruka. Poruke moraju biti primjerene na razini jezično-komunikacijskih sposobnosti učenika

ZADAĆE 

NASTAVNO PODRUČJE - HRVATSKI JEZIK

 • osposobljavanje učenika za uspješno snalaženje u svakodnevnim priopćajnim situacijama;
 • ovladavanje jezičnim sredstvima potrebnim za uspješnu komunikaciju;
 • osvješćivanje potrebe za jezičnim znanjem;
 • suzbijanje straha od jezika;
 • osvješćivanje razlika između standardnoga jezika i zavičajnih idioma;
 • postupno usvajanje hrvatskoga jezičnoga standarda. 

NASTAVNO PODRUČJE - JEZIČNO IZRAŽAVANJE

 • razvoj sposobnosti izražavanja doživljaja, osjećaja, misli i stavova;
 • stvaranje navika uporabe pravogovornih (ortoepskih) i pravopisnih (ortografskih) normi;
 • ostvarivanje uspješne usmene i pismene komunikacije.

NASTAVNO PODRUČJE - KNJIŽEVNOST

 • spoznavanje i doživljavanje, tj. primanje (recepcija) književnih djela;
 • razvijanje osjetljivosti za književnu riječ;
 • razvijanje čitateljskih potreba;
 • stvaranje čitateljskih navika;
 • osposobljavanje za samostalno čitanje i primanje (recepciju) književnih djela.

NASTAVNO PODRUČJE - MEDIJSKA KULTURA

 • osposobljavanje za komunikaciju s medijima: kazalištem, filmom, radijem, tiskom, stripom, računalom;
 • primanje (recepcija) kazališne predstave, filma, radijske i tv emisije;
 • osposobljavanje za vrednovanje radijskih, televizijskih emisija te filmskih ostvarenja.

RAZREDNA NASTAVA

PRVI RAZRED

NASTAVNO PODRUČJE

PRIPREMNO RAZDOBLJE

Uočavanje govornih sposobnosti i razvijenosti govora.

Socijalizacija djeteta u novu sredinu.

Oslobađanje učenika za komunikaciju.

PRIPREMA I UVOD ZA UČENJE POČETNOG ČITANJA I PISANJA

NASTAVNO PODRUČJE

JEZIČNO IZRAŽAVANJE (SLUŠANJE, GOVORENJE I OPAŽANJE)

NASTAVNA CJELINA: JA U ŠKOLI

TEME I OSNOVNI SADRŽAJI

1. Ja imam svoje ime

- I moji prijatelji imaju svoje ime,

- I moj-a učitelj/ica ima svoje ime,

- I moja škola ima svoje ime,

- Sve se na svijetu nekako zove.

Ključni pojmovi: ime, škola, učenik, učitelj/ica.

Obrazovna postignuća: upoznati svog učitelja/icu, prijatelja/icu, svoju školu i zapamtiti njihova imena; prihvaćanje pravila ponašanja u školi; znati imenovati članove svoje obitelji i razumjeti da se sve na svijetu nekako imenuje i ima svoje ime.

Prijedlozi za metodičku obradu: igre predstavljanja i upoznavanja pomoću kartica, na papiru učenici crtaju što ih predstavlja (što vole), predstaviti vlastiti rad i izmijeniti radove; igre predstavljanja pjevanjem.

2. Svi smo različiti i svi smo vrijedni poštovanja

- S obzirom na spol,

- S obzirom na dob,

- S obzirom na zdravlje,

- S obzirom na zanimanje,

- S obzirom na religijsku pripadnost,

- S obzirom na nacionalnu pripadnost.

Ključni pojmovi: međusobna različitost, jednaka vrijednost.

Obrazovna postignuća: poznavanje razlika među članovima svoje zajednice obzirom na spol, dob, zdravlje, religijsku i nacionalnu pripadnost, prihvaćanje drugih i drugačijih i graditi prema svima osjećaje poštovanja.

Prijedlozi za metodičku obradu: promatranje i razgovor na temelju vlastitih fotografija, kakav sam bio-la prije, kakav sam sada, te fotografije ljudi različitih po boji koži, uzrastu, izgledu, spolu itd.

3. Što čujemo?

- Zvukovi,

- Glasovi.

Ključni pojmovi: zvukovi i glasovi.

Obrazovna postignuća: zborno i pojedinačno izgovaranje glasova, samoglasnika (otvornika), prepoznavanje zvukova iz okoline (glasanje ljudi, životinja, šuškanje lišća, osluškivanje tišine, osluškivanje disanja, oponašanje ritma itd.).

Prijedlozi za metodičku obradu: igre pozornosti; vježbe slušanja; oponašanje ritma pljeskanjem; oponašanje zvukova iz okoline - igre pogađanja.

4. Što vidimo?

- Bića,

- Predmeti.

Ključni pojmovi: bića i predmeti.

Obrazovna postignuća: razvoj zapažanja i uočavanja bića i predmeta u svojoj zajednici, užoj i široj okolini.

Prijedlozi za metodičku obradu: igre razvrstavanja pločica sa slikama raznih živih bića i predmeta u određenu skupinu.

NASTAVNA CJELINA: (RE)KONSTRUKCIJA SMISLA PREPRIČAVANJEM

TEME I OSNOVNI SADRŽAJI

1. Pričanje i prepričavanje

- Priče sa slikama - nadopunama,

- Prepričavanje uz pomoć pitanja,

- Samostalno prepričavanje (niz događaja u vremenskom i uzročno-posljedičnom slijedu).

2. Pričanje uz pomoć slika

- Pričanje uz pomoć pitanja;

- Samostalno pričanje.

Ključni pojmovi: pričanje, prepričavanje (z pomoć slika i pitanja), slikopriča.

Obrazovna postignuća: uočavati priče kao niz događaja uz pomoć sličica i pitanja, prepoznavati događaje i osobe na slici, nizu događaja dati oblik i jednostavno ispričati priču vlastitim riječima.

Prijedlozi za metodičku obradu: igra uz sliku i poticajna pitanja: pitaj me pa ću ti reći; pričanju priča ne ograničavati se na jedno čitanje (višekratno čitanje iste priče učiniti zabavnijim natjecanjem između skupina učenika u boljem nadopunjavanju pojmova prikazanih sličicama); pitanja postavljati što jednostavnije i konkretnije; pripovjediti što se dogodilo, pa onda - priča kao niz događaja; pričanje i razgovor uz pomoć slika: najprije prepoznati događaje i uspostaviti niz događaja; poticajnim zadacima poticati i potpomagati iskazivanje priče.

3. Što je dobro, a što nije dobro ponašanje

- Primjeri i razgovor.

Ključni pojmovi: dobro, loše, lijepo ružno (dječja svakodnevica).

Obrazovna postignuća: osnovna pravila pristojnosti, dobrog i lošeg ponašanja u školi, užoj i široj zajednici.

Prijedlozi za metodičku obradu: dječji razgovor, postavljanje pitanja: što je dobro, a što nije; rad sa stripom koji priča o lijepom ponašanju i kulturnom ophođenju uz uporabu čarobnih riječi: molim, izvoli, hvala i oprosti.

4. Grafomotoričke vježbe

- Šaranje,

- Povlačenje crta/bez prostornog ograničenja – navikavanje na olovku.

Ključni pojmovi: šaranje i pisanje crta.

Obrazovna postignuća: ovladavanje rukom i razvoj fine motorike šake šaranjem i povlačenjem raznovrsnih crta.

Prijedlozi za metodičku obradu: pisanje crta u zraku; pisanje po pijesku; pisanje na školskoj ploči, proporcionalno smanjivanje prostora: polovina, četvrtina, osmina početnoga prostora.

NASTAVNA CJELINA: FAZA IMENOVANJA I CJELOVITOG PREPOZNAVANJA

TEME I OSNOVNI SADRŽAJI

1. Ovo je slika pojma, na ovoj je slici (neki drugi pojam)

- Imenovanje bića,

- Imenovanje predmeta.

Ključni pojmovi: prepoznavanje pojmova bića i predmeta slikom.

Obrazovna postignuća: prepoznati i razumjeti pojmove koji se predstavljaju slikom i otkriti vezu između pojmova i njihova predstavljanja.

Prijedlozi za metodičku obradu: pokazivanje slika s prepoznavanjem pojmova na slici.

2. Ima još jedan način da se pojmovi imenuju, osim da ih predstavlja slika (on se sastoji od napisane riječi: gore je slika, a ovdje piše…), - bez čitanja

- Imenovanje bića,

- Imenovanje predmeta.

Ključni pojmovi: riječ, slika (faza imenovanja i cjelovitog prepoznavanja).

Obrazovna postignuća: učiti prepoznavati slike i napisane riječi s njezinim značenjem; prepoznavati riječi bez slike, te razumjeti da je predstavljanje pojmova slikom i riječju jednako valjano.

Prijedlozi za metodičku obradu: prepoznavanje napisane riječi bez slike (kuća, lopta, škola, mama, torba); prepoznavanje natpisa, npr. Coca - Cola.

3. Grafomotoričke vježbe

- Valjanje crta različitih duljina i debljina od plastelina,

- Razvoj fine motorike šake,

- Spajanje točaka crtama svih vrsta,

- Praćenje isprekidanih i blijedih crta.

Ključni pojmovi: crta, točka, isprekidana crta.

Obrazovna postignuća: crtama svih vrsta spajati zadane točke, praćenje postojećih crta.

Prijedlozi za metodičku obradu: morski valovi - valovita crta; krov - elementi slova A i V; pišemo crte - lijevo, desno, gore, dolje, koso prema gore, koso prema dolje; crte - krugovi; igre s plastelinom.

NASTAVNO PODRUČJE

POČETNO ČITANJE I PISANJE

JEZIK

NASTAVNA CJELINA: RAZVIJANJE GLASOVNE OSJELJIVOSTI

TEME I OSNOVNI SADRŽAJI

1. Početni glas

2. Zadnji glas

3. Glas u sredini

4. Slušanje, ponavljanje, učenje pjesmica u rimi

5. Igre rime

6. Kradljivac glasova

7. Nadodavanje glasova

8. Umetanje glasova

Ključni pojmovi: rima, glas, riječ, početak, kraj i sredina riječi.

Obrazovna postignuća: razvijanje glasovne osjetljivosti, prepoznavanje rime u odabranim pjesmama, zamjećivanje glasova na početku, u sredini i na kraju riječi i njegovo izgovaranje.

Prijedlozi za metodičku obradu: igre prepoznavanje rime u odabranim pjesmama; zborno izgovaranje s čitačem glasovni izgovor imena, predmeta i likova na pokazanim slikama; vježbe u prepoznavanju pozicije glasa (početak, sredina, kraj); zborna imenovanja da se djeca oslobode za aktivnost, ali i pomognu jedna drugima u razvijanju glasovne osjetljivosti.

NASTAVNA CJELINA: RASTAVLJANJE RIJEČI NA SLOGOVE

(Govorne vježbe - prepoznavanje)

TEME I OSNOVNI SADRŽAJI

1. Dva glasa

2. Tri glasa

3. Četiri glasa

4. Dva sloga

5. Uvođenje pojma sloga

6. Četiri sloga

7. Rastavljanje duljih riječi na slogove

Ključni pojmovi: slog, glas, riječ.

Obrazovna postignuća: rastavljati riječi na slogove, prepoznati broj slogova u riječi.

Prijedlozi za metodičku obradu: igre prepoznavanja sloga u riječi; vježbe u prepoznavanju pozicije sloga u riječi; igre rastavljanja dugih riječi na glasove i slogove; igre nadodavanja i spuštanje slogova; Igre nastajanja riječi spajanjem slogova.

NASTAVNA CJELINA: ODNOS GLASA I SLOVA, GOVORA I PISMA

TEME I OSNOVNI SADRŽAJI

1. Odnos slike i napisane riječi

2. Odnos govora i pisma

3. Odnos glasa i slova

4. Početno slovo i glas (onoga što je na slici i velika latinična slova)

                S L O V A R I C A (Sva velika latinična slova na razini prepoznavanja)

Ključni pojmovi: glas - slovo, glas - čujem, govorim, slovo - vidim, pišem.

Obrazovna postignuća: razumjeti odnos glas - slovo, odnos slike i napisane riječi i odnos govora i pisma, upoznati da se isti glas može obilježiti nekim drugim znakom (pismom).

Prijedlozi za metodičku obradu: uz pomoć slika (igara sa slovima) povezati slova s početnim glasom u riječi pojma koji predstavljaju; vježbe prepoznavanja velikih tiskanih slova bez slike; rad, vježbe i igre s početnim glasom u riječi i istovjetnim slovom (velika); provjeravanje vještine čitanja slova.

5. Grafomotoričke vježbe

- Pisanje crta svih vrsta uz ograničenje između zadanih crta,

                - Moja prva tiskana slova (I, O - samo velika).

Ključni pojmovi: velika tiskana slova: I i O.

Obrazovna postignuća: usvajanje i pisanje velikih latiničnih tiskanih slova I i O.

Prijedlozi za metodičku obradu: vježbe iscrtavanja različitih vrsta crta; pišemo crte - gore, dolje, crte, crtice i krugove; crtamo predmete koji u svom nazivu imaju slovo I,O; oblikujemo slova od plastelina; slažemo slova od lego kockica, pisanje slova: slijed povlačenja crta odozgor prema dolje, slijeva na desno.

NASTAVNA CJELINA: OD GLASA DO RIJEČI

 (Ponavljanje i primjena u izgovaranju riječi)

TEME I OSNOVNI SADRŽAJI

1. Rastavljanje riječi na slogove – sastavljanje slogova u riječ

2. Glas do glasa - riječ

3. Rastavljanje riječi na glasove i sastavljanje glasova u slog i slogova u riječ

4. Reci obrnuto

Ključni pojmovi: glas, riječ, slog.

Obrazovna postignuća: pravilno izgovarati sve glasove u riječima te izgovaranjem riječi i njezino raščlanjivanje na glasove; rastavljati riječi na slogove, slogovima izgovarati riječ i da obrnutim slijedom izrekne kraću riječ.

Prijedlozi za metodičku obradu: brojalicama učiti rastavljanje riječi na slogove; promatrajući se u zrcalu izgovarati glasove; korištenje obrnutog izgovora kombinirano koristeći riječi koje obrnutim izgovorom ne daju nikakvo značenje i one koje daju nove riječi; od kartončića sa slogovima slagati riječi, naglasak se stavlja na gradnju riječi pomoću slogova, i na posvješćivanje svakog glasa u riječi.

5. Grafomotoričke vježbe (pisanje velikih tiskanih slova A, U, E i ponavljanje pisanja

 slova I i O)

Ključni pojmovi: velika tiskana slova A, U i E.

Obrazovna postignuća: pravilno pisanje slova i riječi velikim tiskanim slovima.

Prijedlozi za metodičku obradu: pisanje slova i poticaj za pisanje prve domaće zadaće: pisanje slova; oblikovanje slova plastelinom (glinamolom); građenje slova od sitnih lego kocaka; slaganje riječi od izgrađenih slova.

NASTAVNA CJELINA: PRJEVOĐENJE SLOVA U GLAS I GLASOVA U SLOVA

TEME I OSNOVNI SADRŽAJI

1. Prve riječi – čitanje

Ključni pojmovi: početno čitanje.

Obrazovna postignuća: globalno osposobljavanje za slovkanje, slogovno čitanje i čitanje riječi.

Prijedlozi za metodičku obradu: početno slovkanje uz različite igre sa slovima i riječima, povezivanje; povezivanje pojedinih slova sa pripadnom sličicom i slaganje riječi od tih slova; vježbe i igre čitanja slogovnog izgovora riječi za ubrzavanje toga čitanja, vježbe slovkanja i izgovora igricom ili pjesmom; slaganje riječi od kartončića sa slogovima i slovima; slaganje slogova i riječi od slova izrađenih od kockica (lego); dopunjavanje riječi slovima koja nedostaju.

2. Grafomotoričke vježbe: Pisanje suglasnika (zatvornika): R, B, C, Ć, Č, - D, Đ, DŽ, - F, G, H, - J, K, L, LJ, - M, N, NJ, - O, P, R, S, Š, T, - V, Z, Ž, - samo velika tiskana slova

Ključni pojmovi: suglasnik (zatvornik), veliko tiskano slovo, slog, riječ.

Obrazovna postignuća: pisanje slova i riječi velikim tiskanim slovima.

Prijedlozi za metodičku obradu: vježbe pisanja suglasnika (zatvornika); svakim novim usvajanjem suglasnika (zatvornika) otvara se poticaj za pisanje novih riječi; čitanje kraćih riječi; pisanje kraćih riječi; građenje slova od lego kockica, plastelina, glinamola; slaganje riječi od izgrađenih slova.

NASTAVNO PODRUČJE

ZAVRŠNI CIKLUS POČETNOG ČITANJA I PISANJA

NASTAVNA CJELINA: POČETNO ČITANJE I PISANJE

TEME I OSNOVNI SADRŽAJI

1. Od riječi rečenici - čitanje

Ključni pojmovi: čitanje slova, slog, riječ, rečenica.

Obrazovna postignuća: globalno čitanje riječi; glasovna analiza i sinteza riječi; analitičko-sintetičko čitanje kraćih rečenica.

Prijedlozi za metodičku obradu: jezične igre i vježbe otklanjanja pogrješaka i čitanja napamet; povezivati riječi neke pjesme uz ritmičku pratnju i glazbu.

2. Napisao sam svoje ime i prve riječi: mama, tata, baka, sestra, brat

 - Pisanje prvih rečenica: Kiša pada. Trava raste. Ja volim svoju mamu.

Ključni pojmovi: pisanje prvih riječi i rečenica velikim tiskanim slovima; abeceda tiskanih slova; glasovna abeceda.

Obrazovna postignuća: pisanje slova, riječi i kraćih rečenica velikim tiskanim slovima.

Prijedlozi za metodičku obradu: izricanja i pisanja vlastitih rečenica i vlastitih misli uz poticajne slike i događaje; vježbe pisanja prvih riječi i rečenica; vježbe provjeravanja urednosti, čitkosti i ispravnosti pisanja slova, riječi i kraćih rečenica; vježba prepisivanja slova, riječi i kraćih rečenica.

NASTAVNO PODRUČJE

KNJIŽEVNOST

TEME I OSNOVNI SADRŽAJI

1. Priča

Ključni pojmovi: priča.

Obrazovna postignuća: spoznati, doživjeti i iskazati doživljaj kratke priče stilski i sadržajno primjerene učeniku,samostalno i uz pitanja.

Prijedlozi za metodičku obradu: vježbe u pričanju priča: pričati jednostavne priče; nastaviti pričati već poznatu priču; povezati dvije poznate priče; poredati točnim redoslijedom slike koje predstavljaju glavne događaje u priči; uz pomoć slika ispričati ili prepričati priču.

2. Pjesma

Ključni pojmovi: pjesma.

Obrazovna postignuća: spoznati, doživjeti i iskazati svojim riječima doživljaj kratke pjesme, stilski i sadržajno primjerena učeniku.

Prijedlozi za metodičku obradu: povezivati riječi neke pjesme uz ritmičku pratnju i glazbu; igre uz ritmičku pratnju kraćih pjesama; igre smišljanja rime na zadane riječi; Lanac riječi koje se rimuju.

3. Književni tekstovi /Zajednička jezgra:

Balog, Zvonimir: Nevidljiva Iva, Pjesma sa šlagom

Hubijar Zehra, Zeko i djeca, Čudna sprava

Kapidžić, Nasiha, Baka čisti put

Letić – Fabri, Bosiljka, Jesen

Narodna priča, Zekina kućica

Parun, Vesna, Uspavanka za ježa

Paljetak, Luko, Gusjenica, Gramatička česma

Tartalja, Gvido, Koliko je težak san, Kratkotrajna škola

Vitez, Grigor, Prepelica

Izbor autora i književnih tekstova, primjerenih dječjoj dobi, na hrvatskom jeziku.

NASTAVNO PODRUČJE

MEDIJSKA KULTURA

TEME I OSNOVNI SADRŽAJI

1. Lutkarska predstava

Ključni pojmovi: lutkarska predstava.

Obrazovna postignuća: doživjeti lutkarsku predstavu kao poticaj.

2. Animirani film

Ključni pojmovi: Lutkarski ili crtani film.

Obrazovna postignuća: prepoznavanje kratkih lutkarskih i crtanih filmova koji su stilski i sadržajno primjereni djetetu.

 

DRUGI RAZRED

 

NASTAVNO PODRUČJE

POČETNO ČITANJE I PISANJE

TEME

1. Početno čitanje i pisanje - priprema

Ključni pojmovi: riječ, rečenica.

Obrazovna postignuća: globalno čitanje i otkrivanje smisla pročitanih skupova riječi i rečenica; zamjećivanje glasova na početku, u sredini i na kraju riječi; stvaranje rima na zadani poticaj; rastavljanje riječi na glasove/slova; rastavljanje rečenice na riječi.

Prijedlozi za metodičku obradu: smišljati jednostavne rečenice i rastavljati ih na riječi; prikazivati riječi karticama i slikama; sastavljati i čitati slikovne rečenice; zamijeniti mjesta sličicama u rečenici i otkriti nelogičnosti (zaključiti da treba poštivati red riječi u rečenici); igrati igru Na slovo, na slovo; izdvajati sličice s riječima koje imaju zadano slovo/glas na početku, u sredini ili na kraju riječi; smišljati rime na zadani poticaj; rastavljati riječi na slogove i sastavljati različite riječi od zadanih slogova; igre: Slovni domino, Glasovni lanac.

2. Svladavanje glasova i slova

Ključni pojmovi: slovo, čitanje.

Obrazovna postignuća: prepoznavanje v. i m. tiskanih slova (grafema) i povezivanje s glasom (fonemom); povezivanje glasova i slova u riječ; otkrivanje značenja riječi.

Prijedlozi za metodičku obradu: rastavljati riječi na glasove; sastavljati riječi od zadanih glasova; upoznati tiskana slova i povezati glasove sa slovima; povezati glasove i slova u cjelovitu riječ; sastavljati riječi od zadanih slogova, povezivati pročitanu riječ sa slikom; čitati rečenice i kraće tekstove; otkrivati smisao pročitanog teksta; razgovarati o pročitanom tekstu.

3. Početno čitanje i pisanje

Ključni pojmovi: globalno čitanje, analitičko-sintetičko čitanje, čitanje „slijevanjem“ slogova.

Obrazovna postignuća: globalno čitanje riječi; glasovna analiza i sinteza riječi; analitičko-sintetičko čitanje riječi i rečenica te kraćih tekstova; čitanje „slijevanjem“ riječi, rečenica i tekstova.

Prijedlozi za metodičku obradu: čitanje i obrada te ilustracija pročitanih tekstova; čitanje zadataka u udžbenicima, vježbenicama, nastavnim listićima…

4. Početno pisanje tiskanih slova (latinično pismo)

Ključni pojmovi: veliko i malo tiskano slovo, napisana riječ i rečenica, abeceda tiskanih slova, glasovna abeceda.

Obrazovna postignuća: pravilno pisanje slova, riječi i rečenica tiskanim slovima.

Prijedlozi za metodičku obradu: izvoditi grafomotoričke predvježbe za pisanje; najprije modelirati slova, potom ih pisati po zraku, a tek onda u pisanku; tražiti u slovima zajednički element; stvarati slikovne asocijacije sa slovima.

5. Početno pisanje pisanih slova (latinično pismo)

Ključni pojmovi: veliko i malo pisano slovo, abeceda pisanih slova.

Obrazovna postignuća: pravilno pisanje slova, riječi i rečenica pisanim slovima.

Prijedlozi za metodičku obradu: izvoditi grafomotoričke vježbe sa ključnim potezima potrebnim za pisanje pisanih slova; tražiti slikovne asocijacije sa slovima; oblikovati slova potezom iz ramena, iz lakta te iz šake i prstiju; povezivati pisana slova u riječ; pisati kraće rečenice.

NASTAVNO PODRUČJE

JEZIK

TEME

1. Glas, slovo, slog, riječ

Ključni pojmovi: glas, slovo, slog, riječ.

Obrazovna postignuća: razumjeti i razlikovati pojmove glas, slovo, slog, riječ.

Prijedlozi za metodičku obradu: izdvajati glasove na početku, u sredini i na kraju riječi; prebrojavati glasove; riječi u rečenici naglasiti pljeskom ili nekim drugim dogovorenim znakom.

2. Izgovor i pisanje glasova/slova

Ključni pojmovi: glas, slovo.

Obrazovna postignuća: pravilno izgovarati i pisati sve glasove u riječima, s osobitom pozornošću na one koje većina učenika teže zamjećuje i razlikuje(č-ć, lj-nj, dž-đ, skupine glasova ije-je).

Prijedlozi za metodičku obradu: uz prikladnu priču personificirano predstavljati pojedine glasove; uvježbavati izgovor i pisanje „kritičnih“ glasova/slova u najčešćim riječima; ustrajati na slušnom i vidnom pamćenju tih riječi.

3. Rečenica

Ključni pojmovi: rečenica.

Obrazovna postignuća: razumjeti pojam rečenice u komunikacijskim situacijama; samostalno izgovarati i napisati rečenicu; prepoznati prema intonaciji i interpunkciji te samostalno upotrebljavati izjavnu, upitnu i uskličnu rečenicu.

Prijedlozi za metodičku obradu: sastavljati rečenice prema slici ili poticajnoj riječi; igre u paru -prepoznaj moju rečenicu prema intonaciji; odgovori ili postavi pitanje.

4. Interpunkcija

Ključni pojmovi: kraj rečenice, točka, upitnik, uskličnik.

Obrazovna postignuća: označiti kraj izjavne rečenice točkom, upitne upitnikom i usklične uskličnikom.

Prijedlozi za metodičku obradu: prepoznavati izgovorene rečenice prema intonaciji i svrstavati ih u križaljke prema znaku (. , ?, !); igre u paru (Označi kraj moje rečenice).

5. Veliko početno slovo

Ključni pojmovi: veliko početno slovo, malo početno slovo.

Obrazovna postignuća: znati da se velikim početnim slovom uvijek piše početna riječ u rečenici i sva imena; primjenjivati pravilo o pisanju velikog slova na početku rečenice, u imenima i prezimenima ljudi, imenima životinja te u imenu mjesta u kojem učenik živi.

Prijedlozi za metodičku obradu: istaknuti bojom prvo slovo riječi koja se piše velikim slovom; izdvojiti imena napisana velikim početnim slovom.

6. Imenice

Ključni pojmovi: imenice, biće, stvar/predmet.

Obrazovna postignuća: povezati pojam imenice (riječi kojom imenujemo) s bićem ili stvari/predmetom (koje imenujemo); primjenjivati pravilo pisanja vlastitih imenica velikim početnim slovom.

Prijedlozi za metodičku obradu: igrati igre imenovanja bića i stvari; pronalaziti imenice u tekstovima.

7. Pisanje čestica ne i li

Ključni pojmovi: čestice ne i li.

Obrazovna postignuća: uočiti da se čestice ne i li pišu odvojeno od glagola (osim iznimaka); vježbati pravilo pisanja čestica ne i li.

Prijedlozi za metodičku obradu: sastavljati niječne i upitne rečenice od kartica sa odvojenim ne i li, koristeći različite materijale.

NASTAVNO PODRUČJE

JEZIČNO IZRAŽAVANJE

TEME

1. Slušanje i govorenje

Ključni pojmovi: slušanje i govorenje.

Obrazovna postignuća: slušati sugovornika i govoriti; primiti kraću slušnu poruku; saslušati i primiti dulju slušnu poruku (priče, pjesme); interpretativno čitanje književnih tekstova.

Prijedlozi za metodičku obradu: slušati interpretativno čitanje pjesme, priče; slušati glazbene priče; komunicirati s tekstom; iskazati vlastiti doživljaj teksta i slušati druge; govoriti i razgovarati na osnovi glazbenog ili slikovnog poticaja; poticati učenike da govore o sebi , ali i da pozorno slušaju druge.

2. Postavljanje pitanja i davanje odgovora (razgovor)

Ključni pojmovi: razgovor, pitanje, odgovor.

Obrazovna postignuća: poštivati pravila pristojnoga razgovaranja; znati oblikovati pitanje i odgovor.

Prijedlozi za metodičku obradu: pronalaziti i oponašati dijaloške situacije u svakodnevnoj komunikaciji; poticaj za razgovor su teme iz svakodnevnog života, književnoumjetnički tekst; stripovi ili sliko priče iz dječjih časopisa.

3. Stvaranje nizova riječi

Ključni pojmovi: niz riječi.

Obrazovna postignuća: pridružiti nekoj riječi druge riječi na temelju zadanoga poticaja.

Prijedlozi za metodičku obradu: stvarati nizove riječi na zadani poticaj; proširiti učenički leksik.

4. Sastavljanje rečenica od zadanih nizova riječi

Ključni pojmovi: niz riječi, rečenica.

Obrazovna postignuća: sastavljati rečenicu od zadanoga niza riječi.

Prijedlozi za metodičku obradu: kao poticaj rabiti slike, plakate, strip, glazbu ili neposrednu stvarnost; stvorene nizove riječi koristiti kao gradivo za stvaranje rečenica; „zbrčkane“ rečenice posložiti pravilnim redoslijedom.

5. Dopunjavanje rečenica

Ključni pojmovi: dopunjavanje rečenica.

Obrazovna postignuća: znati dopuniti rečenicu riječju koja nedostaje na različitim sintaktičkim mjestima.

Prijedlozi za metodičku obradu: dopunjavati rečenicu na različitim sintaktičkim mjestima.

6. Pripovijedanje

Ključni pojmovi: pripovijedanje.

Obrazovna postignuća: samostalno pripovijedati prema poticaju slike ili niza slika, iskustva ili zamišljanja.

Prijedlozi za metodičku obradu: smisliti i ispripovijedati priču na temelju zadanoga poticaja; upućivati učenike na kompoziciju; poticati učenike da pripovijedaju o svojim doživljajima ili događajima kojima su nazočili.

7. Čitanje

Ključni pojmovi: tekst, čitanje.

Obrazovna postignuća: otkriti poruku u pročitanom tekstu; čitati glasno s točnom intonacijom izgovornih cjelina i rečenice; usavršavati vještinu čitanja.

Prijedlozi za metodičku obradu: glasno i izražajno čitati tekst prema dobrom uzoru; čitati tekst u sebi; čitati u nastavcima zanimljivu priču u razredu; razgovarati o pročitanom; zajednički sažeti pročitani tekst; utvrđivati uzročno posljedične odnose.

8. Pisanje

Ključni pojmovi: pisanje.

Obrazovna postignuća: samostalno oblikovati kraću pisanu poruku.

Prijedlozi za metodičku obradu: poticati učenike u svakoj prigodi da napišu što misle, osjećaju; međusobno izmjenjivati poruke; oblikovati poruku dana; birati najdražu poruku tjedna pisati pisma prijatelju, roditeljima, liku iz priče…

9. Pisanje-poštivanje pravopisne norme

Ključni pojmovi: veliko slovo na početku rečenice, točka, upitnik, uskličnik.

Obrazovna postignuća: slušanjem određivati rečenične granice i pisati ih u skladu s pravopisnom normom; uvježbati pisanje i izgovor najčešćih riječi u kojima se pojavljuju glasovi č, ć, đ, dž, ije/je.

Prijedlozi za metodičku obradu: dosljedno poštivati naučene pravopisne norme; organizirati samoispravljanje pogrešaka; međusobno u paru kontrolirati uratke.

10. Usmeno i pismeno prepričavanje (kraćih tekstova)

Ključni pojmovi: tekst, prepričavanje.

Obrazovna postignuća: znati samostalno usmeno i pismeno prepričati kratku priču, basnu ili tekst (slušan ili čitan).

Prijedlozi za metodičku obradu: pričati priče u nastavcima poštujući fabulu (svaki učenik drugi dio priče); složiti po redu izrezanu priču pa je prepričati; prepričaj priču koju si čuo od bake, djeda prijatelja…

NASTAVNO PODRUČJE

KNJIŽEVNOST

TEME

1. Priča

Ključni pojmovi: priča.

Obrazovna postignuća: ostvariti komunikaciju s kraćim proznim djelom preko pitanja otvorenoga i zatvorenoga tipa; spoznati, doživjeti i iskazati doživljaj kratke priče stilski i sadržajno primjerene učeniku.

Prijedlozi za metodičku obradu: slušati i čitati priče; uvoditi učenika u literarnu percepciju i komunikaciju s književnim tekstom; poticati učeničko stvaralaštvo kao odziv na književni tekst.

2. Upoznavanje sa književnoteorijskim pojmovima

Ključni pojmovi: radnja i glavni lik.

Obrazovna postignuća: uočiti i pravilnim redoslijedom poredati događaje; odrediti mjesto i vrijeme radnje; razlikovati glavni od sporednog lika; uočiti osnovne karakterne osobine likova.

Prijedlozi za metodičku obradu: igra uživljavanja u književni tekst; bio sam jedan od sedam patuljaka…; što bi se dogodilo da sam ja glavni lik?

3. Pjesma

Ključni pojmovi: pjesma.

Obrazovna postignuća: spoznati doživjeti i iskazati doživljaj kratke pjesme, stilski i sadržajno primjerene učeniku; razlikovati pjesmu od proznog teksta; razlikovati kiticu/strofu i stih; uočiti rimu/srok.

Prijedlozi za metodičku obradu: slušati i čitati primjerene pjesme; komunicirati s pročitanim ili slušanim pjesmama; iskazivati dojmove o dijelovima ili cijeloj pjesmi; poticati učeničko stvaralaštvo kao odziv na pjesmu.

4. Lik

Ključni pojmovi: lik.

Obrazovna postignuća: zamijetiti i međusobno razlikovati likove u priči, zapaziti osnovne etičke osobine likova.

Prijedlozi za metodičku obradu: izdvojiti najdraži lik u doživljenom djelu; obrazložiti svoj izbor; razlikovati likove u priči i navesti njihove osnovne etičke osobine; komunicirati s likom u zamišljenom susretu; komentirati njegove postupke; napisati poruku odabranom liku.

5. Lutkarski igrokaz

Ključni pojmovi: igrokaz, glumac, uloga, pozornica.

Obrazovna postignuća: spoznati i doživjeti (recepcija) kraće igrokaze stilski i sadržajno primjerene djetetu; razlikovati igrokaz kao tekst namijenjen izvođenju na pozornici.

Prijedlozi za metodičku obradu: čitati po ulogama primjerene lutkarske igrokaze; iskazivati osobni doživljaj književnoga teksta interpretacijom uloge; po sjećanju na tekst stvarati dramske improvizacije; izvesti igrokaz više puta u različitim postavama; birati najbolju izvedbu i obrazložiti svoj izbor.

6. Slikovnica

Ključni pojmovi: slikovnica, slika, tekst.

Obrazovna postignuća: spoznati i doživjeti (recepcija) kratke slikovnice stilski i sadržajno primjerene djetetu; razlikovati slikovnicu od drugih knjiga zbog povezanosti slike i teksta.

Prijedlozi za metodičku obradu: čitati primjerene slikovnice; preporučivati prijateljima najdraže slikovnice; izrađivati svoje slikovnice.

7. Prijedlozi autora književnih tekstova za čitanke/Zajednička jezgra

Andrić, Ivo

Balog, Zvonimir

Hubijar Zehra

Kapidžić, Nasiha

Kulidžan, Dragan

Letić – Fabri, Bosiljka

Narodna priča

Parun, Vesna

Paljetak, Luko

Tartalja, Gvido

Vitez, Grigor

Izbor autora i književnih tekstova, primjerenih dječjoj dobi, na hrvatskom jeziku.

8. Prijedlozi autora književnih djela za lektiru /Zajednička jezgra

Balog, Zvonimir, Male priče o velikim slovima

Bauer, Ljudevit, Tri medvjeda i gitara

Ćopić, Branko, Ježeva kućica

Ezop, Basne

Femenić, Stanislav, Idi pa vidi

Grimm, Jacob i Wilhelm, Bajke (izbor)

Kapidžić-Hadžić, Nasiha, Sjenica

Sigsgaard, Jens, Pale sam na svijetu

Škrinjarić, Sunčana, Plesna haljina žutog maslačka

Izbor autora i lektire, primjerene razvojnoj dobi učenika, na hrvatskom jeziku.

NASTAVNO PODRUČJE

MEDIJSKA KULTURA

TEME

1. Animirani film

Ključni pojmovi: lutkarski film i crtani film.

Obrazovna postignuća: razlikovati lutkarski i crtani film; primanje kratkih lutkarskih i crtanih filmova stilski i sadržajno primjerenih djetetu.

Prijedlozi za metodičku obradu: raspravljati o sadržaju filma; komentirati postupke likova; izdvojiti pozitivne likove i obrazložiti svoj izbor; komunicirati s likovim

2. Lutkarska predstava

Ključni pojmovi: lutka, lutkarska predstava.

Obrazovna postignuća: doživjeti lutkarsku predstavu; navesti glavne likove; oživiti scensku lutku; izvesti kraći ulomak iz igrokaza.

Prijedlozi za metodičku obradu: gledati pravu lutkarsku predstavu (ili izvedbu drugih učenika); razgovarati o doživljenoj predstavi; iskazivati dojmove; navesti glavne likove; uz pomoć scenske lutke izvoditi kraće ulomke igrokaza u razredu.

3. Knjižnica

Ključni pojmovi: školska knjižnica, mjesna knjižnica, knjižničar.

Obrazovna postignuća: upoznati školsku i mjesnu knjižnicu; naučiti posuđivati, čuvati i vraćati knjige; razlikovati knjižnicu od knjižare.

Prijedlozi za metodičku obradu: posjetiti školsku i gradsku knjižnicu; upoznati knjižničara i prostor u knjižnici namijenjen najmlađima; naučiti pronaći traženu knjigu,posuditi je i voditi računa o urednome vraćanju.

4. Popis filmova

Kolar, B: Vau-vauu

Jović, M. – Fabrio, S: Pale sam na svijetu

Kostelac, N.: Crvenkapica

Filmovi iz serije kratkih animiranih filmova o Loleku i Boleku, Mickeyu Mouseu,

Profesoru Baltazaru, Tomu i Yerriyu.

 

TREĆI RAZRED

 

NASTAVNO PODRUČJE

JEZIK

TEME

1. Imenice

Ključni pojmovi: imenice.

Obrazovna postignuća: razumjeti imenice kao riječi kojima imenujemo sve što nas okružuje; razlikovati imenice među drugim riječima u govornoj i pisanoj komunikaciji.

Prijedlozi za metodičku obradu: igramo igru Pogodi što sam zamislio - što je to, tko je to?; zatvorenih očiju dodirujemo, opisujemo, imenujemo predmet, igračku; promatrati sve što nas okružuje; imenovati stvari i pojave iz najbliže okoline (u razredu, u kući, u školskom dvorištu, vrtu, voćnjaku, na ulici…); na temelju slikovnoga predloška zapisivati imenice koje učenici mogu povezati sa zadanom slikom; razlikovati imenice među drugim riječima u govornoj i pisanoj komunikaciji prema pitanju „Tko je to“ i „Što je to“.

2. Glagoli

Ključni pojmovi: glagoli.

Obrazovna postignuća: razlikovati glagole kao riječi kojima izričemo što tko radi ili što se događa; prepoznati glagol u rečenici prema pitanjima što netko radi, što se događa.

Prijedlozi za metodičku obradu: igre u skupini - Pantomima: Pogodi što radim? Što se sa mnom zbiva, što osjećam,u kojem se stanju nalazim? Rabiti pokret pri obradbi jezičnoga sadržaja; pročitati polazni tekst zasićen glagolima; poticati učenike na postavljanje pitanja: Tko što radi? Što se događa?; nizati glagole na zadani poticaj (Navedi što više riječi kojima možeš reći što pčela radi. Pčela leti… - nastavi niz glagola); tražiti glagole suprotnog značenja; odrediti glagole kao vrstu riječi; razlikovati glagole među drugim riječima.

3. Sadašnjost, prošlost, budućnost

Ključni pojmovi: prošlost, sadašnjost, budućnost (na razini prepoznavanja).

Obrazovna postignuća: prepoznati prošlu, sadašnju i buduću glagolsku radnju.

Prijedlozi za metodičku obradu: donijeti fotografije iz obiteljskog života; razgovarati s učenicima o događajima iz prošlosti kojih se rado sjećaju; upoznati ih kako iskazujemo prošlu radnju glagolom; razgovarati o tome što se događa danas; upozoriti ih na glagolski oblik kojim iskazujemo sadašnjost; razgovarati o tome što misle što će se događati u budućnosti; iskazivati budućnost glagolom; otkrivati u rečenici ili tekstu glagolom izrečenu budućnost.

4. Veliko početno slovo

Ključni pojmovi: imena, veliko početno slovo.

Obrazovna postignuća: naučiti pisati veliko početno slovo u imenima (jednočlanima i višečlanima s kojima učenik dolazi u doticaj), imenima ulica i trgova te naseljenih mjesta.

Prijedlozi za metodičku obradu: analizirati kraći polazni tekst primjerenoga i prigodnoga sadržaja zasićen primjerima navedenih tipova pisanja velikoga početnoga slova; istaknuti bojom prvo slovo riječi koja se piše velikim slovom; naglasiti da se sva imena pišu velikim početnim slovom; raspravljati o tome tko ili što sve može imati ime (ljudi, životinje, knjige, gradovi, ulice, blagdani itd.); navesti i primjere višečlanih imena s kojima učenik dolazi u doticaj; povezivati sadržaje s konkretnim svakodnevnim komunikacijskim situacijama.

5. Rečenice

Ključni pojmovi: izjavna rečenica, upitna rečenica, usklična rečenica, jesna rečenica, niječna rečenica.

Obrazovna postignuća: prepoznati i razlikovati izjavnu, upitnu i uskličnu rečenicu; shvatiti, prepoznati i razlikovati jesnu (potvrdnu) i niječnu (negiranu) rečenicu.

Prijedlozi za metodičku obradu: igre u paru - Prepoznaj moju rečenicu! Izreci i preoblikuj rečenicu!; skupne igre - Promijeni rečenicu!: po četvero učenika sjedi u krugu, prvi izrekne jesnu rečenicu, drugi je imenuje i preoblikuje u niječnu, treći u uskličnu, a četvrti u upitnu - igra traje dok svaki učenik ne smisli svoju jesnu rečenicu, a ostali je preoblikuju.

6. Red riječi u rečenici

Ključni pojmovi: rečenica, red riječi.

Obrazovna postignuća: povezati riječi u smislenu, jasnu i razumljivu cjelinu.

Prijedlozi za metodičku obradu: jednostavnom scenskom igrom Posjet iz svemira u kojoj nestvarni lik govori; rečenicama s pogrešnim redoslijedom riječi uvesti učenike u temu; u scenskoj igri „pomagati“ scenskom liku: Ispravi moju 'zbrkanu' rečenicu!; skupne igre - složiti pravilnu i smislenu rečenicu (odabrati potrebna sredstva među riječima napisanim i izrezanim od kolaž papira, voditi računa o boji podloge); uočavati i ispravljati nelogične rečenice s nepravilnim redoslijedom riječi.

7. Otvornici, zatvornici, slog

Ključni pojmovi: otvornici, zatvornici, slog.

Obrazovna postignuća: razlikovati otvornike i zatvornike; rastavljati riječi na slogove; odrediti broj slogova u riječi prema broju otvornika.

Prijedlozi za metodičku obradu: izgovarati brojalice, brzalice i razbrajalice u paru i skupno; kucati ritam brojalice i razbrajalice udaraljkama; čitati ritmičke pjesme označavajući ritam sloga (kuckanjem, pljeskanjem...); rastavljati riječi na slogove (uz pokret ruku) i glasove; razlikovati otvornike i zatvornike; odrediti broj slogova prema broju otvornika; uočiti da riječ ima onoliko slogova koliko je samoglasnika; na temelju konkretnih primjera navesti učenike na zaključak da glas r ponekad preuzima ulogu samoglasnika (kr-pa, pr-vi…).

8. Rastavljanje riječi na kraju retka, spojnica

Ključni pojmovi: spojnica.

Obrazovna postignuća: pravilno rastavljati riječi na kraju retka; naučiti pravopisni znak spojnicu i rabiti je.

Prijedlozi za metodičku obradu: rastavljati riječi na slogove pomoću brojalica, brzalica, razbrajalica, ritmičkih; pjesama i igara (pojedinačno, u paru, skupno); od slogovnih kartica slagati riječi i rastavljati ih na sve moguće načine; upoznati pravopisni znak spojnicu i rabiti je.

9. Skupovi ije/je/e/i

Ključni pojmovi: 0.

Obrazovna postignuća: pravilno izgovarati i pisati skupove ije/je/e/i u češće rabljenim riječima; uputiti na razlike u izgovoru i pismu navedenih skupova i moguće nerazumijevanje sadržaja ako se pogriješi; njegovati urednost, točnost i preglednost u pisanju; poticati suradničko i prijateljsko ozračje u razredu.

Prijedlozi za metodičku obradu: odabrati pjesmu ili kraću priču zasićenu glasovnim skupovima -ije,-je, -e, -i; pravilno izgovarati riječi i točno ih zapisati u stupce, ovisno kojemu skupu pripadaju; moguće stvaralačke igre - “otpjevati” pjesmu pazeći na izgovor glasovnih skupova; uvježbavati izgovor i pisanje glasovnih skupova u najčešćim riječima; ustrajati na slušnom i vidnom pamćenju tih riječi.

10. Pisanje niječnica

Ključni pojmovi: niječnice, ne i ni.

Obrazovna postignuća: pravilno izgovarati i pisati niječnice (riječce ne i ni) u niječnim izjavnim rečenicama.

Prijedlozi za metodičku obradu: upoznati niječnicu napisanu uz glagole; izdvojiti ju i označiti (npr. bojom …); uočiti i razlikovati način čitanja i pisanja u odnosu na pripadajući glagol (učenicima ne spominjati riječ glagol, nego se oslanjati na njihov jezični osjećaj stvoren analogijom); uputiti na izuzetke kad se niječnica piše sastavljeno ili kad su moguća oba načina pisanja; provoditi igre s DA i NE tekstovima (npr. Volim čokoladu - Ne volim čokoladu... Hoću mir - Neću rat... Imam puno prijatelja - Nemam mnogo prijatelja...

11. Pisanje riječce li

Ključni pojmovi: riječca li.

Obrazovna postignuća: pravilno izgovarati i pisati riječcu li u upitnim rečenicama.

Prijedlozi za metodičku obradu: upoznati li uz glagol; izdvojiti ju i napisati na karticu (kartončić) u boji; vježbati izgovor i pisanje uz napravljeno didaktičko sredstvo (kartončići); uočiti da se riječca li piše odvojeno od glagola (učenicima ne spominjati riječ glagol, nego se oslanjati na njihov jezični osjećaj stvoren analogijom); uvježbavati pravilno izgovaranje i pisanje rječice li.

NASTAVNO PODRUČJE

JEZIČNO IZRAŽAVANJE

TEME

1. Dijalog i monolog

Ključni pojmovi: monolog, dijalog.

Obrazovna postignuća: razlikovati samostalni govorni nastup od razgovora; uljudno i prikladno sudjelovati u svakodnevnim različitim dijaloškim komunikacijskim situacijama.

Prijedlozi za metodičku obradu: čitati kratki monolog i dijalog kojeg učenici mogu naučiti izvoditi; razlikovati samostalni govorni nastup (monolog) od razgovora (dijaloga); promatrati neverbalnu komunikaciju u razgovornoj igri, naučiti njezinu ulogu; igre u paru: učenici na određenu temu kreiraju dijalog, monolog.

2. Slušanje sugovornika i govorenje - telefonski razgovor

Ključni pojmovi: govornik, sugovornik.

Obrazovna postignuća: uljudno razgovarati i slušati sugovornika u telefonskom razgovoru; razlikovati razgovor i telefonski razgovor; postavljati pitanja i odgovarati na pitanja.

Prijedlozi za metodičku obradu: organizirati jednostavne scenske igre „Susret prijatelja“ i „Telefonski poziv“; uočiti razlike između razgovora i telefonskog razgovora; razlikovati govornika od sugovornika; uočiti stalnu izmjenu uloga u razgovoru; istaknuti potrebu za kulturnim ophođenjem, slušanjem sugovornika i pravilnim oblikovanjem poruke; poticaj za slušanje ili razgovor može biti tema iz svakodnevnoga života, film, odlazak na izlet i sl.; poticati raznovrsnost pitanja; razgovorne igre: Zvoni telefon, Pokvareni telefon.

3. Pripovijedanje prema poticaju

 Ključni pojmovi: pripovijedanje.

Obrazovna postignuća: oblikovati i ispričati kratku priču prema poticaju; uočavati nejezične sastavnice u komunikaciji.

 Prijedlozi za metodičku obradu: smisliti i ispripovijedati priču na temelju poticaja (slika, niz slika, vlastitoga doživljaja ili sna); upućivati na dobru kompoziciju - najprije zamislite kako će priča započeti, zatim - što se dalje događa, a onda - kako je sve završilo; uočavati ulogu nejezičnih sastavnica u komunikaciji.

4. Opisivanje

Ključni pojmovi: opisivanje opis.

Obrazovna postignuća: zapažati pojedinosti u promatranju (primjerice predmeta, lika cvijeta...); opisati lik prema planu opisa; opisati predmet prema planu opisa (udaljeni, prednji).

Prijedlozi za metodičku obradu: zapažati cjelinu, a zatim pojedinosti pri promatranju stvarnoga (ili ilustriranoga) lika ili predmeta; opisivati počevši od cjeline i nižući pojedinosti (udaljeni, zatim prednji plan); redoslijed navedenih pojedinosti ovisi o učenikovu doživljaju njihove važnosti.

5. Obavijest

Ključni pojmovi: obavijest.

Obrazovna postignuća: ovladati pojmom obavijesti; oblikovati usmenu i pisanu obavijest.

Prijedlozi za metodičku obradu: pročitati za učenike važnu obavijest iz novina (biciklist stradao nepropisno prelazeći ulicu …) ili školskoga života (kazališna predstava, razredni sastanak, školsko natjecanje…); razgovarati o obavijesti i onome što se iz obavijesti može saznati; uočiti da je to najkraći način kazivanja o nekom događaju; oblikovati usmenu i pisanu obavijest prema zadanom poticaju; jezične igre - učenici prave usmene i pismene obavijesti o događajima u školi; stvoriti svojevrstan školski dnevnik.

6. Izvješćivanje o prošlome događaju

Ključni pojmovi: usmeno izvješćivanje; prošli događaj.

Obrazovna postignuća: usmeno izvještavati o prošlome događaju bez suvišnih pojedinost.

Prijedlozi za metodičku obradu: usmeno izvijestiti učenike o nekom prošlom događaju u školi (na igralištu, u gradu…); potaknuti učenike na razgovor o izvještaju (što smo saznali, o kojem događaju, jesmo li izviješteni o svim pojedinostima); uočiti razliku između izvješćivanja i pripovijedanja; uvježbavati usmeno izvješćivanje o prošlim događajima iz života učenika bez suvišnih pojedinosti; pravilno rabiti glagolska vremena (učenik ne zna što su glagolska vremena, ali ako pogriješi pri uporabi, učitelj ga upozorava „Je li se to već dogodilo? Izreci tako da ne bude zabune.“).

7. Izvješćivanje o obavljenom zadatku

Ključni pojmovi: izvješćivanje.

Obrazovna postignuća: izvještavati o zadatku obavljenome ili onome koji će se tek obaviti, držeći se kronološkoga slijeda događaja.

Prijedlozi za metodičku obradu: učenici u suradničkom radu trebaju riješiti zadani zadatak; dogovaraju se o podjeli posla i zaduženjima o čemu izvještavaju ostale skupine; nakon izvršenja zadatka predstavnici skupina izvještavaju o obavljenome zadatku, držeći se kronološkoga slijeda događaja, i bez suvišnih pojedinosti.

8. Izražajno čitanje (interpretativno)

Ključni pojmovi: izražajno čitanje.

Obrazovna postignuća: glasno čitati ulomke svakoga obrađenoga književnoumjetničkoga teksta; obratiti potrebnu pozornost na govorne vrjednote jezika.

 Prijedlozi za metodičku obradbu: čitati književnoumjetničke tekstove; naglašavati izgovor dužine i intonacije sloga, stanku da bi je učenici zapazili i sami znali koristiti; glasno čitati ulomke obrađenoga književnoumjetničkoga teksta; čitanjem u sebi pripremati se za glasno izražajno čitanje.

9. Pisanje čestitke i razglednice

Ključni pojmovi: čestitka, razglednica.

Obrazovna postignuća: oblikovati pisanu poruku koja se uobičajeno upućuje primatelju kao razglednica i čestitka; poštivati pravopisnu normu.

 Prijedlozi za metodičku obradbu: čitanjem raznovrsnih čestitki i razglednica uočiti u kojim se životnim situacijama primaju i pišu čestitke ili razglednice; razgovarati o porukama koje se upućuju kao čestitka i razglednica; poticati učenike da pričaju o vlastitom iskustvu primanja i pisanja čestitki; uočiti mogućnosti slanja i primanja čestitki (usmeni i pisani oblik) u odnosu na razglednicu (pisani oblik); razlikovati prostor na čestitki i razglednici predviđen za pisanje adrese, sadržaja i poštanske marke; oblikovati pisanu poruku za razglednicu i čestitku; pri pisanju čestitki i razglednica mogu se koristiti skupni oblici rada; svaka skupina piše jednu vrstu čestitke ili razglednice (npr. rođendanska čestitka, blagdanska čestitka; razglednica s mora, razglednica iz druge države).

10. Stvaralačko pisanje - sastavak

Ključni pojmovi: sastavak.

Obrazovna postignuća: samostalno pisati kraće vezane tekstove - sastavke prema zadanome poticaju.

Prijedlozi za metodičku obradbu: osmisliti poticaj za stvaralačko pisanje; najjednostavnije - divergentni zadatak kao odziv na književno umjetnički tekst (zamisli da…, uvođenje novoga lika u priču, promjena završetka priče, nizanje novih događaja itd.).

11. Pisanje - poštivanje pravopisne norme

Ključni pojmovi: veliko slovo - višečlana vlastita imena, niječnice, točka, upitnik, uskličnik.

Obrazovna postignuća: osvješćivati i primjenjivati prethodna znanja i vještine; pisati višečlana vlastita imena; niječnicu u skladu s pravopisnom normom; uvježbati pisanje i izgovor najčešćih riječi u kojima se pojavljuju glasovi č, ć,đ, dž i glasovne skupine ije/je prema popisu riječi.

 Prijedlozi za metodičku obradbu: uvježbavati izgovor i pisanje najčešćih riječi u kojima se pojavljuju glasovi č, ć, đ, dž, i glasovne skupine ije i je, pisanje niječnice, interpunkcijskih znakova te veliko slovo višečlanih vlastitih imena; uvježbati služenje razrednim popisom riječi (Razredni rječnik); poticati učenike na samoreguliranje i samoispravljanje pogrešaka stvaranjem vlastitoga popisa riječi.

NASTAVNO PODRUČJE

KNJIŽEVNOST

TEME

1. Dijelovi pjesme

Ključni pojmovi: pjesma, kitica, stih, pjesnička slika.

Obrazovna postignuća: razlikovati dijelove pjesme: kiticu i stih; primati (recepcija) pjesme i pojedine pjesničke slike stilski i sadržajno primjerene učenicima.

Prijedlozi za metodičku obradbu: stvoriti poticajno ozračje za primanje pjesme (lirska meditacija, asocijacije, ilustracija, glazba...); zapažati grafostrukturu (izgled) pjesme (kitice i stihovi); slušati dijelove pjesme zatvorenih očiju; zamišljati i jezičnim sredstvima iskazivati zamišljenu pjesničku sliku; prepoznati pjesničku sliku.

2. Redoslijed događaja u priči

Ključni pojmovi: redoslijed događaja.

Obrazovna postignuća: zamijetiti vremenski slijed događaja u priči; ostvariti recepciju stilski i sadržajno učeniku primjerenih tekstova s jasnim fabulativnim tijekom.

 Prijedlozi za metodičku obradbu: slušati i čitati priče s jasnim fabulativnim tijekom; razgovarati o pročitanoj priči; zamjećivati pojedine događaje; izdvojiti i navesti događaje iz priče onim redoslijedom kojim su se događali; odrediti vrijeme i mjesto događaja; zamijetiti uzročno-posljedičnu povezanost događaja s mjestom, vremenom i likovima.

3. Glavni i sporedni likovi

Ključni pojmovi: glavni lik, sporedni lik.

Obrazovna postignuća: razlikovati glavne i sporedne likove; zamijetiti važne pojedinosti o likovima: osnovne etičke osobine (npr. hrabar kukavica, marljiv - lijen).

Prijedlozi za metodičku obradbu: pročitati učenicima priču (ulomak iz lektirnog djela); razgovarati o likovima; navesti njihove osnovne osobine (hrabar, kukavica, marljiv, lijen); argumentirati stajališta dijelovima teksta i važnim pojedinostima o liku; objasniti da je lik koji upravlja većinom događaja glavni lik, ostali su sporedni; izdvojiti glavni lik.

4. Bajka

Ključni pojmovi: bajka.

Obrazovna postignuća: razlikovati bajku među drugim djelima kao priču o čudesnim događajima i likovima.

Prijedlozi za metodičku obradbu: slušati i čitati bajke; izdvajati čudesne događaje i likove; prepoznati bajku i razlikovati ju među drugim djelima; razlikovati pozitivne i negativne likove; argumentirati stajalište ponašanjem lika, uočiti da u bajkama dobro uvijek pobjeđuje zlo; navesti redoslijed događaja u bajci.

5. Basna

Ključni pojmovi: basna, pouka.

Obrazovna postignuća: primati basnu (recepcija); zamijetiti osobine likova; uopćiti zaključak basne u obliku pouke; zamijetiti pripisivanje ljudskih osobina drugim živim bićima i stvarima.

Prijedlozi za metodičku obradbu: čitanje basne; imenovanje likova i njihovih osobina; uspoređivanje sa osobinama i postupcima ljudi; uočiti i objasniti pouku basne.

6. Igrokaz

Ključni pojmovi: igrokaz, glumac, uloga, gluma, vlastito iskustvo.

Obrazovna postignuća: ostvarivanje igrokaza primjerenih učeniku; u izvedenom igrokazu razlikovati glumca, ulogu i glumu.

Prijedlozi za metodičku obradbu: pogledati igrokaz (u kazalištu, video snimak, igrokaz kojeg su pripremili učenici viših razreda); potaknuti učenike na iskazivanje osobnoga doživljaja o sadržaju igrokaza, glumcima i njihovom interpretacijom uloga; u izvedenom igrokazu razlikovati ulogu, glumca, glumu; čitati po ulogama primjerene lutkarske igrokaze u razredu; iskazivati osobni doživljaj književnoga teksta interpretacijom uloge; po sjećanju na tekst stvarati dramske improvizacije; u improviziranim uvjetima izvesti igrokaz nekoliko puta u različitim postavama; birati najbolju izvedbu; obrazložiti izbor.

7. Prijedlozi autora književnih tekstova za čitanke/Zajednička jezgra

Andrić, Ivo

Antić, Miroslav

Balog, Zvonimir

Brlić-Mažuranić, Ivana

Bekrić, Ismet

Ćopić, Branko

Ezop

Grimm, Jacob i Wilhelm

Hromadžić, Ahmet

Kapidžić-Hadžić, Nasiha

Kišević, Enes

Krklec, Gustav

Kulidžan, Dragan

Lovrak, Mato

Narodne poslovice

Narodne zagonetke

Narodne pripovijetke

Narodne basne

Narodne bajke

Nazor, Vladimir

Paljetak, Luko

Pandžo, Šukrija

Parun, Vesna

Raičković, Stevan

Ruska narodna priča

Tolstoj, L. N.

Izbor autora i književnih tekstova, primjerenih dječjoj dobi, na hrvatskom jeziku.

8. Prijedlozi autora književnih djela za lektiru/Zajednička jezgra

Brlić-Mažuranić, Ivana, Priče iz davnine

Grimm, Jacob i Wilhelm, Bajke

Mahmutefendić, K., Roman o novčiću

Narodne pripovijetke

Radović, D., Izbor iz poezije

Izbor autora i lektire, primjerene razvojnoj dobi učenika, na hrvatskom jeziku.

NASTAVNO PODRUČJE

MEDIJSKA KULTURA

TEME

1. Filmska priča: animirani film i igrani, dječji film

Ključni pojmovi: filmska priča, slijed događaja, lik u filmu.

Obrazovna postignuća: primati (recepcija) primjerene dječje filmove; zamijetiti i odrediti slijed događaja u filmu; ispričati filmsku priču kratkoga crtanoga filma; razlikovati glavne i sporedne likove u filmu.

Prijedlozi za metodičku obradbu: pratiti filmsku priču kratkoga crtanoga ili dječjega filma; razlikovati glavne i sporedne likove u filmu; razgovarati o njihovim postupcima i osobinama; prepričavati filmski sadržaj pazeći na tijek događanja; isticati uzročno-posljedične veze među događajima; po sjećanju na film stvarati dramske improvizacije; iznositi vlastiti doživljaj filmskoga ostvarenja i glumačke interpretacije uloga.

2. Kazalište

Ključni pojmovi: kazališna predstava, pozornica, gledalište.

Obrazovna postignuća: primati (recepcija) nekoliko primjerenih kazališnih predstava (prema mogućnosti); razlikovati kazališnu predstavu od filma; razlikovati pozornicu od gledališta.

Prijedlozi za metodičku obradbu: po mogućnosti posjetiti kazalište; promatrati njegovu unutrašnjost; razlikovati pozornicu koja je namijenjena glumcima od gledališta; pogledati primjerenu kazališnu predstavu; razgovarati o osobnom doživljaju; razlikovati glavne i sporedne likove; uočiti njihove osnovne osobine; navesti i objasniti sličnosti i razlike između kazališne predstave i filma; po sjećanju na kazališnu predstavu stvarati dramske improvizacije s različitim postavama; izraditi tematski plakat: Kazalište; napisati reklamu za kazališnu predstavu; razgovorna igra: Razgovor s glavnim glumcem (zamišljeni razgovor).

3. Televizija

Ključni pojmovi: televizija, televizijski program, televizijska emisija.

Obrazovna postignuća: izdvojiti iz televizijskoga programa najdražu emisiju, pogledati ju i razgovarati o njoj.

Prijedlozi za metodičku obradbu: u dnevnim novinama pronaći tjedni raspored tv emisija i čitati ga; potaknuti učenike na razgovor o osobnom iskustvu; izdvojiti najdraže emisije; glasovanjem izabrati jednu tv emisiju; zajedno ju pogledati i razgovarati o njoj; promatrati i zapažati događaj i povezivati ih u cjelinu; prepričavati sadržaj tv emisije; iznositi svoje mišljenje; poticati učenike na kritičko razmišljanje o televizijskom programu; razlikovati televiziju, televizijski program i televizijsku emisiju.

4. Dječji časopisi

Ključni pojmovi: dječji časopisi, strip.

Obrazovna postignuća: poznavati neke dječje časopise i stripove u njima; poznavanje razlika između časopisa i stripa i ostaloga tiska.

Prijedlozi za metodičku obradbu: pregledavati prikupljene dječje časopise i tražiti stripove u njima; razgovarati o mogućnostima da pričanja nizom slika (slikopriča) i stripom; poznati važnost slike u stripu i razgovarati o poruci stripova u kojima mnogo saznajemo o mjestu događaja, izgledu i osobinama likova; raditi na prepoznavanju razlika između dječjih časopisa i ostaloga tiska.

 

ČETVRTI RAZRED

 

NASTAVNO PODRUČJE

JEZIK

TEME

1. Imenice

Ključni pojmovi: vrste riječi, opće imenice, vlastite imenice, jednina/množina.

Obrazovna postignuća: razumjeti pojam imenice kao vrste riječi; razlikovati opće i vlastite imenice; razlikovati jedninu i množinu imenica.

Prijedlozi za metodičku obradu: pri predočavanju imenica što češće postavljati pitanja: Što je to? i Tko je to?, npr. Služi za kopanje. Što je to? (motika); Kad plačeš, ona klizi niz lice. Što je to? (suza); Ona je majka našoj majci. Tko je to? (baka) itd.

2. Veliko početno slovo

Ključni pojmovi: imenica, veliko početno slovo.

Obrazovna postignuća: primjenjivati pravilo o pisanju višečlanih vlastitih imenica, u pisanju imena voda i gora u zavičaju, nebeskih tijela, naseljenih mjesta koja učenik poznaje, nazivima ustanova i poduzeća, škola, kazališta.

Prijedlozi za metodičku obradu: povezati s prirodom i društvom; koristiti zemljovid i plan mjesta pri učenju, ali i pri ponavljanju.

3. Umanjenice i uvećanice

Ključni pojmovi: umanjenice, uvećanice.

Obrazovna postignuća: prepoznati umanjenice i uvećanice kao vrste imenica.

Prijedlozi za metodičku obradu: Priča o divu i patuljku, npr. div ima ručetinu, a patuljak... što? (ručicu); Div ima torbetinu, a patuljak... što? (torbicu). Po mogućnosti napraviti diva i patuljka od papira, zalijepiti na školsku ploču, a da im djeca pridružuju pripadajuće predmete (također napravljene od papira).

4. Izgovor i pisanje č i ć u umanjenicama i uvećanicama

Ključni pojmovi: glas č, glas ć.

Obrazovna postignuća: pravilno izgovarati i pisati č i ć u umanjenicama na -ić, -čić, -čica, u uvećanicama na -čina.

Prijedlozi za metodičku obradu: pojasniti djeci da ovi glasovi nastaju slijevanjem i to: č nastaje slijevanjem glasova t i š, a glas ć slijevanjem glasova t i j. Raditi govorne vježbe sporijim pa sve bržim izgovorom glasova t i š pa onda glasova t i j.

5. Skupovi ije/je/e/i u umanjenicama i uvećanicama

Ključni pojmovi: umanjenice, uvećanice, skupovi ije/je /e/i.

Obrazovna postignuća: pravilan izgovor i pisanje skupova ije/je/e/i u češće rabljenim umanjenicama i uvećanicama.

Prijedlozi za metodičku obradu: pri predočavanju duljine jata služiti se ekavicom/ikavicom, npr. lipo - Je li tu glas i dug ili kratak?

6. Glagoli

Ključni pojmovi: glagoli.

Obrazovna postignuća: razlikovati glagole kao riječi kojima izričemo što tko radi ili što se događa; prepoznati glagol u rečenici prema pitanjima: Što netko radi? i Što se događa?

Prijedlozi za metodičku obradu: pri predočavanju glagola što češće postavljati pitanja: Što netko radi? i Što se događa? Posebno afektirati riječi „radi“ i „događa“.

7. Pridjevi

Ključni pojmovi: pridjevi.

Obrazovna postignuća: razlikovati pridjeve kao riječi koje opisuju imenicu i odgovaraju na pitanja: Kakvo je što? i Čije je što?

Prijedlozi za metodičku obradu: pri predočavanju što češće postavljati pitanja: Kakvo je što? i Čije je što?; pri uvježbavanju mogu se koristiti igre sa sličicama: Za jednu minutu napiši što više osobina predmeta na slici.

8. Dvotočje i zarez u nabrajanju

Ključni pojmovi: nabrajanje, dvotočje, zarez.

Obrazovna postignuća: upoznati dvotočje i zarez kao interpunkcijske znakove, pravilno ih rabiti u nabrajanju.

Prijedlozi za metodičku obradu: igra – za jednu minutu napiši što više stvari koje ćeš ponijeti: na izlet, u školu, iz trgovine cvijeća, na more i sl.; uvježbavanje čitanja napisanih rečenica s posebno naglašenom stankom kod dvotočja i manjim stankama kod zareza.

9. Kratice

Ključni pojmovi: kratice.

Obrazovna postignuća: pravilno pisati opće kratice: r., uč., itd., npr. te češće oznake za mjere.

Prijedlozi za metodičku obradu: za uvježbavanje pisanja oznaka za mjere - napisati recept za neko jelo ili napisati što je sve potrebno da bi se sašila haljina, izmjeriti učionicu i namještaj u njoj i sl.

10. Subjekt i predikat

Ključni pojmovi: subjekt i predikat.

Obrazovna postignuća: prepoznati subjekt i predikat u rečenici, razlikovati subjekt kao vršitelj radnje i vršitelja radnje u rečenici, a predikat kao radnju u rečenici.

Prijedlozi za metodičku obradu: povezati subjekt sa imenicama, a predikat s glagolima. Osobito naglašavati razliku između vrsta riječi i službe riječi u rečenici. Stoga u rečenici uvijek prvo potražiti predikat uz pomoć pitanja za predikat, npr. Cvijet raste na livadi. Što se u ovoj rečenici događa? (raste). Tek onda tražiti subjekt uz pomoć pitanja za subjekt: Što raste? (cvijet). Djeca moraju uočiti da je u rečenici ostala još jedna imenica koja nije subjekt; u dogovoru s nastavnicima hrvatskog jezika predmetne nastave odrediti najčešći način obilježavanja subjekta i predikata u rečenici (npr. predikat podcrtati crvenom, a subjekt plavom bojicom ili predikat podcrtati s dvije, a subjekt jednom crtom ili neki drugi način), no kroz nastavu pokazati različite načine obilježavanja.

11. Drugo pismo (ćirilica)

Ključni pojmovi: ćirilica, azbuka.

Obrazovna postignuća: upoznati drugo pismo.

Prijedlozi za metodičku obradu: pisanje riječi i rečenica uz ilustrirane sadržaje; prepisivanje riječi, rečenica, kraćeg teksta.

NASTAVNO PODRUČJE

JEZIČNO IZRAŽAVANJE

TEME

1. Slušanje i govorenje

Ključni pojmovi: samostalni govorni nastup i razgovor.

Obrazovna postignuća: razlikovati samostalni govorni nastup (monolog) od razgovora (dijaloga); uljudno i prikladno sudjelovati u svakodnevnim različitim i dijaloškim komunikacijskim situacijama; ostvariti kraći samostalni govorni nastup; zamijetiti ulogu neverbalne komunikacije.

Prijedlozi za metodičku obradu: izbori za predstavnika učeničkog vijeća, npr. Zovem se Marko Marković. U našoj školi treba dosta toga promijeniti. Primijetio sam da u šk. dvorištu ima puno otpadaka. Ako mene izaberete u učeničko vijeće, ja bih to riješio ovako...; sastav na temu: Što misli moja bilježnica o meni i sl.; uvježbavanje dijaloga kroz igru, npr. upoznavanje djece na plaži, razgovor kaktusa i ivančice, svađa oblaka i sunca i sl.

2. Sporazumijevanje hrvatskim književnim jezikom

Ključni pojmovi: sporazumijevanje, razgovor, samostalni govor poruka.

Obrazovna postignuća: ovladati pojmovima govornik, sugovornik, slušatelj, poruka.

Prijedlozi za metodičku obradu: koristiti radio prijamnik i različite vrste emisija, propagandne poruke, vijesti i sl.

3. Pripovijedanje

Ključni pojmovi: stvarni događaj, nestvarni događaj.

Obrazovna postignuća: razlikovati zamišljeni događaj od stvarnoga; pripovijedati o stvarnome i zamišljenome događaju.

Prijedlozi za metodičku obradu: kraće pripovijedanje na temu „Jedan moj obični dan“, a zatim „Kako bi izgledao moj savršeni dan“ ili „Dan iz mojih noćnih mora“ i sl.

4. Stvaranje zajedničke priče prema poticaju

Ključni pojmovi i nazivi: zajednička priča prema poticaju.

Obrazovna postignuća: sudjelovati u stvaranju zajedničke priče prema zadanome poticaju oblikujući jedan ili nekoliko događaja, poštujući uzročno-posljedične veze.

Prijedlozi za metodičku obradu: podijeliti djecu u skupine, započeti im sastav s dvije rečenice, a svaki učenik je dužan dodati dvije-tri rečenice koje prate logički slijed prethodnih rečenica. Posljednji učenik ima najodgovorniji zadatak – rasplet i završetak teksta, pa za taj dio treba predvidjeti bolje učenike. Po završetku rada pročitati sastavke svih skupina; zajednički odrediti što je u pričama dobro, a što ne, je li u priči bilo nelogičnosti i sl.

5. Obavijest

Ključni pojmovi: obavijest.

Obrazovna postignuća: razlikovati obavijest kao vrstu teksta čije su sastavnice provjerljive i istoznačne za sve primatelje - ovladati pojmom; oblikovati kraću obavijest.

Prijedlozi za metodičku obradu: sastavak na temu „Obavijest o nestanku električne energije“, „Obavijest o upisu u školu karatea“, „Obavijest o podjeli učeničkih knjižica“ i sl,; napraviti razredni pano za različite školske obavijesti.

6. Izvješćivanje o obavljenome zadatku

Ključni pojmovi: izvješćivanje.

Obrazovna postignuća: izvještavati o obavljenome zadatku držeći se kronološkoga slijeda događaja.

Prijedlozi za metodičku obradu: pronaći u novinama različita izvješća i donijeti izreske na sat obrade; sastavci na temu „Izvješće s izleta“, „Izvješće o akciji prikupljanja plastičnih boca“ i sl.; napraviti razredni pano za izvješća o školskim događanjima

7. Stvaralačko pisanje - oblikovanje kraćega sastavka

Ključni pojmovi: uvod, glavni dio, zaključak u sastavku.

Obrazovna postignuća: oblikovati i pisati sastavak uz poticaj i bez njega.

Prijedlozi za metodičku obradu: inzistirati na uvučenom novom retku za svaki dio sastavka (uvod, glavni dio, zaključak) te inzistirati na tome da uvod i zaključak trebaju biti puno kraći od glavnog dijela teksta.

8. Čitanje po ulogama

Ključni pojmovi: Čitanje po ulogama.

Obrazovna postignuća: izražajno glasno čitati dramski tekst (igrokaz) poštujući vrjednote govorenoga jezika; sudjelovati u dramskim improvizacijama.

Prijedlozi za metodičku obradu: govorne vježbe ponavljanja rečenica s izmjenama glasa koje izražavaju određeno raspoloženje; glumačke vježbe izraza lica: ljutiti, stidljivi, blagi, sretni i sl.; korelacija s likovnom kulturom: napraviti lutke, scena može biti napravljena od oslikanog kartonskog automobilskog štitnika od sunca ili, jednostavnije, prebaciti preko njega jednobojnu tkaninu.

9. Rasprava

Ključni pojmovi: rasprava, raspravljanje.

Obrazovna postignuća: sudjelovati u raspravi poštujući uljudbena pravila; pridržavati se teme, poštujući tuđe i iznoseći vlastito mišljenje.

Prijedlozi za metodičku obradu: organizirati igru „Sudnica“ sa podijeljenim ulogama: sudac, tužitelj, tuženi, tužiteljev odvjetnik, odvjetnik tuženog, svjedoci. Tužba može imati temu: proliveni sok na klupi, prepisivanje kontrolnog iz matematike, potrgana jaknu i slične, djeci bliske, teme.

10. Pisanje - poštivanje pravopisne norme

Ključni pojmovi: veliko slovo (višečlana vlastita imena voda, gora, naseljenih mjesta u zavičaju poznatih učeniku), skupovi ije/je u poznatim umanjenicama i uvećanicama, č i ć u umanjenicama i uvećanicama, kratice.

Obrazovna postignuća: osvješćivati i primjenjivati prethodna znanja i vještine; pisati veliko slovo višečlanih vlastitih imena voda i gora, naseljenih mjesta u zavičaju poznatih učeniku u skladu s pravopisnom normom; uvježbati pisanje i izgovor najčešćih riječi u kojima se pojavljuju glasovi č, ć, đ, dž, ije/je prema popisu riječi.

Prijedlozi za metodičku obradu: kartončići s nazivima voda, gora i naseljenih mjesta napisanih velikim tiskanim slovima; jedan po jedan učenik izvlači kartončić iz šešira i prepisuje naziv pisanim slovima na ploču; kartončići sa slikama riječi koje u sebi sadrže glasovni skup ije/je; jedan po jedan učenik izvlači kartončić te na ploču pisanim slovima piše naziv predmeta sa slike; kartončići sa slikama riječi koje u sebi sadrže glas č ili ć; jedan po jedan učenik izvlači kartončić te na ploču pisanim slovima piše naziv predmeta sa slike; na grafofoliji načiniti slikopriču u kojoj su riječi koje sadrže glasovne skupove ije/je ili glasove č ili ć prikazane slikom; učenici su dužni prepisati slikopriču, a slike zamijeniti pravilno napisanim riječima.

11. Razlika između zavičajnoga i književnog /standardnog jezika

Ključni pojmovi: zavičajni govor, književni/standardni jezik; štokavsko, kajkavsko i čakavsko narječje.

Obrazovna postignuća:osvješćivati razliku između standardnoga jezika i zavičajnih idioma; razlikovati narječja; usvojiti činjenicu da se u hrvatskom književnom jeziku rabi štokavsko narječje.

Prijedlozi za metodičku obradu: sastavak za domaću zadaću na temu „Bakina priča“ ili „Djedova priča“ koji treba biti napisan zavičajnim idiomom; pri zadavanju zadaće potrebno je učenicima pročitati kratki ogledni primjerak.

NASTAVNO PODRUČJE

KNJIŽEVNOST

TEME

1. Tema u poeziji i prozi

Ključni pojmovi: tema.

Obrazovna postignuća: zamjećivanje i izdvajanje teme u proznome i poetskome tekstu.

Prijedlozi za metodičku obradu: za domaći uradak zadati učenicima da uoče i zapišu temu u tri-četiri posljednja teksta koje su učili (paziti da tu bude i proznih i poetskih testova).

2. Ponavljanja u stihu, kitici i pjesmi

Ključni pojmovi: ritam, srok/rima.

Obrazovna postignuća: zamijetiti ponavljanja u stihu, kitici i pjesmi radi isticanja i naglašavanja neke ideje ili zvučnoga doživljaja pjesme; slušno i vidno zamjećivanje sroka.

Prijedlozi za metodičku obradu: povezivati riječi neke pjesme uz ritmičku pratnju i glazbu; igra u skupinama „Pronađi riječ koja se rimuje“; učenici stoje ispred ploče; prvi u nizu govori riječ, a sljedeći učenik ima zadatak pronalaženja riječi koja se rimuje; ako drugi učenik ne može pronaći rimu, on ispada, a „postavljač“ mora uraditi zadatak umjesto njega, inače i on ispada; igra se na isti način nastavlja sve dok u igri ne ostane samo jedan učenik, pobjednik te skupine. Pobjednici skupina na kraju igraju za „viceprvaka rime“.

3. Šaljiva pjesma

Ključni pojmovi: šaljiva pjesma.

Obrazovna postignuća: primati šaljive pjesme (recepcija); razlikovati šaljivu pjesmu među drugim pjesmama.

Prijedlozi za metodičku obradu: za domaću zadaću - iz različitih izvora svaki učenik treba pronaći šaljivu pjesmu i naučiti je čitati; uz odgovarajuću glazbenu podlogu (instrumental iz crtića i sl.) organizirati sat šaljive poezije.

4. Povezanost događaja s vremenom, mjestom i likom

Ključni pojmovi: događaj, lik, vrijeme radnje, mjesto radnje, uzročno-posljedični slijed.

Obrazovna postignuća: povezati vrijeme radnje i mjesto, otkriti povezanost likova i događaja, zamijetiti uzročno-posljedičnu i vremensku povezanost događaja u priči.

Prijedlozi za metodičku obradu: napraviti dva do tri primjera zapisivanja lika, vremena radnje i mjesta radnje na poznatim tekstovima, npr. bajke Crvenkapica, Snjeguljica i sl.; povezati s načinom zapisivanja pročitane lektire.

5. Izgled i ponašanje lika

Ključni pojmovi: obilježja lika.

Obrazovna postignuća: odrediti osnovna obilježja lika prema izgledu, ponašanju i govoru.

Prijedlozi za metodičku obradu: napraviti dva do tri primjera opisa lika na poznatim tekstovima (izdvojiti tekstove čiji likovi imaju različite osobine).

6. Usporedba

Ključni pojmovi i nazivi: usporedba.

Obrazovna postignuća: uočiti uspoređivanje dvaju pojmova po sličnosti.

Prijedlozi za metodičku obradu: igra „Kao... kao...“; nastavnik počinje rečenicu, a djeca smišljaju završetak, npr. Oblak je mekan kao... kao... (perje, majčino krilo i sl.).

7. Pripovijetka

Ključni pojmovi i nazivi: pripovijetka.

Obrazovna postignuća: razlikovati pripovijetku od bajke u stvarnim događajima i likovima nasuprot nestvarnima.

Prijedlozi za metodičku obradu: vježbe u pričanju pripovijetki: pričati jednostavne pripovijetke; nastaviti pričati već poznatu pripovijetku; povezati dvije poznate pripovijetke.

8. Basna

Ključni pojmovi: basna, pouka.

Obrazovna postignuća: primati basnu (recepcija); zamijetiti osobine likova; uopćiti zaključak basne u obliku pouke; zamijetiti pripisivanje ljudskih osobina drugim živim bićima i stvarima.

Prijedlozi za metodičku obradu: napisati basnu po predlošku; ista tema, a drugi likovi i događaji; igra „Uoči pouku basne“ na Telegrafskim basnama Gustava Krkleca; učitelj čita basnu, a učenici smišljaju pouku; najbolje pouke zapisujemo.

9. Dječji roman

Ključni pojmovi: dječji roman.

Obrazovna postignuća: prepoznati dječji roman kao opširniji prozni tekst o djeci i njihovim pustolovinama.

Prijedlozi za metodičku obradu: prikazati film napravljen po dječjem romanu.

10. Interpretacija književnog teksta

Ključni pojmovi: tijek radnje, likovi, mjesto i vrijeme radnje; vrste književnog djela: bajka, basna, lirska pjesma.

Obrazovna postignuća: uočiti tijek radnje, osobine likova, mjesto i vrijeme radnje; prepoznati i razlikovati književna djela: bajku, basnu i lirsku pjesmu.

Prijedlozi za metodičku obradu: napraviti dva do tri primjera zapisivanja podataka o djelu na poznatim tekstovima, povezati s načinom zapisivanja pročitane lektire.

11. Scenski prostor i književno djelo

Ključni pojmovi: igrokaz, scena, glumci, redatelj, scenografija, kostimi.

Obrazovna postignuća: razlikovati književno djelo od scenskog djela; usvojiti nazivlje vezano za scensku izvedbu (igrokaz, scena, glumci, redatelj, scenografija, kostimi).

Prijedlozi za metodičku obradu: podijeliti djecu u skupine, gdje će svatko imati poseban zadatak (redatelj, scenograf, glumci, kostimograf, šaptač); uvježbati određeni igrokaz i prikazati ga pred razrednim odjelom.

12. Prijedlog autora književnih tekstova za čitanke/Zajednička jezgra

Balog, Zvonimir

Cesarić, Dobriša

Čunčić - Bandov, Jadranka

Ezop

Femenić, Stanislav

Horvatić, Dubravko

Iveljić, Nada

Kapidžić – Hadžić, Nasiha

Krklec, Gustav

Kulidžan, Dragan

Martić, Anđelka

Nazor, Vladimir

Paljetak, Luko

Pandžo, Šukrija

Pilić, Sanja

Ramljak, Ićan

Stahuljak,Višnja

Škrinjarić, Sunčana

Tolstoj, Lav Nikolajevič

Vitez, Grigor

Zidar – Bogadi, Nada

Zemunić, Vera

Zvrko, Ratko

Izbor autora i književnih tekstova, primjerenih dječjoj dobi, na hrvatskom jeziku.

13. Prijedlog autora književnih djela za lektiru/Zajednička jezgra (izabrati 7 djela)

Barrie, James M., Petar Pan

Baum, Frank Lyman, Čarobnjak iz Oza

Basne (izbor)

Brlić-Mažuranić, Ivana, Čudnovate zgode šegrta Hlapića

Femenić, Stanislav, Ludi kamen

Horvatić, Dubravko, Grički top

Horkić, Dragutin, Čađave zgode

Hromadžić, A., Patuljak vam priča

Hrvatske narodne bajke

Iveljić, Nada, Šestinski kišobran ili Čuvarice novih krovova

Kolar, Slavko, Jurnjava na motoru

Kulidžan, Dragan, Pjesme za djecu

Lindgren, A., Pipi Duga Čarapa

Lofting, Hugh, Pripovijest o doktoru Dolittleu

Lovrak, Mato, Vlak u snijegu

Nazor, Vladimir, Bijeli jelen

Paljetak, Luko, Miševi i mačke naglavačke

Pilić, Sanja, Nemam vremena ili E baš mi nije žao ili Hoću i ja

Polak, Sanja, Dnevnik Pauline P. ili Drugi dnevnik Pauline P.

Preussler, Otfried, Mali vodenjak ili Mala vještica

Prosenjak, Božidar, Sijač sreće

Rodari, Gianni, Putovanje Plave strijele ili Čipolino

White, Elwyn Brooks, Paukova mreža

Izbor autora i lektire, primjerene razvojnoj dobi učenika, na hrvatskom jeziku.

NASTAVNO PODRUČJE

MEDIJSKA KULTURA

TEME

1. Dječji film

Ključni pojmovi i nazivi: dječji film, glumac.

Obrazovna postignuća: primati primjerene dječje filmove (recepcija); razlikovati igrani film za djecu od animiranoga filma; ispričati filmsku priču.

Prijedlozi za metodičku obradu: prikazati neki dječji film ili, ukoliko nema tehničkih mogućnosti, uputiti učenike da gledaju na TV-u određeni film, o kojem ćemo kasnije s njima razgovarati.

2. Radijska emisija

Ključni pojmovi: radijska emisija za djecu.

Obrazovna postignuća: primati radijsku emisiju za djecu (recepcija); raspravljati o njoj; zamijetiti zvučna izražajna sredstva.

Prijedlozi za metodičku obradu: po slušanju radijske emisije podijeliti zadatke učenicima, pripremiti glazbenu podlogu; uraditi vlastitu radio emisiju i snimiti je na diktafon.

3. Knjižnica - korištenje enciklopedije

Ključni pojmovi: dječja enciklopedija, sadržaj/kazalo, abecedni red.

Obrazovna postignuća: pronaći traženu obavijest u dječjoj enciklopediji služeći se kazalom i abecednim redom.

Prijedlozi za metodičku obradu: u učionicu donijeti nekoliko enciklopedija; podijeliti djecu u skupine i svakoj skupini dati jedan primjerak enciklopedije; na ploči napisati nekoliko pojmova; zadatak je u enciklopediji što prije pronaći objašnjenje tih pojmova i zapisati ih u bilježnicu (koristiti pojmove čija su objašnjenja kratka, tako da možemo zadati više riječi).

4. Film: vrste filmova: crno-bijeli i film u boji

Ključni pojmovi: film, crno-bijeli film, film u boji.

Obrazovna postignuća: razlikovati crno-bijeli film od filma u boji s obzirom na vrijeme u kojem su nastali.

Prijedlozi za metodičku obradu: pronaći i prikazati crno-bijeli film i s učenicima analizirati kvalitetu slike i zvuka.

5. Popis filmova:

Adamson A., - Jenson, V.: Schrek

Blažeković, M.: Palčić

Blažeković, M.: Čudnovate zgode šegrta Hlapića

Dovniković, B. – Marks, A.: Dva miša

Fleming, V.: Čarobnjak iz Oza

Grgić, Z. - Zaninović, A. - Kolar B.: Izbor filmova o profesoru Baltazaru

Heidler, Lj.: Lisica i gavran ili Lisica i roda ili Lav i miš

Minkoff, R.: Velika pustolovina Stuarta Maloga

Relja, M.: Vlak u snijegu

Vunak, D.: Mali vlak

 

PETI RAZRED

NASTAVNO PODRUČJE

JEZIK

TEME

1. Imenice

Ključni pojmovi: vrste riječi, muški rod, ženski rod, srednji rod.

Obrazovna postignuća: proširivane znanja o imenicama kao vrsti riječi, razlikovati muški, ženski i srednji rod,jedninu i množinu imenica.

Prijedlozi za metodičku obradu: promatrati i imenovati sve što nas okružuje; odrediti imenice kao vrstu riječi; prikladnim ilustracijama pridružiti odgovarajuću imenicu napisanu na kartici; razlikovati i točno napisati imenicu u jednini ili množini; svakoj imenici pridružiti karticu s napisanim riječima ova, ovaj i ovo (ove, ovi, ova) - prema njima odrediti i razlikovati muški, ženski i srednji rod; sastavljati rečenice uključivši imenice u zadanom obliku (rod i broj).

2. Glagoli

Ključni pojmovi: glagoli, pomoćni glagoli biti i htjeti.

Obrazovna postignuća: razlikovati glagole od drugih riječi u govorenju i pisanju, odrediti ih kao vrstu riječi, znati da njima iskazujemo što netko radi, želi ili što se događa.

Prijedlozi za metodičku obradu: igre pantomime - pogodi što radim, što se sa mnom zbiva, što osjećam, u kojem se stanju nalazi - pokret u funkciji obrade jezičnoga sadržaja; polazni tekst zasićen glagolima; izdvajati glagole među drugim riječima u govornoj i pisanoj komunikaciji; postavljajući pitanje „Tko radi?“ iz glagolskoga oblika odrediti vršitelja radnje; postavljajući pitanje „Kada se to događa?“ iz glagolskoga oblika doznati vrijeme radnje; raditi na prepoznavanju i razumijevanju glagolskih oblik, tj. da sadrži nekoliko obavijesti (što netko radi, tko to radi i kada se radnja događa).

3. Izricanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti

Ključni pojmovi: prošlost, sadašnjost i budućnost.

Obrazovna postignuća: prepoznati prošlu, sadašnju i buduću glagolsku radnju.

Prijedlozi za metodičku obradu: donijeti fotografije iz obiteljskoga života; razgovarati s učenicima o događajima iz prošlosti kojih se rado sjećaju; upozoriti ih na to kako iskazujemo prošlu radnju glagolom; razgovarati o tome što se događa danas; upozoriti ih na glagolski oblik kojim iskazujemo sadašnjost; razgovarati o tome što misle da će se događati u budućnosti; iskazivati budućnost glagolom; otkrivati u rečenici ili tekstu glagolom izrečenu budućnost; upozoriti učenike na razlike u izgovoru i pisanju glagola (bit ću, bio sam, ću biti).

4. Pridjevi

Ključni pojmovi: opisni, posvojni i gradivni pridjevi.

Obrazovna postignuća: razlikovati pridjeve kao vrstu riječi, međusobno razlikovati opisne, posvojne i gradivne pridjeve.

Prijedlozi za metodičku obradu: igrom Opipaj, pomiriši, kušaj motivirati učenike za proširivanje jezičnoga znanja o pridjevima; zatvorenih očiju učenici opipavaju, mirišu, kušaju limun (dunju, kolačić…); osjet opisuju riječima koje odgovaraju na pitanje Kakvo je?; izgovorene riječi zapisati. Uočiti da izgovorene riječi opisuju imenicu limun (dunja, kolačić…); objasniti da su to opisni pridjevi; izdvojiti nekoliko predmeta koji pripadaju učenicima; za svaki predmet pitati: Čije je?; objasniti da su to posvojni pridjevi i da kazuju čije je što; odrediti pridjev kao vrstu riječi; razlikovati pridjeve među drugim riječima; međusobno razlikovati opisne i posvojne pridjeve.

5. Upravni i neupravni govor

Ključni pojmovi: upravni i neupravni govor.

Obrazovna postignuća: razlikovati upravni od neupravnog govora, služiti se njima u govorenju i pisanju.

Prijedlozi za metodičku obradu: isticanje situacija u kojima se u svakodnevnoj komunikaciji koristimo upravnim ili neupravnim govorom; rad u parovima ili skupina - dvojica učenika međusobno razgovaraju, ostali ih slušaju i opisuju tu komunikacijsku situaciju (suočavaju se s problemom upravnoga i neupravnoga govora, obučavaju se za pretvaranje upravnoga u neupravni govor i obratno, upoznaju se s načinom zapisivanja upravnoga govora uz upozorenje da nisu obvezni znati to primijeniti u svojim pisanim radovima, nakon toga samostalno preoblikuju rečenice upravnoga u neupravni govor i obrnuto).

6. Veliko početno slovo

Ključni pojmovi: veliko početno slovo, naziv.

Obrazovna postignuća: primjenjivati pravila o pisanju velikog početnog slova u višečlanim nazivima.

Prijedlozi za metodičku obradu: polazni poticajni tekst zasićen nazivima koje treba pisati velikim početnim slovom; sadržaj mora biti povezan sa svakodnevnim životom te primjeren i zanimljiv učenicima 5. razreda; trebalo bi da samostalno uočavaju i izdvajaju nazive napisane velikim početnim slovom; osobitu pozornost posvetiti nazivima stanovnika, naroda, država, jezična igra u paru - jedan učenik kaže ime države ili grada, sela, drugi mora izreći naziv za stanovnika te države, grada, sela.

7. Kratice

Ključni pojmovi: kratice

Obrazovna postignuća: pravilno pisati kratice poznatijih višečlanih naziva.

Prijedlozi za metodičku obradu: polazni poticajni tekst zasićen kraticama ili komunikacijska situacija iz svakodnevnoga života (kratice koje su učenici sami uočili na ulici, u trgovinama, novinama, knjigama, reklamama...).

8. Izgovor i pisanje č, ć, dž, đ, lj, nj, ije/je/e/i

Ključni pojmovi: izgovor i pisanje glasa.

Obrazovna postignuća: pravilno izgovarati i pisati č, ć, dž, đ, lj, nj, ije/je/e/i u riječima koje se češće rabe.

Prijedlozi za metodičku obradu: vježbati izgovor glasova uz dobar uzor (učitelj je uzor, a učenici aktivno slušaju i izražajno izgovaraju svaki glas pojedinačno i u zadanim riječima); odrediti boju za pojedini glas; učitelj izgovara, a učenici prepoznaju glas i podižu karticu određene boje; izražajno čitati dječje pjesme zasićene glasovima č, ć, dž, đ, lj, nj, i skupovima ije/je/e/i; u stupce bilježiti sve riječi koje sadrže isti glas.

9. Pisanje posvojnih pridjeva izvedenih od vlastitih imena

Ključni pojmovi: pridjevi izvedeni od vlastitih imena.

Obrazovna postignuća: primjenjivati pravila o pisanju velikog i malog početnoga slova u pridjevima izvedenim od vlastitih imena.

Prijedlozi za metodičku obradu: skupna igra: Križaljka asocijacija (otkrivanjem prekrivenih polja /A4, B1…/; učenici pokušavaju pogoditi pojmove zapisane na dnu stupaca i na temelju otkrivenih pojmova pokušavaju dokučiti konačno rješenje - odgovori/rješenja povezani su s pridjevima kao vrstama riječi (čitati i raščlanjivati poticajni tekst zasićen posvojnim pridjevima izvedenim od vlastitih imenica i na temelju konkretnih primjera uočiti pravilo o pisanju velikoga i maloga početnoga slova, primjenjivati pravilo u pisanju); komunikacijska situacija (opisati zavičaj, ispričati doživljaj, prepričati događaj uz uporabu što više opisnih i posvojnih pridjeva).

10. Književni jezik i zavičajni govor

Ključni pojmovi: književni jezik, zavičajni govor, narječje.

Obrazovna postignuća: razlikovati književni jezik od zavičajnoga govora, usmeno i pisano komunicirati na svome zavičajnom govoru.

Prijedlozi za metodičku obradu: poslušati kasetu ili CD s razgovorima na različitim dijalektima; učitelj može pročitati sadržajno isti tekst na sva tri narječja i na književnome jeziku; igra: Pogodi što je to? (učenici izvlače komunikacijske kartice s ispisanim dijalektalnim riječima, izdvajaju riječi koje pripadaju vlastitome zavičajnome govoru, potom traže iste ili slične riječi iz drugih narječja, i na kraju pokušavaju pogoditi značenje ostalim riječima tražeći sinonime u vlastitome zavičajnome govoru i književnome jeziku).

11. Jednostavna rečenica (uočavanje funkcije riječi u rečenici)

Ključni pojmovi: subjekt, predikat; jednostavna rečenica (neproširena i proširena).

Obrazovna postignuća: prepoznati i samostalno imenovati subjekt i predikat; prepoznati jednostavne rečenice s obzirom na jedan predikat; razlikovati neproširenu i proširenu jednostavnu rečenicu.

NASTAVNO PODRUČJE

IZRAŽAVANJE I STVARANJE

TEME

1. Pripovijedanje

Ključni pojmovi i nazivi: pripovijedanje.

Obrazovna postignuća: tečno i samostalno pripovijedati o stvarnome i zamišljenome budućem događaju.

Prijedlozi za metodičku obradu: pripovijedati i pisati o stvarnim i zamišljenim budućim događajima iz osobnoga života; u priču uvoditi i sporedne događaje; razlikovati glavne i sporedne događaje; stvoriti kompoziciju i pridržavati se kompozicijskih sastavnica prigodom pripovijedanja.

2. Sažimanje pripovjednih tekstova

Ključni pojmovi: događaj, sažimanje, sažetak.

Obrazovna postignuća: zamjećivati i izdvajati događaj u pripovjednome tekstu i važne pojedinosti u događaju; sažeto prepričavati događaj uključujući bitne pojedinosti za razumijevanje teksta; samostalno oblikovati sažetak.

Prijedlozi za metodičku obradu: pročitati kraći pripovjedni tekst i sadržajno-tematski ga analizirati; na papirne vrpce zapisati svaki događaj sažet i iskazan jednom rečenicom; izdvojiti najvažnije događaje; složiti vrpce poštujući kronološki slijed i uzročno-posljedične veze; pročitati sažetak; raspraviti o razumljivosti skraćenoga teksta; uvježbavati sažimanje na kraćim pripovjednim tekstovima.

3. Samostalno stvaranje priče

Ključni pojmovi: sastavak, događaj, likovi.

Obrazovna postignuća: samostalno stvarati priču prema ponuđenomu sažetku; samostalno pisati sastavak (stvaralačko pisanje).

Prijedlozi za metodičku obradu: učitelj može pripremiti sažetak djeci nepoznate priče (kao predložak mogu se koristiti stripovi, filmovi); tražiti od učenika da na temelju sažetka stvore priču sa zanimljivim događajima i pojedinostima; na kraju usporediti učeničku priču s originalom (pogledati film, pročitati strip).

4. Opisivanje

Ključni pojmovi: stvaran opis, slikovit opis.

Obrazovna postignuća: razlikovati stvaran i slikovit opis; opisivati prema planu (usmeno i pisano).

Prijedlozi za metodičku obradu: pročitati i usporediti dva različita opisa (stvaran i slikovit), npr. školskoga vrta; tražiti sličnosti i razlike; uočiti da se isti prostor može opisati na različite načine te svrhovitost različitih tipova opisa; objasniti pojmove stvaran i slikovit; uočiti da slikovit opis obiluje pridjevima, usporedbama, slikovitim izrazima i dojmovima; uvježbavati stvarno i slikovito opisivanje služeći se planom; zapažanja o cjelini promatranoga krajolika, u opisu prethode iznošenju zapaženih pojedinosti.

5. Sporazumijevanje

Ključni pojmovi: govorno i negovorno sporazumijevanje.

Obrazovna postignuća: razumjeti govorenu i negovornu poruku; samostalno oblikovati govornu i negovornu poruku; uočiti i prepoznati vrjednote govorenoga jezika; uočiti i prepoznati nejezične elemente u sporazumijevanju (pokreti).

Prijedlozi za metodičku obradu: pogledati ulomak dječjega igranog (crtanog) filma; u skupnom radu s učenicima uočiti, prepoznati i razumjeti jezične i nejezične elemente u sporazumijevanju (govor lika, pokret, mimika, gesta); uvježbavati oblikovanje govorne i negovorne poruke; učenici mogu pričati anegdote i viceve koristeći se verbalnom i neverbalnom komunikacijom; odrediti tko je bio uspješniji u prenošenju poruke; izdvojiti jezična i nejezična sredstva koja su mu to omogućila.

6. Pisanje - pismo

Ključni pojmovi: pismo.

Obrazovna postignuća: pisati pismo poštujući uljudbena pravila i formu.

Prijedlozi za metodičku obradu: motivirati učenike da napišu pismo svojim vršnjacima iz druge županije (zavičaja); razraditi plan za pisanje pisma (oslovljavanje, uvodni dio, glavni dio, završetak i pozdravljanje); utvrditi kako se i gdje na omotnici zapisuje adresa primatelja i pošiljatelja, gdje se lijepi poštanska marka; svladati oblik pisanja pisma; međusobno se dopisivati; utvrditi putove kako pismo putuje od pošiljaoca do primatelja.

7. Izražajno čitanje

Ključni pojmovi: rečenična intonacija, rečenični naglasak.

Obrazovna postignuća: izražajno čitati i razumjeti pročitano; glasno čitati poštujući rečenični naglasak i intonaciju te ostale vrjednote govorenoga jezika.

Prijedlozi za metodičku obradu: izražajno čitati književno-umjetničke tekstove primjerene dobi i interesima po dobrom uzoru, uz poštivanje naglaska i intonacije.

8. Rasprava

Ključni pojmovi: raspravljanje, rasprava.

Obrazovna postignuća: sudjelovati u raspravi poštujući uljudbena pravila; pridržavati se teme izražavajući svoje osjećaje i raspoloženje.

Prijedlozi za metodičku obradu: organizirati razrednu raspravu o različitim i učenicima zanimljivim temama; poticati sve učenike na ravnopravno sudjelovanje u raspravljanju o zadanoj temi iznoseći vlastito mišljenje, a poštujući tuđe; pažljivo slušati sugovornike u raspravi da bi se izbjeglo ponavljanje već iskazanih mišljenja.

9. Pisanje - poštivanje pravopisne norme

Ključni pojmovi: veliko slovo (posvojni pridjevi od vlastitih imena na -ov, -ev, -in); kratice poznatijih višečlanih naziva.

Obrazovna postignuća: pisati osvješćivati i primjenjivati prethodna znanja i vještine; pisati veliko slovo (posvojni pridjevi od vlastitih imena -ov, -ev, -in) u skladu s pravopisnom normom; uvježbati pisanje i izgovor najčešćih riječi u kojima se pojavljuju glasovi č, ć, đ, dž, ije/je prema popisu riječi; pisati kratice poznatijih višečlanih naziva.

Prijedlozi za metodičku obradu: redovito uvježbavati pisanje velikog slova u vlastitim imenima i posvojnim pridjevima nastalim od vlastitih imenica; uvježbavati izgovor i pisanje najčešćih riječi u kojima se pojavljuju glasovi č, ć, đ, dž, i glasovne skupine ije/je; uvježbati služenje razrednim popisom riječi (Razredni rječnik); poticati učenike na samoispravljanje vlastitih pogrešaka služeći se popisom točno napisanih riječi; u skupnom radu vježbati pisanje i čitanje kratice poznatijih višečlanih naziva.

NASTAVNO PODRUČJE

KNJIŽEVNOST

TEME

1. Određivanje teme u poeziji i prozi

Ključni pojmovi: tema.

Obrazovna postignuća: primati tekstove primjerene učeniku (recepcija); zamijetiti i odrediti temu; određivati pojedinosti u tematsko-sadržajnome sloju.

Prijedlozi za metodičku obradu: motivirati učenike za recepciju proznog ili poetskog teksta; poticati ih na razgovor i iskazivanje doživljaja; zamjećivati o čemu se ili kome u tekstu govorI; izdvojiti temu; provoditi tematsko- sadržajnu analizu teksta; navoditi pojedinosti u tematsko-sadržajnom sloju teksta

2. Motiv i ideja

Ključni pojmovi: motiv, ideja, tema kao veza motiva.

Obrazovna postignuća: uočavanje i zamjećivanje motiva, ideje i teme u poetskom djelu.

3. Vidni i slušni doživljaj

Ključni pojmovi: vidni i slušni doživljaj.

Obrazovna postignuća: primati (recepcija) prozne i poetske tekstove u cjelini i pojedine pjesničke slike primjerene učeniku; zamijetiti i izdvojiti vidne i slušne pjesniče slike.

Prijedlozi za metodičku obradu: motivirati učenika za recepciju primjerenih poetskih tekstova (asocijativni lanac riječi, lirska meditacija, ilustracija, glazba…); zamjećivati i izdvajati pjesničke slike; razlikovati vidne i slušne pjesničke slike; zamišljati i jezičnim sredstvima oblikovati zamišljene slike.

4. Ritam u pjesmi

Ključni pojmovi: srok, ritam, slog, stih.

Obrazovna postignuća: primati primjerene lirske pjesme (recepcija); zamjećivati pojedinosti zvučnoga sloja pjesme (duljinu stiha prema broju slogova, srok).

Prijedlozi za metodičku obradu: motivirati učenika za recepciju lirske pjesme; zamijetiti ponavljanja u stihu, kitici ili pjesmi radi zvučnog doživljaja pjesme (šumi, šumi,šum) ili isticanja i naglašavanja neke ideje; slušno i vidno zamjećivati glasovno podudaranje riječi (rima/srok); odrediti duljinu stiha prema broju slogova.

5. Uvod, zaplet i rasplet u priči

Ključni pojmovi: uvod, rasplet i zaplet.

Obrazovna postignuća: primati primjerene fabulativne tekstove (recepcija); zamijetiti i razlikovati dijelove fabule (uvod, zaplet, rasplet), zapleta (početak i razvoj radnje, slijed događaja), vrhunac.

Prijedlozi za metodičku obradu: čitati priče s jasnim fabulativnim tijekom; provesti sadržajno tematsku analizu teksta; uočiti redoslijed događaja; odrediti uvod, izdvojiti najnapetiji i najuzbudljiviji dio priče; objasniti da je to zaplet; pročitati i istaknuti dio priče u kojem se svi problemi rješavaju, raspliću; ovladati pojmovima uvod, zaplet i rasplet.

6. Odnosi među likovima

Ključni pojmovi: lik, govor lika, ponašanje lika.

Obrazovna postignuća: primati primjerene prozne tekstove (recepcija); oblikovati i izraziti sud o likovima prema njihovu ponašanju (govor i postupci); pratiti odnose među likovima i raspravljati o njima.

Prijedlozi za metodičku obradu: čitati primjerene prozne tekstove; pratiti ponašanje glavnih i sporednih likova i njihove međusobne odnose; analizirati govor i ponašanje lika; zaključivati o osobinama likova na temelju govora, ponašanja i postupaka; izdvojiti predvidivo i nepredvidivo ponašanje likova; iznijeti vlastiti sud o likovima; raspravljati o likovima i njihovu međusobnom odnosu.

7. Personifikacija

Ključni pojmovi: personifikacija (poosobljenje).

Obrazovna postignuća: upoznati personifikaciju kao pjesničku sliku; stvarati personifikacije na zadani poticaj.

Prijedlozi za metodičku obradu: pročitati primjeren poetski tekst; poticati učenike da pjesničke slike zamišljaju zatvorenim očima; iskazati doživljaj zamišljene slike riječima; zamijetiti slikovite izraze u tekstu; osobitu pozornost obratiti na izraze u kojima se pripisuju ljudske osobine stvarima, biljkama, prirodnim pojavama i dr.; objasniti da je takvim poosobljenjem stvorena pjesnička slika koju nazivamo personifikacijom; stvarati personifikacije na zadani poticaj.

8. Dijelovi teksta

Ključni pojmovi: dijalog, monolog, opis, pripovijedanje.

Obrazovna postignuća: zamjećivati i razlikovati ulogu dijelova proznoga teksta.

Prijedlozi za metodičku obradu: na primjerenom tekstu razlikovati dijalog, monolog, opis i pripovijedanje te razumjeti njihovu funkciju; igra u parovima – pronaći u tekstu dio i pročitati ga (opis, dijalog…) na zahtjev drugoga igrača.

9. Književne vrste

Ključni pojmovi: pjesma, bajka, pripovijetka, dječji roman, igrokaz.

Obrazovna postignuća: imenovati i razlikovati osnovna obilježja pjesme, basne, bajke, pripovijetke, dječjeg romana i igrokaza.

Prijedlozi za metodičku obradu: čitati u školi i nuditi učenicima za samostalno čitanje različite vrste književnih tekstova; razlikovanje navedene književne vrste na temelju njihovih glavnih obilježja; izraditi tematski plakat o svakoj navedenoj književnoj vrsti koji će se tijekom godine nadopunjavati; koristiti se školskom i gradskom knjižnicom.

10. Prijedlog autora književnih tekstova za čitanke/Zajednička jezgra

Balog, Zvonimir

Cesarić, Dobriša

Čunčić - Bandov, Jadranka

Ezop

Femenić, Stanislav

Horvatić, Dubravko

Iveljić, Nada

Kapidžić – Hadžić, Nasiha

Krklec, Gustav

Kulidžan, Dragan

Martić, Anđelka

Nazor, Vladimir

Paljetak, Luko

Pandžo, Šukrija

Pilić, Sanja

Ramljak, Ićan

Stahuljak,Višnja

Škrinjarić, Sunčana

Tolstoj, Lav Nikolajevič

Vitez, Grigor

Zidar – Bogadi, Nada

Zemunić, Vera

Zvrko, Ratko

Izbor autora i književnih tekstova, primjerenih dječjoj dobi, na hrvatskom jeziku.

11. Prijedlog autora književnih djela za lektiru/Zajednička jezgra (izabrati 7 djela)

Brlić Mažuranić, Ivana, Priče iz davnine

Carroll, L., Alica u zemlji čuda

Čečuk, Čunčić-Bandov, Horvat-Vukelja, Kolarić - Kišur, Igrokazi

Kestner, Erich, Emil i detektivi ili Tonček i Točkica ili Leteći razred ili Blizanke

Kolarić-Kišur, Zlata, Moja zlatna dolina

Lindgren, Astrid, Pipi Duga Čarapa

Lovrak, Mato, Družba Pere Kvržice

Mahmutefendić, K., Roman o novčiću

Pulić, Nikola, Ključić oko vrata

Radović, D., Izbor iz poezije

Salten, Felix, Bambi

Spyri, Johanna, Heidi

Izbor autora i lektire, primjerene razvojnoj dobi učenika, na hrvatskom jeziku.

NASTAVNO PODRUČJE

MEDIJSKA KULTURA

TEME

1. Usporedba filma s književnim djelom

Ključni pojmovi: knjiga, film.

Obrazovna postignuća: primati nekoliko dječjih filmova nastalih na književnome predlošku (recepcija); iskazivati vlastiti doživljaj književnog djela i filma; zamijetiti sličnosti i razlike između filma i književnog djela prema kojemu je snimljen.

Prijedlozi za metodičku obradu: nakon pročitanog književnog djela pogledati film koji je nastao na književnom predlošku; utvrditi sličnosti i razlike između književnog djela i filma na tematsko-sadržajnoj i izražajnoj razini; uočiti ulogu zvuka, glazbe i neverbalnih elemenata u filmu; izdvojiti slijed događaja u književnom djelu i filmu; iznositi vlastita zapažanja i razmišljanja.

2. Računalo

Ključni pojmovi: računalo, mreža (internet).

Obrazovna postignuća: razlikovati obavijesne i zabavne mogućnosti računala.

Prijedlozi za metodičku obradu: iznositi vlastita iskustva u radu s računalom; razgovarati o tome kako učenici koriste računalo i što bi željeli naučiti; postoji li mogućnost koristiti internet u potrazi za željenim informacijama; slati i primati elektroničku poštu; igrati edukativne igrice; upoznati različite mogućnosti računala (obavijesnu i zabavnu); koristiti se računalima u informatičkoj učionici škole.

3. Knjižnica - služenje rječnikom i školskim pravopisom

Ključni pojmovi: rječnik, pravopis.

Obrazovna postignuća: pronaći traženu obavijest u školskome rječniku ili pravopisu služeći se kazalom i abecednim redom.

Prijedlozi za metodičku obradu: upoznati u knjižnici različita izdanja rječnika i pravopisa; nabaviti školski pravopis i mali pravopisni rječnik i držati ga u učionici na vidnom mjestu; poticati učenike da iskazuju jezične dvojbe i da ih samostalno razrješuju služeći se zajedničkim (razrednim) pravopisom i pravopisnim rječnikom.

4. Dokumentarni film

Ključni pojmovi: dokumentarni film.

Obrazovna postignuća: primanje primjerenih dokumentarnih filmova (ekološkoga sadržaja, zavičajna tematika) primjerenih učeniku; zamijetiti osnovna obilježja dokumentarnoga filma.

Prijedlozi za metodičku obradu: pogledati nekoliko primjerenih dokumentarnih filmova; potaknuti učenike na razgovor i zamjećivanje osnovnih obilježja; uočiti da u dokumentarnom filmu sudjeluju stvarne osobe, a ne glumci; razgovarati o temi dokumentarnog filma; opisivati detalj iz dokumentarnoga filma; iskazivati doživljaj primljenoga filma; razlikovati dokumentarni i igrani film prema osnovnim obilježjima.

5. Igrani film

Ključni pojmovi: igrani film, dječji igrani film, glumci, redatelj.

Obrazovna postignuća: utvrđivanje znanja o dječjem igranom filmu kao podvrsti igranog filma, uočiti ulogu redatelja i glumaca u nastajanju filma.

6. Popis filmova

Blažeković, M.: Čudesna šuma

Burto, T.: Batman

Donner, R.: Superma

Dovniković, B.: Znatiželja

Gluščević, O.: Vuk

Marjanović, B.: Mala čuda velike prirode (izbor)

Tadej, V.: Družba Pere Kvržice

Vukotić, D.: Krava na Mjesecu

Vukotić, D.: Piccolo

 

PREDMETNA NASTAVA

ŠESTI RAZRED

NASTAVNO PODRUČJE

JEZIK

TEME

1. Jednoznačnost i višeznačnost riječi

Ključni pojmovi: osnovno značenje riječi, preneseno značenje riječi, jednoznačnost i višeznačnost riječi.

Obrazovna postignuća: razlikovati osnovno značenje riječi i preneseno značenje poznatih riječi; primjeriti nekoliko višeznačnih riječi; prikladno primjenjivati višeznačne riječi u jezičnim djelatnostima (slušanju, čitanju, govoru, razgovoru i pisanju).

Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: razvijati interes za otkrivanje snage, dubine i ljepote riječi čime obogaćujemo svekoliku komunikaciju; jezična kultura; jezičnim vježbanjem i igrama razvijati logičko mišljenje, poticati na suradničko učenje i poštivanje sugovornika; osvijestiti mogućnost izražavanja i tumačenje misli, osjećaja i činjenica na hrvatskome književnome jeziku.

Prijedlozi za metodičku obradu: prikladnim ilustracijama navoditi učenike da razlikuju osnovno i preneseno značenje riječi; navoditi primjere višeznačnih riječi; navoditi učenike da oni kažu što više primjera višeznačnih riječi.

2. Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi

Ključni pojmovi: promjenjive i nepromjenjive riječi, osnova riječi, nastavak.

Obrazovna postignuća: razumijevati temeljnu ulogu promjenjivih i nepromjenjivih riječi u hrvatskom jeziku; zapažati, imenovati i razlikovati poznate promjenjive i nepromjenjive riječi; dijeliti riječi na osnovu i nastavak u primjerima bez glasovnih promjena i umetaka.

Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: razvijati zanimanje za učenje slovnice hrvatskog jezika; poticati učenje standardnog idioma radi svakodnevne stvarne komunikacije; uočiti kako u životu postoji ono što ne možemo mijenjati i ono što trebamo mijenjati, znati lučiti jedne od drugih.

Prijedlozi za metodičku obradu: pisati tekst zasićen svim vrstama riječi; uočavati osnovnu riječ; uočavati nastavak; uočavati promjenjivost oblika riječi; uočavati riječi koje ne mijenjaju oblik.

3. Glagoli

Ključni pojmovi: glagolska osoba i broj; glagoli govorenja, kretanja.

Obrazovna postignuća: prepoznavati glagolsku osobu i glagolski broj u rečenici; uočavati i rabiti glagole kretanja i govorenja u svim jezičnim djelatnostima.

Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: ovladati hrvatskim standardnim jezikom, tj.razvijati jezične komunikacijske sposobnosti i vještine kao temelj za učenje tijekom čitavog života.

Prijedlozi za metodičku obradu: pisati polazni tekst zasićen glagolima; izdvajati glagole među drugim riječima; prepoznavati glagolsku osobu i glagolski broj; razumijevati da glagolski oblik sadrži nekoliko obavijesti (što, tko, kada).

4. Sklonidba imenica

Ključni pojmovi: sklonidba (deklinacija), nazivi padeža, padežna pitanja.

Obrazovna postignuća: razumijevati temeljnu ulogu padeža u hrvatskome jeziku; znati padežne nazive: nominativ, akuzativ, genitiv, dativ, lokativ, instrumental, vokativ; u rečenici prepoznavati padeže u temeljnim značenjskim ulogama; u određivanju padeže služiti se proširenim padežnim pitanjima (tj. cijelom rečenicom s upitnom zamjenicom i glagolom); u govoru i pismu rabiti padežne oblike (s provedenim glasovnim promjenama) u skladu s normom; ovladati uporabom padeža uz pojedine prijedloge u skladu s normom; prepoznati jednake oblike riječi u različitim padežima.

Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: razvijati jezične sposobnosti i komunikacijske vještine koje će učenicima omogućiti da postanu jezično osposobljene osobe; osvijesti važnost vladanja hrvatskim standardnim jezikom radi stjecanja funkcionalne pismenosti; osvijestiti važnost, vrijednost i ljepotu hrvatskog jezika; uočiti bogatstvo hrvatskog jezika uočavajući razlike i sličnosti s drugim jezicima.

Prijedlozi za metodičku obradu: promatrati i imenovati sve što nas okružuje; prikladnim ilustracijama pridruživati imenicu u odgovarajućem padežnom obliku drugoj riječi u istom obliku; služiti se padežnim pitanjima za određivanje oblika imenice; imenovati padeže; navoditi učenike da uočavaju glasovne promjene.

5. Određeni i neodređeni oblik pridjeva

Ključni pojmovi: određeni i neodređeni oblik pridjeva u nominativu.

Obrazovna postignuća: prepoznati određeni i neodređeni oblik pridjeva u nominativu; samostalno pronalaziti primjere određenih i neodređenih oblika pridjeva u rečenici i tekstu; pravilno rabiti neodređeni oblik pridjeva.

Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: ovladati hrvatskim standardnim jezikom, tj.razvijati jezične komunikacijske sposobnosti i vještina kao temelj za učenje tijekom čitavog života; osvijestiti važnost, vrijednost i ljepote hrvatskog jezika; razvijati samostalnost i ustrajnost u radu; razvijati njegova i bogat jezični izraz.

Prijedlozi za metodičku obradu: motivirati učenike za proširivanje znanja o pridjevima; objasniti razliku između određenog i neodređenog oblika pridjeva; navoditi učenike da samostalno pronalaze.

6. Sklonidba pridjeva

Ključni pojmovi: sklonidba pridjeva, padeži.

Obrazovna postignuća: prepoznavati padeže pridjevskih oblika s pomoću proširenoga padežnoga pitanja i imenice s kojom se pridjev slaže; rabiti padežne nastavke određenih i neodređenih pridjeva; uočiti jednak glasovni sastav različitih oblika.

Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: spoznati važnost gramatičke norme; razvijati jezične sposobnosti i komunikacijske vještine koje će učenicima omogućiti da postanu jezično osposobljene osobe; osvijestiti važnost, vrijednost i ljepotu hrvatskoga jezika; razvijati vlastite komunikacijske sposobnosti; razvijati njegovan i bogat jezični izraz.

Prijedlozi za metodičku obradu: ponoviti o sklonidbi imenica; pisati tekst zasićen pridjevima u različitim padežnim oblicima; prepoznavati padeže pridjevskih oblika; vježbati srčanost.

7. Stupnjevanje pridjeva

Ključni pojmovi: stupnjevanje i stupnjevi (pozitiv, komparativ, superlativ).

Obrazovna postignuća: imenovati i prepoznati pozitiv, komparativ i superlativ u govorenju i pisanju; prepoznati i razumjeti njihove odnose u stupnjevanju; pravilno rabiti komparativ i superlativ najčešćih pridjeva; moći tvoriti komparative i superlative plodnim načinima (sufiksom -iji i prefiksom naj-).

Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: osvijestit potrebu za primjenom gramatičke norme u svakodnevnome govoru i pisanju radi preciznosti u izražavanju.

Prijedlozi za metodičku obradu: pisati polazni tekst; uočavati tri stupnja iste osobine; imenovati stupnjeve; vježbati pravilnu uporabu komparativa i superlativa; uočavati i imenovati glasovne promjene.

8. Brojevi

Ključni pojmovi: glavni i redni brojevi, sklonidba rednih brojeva.

Obrazovna postignuća: prepoznavati glavne i redne brojeve u rečenici; uočavati različite oblike rednih brojeva u rečenici; pisati brojeve u skladu s pravopisom.

Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: sustavno uvoditi učenike u spoznaje o važnosti i ljepoti hrvatskog jezika; razvijati svijest o nužnosti učenja slovnica hrvatskog jezika budući da znanje o jeziku utječe na razvojne sposobnosti jezičnoga izražavanja.

Prijedlozi za metodičku obradu: uvoditi učenike u temu postavljajući pitanja „koliko imaš udžbenika u torbi?“ „koji si po redu u dnevniku?“; pisati polazni tekst zasićen glavnim i rednim brojevima; uočavati brojeve; uočavati promjenjivost nekih brojeva.

9. Zamjenice

Ključni pojmovi: govornik, sugovornik, negovornik.

Obrazovna postignuća: prepoznavanje zamjenice u tekstu; razumijevanje pojma zamjenice kao riječi za zamjenjivanje govornika, sugovornika i negovornika; zamjenjivanje imenica, pridjeva i brojeva.

Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: razvijati interes za učenje slovnice hrvatskog jezika; poticati učenje standardnog idioma radi svakodnevne stvarne komunikacije; uočavati važnost uloga pojedinih sudionika u svakodnevnome sporazumijevanju.

Prijedlozi za metodičku obradu: pri predočavanju zamjenica u uvodu često postavljati pitanja: Tko si ti? Što ja radim u školi? Zašto on ometa rad?; pisati tekst zasićen zamjenicama; prepoznavati zamjenice.

10. Nepromjenjive vrste riječi: prilozi, prijedlozi, veznici, čestice, usklici

Ključni pojmovi: pojam priloga (prilozi mjesta, vremena, načina), prijedloga, veznici, čestice, usklici.

Obrazovna postignuća: prepoznati priloge, česte prijedloge, veznike, čestice da, ne, li i usklike u rečenici; pravilno rabiti prijedloge s(a), k(a), pravilno rabiti prilog gdje, kamo, kuda, pravilno rabiti veznike, čestice, usklike u govorenju i pisanju.

Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: razvijati jezične sposobnosti i komunikacijske vještine koje će učenicima omogućiti sustavno i postupno usvajanje gramatičkih norma; razvijanje sposobnosti razumijevanja odnosa među stvarima, bićima i pojavama; razvijanje sposobnosti uočavanja i razumijevanja različitih spona, veza koje povezuju ljudi, stvari, pojave; uočiti važnost naizgled beznačajnih stvari u životu (čestice); razvijanje sposobnosti izražavanja vlastitih osjećaja i raspoloženja.

Prijedlozi za metodičku obradu: u tekstu uočiti riječi koje ne mijenjaju oblik; imenovati nepromjenjive riječi; čitati tekst poštujući njegove cjeline.

11. Predikat

Ključni pojmovi: predikat.

Obrazovna postignuća: prepoznati glagolski predikat kao temeljni dio rečenice; prepoznati glagolski predikat u rečenici u svim glagolskim vremenima; prepoznati i rabiti glagolski predikat.

Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: razvijati interes za učenje slovnice hrvatskog jezika; poticati učenje standardnog idioma radi svakodnevne stvarne komunikacije i primjene znanja hrvatskog jezika za učenje stranih jezika; promicanje vrijednosti rada (osobit naglasak na vrijednost truda i zalaganja).

Prijedlozi za metodičku obradu: pisati tekst; povezati predikat s glagolima; tražiti predikate u rečenicama.

12. Subjekt

Ključni pojmovi: subjekt, više subjekata, neizrečeni subjekt.

Obrazovna postignuća: samostalno imenovati subjekt izrečen glagolskim oblikom; prepoznavati rečenice s više subjekata kao proširene rečenice s više istovrsnih dijelova; prepoznavati rečenice s neizrečenim subjektom.

Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: interes za učenje slovnice hrvatskog jezika; poticati učenje standardnog idioma radi svakodnevne stvarne komunikacije i primjene znanja hrvatskog jezika za učenje stranih jezika; razvijati sposobnost da se vidi i razumije i ono što nije na prvi pogled vidljivo; razvijati sposobnost gledanja i s onu stranu vidljivog.

Prijedlozi za metodičku obradu: pisati tekst; povezati subjekt s imenicama i zamjenicama; tražiti subjekte u rečenicama; objasniti neizrečeni subjekt.

13. Dodatci (objekt, priloške oznake, atributi - na razini prepoznavanja)

Ključni pojmovi: glagolski dodatci, imenički dodatci, jednostavna rečenica (neproširena i proširena).

Obrazovna postignuća: razlikovati glagolske i imeničke dodatke; razlikovati jednostavnu neproširenu i jednostavnu proširenu rečenicu.

Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: interes za učenje slovnice hrvatskoga jezika; razvijanje interesa za učenje novoga i nepoznatoga; razvijati ljubav prema svome jeziku.

Prijedlozi za metodičku obradu: ponoviti subjektni i predikatni skup; pisati tekst zasićen glagolskim i imeničkim dodatcima; navoditi učenike na zaključak koji je dodatak subjektu, a koji predikatu.

14. Veliko početno slovo u nazivima kontinenata, država, zemalja, naroda i naseljenih mjesta

Ključni pojmovi: veliko početno slovo u nazivima kontinenata, država, zemalja, naroda i naseljenih mjesta.

Obrazovna postignuća: primijeniti pravila o pisanju velikoga početnoga slova u nazivima kontinenata, država, zemalja, naroda i naseljenih mjesta na prikladnim primjerima u skladu s pravopisom.

Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: osvijestit potrebu usvajanja prav pisne norme radi uporabe u svakodnevnom čitanju i pisanju; primjena pravopisne norme u drugim nastavnim predmetima (geografija, povijest…); služiti se pravopisom (snalaženje u pravopisnom rječniku) u skladu s obrazovnim postignućima i dobi; stvaranje povoljna stava prema književnome jeziku, službenome jeziku Hrvata u BiH; promicanje razumijevanja i poštivanja drugih i drugačijih; razvijati ljubav prema svim narodima; razvijanje radoznalosti za novim i nepoznatim.

Prijedlozi za metodičku obradu: polazni tekst zasićen nazivima koje treba pisati velikim početnim slovima; tekst mora biti zanimljiv učenicima 6. razreda; ispravljati pogrješke kroz pisanu igru u paru - ispravljam svome prijatelju a on meni.

15. Hrvatski jezik - prošlost i sadašnjost

Ključni pojmovi: hrvatski književni jezik, uloga književnoga jezika u nacionalnoj kulturi i javnoj djelatnosti.

Obrazovna postignuća: razlikovati zavičajne idiome i književni jezik; osvijestiti postojanje mjesnih i pokrajinskih govora i potrebu njihova njegovanja; razvijati svijest o važnosti pravilnoga pisanja i govorenja hrvatskim književnim jezikom.

Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: osvijestiti učenikovo jezično iskustvo, njegov zavičajni idiom, tj.jezična obilježja sredine u kojoj se nastavni ciljevi ostvaruju kao polazište jezičnog znanja; razumjeti i prihvaćati jezične različitosti koje su razvidne u odnosu prošlost-sadašnjost te u sadašnjem trenutku; razvija svijest o supostojanju različitih idioma hrvatskog jezika, njihovih različitih uloga, njihove vrijednosti i jednostavnosti; razvijanje ljubavi prema hrvatskome jeziku te poštivanja prema drugim jezicima.

Prijedlozi za metodičku obradu: danas slobodno razgovaramo; uočavati pogrješke u govorenju; ukazivati na vrijednosti mjesnog govora; objasniti ulogu i važnost književnog jezika.

16. Hrvatski jezik i drugi jezici u BiH

Ključni pojmovi: materinski jezik, hrvatski jezik, drugi jezici u BiH (bosanski jezik, srpski jezik, manjinski jezici).

Obrazovna postignuća: razlikovati i razumjeti razliku između materinskog (hrvatskog) jezika i drugih jezika u BiH; razumjeti razliku između materinskog jezika i drugih jezika ; razumjeti ulogu službenih jezika u BiH, razvijati svijest o njegovanju materinskog jezika.

Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: njegovati povaljan stav prema jezičnim raznolikostima; razumijevanje i poštivanje drugih i drugačiji; stvaranje povoljnog stava prema književnome jeziku, službenome jeziku Hrvata u BiH; razvijati razumijevanja, poštovanje, ljubav prema različitim hrvatskim idiomima i prema jezično različitim pripadnicima svog naroda; razvijati poštovanje prema jezicima drugih naroda, kao i manjinskim jezicima u BiH.

Prijedlozi za metodičku obradu: polazni tekst u kojemu će biti nekoliko riječi iz drugih jezika u BiH; uočiti te riječi; zaključiti iz kojeg su jezika te riječi; ukazati na potrebu njegovanja materinskog jezika.

NASTAVNO PODRUČJE

JEZIČNO IZRAŽAVANJE

 TEME

1. Subjektivno i objektivno iznošenje događaja

Ključni pojmovi: subjektivno i objektivno pripovijedanje.

Obrazovna postignuća: prepoznati i razlikovati subjektivno i objektivno pripovijedanje; subjektivno i objektivno iznositi događaje (usmeno i pisano).

Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: osvijestiti važnost iznošenja vlastitog stava i prihvaćanja stavova drugih; razvijati stvaralačke sposobnosti i vještine za stvaralaštvo u riječi; uvidjeti važnost misli i osjećaja na način pripovijedanja i tumačenja nekih stvarnosti; osvješćivati mogućnost pristranosti u iznošenju događaja.

Prijedlozi za metodičku obradu: pripovijedati i pisati o stvarima i zamišljenim događajima iz života; ukazivati na potrebu uporabe stilskih izražajnih sredstava, riječi i izraza s prenesenim značenjem i sl.; uočavati i razlikovati elemente subjektivnog i objektivnog opisa osobe; objasniti pojmove subjektivan i objektivan; opisivati služeći se planom opisa.

2. Subjektivno i objektivno opisivanje osobe

Ključni pojmovi: opis, subjektivni opis osobe.

Obrazovna postignuća: razlikovati subjektivni od objektivnoga opisa osobe; stvarati subjektivni opis osobe (usmeni i pisani).

Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: zapažati zbilju oko sebe (bića, stvari, pojave…); promatrati njihova obilježja radi cjelovitijeg doživljaja zbilje koja čovjeka okružuje i sebe u toj stvarnosti (subjektivni i objektivni odnos prema zbilji); potraga za unutrašnjim svijetom misli, slika i osjećaja, trenutno svojega ja u svijetu; uvidjeti važnost misli i osjećaja na način opisivana i tumačenja nekih stvarnosti; osvješćivati mogućnost pristranosti u svakodnevnome opisivanju.

Prijedlozi za metodičku obradu: pročitati uvodni tekst; uočavati i razlikovati elemente subjektivnog i objektivnog opisa osobe; objasniti pojmove subjektivan i objektivan; opisivati služeći se planom opisa.

3. Pripovijedanje u prvoj i trećoj osobi

Ključni pojmovi: pripovijedanje u prvoj osobi, pripovijedanje u trećoj osobi.

Obrazovna postignuća: razlikovati pripovijedanje u prvoj i trećoj osobi prema sudjelovanju u događaju; pripovijedati o nekome događaju kao sudionik (prva osoba) i nesudionik (treća osoba).

Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: razlikovati subjektivno i objektivno pripovijedanje o sebi i svijetu (pogled na svijet); razvijati vještinu aktivnog slušanja radi zamjećivanja pripovijedanja u prvoj i trećoj osobi prema sudjelovanju u događaju; razvijati sposobnost prosuđivanja, razmišljanja, promatranja i samostalnog djelovanja, pronalaziti sebe i svoju osobnost, poticati uljudbenu komunikaciju.

Prijedlozi za metodičku obradu: pročitati dva teksta; razlikovati pripovijedanje u prvoj i trećoj osobi.

4. Stvaralačko prepričavanje

Ključni pojmovi: prepričavanje, uvođenje novih elemenata u pripovijedanje (događaj, lik).

Obrazovna postignuća: prepričavati izmijenjene ili dopunjene priče uvodeći novi događaj i likove.

Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: razumijevati vrijednosti rekreativnog pripovijedanja u životu (zanimljivost, duhovitost)razvijati svijest o važnosti svrsishodnog, razumljivoga i jasnoga načina izražavanja; razvijati sposobnost uočavanja dobroga i lijepoga u svakodnevnici; razvijanje sposobnosti optimističnoga gledanja na pojave i događaje u životnoj svakodnevnici.

Prijedlozi za metodičku obradu: pročitati kraći pripovjedni tekst; analizirati tekst; uvoditi nove događaje i likove u tekst; raspravljati o novom tekstu.

5. Pismo kao vrsta teksta

Ključni pojmovi: osobno (intimno) pismo.

Obrazovna postignuća: upoznati obilježja osobnoga pisma, upoznati stilska obilježja osobnoga pisma.

Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: razvijati vještinu pisanog komuniciranja; otkrivanje važnosti intimnoga (osobnoga) pisma; razvijati sposobnost izražavanja i dopisivanja; razvijanje želje za pisanom riječi.

Prijedlozi za metodičku obradu: pročitati uvodni tekst (pismo); motivirati učenike da napišu pismo prijatelju; ukazivati na potrebu stilskog obilježja pisma.

6. Pisanje i izgovor prijedloga, priloga, veznika i čestica

Ključni pojmovi: prijedlozi k(a), s(a); prijedlozi na, o, pri, u uz lokativ i akuzativ; prilozi gdje, kamo, kuda; čestica put.

Obrazovna postignuća: pravilno rabiti prijedloge k/ka ispred riječi koje počinju sa k i g ili suglasničkim skupom koji završava na k i g (ka školi, ka zgradi), s(a) (sa mnom) u govoru i pismu; prepoznavati i razlikovati akuzativ i lokativ (na, o, pri, u); pravilno rabiti i razlikovati priloge gdje, kamo, kuda u govoru i pismu; pisati česticu put uz redne brojeve.

Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: razvijati sposobnost i vještine komuniciranja u pisanome i usmenome obliku poštujući gramatičku normu i pravopis.

Prijedlozi za metodičku obradu: pisati tekst zasićen prijedlozima, prilozima, veznicima, česticama; čitati tekst; ukazivati na poštivanje izgovorenih cjelina.

7. Izgovor i pisanje riječi s glasovima ije, je (umanjenice i komparativi)

Ključni pojmovi: glasovi ije, je.

Obrazovna postignuća: slušno razlikovati, pravilno izgovarati i pisati umanjenice i komparative s obzirom na glasove ije/je; služiti se pravopisom.

Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: razvijati sposobnosti i vještine primjene stečenih znanja u novonastalim situacijama (slušanje, govorenje, razgovaranje, čitanje i pisanje); služiti se pravopisom (snalaženje u pravopisnom rječniku) u skladu s obazrivim postignućima i dobi učenika; stvaranje povoljnog stava prema književnomu jeziku- službenomu jeziku Hrvata u BiH.

Prijedlozi za metodičku obradu: pri predočavanju duljine jata služiti se ikavicom npr. mliko; izražajno čitati pjesme zasićene skupovima ije/je e/i.

8. Pisanje superlativa

Ključni pojmovi: sastavljeno pisanje superlativa, pisanje dva glasaj jedan do drugoga.

Obrazovna postignuća: primijeniti pravila o pisanju superlativa; primijeniti pravila o pisanju dva glasaj jedan do drugog.

Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: osvijestiti potrebu usvajanja pravopisne norme; razvijanje radoznalosti za nepoznatim; razvijanje sigurnosti u sebe.

Prijedlozi za metodičku obradu: pisati polazni tekst zasićen pridjevima u superlativu; uočiti pridjeve u superlativu; navoditi učenike na zaključak o pravilnom pisanju superlativa; objasniti pravilo o pisanju dva glasa jedan do drugoga.

9. Pisanje velikoga početnoga slova

Ključni pojmovi: veliko početno slovo u nazivima planeta, kontinenata, oceana, država, zemalja, naroda i naseljenih mjesta (zavičaj).

Obrazovna postignuća: primjenjivati pravopisnu normu u pisanju velikoga početnoga slova u nazivima planeta, kontinenata, oceana, država, zemalja, naroda i zavičajnih mjesta s obzirom na zavičajnu pripadnost i najčešćih primjera.

Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: osvijestiti upotrebu usvajanja pravopisne norme radi uporabe u svakodnevnome pisanju i čitanju, primjenjivati pravopisnu normu u drugim nastavnim predmetima (zemljopis, povijest…); služiti se pravopisom (snalaženje u propisanome rječniku) u skladu s obrazovnim postignućima i dobi učenika; stvaranje povoljnoga stava prema književnome jeziku, službenom jeziku Hrvata u BiH; promicati razumijevanje i poštivanje drugih i drugačijih; razvijati ljubav prema svim narodima; razvijati radoznalost za novim i nepoznatim.

Prijedlozi za metodičku obradu: pisati polazni zasićen nazivima; primjenjivati pravilo o pisanju velikog početnog slova u nazivima planeta, kontinenata, država, naroda; uočavati nazive pisane velikim slovom; poticati djecu na samoispravljanje.

10. Rečenični znakovi

Ključni pojmovi: zarez ispred veznika a i ali; zarez iza usklika i riječi u vokativu.

Obrazovna postignuća: pisati veznike a i ali u rečenicama u skladu s pravopisom; pisati zarez iza usklika na početku rečenice; pisati zarez iza riječi u vokativu.

Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: poučiti primjeni stečenih znanja u novonastalim situacijama (kreativno pisanje); uočiti važnost malih i naizgled beznačajnih stvari u životu.

Prijedlozi za metodičku obradu: pisati tekst zasićen zarezima; objasniti pravilo o pisanju zareza; vršiti ispravke u parovima.

11. Slušanje, izgovor i pisanje riječi s provedenim glasovnim promjenama

Ključni pojmovi: riječ, glasovne promjene, pravopis.

Obrazovna postignuća: slušno razlikovati, pravilno izgovarati i pisati riječi u kojima su provedene glasovne promjene; služiti se pravopisom.

Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: stjecati sposobnost primjene stečenih znanja u novonastalim situacijama u govoru i pisanju; razvijati jezične sposobnosti u svakodnevnoj komunikaciji.

Prijedlozi za metodičku obradu: pisati tekst u kojemu će biti riječi s provedenim glasovnim promjenama; uočavati glasovne promjene; vježbati pisanje i izgovaranje tih riječi.

12. Slušanje i interpretativno čitanje književnih tekstova

Ključni pojmovi: interpretativno čitanje lirskih, pripovjednih i dramskih tekstova.

Obrazovna postignuća: zamjećivati razlike u doživljaju književnoumjetničkoga djela s obzirom na različite govorne interpretacije; izraziti doživljaj djela prikladnim interpretativnim čitanjem (služeći se vrjednotama govorenoga jezika).

Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: razvijati i njegovati kulturu slušanja; zapažati vrijednost vrjednota govornoga jezika prigodom čitanja i slušanja odabranih tekstova; razvijati svijest o važnosti , vrijednosti i ljepoti hrvatskog jezika u književnosti; doživjeti radost slušanja i čitanja književnoumjetničke riječi; razvijati njegovani bogat jezični izraz; razvijati ljubav prema hrvatskomu jeziku.

Prijedlozi za metodičku obradu: slušati književno umjetnički tekst; čitati književno umjetnički tekst.

13. Slušanje književnih i neknjiževnih tekstova

Ključni pojmovi: književni i neknjiževni tekstovi.

Obrazovna postignuća: razlikovati književne i neknjiževne tekstove na temelju slušnoga primanja (recepcije); zamjećivati ulogu pridjeva i imenica te slikovitih izraza u tekstu.

Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: razvijati i njegovati kulturu slušanja; razumjeti značenje poruka prilikom slušanja odabranih tekstova; razvijati svijest o važnosti, vrijednosti i ljepoti hrvatskoga jezika u književnim i neknjiževnim tekstovima; steći radost slušanja književnoumjetničke riječi; poticati na otkrivanje estetskih vrijednosti književnoumjetničkih tekstova s obzirom na neknjiževnoumjetničke tekstove; razvijanje njegovanog i bogatog jezičnoga izraza.

Prijedlozi za metodičku obradu: pročitati jedan književni i jedan ne književni tekst; zamjećivati razlike na temelju recepcije.

NASTAVNO PODRUĆJE

KNJIŽEVNOST

TEME

1. Književnost

Ključni pojmovi: književni rodovi (lirika, epika, drama), književna vrsta.

Obrazovna postignuća: znati uočiti razliku među književnim rodovima (epika, lirika, drama), s obzirom na vanjski oblik, kao i usvojit…; znati razliku između poezije i proze.

Prijedlozi za metodičku obradu: navoditi učenike da samostalnim čitanjem zapažaju različite osobine književnih rodova i književnih vrsta, kako na satu tako i za domaću lektiru; izraditi plakat o svakom književnom radu koji će se tijekom godine nadopunjavati novim književnim vrstama; učenici samostalnim radom zaključuju o razlikama među književnim rodovima i vrstama kao i u poeziji i prozi (stih, pripovjedni tekst).

2. Obilježja pripovijedanog teksta

Ključni pojmovi: proza, pripovijedanje, događaj/radnja, osnovna misao.

Obrazovna postignuća: znati zapaziti da pripovjedni tekst pripovijeda o radnji; zapaziti osnovnu misao teksta

Prijedlozi za metodičku obradu: motivirati učenike za recepciju proznog književnog djela; poticati ih na samostalno čitanje i analizu tijeka i redoslijeda događaja u fabuli pripovjednog teksta; navoditi ih da prilikom čitanja i analize proznog pripovjednog književnog djela zapažaju osnovnu misao kroz ispričane događaje i doživljaje te analizom postupaka likova u pripovjednom tekstu; analizom proznog djela učenici samostalno ponavljaju obrađene sadržaje.

3. Fabula i dijelovi fabule

Ključni pojmovi: priča (fabula), poglavlje.

Obrazovna postignuća: znati prepoznati i imenovati dijelove fabule, uvod i zaplet (početak radnje, razvoj radnje, vrhunac) i rasplet; uočiti poglavlje u širem pripovjednom tekstu (npr. dječji roman).

Prijedlozi za metodičku obradu: čitati književna djela s jasnim fabularnim djelom, kako na satima u nastavi, tako i za domaću lektiru; navoditi učenike da samostalno zapažaju dijelove fabule i imenuju ih uklopiti se u unutarpredmetnu korelaciju u jezičnom izražavanju (usmenom i pismenom) i poticati učenike na samostalno stvaranje priče s jasnim dijelovima fabule.

4. Način pripovijedanja

Ključni pojmovi: pripovijedanje u 1. i 3. osobi, pripovijedanje, opisivanje, dijalog, monolog.

Obrazovna postignuća: uočiti razliku između pripovijedanja u 1. i 3. osobi; zapaziti odnos pripovjedne osobe prema pripovijedanome i navesti primjere iz teksta; razlikovati dijelove pripovijedanoga teksta od opisa, dijaloga i monologa.

Prijedlozi za metodičku obradu: na primjerenom književnom tekstu učenici samostalno zapažaju razlike u načinima pripovijedanja, kako u obradi novih pripovjednih vrsta tako i u djelima dom. lektire; učenici samostalno prepričavaju prip. tekst u 1. i u 3. licu, a tako i na satovima usmenog i pismenog izračunavanja i stvaranja.

5. Lik u književnom djelu

Ključni pojmovi: karakterizacija likova (govorna i etička), glavni i sporedni likovi u romanu ili priči, portret lika.

Obrazovna postignuća: znati prepoznati i imenovati osobine likova u proznom tekstu; opisati navedene karakterizacije primjerima iz teksta; znati uočiti razliku između glavnih i sporednih likova; zapaziti opis vanjskog izgleda lika (portret).

Prijedlozi za metodičku obradu: čitati i analizirati primjerene prozne tekstove (priče i romane), uočavati likove, njihovo ponašanje, međusobne odnose; učenici u analizi književnog djela samostalno zapažaju dijelove teksta o likovima: psihološke i etičke karakteristike, a tako i portrete likova; raspravljati o likovima i njihovim karakteristikama, ističući pozitivnost; samostalno učeničko uočavanje glavnih i sporednih likova u književnom djelu; u korelaciji s Likovnom kulturom nacrtati portret nekog lika.

6. Prozne vrste

Ključni pojmovi: pustolovni roman, roman za djecu.

Obrazovna postignuća: znati prepoznati osobine pustolovnog romana i romana za djecu; uočiti gl. trenutke fabule; okarakterizirati lik (govorno i etički); uočiti odnose među likovima.

Prijedlozi za metodičku obradu: čitati na satu ulomke iz pustolovnih i romana za djecu te nastojati da učenici samostalno zapaze osobine tih vrsta romana tijekom analize tekstova, uočavati glavne trenutke fabule, likove i odnose među likovima; izdvajati razlike navedenih vrsta romana i navoditi učenike na samostalno čitanje za domaću lektiru; izraditi tematski plakat o svakoj navedenoj književnoj vrsti koja će se tijekom godine nadopunjavati koristit se školskom i gradskom knjižnicom

7. Preneseno značenje u književnom djelu

Ključni pojmovi: preneseno značenje, pjesnička slika u književnom djelu, poslovica, zagonetka.

Obrazovna postignuća: znati zapaziti pojam prenesenog značenja izraženog personifikacijom i pjesničkom slikom u književnom djelu kao i u poslovicama i zagonetkama.

Prijedlozi za metodičku obradu: pojasniti pojam prenesenog značenja na primjerima prigodnog književnog teksta bogatog personifikacijama, koje učenici samostalno zapažaju; navoditi učenike da samostalno zapažaju pjesničke slike s prenesenim značenjem prilikom obrade, analize i čitanja domaće lektire; navoditi učenike na samostalno prikupljanje, zapisivanje i tumačenje poslovica i zagonetki u svojoj obitelji i okruženju; analizirati prikupljanje zagonetke i poslovice na satovima u školi.

8. Narodna (usmena) i umjetnička književnost (pojmovi)

Ključni pojmovi: narodna(usmena); umjetnička književnost (književnost po postanku).

Obrazovna postignuća: znati odrediti književno djelo po postanku; prepoznati i odrediti književno djelo narodnog književnog stvaralaštva te umjetničko (piščevo) književno djelo (npr. narodna i umjetnička pjesma, narodna i umjetnička priča...).

Prijedlozi za metodičku obradu: čitati primjerena književne tekstove narodne i umjetničke književnosti kojom prilikom učenici zapažaju razliku u autorstvu tih književnih djela; motivirati učenike za samostalno čitanje nekih književnog djela za domaću lektiru; u razredu improvizirati nastanak usmene predaju da bi učenici što lakše shvatili njezin duh i značenje.

9. Lirsko pjesništvo

Ključni pojmovi: lirska pjesma, sastav (kompozicija), lirska slika, motiv, ritam prema vrsti stiha (slobodni i vezani) i stiha prema broju slogova.

Obrazovna postignuća: uočiti osobine lirske slike kao kompozicijski uže pjesničke cjeline; otkriti motive u lirskim slikama; razlikovati vezani i slobodni stih; imenovati vrstu stiha prema broju slogova; zapaziti ritam u vezanom i slobodnom stihu.

Prijedlozi za metodičku obradu: navesti učenike na zapažanje slika u prirodi i njihovu percepciju u lirskoj pjesmi i na samostalno zapažanje istih u analizi lirskih pjesama; učenici samostalno zapažaju motive u lirskim slikama (više osnovnih motiva u lirskoj slici); čitanje pjesama s rimovanim (vezanim) i slobodnim stihom, koji učenici samostalno zapažaju; samostalno učeničko zapažanje dužine stihova.

10. Stilska izražajna sredstva

Ključni pojmovi: epitet, onomatopeja, suprotnost (kontrast).

Obrazovna postignuća: zapaziti i imenovati stilska sredstva u pjesničkom (lirskom) i pripovjednom tekstu; razlikovati epitet od pridjeva (epitet, ukrasni pridjev).

Prijedlozi za metodičku obradu: čitati i analizirati opisne tekstove prigodnih književnih djela te pojasniti epitet (ukrasni pridjev) i navoditi učenike da ih samostalno pronalaze u tekstu; analiza opisnog teksta u kojem samostalnim radom učenici pronalaze primjere onomatopeja, oponašanja zvukova iz prirode; koristiti snimljene zvučne zvukove iz prirode i imenovati ih; čitati i analizirati suprotne opisne slike za poimanje suprotnosti (kontrasta); navoditi učenike da i sami koriste stilska sredstva u izražavanju.

11. Tematska i vrstovna podjela lirskih pjesama

Ključni pojmovi: patriotska (domoljubna i rodoljubna) pjesma, opisna (pejzažna) pjesma, ljubavna pjesma, himna, haiku.

Obrazovna postignuća: prepoznati i razlikovati patriotsku, opisnu i ljubavnu pjesmu s obzirom na osnovni motiv i osnovne osjećaje pjesme; poznavati osobine hrvatske himne; zapaziti osobine haiku poezije.

Prijedlozi za metodičku obradu: čitati i analizirati primjerene vrste patriotskih, ljubavnih i opisnih lirskih pjesama u kojima učenici zapažaju razlike analizom osnovnih motiva i izraženih osnovnih osjećaja; čitati, analizirati i slušati hrvatsku himnu „Lijepa naša“ i navoditi učenike na samostalno zapažanje ritma, tona i osnovni osjećaja himne, kao i osnovnih motiva; čitati, analizirati na prigodnim primjerima osobine haiku poezije; napraviti plakat o tematskoj i vrstovnoj podjeli lirskih pjesama.

12. Drama

Ključni pojmovi: dramski tekst (pojam), igrokaz, likovi u dramskom tekstu.

Obrazovna postignuća: uočiti osobine dramskog teksta; izvođenje na pozornici (dijalog, monolog, didaskalije); znati obilježja kraćeg dramskog djela za djecu - igrokaz; zapaziti sukob između glavnih i sporednih likova (protagonisti i antagonisti).

Prijedlozi za metodičku obradu: čitanje i analiziranje prigodnog dramskog teksta (igrokaza) i zapaziti od strane učenika dijalog kao način izražavanja u dramskom tekstu; učenici samostalno zapažaju likove, njihov sukob i sadržajnu namijenjenost igrokaza dječjem uzrastu-namjena izvedbe na pozornici; improvizirati dramatizaciju igrokaza u razredu pojasniti ulogu didaskalija, dijaloga i monologa - gluma; posjetiti kazalište i pogledati igrokaz.

13. Prijedlog autora tekstova za čitanke

Andersen, Hans Christian

Bashevis Singer, Isaac

Bećirbaćić, Mirza

Berkić, Ismet

Brlić-Mažuranić, Ivana

Calvino, Italo

Cesarić, Dobriša

Ćorović, Svetozar

Galović, Fran

Hromadžić, Ahmet

Ivančan, Dubravko

Ivanković, Željko

Jakovljević, Ilija

Jakovljević Ljubušak, Petar

Jurkić, Štefa

Kenović – Salihović, Fikreta

Kikić, Hasan

Kolumbić, Tin

Kordić, Nikola

Kranjčević, S. S.

Krilov, Ivan A.

Krklec, Gustav

Kušan, Ivan

Lagerlöt, Selma

Lovrak, Mato

Lukić, Dragan

Matutinović Car, Ljerka

Mihanović, Antun

Molnar, Ferenc

Narodne (usmena) književnost

Nazor, Vladimir

Paljetak, Luko

Parun, Vesna

Poslovice

Preradović, Petar

Prosenjak, Božidar

Puškin, Aleksandar S.

Ramljak, Ivan Iće

Šale

Šenoa, August

Šimunović, Dinko

Šop, Nikola

Škrinjarić, Svjetlana

Tadijanović, Dragutin

Taritaš, Milan

Tica, Milka

Truhelka, Ćiro

Truhelka, Jagoda

Twain, Mark

Vasiljev, Dušan

Vuletić, Anđelko

Zagonetke

Izbor autora i književnih tekstova, izbor kraćih dramskih tekstova i izbor tekstova iz zavičajne književnosti, primjerenih razvojnoj dobi učenika, na hrvatskome jeziku.

14. Prijedlog autora književnih djela za lektiru

Balog, Zvonimir

Bajke (izbor)

Basne (izbor)

Ćopić, Branko

Krilić, Zlatko

Kulenović, Skender

Kušan, Ivan

Lagerlöt, Selma

Lovrak, Mato

Matošec, Milivoj

Molnar, Ferenc

Narodna (usmena) književnost

Pandžo, Šukrija

Puškin, A. S.

Ramljak, Ivan I.

Šimunović, Dinko

Truhelka, Ćiro

Twain, Mark

Verne, Julies

Vitez, Grigor

Izbor autora i lektire, primjerene razvojnoj dobi učenika, na hrvatskome jeziku.

NASTAVNO PODRUČJE

MEDIJSKA KULTURA

TEME

1. Mediji

Ključni pojmovi: mediji (pojam) - prijenosnici poruka, vrste medija.

Obrazovna postignuća: znati nabrojiti više vrsta medija; navesti primjere za proces priopćavanja (pošiljatelji-poruka, mediji-primatelji poruka).

Prijedlozi za metodičku obradu: pojasnite pojam medija (prijenosnika poruka); u dijalogu s učenicima ponoviti prethodno znanje o medijima; navoditi učenike na čitanje dnevnih novina, slušanje radijske emisije, gledanje televizijskih emisija, služenje internetom itd; učenici samostalno zapažaju razliku između pojedinih vrsta medija i sami ih razvrstavaju praveći plakat s vrstama medija i popunjavajući ga tijekom godine.

2. Filmski rodovi

Ključni pojmovi: animirani film, dokumentarni film, igrani film, povijesni osvrt na postanak i razvoj filma.

Obrazovna postignuća: razlikovati, prepoznati i imenovati filmske rodove; usvojiti bitne povijesne činjenice u nastanku i razvoju filma.

Prijedlozi za metodičku obradu: pogledati film: uvod u film; pročitati, protumačiti i usvojiti neke činjenice o povijesti i razvoju filma; potaknuti učenike na razgovor i uočavanje razlike među filmskim radovima na primjerima gledanih animiranih, dokumentarnih i igranih filmova; zapažati i zabilježiti odgojnu ulogu filma u životu čovjeka.

3. Animirani film

Ključni pojmovi: animacija (crtež ili predmet u pokretu).

Obrazovna postignuća: razlikovati i prepoznati osnovne obilježja animacije; razlikovati crtani od lutkarskog filma.

Prijedlozi za metodičku obradu: po mogućnosti pogledati nekoliko animiranih (crtanih i lutkarskih) filmova i uočiti ulogu animacije u nastanku animiranog filma; uočiti i prikazati razliku u animaciji crteža i lutke ili predmeta u animiranom filmu; poticati učenike na pripovijedanje o zamišljanjima i maštanjima; opisati likove, mjesta i događaje iz animiranih filmova.

4. Tisak

Ključni pojmovi: vrste tiska.

Obrazovna postignuća: prepoznati i razlikovati različite vrste tiska i tiskovina.

Prijedlozi za metodičku obradu: pregledati različite vrste tiskovina i čitanjem na satu upoznati se s njihovim sadržajem te poticati učenike na razlikovanje i prepoznavanje različitih vrsta tiska i tiskovina; razvijati znatiželju za čitanjem tiska i isticati ulogu medija u životu čovjeka; posjet čitaonici.

5. Kazalište

Ključni pojmovi: izražajna sredstva kazališne umjetnosti: govor, gluma, scena, kostimografija, povijesni osvrt na razvoj kazališne umjetnosti.

Obrazovna postignuća: usvojiti neke važnije povijesne činjenice o razvoju kazališne umjetnosti; zapaziti suprotstavljene likove; prepoznati izražajna sredstva u predstavi: scenografija, kostimografija, rasvjeta…

Prijedlozi za metodičku obradu: po mogućnosti posjetiti kazalište i pogledati kazališnu predstavu; potaknuti učenike da gledanjem predstave uočavaju ulogu glumca i izražajnih sredstava kazališne umjetnosti: govor, gluma, scena, kostimografija; razgovarati s učenicima o gledanoj predstavi; razgovarati o likovima i njihovoj karakterizaciji te zapažati glavne i sporedne likove; uočavati i diskutirati o razlikama između uloge glumca u filmu i kazališnoj predstavi; improvizirati i izvesti kraći igrokaz u razredu.

6. Prijedlog filmova

(navedeni su ponajprije animirani filmovi jer se oni obrađuju u 6. razredu)

Što je film: Uvod u film

Dovniković, B. : Znatiželja

Vukotić, D.: 101 crtež

Disney, W.: po izboru

Tadej, Vladimir: Družba Pere Kvržice (igrani film)

Izbor suvremenih, dokumentarnih i animiranih filmova u BiH.