likovna kultura

 

UVOD

Područje likovne umjetnosti u povijesti civilizacija obuhvaća stalnosti i promjene. Obrazovni standard likovne kulture za osnovne škole temelji se na činjenici da umjetnička djela kao konstrukti stvarnosti, kao prikaz stvarnih ili izmišljenih svjetova mogu nadahnuti učenike da stvaraju različitu stvarnost za sebe. Iz ovoga nasljeđa likovni pedagozi označili su bitna znanja i vještine neophodne za stjecanje kompetencija u području likovnih umjetnosti i prilagodili ih opsegom i oblikom kako bi odgovorili potrebama pomicanja paradigme znanja u 21. stoljeću.

Razvoj likovnoga obrazovanja danas se usmjerava na spoznajnu dimenziju i socijalizirajuću ulogu umjetnosti i dizajna. Program likovne kulture za osnovnu školu usklađen je sa standardom, načelima i sadržajima vizualnoga obrazovanja, oslanja se na naše dosadašnje programske sadržaje likovne kulture, okvirne prijedloge federalnog programa i zajedničke jezgre, slijedeći osobito slijedeći strukturu, teme i sadržaje toga predmeta iz europskog okružja i HNOS-a.

CILJEVI

U skladu s navedenim polazišnim načelima, a osobito zbog potrebe razvoja likovne kulture u osnovnom obrazovanju, postavljena su četiri temeljna cilja koji određuju ključne aspekte likovne pismenosti učenika, te odražavaju ukupnost i povezanost percepcije likovnoga stvaralaštva i učenja:

1. Likovna umjetnost, likovne tehnike, društvo i okolina. Učenici stječu mogućnosti razumjeti vizualni jezik i posebnosti umjetničkih vrsta te likovne tehnike kao i međusobne odnose i njihove socijalizirajuće i ekološke sadržaje.

2. Vještine. Učenici stječu vještine potrebne za likovno oblikovno i tehničko likovno izražavanje, rješavanje vizualnih problema i prenošenje likovnih ideja i rezultata, zajednički rad te vrednovanje rezultata.

3. Znanje. Učenici stječu znanje i razumijevanje slikarstva, kiparstva, arhitekture, primijenjenih umjetnosti, dizajna i novih medija koje će upotrebljavati za likovno izražavanje i proširivanje kompetencija vizualnoga mišljenja.

4. Stavovi. Učenici se potiču u različitim dimenzijama likovne nadarenosti i dijelovima kreativnoga procesa koji podržavaju divergentno mišljenje i primjenu umjetničkih likovno-tehničkih i tehnoloških spoznaja.

DIDAKTIČKI ELEMENTI

Učenje učenika pod utjecajem je osobnih i kulturoloških pretpostavki. Učenici najučinkovitije uče kada njihovo likovno izražavanje prethodi učenju i kada je utemeljeno na konkretnim vizualnim i oblikovno-izražajnim iskustvima, povezano s određenim vizualnim sadržajem umjetničkoga djela ili situacijom, te primijenjeno na njihovo vizualno okruženje. Likovne aktivnosti učenika događaju se unutar društvenoga kulturološkog konteksta te se u skladu s njim tumače. One su kreirane tako da proširuju i ispituju stupnjeve vizualne pismenosti i likovno-tehničkih spoznaja. Ideje i razumijevanje koje učenici razvijaju postupno se sve više proširuju i ponovno stvaraju usporedno s iskustvom likovnoga izražavanja i sposobnošću konceptualizacije.

Učenje u likovnoj kulturi (likovnom obrazovanju) uključuje proces povezivanja novih vizualno oblikovnih spoznaja s postojećim znanjem te dodavanjem novih likovnih sadržaja i likovnih iskustava postojećem razumijevanju likovne umjetnosti.

Učenje u likovnoj kulturi unapređuje se kada učenici vizualiziraju problem za koji ranije nisu znali, prepoznaju ga i likovno tehničkim sredstvima riješe. Takvim učenjem kod učenika se razvijaju kreativni stavovi, vještine i likovno oblikovni temelj koji im omogućavaju proučavanje složenijih vizualno likovnih ideja i problema u komponiranju smislenih likovnih cjelina. Učenici uče razumjeti svijet razvijajući vlastite zamisli, stvarajući mentalne slike i dijeleći svoje vizualne ideje s ostalim učenicima posredstvom vlastitog likovnog govora u različitim vrstama oblikovanja. Obvezne nastavne teme u okviru likovne kulture izrađene su tako da kod učenika podržavaju razvoj stavova vještina i osposobljenosti potrebnih za rješavanje likovnih problema i donošenje odluka bitnih za razvoj vizualne pismenosti, estetske osjetljivosti i estetske kritičnosti.

Razvoj likovne pismenosti podržava se nastavom koja učenike uključuje u aktivno vizualno istraživanje, uživljavanje u rješavanje problema i vrednovanje. Različita iskustva učenja uključuju plošno oblikovanje: crtanje, plošno oblikovanje slikanje, plošno oblikovanje grafiku i prostorno oblikovanje -modeliranje i građenje, te primijenjeno oblikovanje i dizajn. Razvoj likovne pismenosti uključuje razradu nastavnih tema posredstvom kojih učenici otkrivaju važnost likovnih umjetnosti u svojim životima te počinju cijeniti međusobnu povezanost umjetnosti i znanosti, novih medija društva i okoline.

Suvremeni obrazovni standard likovne kulture za osnovne škole predstavlja temelj koji omogućuje razvoj znanja i sposobnosti učenika u likovnoj kulturi. Standard je zapravo putokaz u stjecanju vizualno ekspresivnih i obrazovnih postignuća osposobljenosti i obrazovnih postignuća učenika/učenica s fokusom na rezultatima učenja i kreativnoga izražavanja, a manje na strategijama podučavanja. Preporuke za metodičku obradu naglašavaju slobodno istraživanje i učenje  zorovima i omogućuju učenicima da se upoznaju sa izazovima koji se temelje na oblikovnom mišljenju, likovnom izražavanju vizualnim elementima, simbolima svojih ideja i osjećaja. Standardi upućuju na usvajanje novih načina mišljenja i rada i komunikaciju sadržajima znanja i sposobnostima. U strukturi se posebno naglašavaju odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji koji se odnose na razvijanje uvjerenja i kreativnih, divergentnih stavova i ideja koje učenici trebaju izraziti.

NAPOMENA

Nastavni plan i program od šestoga razreda donosi, uz eminentne svjetske umjetnike,  veći broj hrvatskihj i bosanskohercegovačkih likovnih umjetnika radi što bolje inkulturacije nastavnih ciljeva, tema i sadržaja u kulturni prostor BiH.  Učenici ne moraju poznavati naslove i sadržaje tih djela niti biografije njihovih autora. Umjetnička djela pojedinih autora služe nastavnicima i učenicima u promatranju i objašnjavanju nastavnih tema,  pomažu u rješavanju zadataka, osobito u prepoznavanju kompozicije likovnih elemenata o kojima se uči. Predloženi izbor autora i umjetničkih djela nije obvezujući. U svakom slučaju, bez obzira na izbor autora i umjetničkog djela, rad s tim djelima treba biti prilagođen učeničkoj dobi i ciljevima učenja i poučavanja u osnovnoj školi.    

 

RAZREDNA NASTAVA

PRVI RAZRED

 

NASTAVNO PODRUČJE

PLOŠNO OBLIKOVANJE -CRTANJE

TEME

1. TOČKA I CRTA

Ključni pojmovi: točka, ravna crta, zakrivljena crta, crtanje.

Obrazovna postignuća: vizualno opaziti i istražiti doživljaj crta; razlikovati crte (vrsta, točka, smjer, niz).

Prijedlozi za metodičku obradu: likovni jezik kao poticaj: točka i crta kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima.

2. POVRŠINA - Kontrast, hrapavo - glatko

Ključni pojmovi: glatka i hrapava površina.

Obrazovna postignuća: uočavanje i razlikovanje hrapavih i glatkih površina; početna taktilna osjetljivosti; uočavanje osnovnih likovnih elemenata; opaziti i izraziti ritam kao ponavljanje boja likova.

Prijedlozi za metodičku obradu: motivi - vizualni poticaji iz djetetove okoline - prirodni i načinjeni oblici; iz sadržaja ostalih nastavnih predmeta: književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska i svjetska kulturna baština itd.; iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština.

3. PLOHA

Ključni pojmovi: slobodni lik, geometrijski lik.

Obrazovna postignuća: vizualno opaziti i izražavati se geometrijskim i slobodnim likovima.

Prijedlozi za metodičku obradu: motivi - vizualni poticaji iz djetetove okoline - prirodni i načinjeni oblici; iz sadržaja ostalih nastavnih predmeta: književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska,   bh. i svjetska kulturna baština itd.; iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština.

NASTAVNO PODRUČJE

PROSTORNO OBLIKOVANJE -MODELIRANJE I GRAĐENJE

TEME

1. MASA I PROSTOR

Ključni pojmovi: geometrijsko tijelo, oblo i uglato tijelo.

Obrazovna postignuća: razlikovanje malih i velikih, oblih i uglastih, ispupčenih i udubljenih masa; razvijanje estetskih vrijednosti, očuvanje okoliša i baštine.

Prijedlozi za metodičku obradu: likovni jezik kao poticaj: oblici, tijela, površine i prostori kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba...; modeliranje (kocka, kugla, kvadar, piramida, valjak); likovno-tehnički materijali i tehnike prostorno-plastičnoga oblikovanja: glina, glinamol, plastelin, papir, karton, papirna ambalaža, drveni otpadni materijali.

2. POVRŠINA

Ključni pojmovi: modeliranje, građenje, različite površine.

Obrazovna postignuća: vizualno uočiti i izraziti različite plastične teksture (stablo, grana)

Prijedlozi za metodičku obradu: motivi - vizualni poticaji iz djetetove okoline - prirodni i načinjeni oblici (drveće na vjetru i kiši); iz sadržaja ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska,  bh. i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; likovni jezik kao poticaj: površine i oblici kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba...; materijali i tehnike prostorno-plastičkoga oblikovanja: glina, glinamol, plastelin, papir, karton, papirna ambalaža, drveni otpadni materijal.

NASTAVNO PODRUČJE

PRIMIJENJENO OBLIKOVANJE - DIZAJN

TEME

1. BOJA - osnovne i izvedbene

Ključni pojmovi: boja, miješanje boja.

Obrazovna postignuća: raspoznavati osnovne i izvedbene boje i mehaničko miješanje boja.

Prijedlozi za metodičku obradu: promatranje osnovnih i izvedbenih boja u djetetovoj okolini i umjetničkim djelima; likovni jezik kao poticaj: boja, ploha, lik i površina kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosi predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba...; likovno-tehnički materijali i slikarske tehnike: akvarel, gvaš, tempera, kolaž, pastel.

2. POVRŠINA I VIZUALNA KOMUNIKACIJA

Ključni pojmovi: poruka.

Obrazovna postignuća: otkrivanje poruke koje posreduju mediji; pozitivan odnos prema medijima; otkrivanje estetskih vrijednosti u vizualnim komunikacijama u motivu i izvedbi.

Prijedlozi za metodičku obradu: televizija, video, kompjutorska komunikacija, kompjutorske igrice, film; likovni scenariji, kombiniranje, variranje, građenje i razgrađivanje -rad u parovima.

3. MASA I PROSTOR - Industrijski dizajn

Ključni pojmovi: oblik i namjena.

Obrazovna postignuća: povezati izgled oblika kojima se svakodnevno služi s njihovom namjenom.

Prijedlozi za metodičku obradu: motivi - vizualni poticaji iz djetetove okoline - prirodni i načinjeni oblici; iz sadržaja ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska,  bh. i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; likovni jezik kao poticaj: oblici, tijela, površine i prostori kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba..; likovno-tehnički materijali i tehnike prostorno-plastičkoga oblikovanja: glina, glinamol, plastelin, papir, karton, papirna ambalaža, drveni otpadni materijal.

 

DRUGI RAZRED

 

NASTAVNO PODRUČJE

OBLIKOVANJE NA PLOHI - CRTANJE

TEME

1. TOČKA I CRTA - Crte po toku i karakteru

Ključni pojmovi: točka, crta (različite crte) crtanje,crtež, skupljeno/raspršeno, niz, uspravno, koso, vodoravno.

Obrazovna postignuća: vizualno opaziti i istražiti doživljaj crta; izražavati se i stvarati točkama i crtama; razlikovati crte (vrsta, smjer, niz).

Prijedlozi za metodičku obradu: motivi - vizualni poticaji iz djetetove okoline (prirodni i načinjeni oblici); poticaji iz ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska,  bh. i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; likovni jezik kao poticaj: točka i crta kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba…; likovno-tehnički materijali i crtačke tehnike: olovka, tuš (drvce, kist), ugljen.

NASTAVNO PODRUČJE

OBLIKOVANJE NA PLOHI -SLIKANJE

TEME

1. BOJA - Imena boja, osnovne i izvedene boje

Ključni pojmovi: boja, slika, slikanje, slikar, osnovne boje, izvedene boje, akromatske ili ne-boje.

Obrazovna postignuća: vizualno razlikovati, imenovati i izražavati se različitim bojama; miješanjem dviju osnovnih boja dobiti izvedenu.

Prijedlozi za metodičku obradu: motivi - vizualni poticaji iz djetetove okoline (prirodni i načinjeni oblici); poticaji iz ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska, bh. i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; likovni jezik kao poticaj: boja, ploha, lik i površina kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba; likovno-tehnički materijali i slikarske tehnike: akvarel, gvaž, tempera, kolaž, pastel.

2. BOJA - Tonovi boje, kontrasti svijetlo - tamno, toplo - hladno

Ključni pojmovi: svjetlina boje, miješanje boja, mrlja, potez, kontrast.

Obrazovna postignuća: vizualno razlikovati i rabiti tonove boja; miješanjem s bijelom i crnom dobiti svjetliju i tamniju boju; imenovati i uočiti tople i hladne boje; usvojiti pojam kontrasta (toplo - hladno, svijetlo - tamno) i uočiti ga na likovnom djelu (učeničkom ili umjetničkom)

Prijedlozi za metodičku obradu: motivi - vizualni poticaji iz djetetove okoline (prirodni i načinjeni oblici); poticaji iz ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska,   bh. i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; likovni jezik kao poticaj: boja, ploha, lik i površina kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba; likovno-tehnički materijali i slikarske tehnike: akvarel, gvaž, tempera, kolaž, pastel.

3. PLOHA - Geometrijski i slobodni likovi

Ključni pojmovi: geometrijski lik, slobodni lik.

Obrazovna postignuća: vizualno opaziti i izražavati se geometrijskim i slobodnim likovima.

Prijedlozi za metodičku obradu: motivi - vizualni poticaji iz djetetove okoline (prirodni i načinjeni oblici); poticaji iz ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska, bh. i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; likovni jezik kao poticaj: boja, ploha, lik i površina kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba; likovno-tehnički materijali i slikarske tehnike: akvarel, gvaž, tempera, kolaž, pastel.

4. PLOHA - Ritam likova

Ključni pojmovi: ritam, lik.

Obrazovna postignuća: opaziti i izraziti ritam kao ponavljanje boja i likova.

Prijedlozi za metodičku obradu: motivi - vizualni poticaji iz djetetove okoline (prirodni i načinjeni oblici); poticaji iz ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska, bh. i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; likovni jezik kao poticaj: boja, ploha, lik i površina kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba…; likovno-tehnički materijali i slikarske tehnike: akvarel, gvaž, tempera, kolaž, pastel.

NASTAVNO PODRUČJE

PROSTORNO OBLIKOVANJE - MODELIRANJE I GRAĐENJE

TEME

1. POVRŠINA - Plastičke teksture

Ključni pojmovi: glatka i hrapava površina, modeliranje, građenje, različite površine.

Obrazovna postignuća: uočiti i spontano izraziti različite plastičke teksture.

Prijedlozi za metodičku obradu: motivi - vizualni poticaji iz djetetove okoline (prirodni i načinjeni oblici); poticaji iz ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; likovni jezik kao poticaj: površine i oblici kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba…; materijali i tehnike prostorno-plastičkoga oblikovanja: glina, glinamol, plastelin, papir, karton, papirna ambalaža, drveni otpadni materijal.

 2. VOLUMEN I MASA U PROSTORU - Geometrijska i slobodna tijela

 Ključni pojmovi: kip, kipar, geometrijsko tijelo, oblo i uglato tijelo.

 Obrazovna postignuća: opaziti, razlikovati i imenovati tijela, stvarati geometrijskim tijelima u prostoru.

Prijedlozi za metodičku obradu: motivi - vizualni poticaji iz djetetove okoline (prirodni i načinjeni oblici); poticaji iz ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska, bh. i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; likovni jezik kao poticaj: oblici tijela, površine i prostori kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba…; materijali i tehnike prostorno-plastičkoga oblikovanja: glina, glinamol, plastelin, papir, karton, papirna ambalaža, drveni otpadni materijal.

NASTAVNO PODRUČJE

PRIMIJENJENO OBLIKOVANJE - DIZAJN

TEME

1. CRTA - Crta kao likovni element pisma

Ključni pojmovi: znak, pismo.

Obrazovna postignuća: uočiti i razlikovati crte kao gradbene elemente pisma.

Prijedlozi za metodičku obradu: motivi - vizualni poticaji iz djetetove okoline (prirodni i načinjeni oblici); poticaji iz ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; likovni jezik kao poticaj: crta kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima: emocije, osjeti, glazba…; likovno-tehnički materijali i crtačke tehnike: olovka, tuš (drvce, kist), ugljen.

2. PLOHA - likovi i slika u pokretu

Ključni pojmovi: crtani film, tv slika.

Obrazovna postignuća: prepoznati animirani film kao niz slika u pokretu.

Prijedlozi za metodičku obradu: motivi - vizualni poticaji iz djetetove okoline (prirodni i načinjeni oblici); poticaji iz ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska, bh. i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; likovni jezik kao poticaj: boja, ploha, lik i površina kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba…; likovno-tehnički materijali i slikarske tehnike: akvarel, gvaš, tempera, kolaž, pastel, flomasteri u boji (za minijaturne slike).

3. BOJA - Ilustracija

Ključni pojmovi: slikovnica.

Obrazovna postignuća: likovno izraziti doživljaj priče.

Prijedlozi za metodičku obradu: motivi - vizualni poticaji iz djetetove okoline (prirodni i načinjeni oblici); poticaji iz ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; likovni jezik kao poticaj: boja, ploha, lik i površina kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba…; likovno-tehnički materijali i slikarske tehnike: akvarel, gvaš, tempera, kolaž, pastel, flomasteri u boji (za minijaturne slike).

4. POVRŠINA - Vizualna komunikacija

Ključni pojmovi: reklama, poruka, čestitka.

Obrazovna postignuća: uočiti da se vizualnim elementima mogu prenositi poruke.

Prijedlozi za metodičku obradu: motivi - vizualni poticaji: iz djetetove okoline (prirodni i načinjeni oblici); poticaji iz ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; likovni jezik kao poticaj: boja, ploha, lik i površina kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba…; likovno-tehnički materijali i slikarske tehnike: akvarel, gvaš, tempera, kolaž, pastel.

5. VOLUMEN I MASA U PROSTORU - Dizajn

Ključni pojmovi: oblik i namjena.

Obrazovna postignuća: povezati izgled oblika kojima se svakodnevno služi s njihovom namjenom.

Prijedlozi za metodičku obradu: motivi - vizualni poticaji iz djetetove okoline (prirodni i načinjeni oblici); poticaji iz ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska, bh. i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; likovni jezik kao poticaj: površine, oblici tijela, površine i prostori kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba…; materijali i tehnike prostorno-plastičkoga oblikovanja: glina, glinamol, plastelin, papir, karton, papirna ambalaža, drveni otpadni materijal.

 

TREĆI RAZRED

 

NASTAVNO PODRUČJE

OBLIKOVANJE NA PLOHI - CRTANJE

TEME

1. TOČKA I CRTA - Gradbene (strukturne) i obrisne (konturne) crte

Ključni pojmovi: gradbena crta, obrisna crta, otvorena crta, zatvorena crta.

Obrazovna postignuća: stvarati gradbenim i obrisnim crtama; razlikovati gradbene i obrisne crte.

Prijedlozi za metodičku obradu: motivi: vizualni poticaji iz djetetove okoline - prirodni i načinjeni oblici; iz sadržaja ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska, bh. i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; likovni jezik kao poticaj: točka i crta kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba..; likovno-tehnički materijali i crtačke tehnike: olovka, tuš - pero, tuš - kist, lavirani tuš, ugljen, bajc.

2. TOČKA I CRTA - Kontrast crta po karakteru

Ključni pojmovi: suprotnost (kontrast) crta, meka crta, tvrda crta, debela crta, tanka crta, isprekidana crta.

Obrazovna postignuća: izraziti kontrast crta različitim likovno tehničkim sredstvima.

Prijedlozi za metodičku obradu: motivi - vizualni poticaji iz djetetove okoline -prirodni i načinjeni oblici; iz sadržaja ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska, bh. i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; likovni jezik kao poticaj: točka i crta kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba...; likovno-tehnički materijali i crtačke tehnike: olovka, tuš - pero, tuš - kist, lavirani tuš, ugljen, bajc.

NASTAVNO PODRUČJE

OBLIKOVANJE NA PLOHI - SLIKANJE

TEMA

1. BOJA - Čistoća boje         

Ključni pojmovi: čistoća boje, jarke i zagasite boje.

Obrazovna postignuća: vizualno razlikovati, stvarati i imenovati jarke i zagasite boje.

Prijedlozi za metodičku obradu: motivi: vizualni poticaji iz djetetove okoline - prirodni i načinjeni oblici; iz sadržaja ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska,   bh. i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; likovni jezik kao poticaj: boja, ploha, lik i površina kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba...; likovno-tehnički materijali i slikarske tehnike: akvarel, gvaš, tempera, kolaž kupljeni, kolaž iz časopisa, pastel.

2. BOJA -Kontrast svjetlo - tamno

Ključni pojmovi: kontrast, suprotnost svjetlo - tamno, ton.

Obrazovna postignuća: promatrati, uspoređivati i izražavati kontraste svijetlih i tamnih tonova boje

Prijedlozi za metodičku obradu: motivi: vizualni poticaji iz djetetove okoline - prirodni i načinjeni oblici; iz sadržaja ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska, bh. i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; likovni jezik kao poticaj: boja, ploha, lik i površina kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba..; likovno-tehnički materijali i slikarske tehnike: akvarel, gvaš, tempera, kolaž kupljeni, kolaž iz časopisa, pastel, flomasteri u boji (za minijaturne slike).

3. BOJA - Kontrast toplo - hladno

Ključni pojmovi: tople i hladne boje, kontrast toplo - hladno.

Obrazovna postignuća: uočiti i izražavati kontraste toplih i hladnih boja.

Prijedlozi za metodičku obradu: motivi: vizualni poticaji iz djetetove okoline - prirodni i načinjeni oblici; iz sadržaja ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska, bh. i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; likovni jezik kao poticaj: boja, ploha, lik i površina kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba..; likovno-tehnički materijali i slikarske tehnike: akvarel, gvaš, tempera, kolaž kupljeni, kolaž iz časopisa, pastel, flomasteri u boji (za minijaturne slike).

NASTAVNO PODRUČJE

PROSTORNO OBLIKOVANJE -MODELIRANJE I GRAĐENJE

TEMA

1. POVRŠINA - Kontrast površina - tekstura

Ključni pojmovi: kontrast površine.

Obrazovna postignuća: uočiti, uspoređivati i razlikovati različite vrste tekstura.

Prijedlozi za metodičku obradu: motivi: vizualni poticaji iz djetetove okoline - prirodni i načinjeni oblici; iz sadržaja ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska, bh. i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; likovni jezik kao poticaj: površine i oblici kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba..; materijali i tehnike prostorno-plastičkoga oblikovanja: glina, glinamol, plastelin, papir, karton, papirna ambalaža, drveni otpadni materijal.

2. VOLUMEN I MASA U PROSTORU

Ključni pojmovi: masa, veličine masa.

Obrazovna postignuća: uočiti i izražavati odnose različitih veličina masa.

Prijedlozi za metodičku obradu: motivi: vizualni poticaji: iz djetetove okoline - prirodni i načinjeni oblici; iz sadržaja ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska, bh. i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; likovni jezik kao poticaj: oblici, tijela, površine i prostori kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba..; likovno-tehnički materijali i tehnike prostorno-plastičkoga oblikovanja: glina, glinamol, plastelin, papir, karton, mekani lim (alufolija), papirna ambalaža, drveni otpadni materijal.

3. VOLUMEN I MASA U PROSTORU - Građevine i tijela u prostoru

Ključni pojmovi: unutarnji i izvanjski prostor, građevina, ulica, trg.

Obrazovna postignuća: snalaziti se u prostoru, razlikovati i određivati položaj (smjer) u prostoru.

Prijedlozi za metodičku obradu: motivi: vizualni poticaji iz djetetove okoline - prirodni i načinjeni oblici; iz sadržaja ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska, bh. i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; likovni jezik kao poticaj: oblici, tijela, površine i prostori kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba..; likovno-tehnički materijali i tehnike prostorno-plastičkoga oblikovanja: glina, glinamol, plastelin, papir, karton, mekani lim (alufolija), papirna ambalaža, drveni otpadni materijal.

IZBORNE TEME

1. TOČKA I CRTA - Grafički dizajn

Ključni pojmovi: dizajn, vizualni znak.

Obrazovna postignuća: objasniti dizajn kao oblikovanje uporabnih predmeta u neposrednom okružju.

Prijedlozi za metodičku obradu: motivi: vizualni poticaji iz djetetove okoline -prirodni i načinjeni oblici; iz sadržaja ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska, bh. i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; likovni jezik kao poticaj: točka, crta, boja, lik kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba..; likovno-tehnički materijali i crtačke tehnike: olovka, tuš - pero, tuš - kist, lavirani tuš, ugljen, bajc.

2. PLOHA - Fotografija

Ključni pojmovi: fotografija, fotograf.

Obrazovna postignuća: uočiti i razlikovati uporabu fotografije.

Prijedlozi za metodičku obradu: motivi: vizualni poticaji iz djetetove okoline - prirodni i načinjeni oblici; iz sadržaja ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska, bh. i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; likovni jezik kao poticaj: boja, ploha, lik i površina kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba..; likovno-tehnički materijali i slikarske tehnike: fotografije iz časopisa, kalendara…

3. POVRŠINA - Odnos slike i teksta

Ključni pojmovi: reklama (promidžba), poruka.

Obrazovna postignuća: uočiti i razlikovati uporabu fotografije.

Prijedlozi za metodičku obradu: motivi: vizualni poticaji iz djetetove okoline - prirodni i načinjeni oblici; iz sadržaja ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska, bh. i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; likovni jezik kao poticaj: točke, crte, boja, ploha, lik i površina kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba…; likovno-tehnički materijali i slikarske tehnike: akvarel, gvaš, tempera, kolaž kupljeni, kolaž iz časopisa, pastel, fotografije iz časopisa…

 

ČETVRTI RAZRED

 

NASTAVNO PODRUČJE

OBLIKOVANJE NA PLOHI - CRTANJE

TEME

1. TOČKA I CRTA - Ornament, narodni, ukras, simetrija

Ključni pojmovi: niz, smjer, ritam, preplet, ornament (narodni ukras).

Obrazovna postignuća: uočiti, prepoznati i izraziti ornament (narodni ukras).

Prijedlozi za metodičku obradu: usmjereno istraživanje (u okolini i na likovnim djelima) proporcija oblika i prostora, osnovnih kompozicijskih odnosa (simetrije i asimetrije) i izražavanje istraženoga i uočenoga; motivi: vizualni poticaji iz djetetove okoline -prirodni i načinjeni oblici; iz sadržaja ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska, bh. i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; likovni jezik kao poticaj: točka i crta kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; ..; likovno-tehnički materijali i tehnike prostorno-plastičkoga oblikovanja: glina, glinamol, plastelin, papir, karton, mekani lim (alufolija), papirna ambalaža, drveni otpadni materijal.

2. TOČKA I CRTA - Crtačka tekstura

Ključni pojmovi: crtačka tekstura, skupljeno, raspršeno.

Obrazovna postignuća: uočiti, prepoznati i izražavati crtačke teksture.

Prijedlozi za metodičku obradu: usmjereno istraživanje (u okolini i na likovnim djelima) osnovnih smjerova i položaja (vodoravna, uspravna, kosa - dijagonalna) kompozicija; analiza uočenog i istraženog; kombiniranje crte s plohom, točkom i mrljom; motivi - vizualni poticaji iz djetetove okoline - prirodni i načinjeni oblici; iz sadržaja ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska, bh. i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; likovni jezik kao poticaj: točka i crta kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba...; likovno-tehnički materijali i crtačke tehnike: olovka, tuš - pero, tuš - kist, lavirani tuš, ugljen, bajc.

NASTAVNO PODRUČJE

OBLIKOVANJE NA PLOHI - SLIKANJE

TEME

1. BOJA - Kontrast kromatsko-akromatsko

Ključni pojmovi: kontrast kromatskih i akromatskih boja, šarene i nešarene boje.

Obrazovna postignuća: uočiti, prepoznati i izražavati kontraste boja i neboja (šarenih i nešarenih boja).

Prijedlozi za metodičku obradu: usmjereno istraživanje i opažanje u okruženju i na likovnim djelima kontrasta kromatskih i akromatskih tonova; prezentiranje istraženog i uočenog; motivi: vizualni poticaji iz djetetove okoline -prirodni i načinjeni oblici; iz sadržaja ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska, bh. i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; likovni jezik kao poticaj: boja, ploha, lik i površina kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba..; likovno-tehnički materijali i slikarske tehnike: akvarel, gvaš, tempera, kolaž kupljeni, kolaž iz časopisa, pastel, flomasteri u boji.

2. BOJA - Komplementarni kontrast

Ključni pojmovi: komplementarni kontrasti.

Obrazovna postignuća: uočiti, prepoznati i izražavati komplementarne odnose i kontraste boja.

Prijedlozi za metodičku obradu: usmjereno istraživanje i opažanje (u okruženju i na likovnim djelima) komplementarnog kontrasta; prezentiranje istraženog i uočenog; motivi: vizualni poticaji iz djetetove okoline - prirodni i načinjeni oblici; iz sadržaja ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska, bh. i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; likovni jezik kao poticaj: boja, ploha, lik i površina kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba..; likovno-tehnički materijali i slikarske tehnike: akvarel, gvaš, tempera, kolaž kupljeni, kolaž iz časopisa, pastel, flomasteri u boji (za minijaturne slike).

3. PLOHA - Modelacija i modulacija

Ključni pojmovi: ploha, tonsko i kolorističko slikanje.

Obrazovna postignuća: vizualno opaziti i izraziti plohu; uočavati, razlikovati i izražavati se tonskim i kolorističkim slikanjem.

Prijedlozi za metodičku obradu: usmjereno istraživanje i opažanje (u okruženju i na likovnim djelima) kontrasta tonskih i kolorističkih razlika; prezentiranje istraženog i uočenog; motivi: vizualni poticaji iz djetetove okoline - prirodni i načinjeni oblici; iz sadržaja ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska, bh. i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; vizualni jezik kao poticaj: boja i ploha kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba...; likovno-tehnički materijali i slikarske tehnike: akvarel, gvaš, tempera, kolaž kupljeni, kolaž iz časopisa, pastel.

4. POVRŠINA - Slikarska tekstura

Ključni pojmovi: slikarska tekstura.

Obrazovna postignuća: uočavati i izražavati slikarske teksture bojom, potezom i mrljom kao sastavnim dijelovima površine.

Prijedlozi za metodičku obradu: usmjereno istraživanje i opažanje (u okruženju i na likovnim djelima) slikarskih tekstura; prezentiranje istraženog i uočenog; motivi: vizualni poticaji iz djetetove okoline - prirodni i načinjeni oblici; iz sadržaja ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska, bh. i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; vizualni jezik kao poticaj: boja, ploha i površina kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba..; likovno-tehnički materijali i slikarske tehnike: akvarel, gvaš, tempera, kolaž kupljeni, kolaž iz časopisa, pastel, flomasteri u boji.

NASTAVNO PODRUČJE

OBLIKOVANJE NA PLOHI - GRAFIKA

TEMA

1. PLOHA - Ritam, omjeri veličina likova

Ključni pojmovi: grafika, monotipija.

Obrazovna postignuća: upoznati osnovne pojmove vezane uz grafičke tehnike.

Prijedlozi za metodičku obradu: izrada složenije šablone za grafički otisak; motivi: vizualni poticaji iz djetetove okoline - prirodni i načinjeni oblici; iz sadržaja ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska, bh. i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; vizualni jezik kao poticaj: boja i ploha kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba...; likovno-tehnički materijali i slikarske tehnike: akvarel, gvaš, tempera, kolaž kupljeni, kolaž iz časopisa, pastel.

NASTAVNO PODRUČJE

PROSTORNO OBLIKOVANJE -MODELIRANJE I GRAĐENJE

TEME

1. POVRŠINA - Plastička tekstura

Ključni pojmovi: plastična tekstura, površina.

Obrazovna postignuća: uočavati i izražavati plastične teksture kao sastavne dijelove površine; motivi - vizualni poticaji iz djetetove okoline (prirodni i načinjeni oblici); poticaji iz ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska, bh. i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; likovni jezik kao poticaj: boja, ploha, lik i površina kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba; likovno-tehnički materijali i slikarske tehnike: akvarel, gvaž, tempera, kolaž, pastel.

2. POVRŠINA - Visoki, niski i udubljeni reljef

Ključni pojmovi: niski, visoki, udubljeni reljef, udubljeno/ispupčeno.

Obrazovna postignuća: uočavati i izražavati doživljaj mase i prostora u niskom, visokom i udubljenom reljefu; motivi - vizualni poticaji iz djetetove okoline (prirodni i načinjeni oblici); poticaji iz ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska, bh. i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; likovni jezik kao poticaj: boja, ploha, lik i površina kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba; likovno-tehnički materijali i slikarske tehnike: akvarel, gvaž, tempera, kolaž, pastel.

3. VOLUMEN I MASA U PROSTORU - Kontrast punoga i praznoga prostora

Ključni pojmovi: kiparstvo, prošupljena masa, udubljeno-ispupčena masa u prostoru.

Obrazovna postignuća: uočavati, razlikovati i izražavati suprotnosti punoga i praznoga prostora; motivi: vizualni poticaji iz djetetove okoline -prirodni i načinjeni oblici; iz sadržaja ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska, bh. i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; vizualni jezik kao poticaj: crta u prostoru (linijski istanjena masa) kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba...; likovno-tehnički materijali i tehnike prostorno-plastičkoga oblikovanja: glina, glinamol, plastelin, papir, karton, mekani lim (alufolija), papirna ambalaža, drveni otpadni materijal, žica.

4. VOLUMEN I MASA U PROSTORU - Plošno istanjena masa, ravnoteža

Ključni pojmovi: puna plastika, mobil, ravnoteža.

Obrazovna postignuća: uočavati i izražavati ravnotežu u prostoru; motivi: vizualni poticaji iz djetetove okoline - prirodni i načinjeni oblici; iz sadržaja ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska, bh. i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; vizualni jezik kao poticaj: crta u prostoru (linijski istanjena masa) kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba...; likovno-tehnički materijali i tehnike prostorno-plastičkoga oblikovanja: glina, glinamol, plastelin, papir, karton, mekani lim (alufolija), papirna ambalaža, drveni otpadni materijal, žica.

IZBORNE TEME

NASTAVNO PODRUČJE

PRIMIJENJENO OBLIKOVANJE -DIZAJN

TEME

1. TOČKA I CRTA - Kadar, odnos slike i teksta

Ključni pojmovi: slika, kadar, strip, tekst.

Obrazovna postignuća: prepoznati i izražavati kadar kao isječak cjeline i kadrove u nizu u stripu, filmu i animiranom filmu; motivi: vizualni poticaji iz djetetove okoline - prirodni i načinjeni oblici; iz sadržaja ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska,  bh. i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; likovni jezik kao poticaj: boja, ploha, lik i površina kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba..; likovno-tehnički materijali i slikarske tehnike: fotografije i stripovi iz časopisa i novina…

2. PLOHA - Ritam i niz likova

Ključni pojmovi: ritam likova, lik u pokretu.

Obrazovna postignuća: uočiti i izraziti lik u pokretu, plohu u prostoru; način rada: slobodno istraživanje i učenje  zorovima: vizualno (npr.: promatranje, uočavanje, uspoređivanje, razlikovanje...), taktilno, kinestetsko, auditivno i olfaktivno, s ciljem razvoja vizualnoga mišljenja i likovne produkcije (kombiniranja, variranja), vrednovanja i osvješćivanja; metode rada: analitičko promatranje, demonstracija, razgovor, usmeno izlaganje, likovni scenarij, rad s tekstom, slobodno istraživanje, kombiniranje, variranje, građenje, razlaganje; likovno-tehnički materijali i slikarske tehnike: akvarel, gvaš, tempera, kolaž kupljeni, kolaž iz časopisa, pastel, flomasteri u boji.

3. BOJA - Kadar, simbolika boja

Ključni pojmovi: film, animirani film.

Obrazovna postignuća: izraziti pokret i simboliku boja u kadru; motivi: vizualni poticaji iz djetetove okoline - prirodni i načinjeni oblici; iz sadržaja ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska, bh. i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; vizualni jezik kao poticaj: boje, plohe, likovi, površine kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba..; likovno-tehnički materijali i slikarske tehnike: akvarel, gvaš, tempera, kolaž kupljeni, kolaž iz časopisa, pastel, flomasteri u boji.

4. POVRŠINA - Scenografija

Ključni pojmovi: scena, scenografija, materijali.

Obrazovna postignuća: upoznati, istraživati i izražavati oblike u prostoru uporabom različitih materijala u oblikovanju scene; motivi: vizualni poticaji iz djetetove okoline - prirodni i načinjeni oblici; iz sadržaja ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska, bh. i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; vizualni jezik kao poticaj: boja, ploha, lik, površina kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba.

5. VOLUMEN I MASA U PROSTORU - Udubljeno - izbočena masa

Ključni pojmovi: scenska lutka.

Obrazovna postignuća: uočavati, istraživati i izražavati različite tipove lutaka i njihovih oblika koji proizlaze iz načina njihova pokretanja; motivi: vizualni poticaji iz djetetove okoline - prirodni i načinjeni oblici; iz sadržaja ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska, bh. i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; vizualni jezik kao poticaj: oblici, tijela, površine i prostori kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba..; likovno-tehnički materijali i tehnike prostorno-plastičkoga oblikovanja: glina, glinamol, plastelin, papir, karton, mekani lim (alufolija), papirna ambalaža, drveni otpadni materijal, žica.

PREDLOŽENA LIKOVNO-UMJETNIČKA DJELA

Oblikovanje na plohi - crtanje

Michelangelo Buonarroti, Studije figura, 1495., tuš i pero

Vincent Van Gogh, Zvjezdana noć, 1889., trska i tinta

Oblikovanje na plohi - slikanje

Vincent Van Gogh, Zvjezdana noć, 1889., ulje na platnu

Vincent Van Gogh, Autoportret, 1889., ulje na platnu

Albert Kinert, Male radosti, 1956., ulje na platnu

Marino Tartaglia, Autoportret, 1917., ulje na platnu

Majstor iz Flžmallea, Rođenje, 1420., ulje na drvenoj ploči

Marcel Duchamp, Akt silazi niz stepenice br. 2, 1912., ulje na platnu

Edgar Degas, Džokeji prije trke, 1872., ulje i pastel na papiru

Oblikovanje na plohi - grafika

Hosoda Eishi, Kurtizana Nagakawa s dvjema službenicama, 1796., drvorez u boji

Karl Schmidt-Rottluff, Mačke II, 1914., drvorez

Prostorno oblikovanje - modeliranje i građenje

Michelangelo Buonarroti, Rob (probuđeni), 1533., mramor

Miron, Diskobol (bacač diska), 5. st. pr. Kr., mramor

Alexander Calder, Mali pauk, 1940., lim i žica

Alberto Giacometti, Palača u 4h ujutro, 1933., drvo, staklo, žica i niti

Primijenjeno oblikovanje - dizajn

Sv. Donat, Zadar, 9. st., kamen, arhitektura i tlocrt

Gerrit Rietveld, Stolac, 1917., drvo

Maska iz Saibaija, Nova Gvineja, Afrika, drvo, koža, krzno, vuna

Norman McLaren, Pas de Deux, 1968., eksperimentalni film

Borivoj Dovniković, Uzbudljiva ljubavna priča, 1989., animirani film

 

PETI RAZRED

 

NASTAVNO PODRUČJE

OBLIKOVANJE NA PLOHI - CRTANJE

TEME

1. TOČKA I CRTA -Kompozicija (smještaj u formatu)

Ključni pojmovi: kompozicija.

Obrazovna postignuća: uočiti i opisati smještaj točaka i crta u formatu papira; prepoznati elemente kompozicije.

Prijedlozi za metodičku obradu: motivi: vizualni poticaji iz djetetove okoline - prirodni i načinjeni oblici; iz sadržaja ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska, bh. i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; vizualni jezik kao poticaj: točka i crta kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba...; likovno-tehnički materijali i crtačke tehnike: olovka, tuš (drvce, pero, kist) lavirani tuš, ugljen, bajc.

2. TOČKA I CRTA - Crte po značenju

Ključni pojmovi: gibanje crta,mirovanje crta.

Obrazovna postignuća: istraživati i uočavati razlike između stanja mirovanja i pokrenutosti crta;uočiti i izraziti vizualni kompozicijski naglasak (dominaciju).

Prijedlozi za metodičku obradu: motivi: vizualni poticaji iz djetetove okoline - prirodni i načinjeni oblici; iz sadržaja ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska, bh. i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; vizualni jezik kao poticaj: točka i crta kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba...; likovno-tehnički materijali i crtačke tehnike: olovka, tuš (drvce, pero, kist), lavirani tuš, ugljen, boja

NASTAVNO PODRUČJE

OBLIKOVANJE NA PLOHI - SLIKANJE

1. BOJA - Kompozicija i nijanse boja

Ključni pojmovi: kompozicija boja, nijanse boja.

Obrazovna postignuća: istraživati nijanse boja miješanjem (vrsta, ton, čistoća boje).

Prijedlozi za metodičku obradu: motivi: vizualni poticaji iz djetetove okoline - prirodni i načinjeni oblici; iz sadržaja ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska, bh. i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; vizualni jezik kao poticaj: boja i ploha kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba...; likovno-tehnički materijali i slikarske tehnike: akvarel, gvaš, tempera, kolaž kupljeni, kolaž iz časopisa, pastel

2. POVRŠINA - Teksture, optičko miješanje

Ključni pojmovi: mrlja, potez, raster, optičko miješanje boja.

Obrazovna postignuća: uočavati istraživati i izražavati optičko miješanje boja točkama osnovnih boja.

Prijedlozi za metodičku obradu: motivi: vizualni poticaji iz djetetove okoline - prirodni i načinjeni oblici; iz sadržaja ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska, bh. i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; vizualni jezik kao poticaj: boja, ploha i površina kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba..; likovno-tehnički materijali i slikarske tehnike: akvarel, gvaš, tempera, kolaž kupljeni, kolaž iz časopisa, pastel, flomasteri u boji.

NASTAVNO PODRUČJE

PROSTORNO OBLIKOVANJE -MODELIRANJE I GRAĐENJE

TEME

1. VOLUMEN I MASA U PROSTORU - Kompozicija oblika

Ključni pojmovi: odnosi veličina, kompozicija volumena i masa u prostoru.

Obrazovna postignuća: uočavati, istraživati i izražavati raspored i odnose veličina različitih oblika.

Prijedlozi za metodičku obradu: motivi: vizualni poticaji iz djetetove okoline - prirodni i načinjeni oblici; iz sadržaja ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska, bh. i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; vizualni jezik kao poticaj: oblici, tijela, površine i prostori kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba...; likovno-tehnički materijali i tehnike prostorno-plastičkoga oblikovanja: glina, glinamol, plastelin, papir, karton, mekani lim (alufolija), papirna ambalaža, drveni otpadni materijal, žica.

2. VOLUMEN I MASA U PROSTORU - Linijski istanjena masa

Ključni pojmovi: crta u prostoru, prostorni crtež.

Obrazovna postignuća: istraživati, uočavati i izražavati linijski istanjene mase kao crte u prostoru.

Prijedlozi za metodičku obradu: motivi: vizualni poticaji iz djetetove okoline - prirodni i načinjeni oblici; iz sadržaja ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska, bh. i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; vizualni jezik kao poticaj: crta u prostoru (linijski istanjena masa) kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba...; likovno-tehnički materijali i tehnike prostorno-plastičkoga oblikovanja: glina, glinamol, plastelin, papir, karton, mekani lim (alufolija), papirna ambalaža, drveni otpadni materijal, žica.

3. VOLUMEN I MASA U PROSTORU - Tlocrt

Ključni pojmovi: tlocrt, zid, stup, krov.

Obrazovna postignuća: upoznati tlocrte jednostavnijih građevina.

Prijedlozi za metodičku obradu: motivi: vizualni poticaji iz djetetove okoline - prirodni i načinjeni oblici; iz sadržaja ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska, bh. i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; vizualni jezik kao poticaj: crta u prostoru (linijski istanjena masa) kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba...; likovno-tehnički materijali i tehnike prostorno-plastičkoga oblikovanja: glina, glinamol, plastelin, papir, karton, mekani lim (alufolija), papirna ambalaža, drveni otpadni materijal, žica.

4. VOLUMEN I MASA U PROSTORU - Arhitektura i urbanizam

Ključni pojmovi: arhitektura, gradnja gradova.

Obrazovna postignuća: upoznati obilježja naselja različitih krajeva.

Prijedlozi za metodičku obradu: motivi: vizualni poticaji iz djetetove okoline - prirodni i načinjeni oblici; iz sadržaja ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska,  bh. i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; vizualni jezik kao poticaj: oblici, tijela, površine i prostori kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba…; likovno-tehnički materijali i tehnike prostorno-plastičkoga oblikovanja: glina, glinamol, plastelin, papir, karton, mekani lim (alufolija), papirna ambalaža, drveni otpadni materijal, žica.

IZBORNE TEME

NASTAVNO PODRUČJE

PPRIMIJENJENO OBLIKOVANJE - DIZAJN

1. PLOHA - Jedinstvo boja, oblika, veličina…(harmonija)

Ključni pojmovi: primijenjena umjetnost, jedinstvo boja, oblika i veličina.

Obrazovna postignuća: uočavati, istraživati i izražavati pojedine odnose (boja, oblika, veličina) u cjelini i njihovo jedinstvo uporabom zajedničkih mjera i načela;upoznati razliku između umjetnosti i primijenjene umjetnosti.

Prijedlozi za metodičku obradu: motivi: vizualni poticaji iz djetetove okoline - prirodni i načinjeni oblici; iz sadržaja ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska, bh. i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; vizualni jezik kao poticaj: boje, plohe, likovi, oblici, površine kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba...; likovno-tehnički materijali i tehnike prostorno-plastičkoga oblikovanja: glina, glinamol, plastelin, papir, karton, mekani lim (alufolija), papirna ambalaža, drveni otpadni materijal, žica.

2. POVRŠINA - Kompozicija, rekompozicija

Ključni pojmovi: fotomontaža, rekompozicija.

Obrazovna postignuća: uočavati, istraživati i izražavati rekompoziciju elemenata određene kompozicije fotomontažom.

Prijedlozi za metodičku obradu: motivi: vizualni poticaji iz djetetove okoline - prirodni i načinjeni oblici; iz sadržaja ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska, bh. i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; vizualni jezik kao poticaj: boje, plohe, likovi, površine kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba..; likovno-tehnički materijali i slikarske tehnike: akvarel, gvaš, tempera, kolaž kupljeni, kolaž iz časopisa, pastel, flomasteri u boji.

3. VOLUMEN I MASA U PROSTORU - Oblici i funkcije

Ključni pojmovi: industrijski dizajn,ovisnost oblika i funkcije.

Obrazovna postignuća: uočavati i izražavati uvjetovanost oblika predmeta njegovom namjenom;razlikovati različite vrste dizajna.

Prijedlozi za metodičku obradu: motivi: vizualni poticaji iz djetetove okoline - prirodni i načinjeni oblici; iz sadržaja ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska, bh. i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; vizualni jezik kao poticaj: oblici, tijela, površine i prostori kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba..; likovno-tehnički materijali i tehnike prostorno-plastičkoga oblikovanja: glina, glinamol, plastelin, papir, karton, mekani lim (alufolija), papirna ambalaža, drveni otpadni materijal, žica.

4. BOJA - Kontrast i dominacija boja, oblika, veličina…

Ključni pojmovi: plakat, grafički dizajn, kompjutorska grafika.

Obrazovna postignuća: uočavati kontraste i dominacije boja, oblika, veličina na plakatu, reklami, televizijskoj poruci, povezivati vizualne i verbalne poruke.

Prijedlozi za metodičku obradu: motivi: vizualni poticaji iz djetetove okoline - prirodni i načinjeni oblici; iz sadržaja ostalih nastavnih predmeta (književni tekstovi, mitološki sadržaji, povijest, hrvatska, bh. i svjetska kulturna baština); iz narodnih običaja: događaji, blagdani, etnografska baština; vizualni jezik kao poticaj: boja, ploha, lik, površina kao samostalni likovni elementi sa svim svojim likovnim obilježjima i kompozicijskim odnosima predviđenim u vizualno-likovnim sadržajima; iz područja nevizualnoga: emocije, osjeti, glazba.

 

PREDMETNA NASTAVA

ŠESTI RAZRED

 

NASTAVNO PODRUČJE

PLOŠNO OBLIKOVANJE

TEME

1. TOČKA I CRTA - Obrisne crte, tok i karakter crta

Ključni pojmovi: obris/kontura, tok crte, karakter crte, građenje crtom, smjer.

Obrazovna postignuća: uočiti, izraziti i spoznati ekspresivne vrijednosti toka i karaktera obrisnih crta.

 Prijedlozi za metodičku obradu: način rada: slobodno istraživanje i učenje zorovima: vizualno (npr.: promatranje, uočavanje, uspoređivanje, razlikovanje...), taktilno, kinestetsko, auditivno i olfaktivno, s ciljem razvoja vizualnoga mišljenja i likovne produkcije (kombiniranja, variranja), vrednovanja i osvješćivanja; metode rada: analitičko promatranje, demonstracija, razgovor, usmeno izlaganje, likovni scenarij, rad s tekstom, slobodno istraživanje, kombiniranje, variranje, građenje, razlaganje; likovno-tehnički materijali i crtačke tehnike: olovka, tuš (pero, drvce, kist), lavirani tuš, ugljen, bajc.

Primjeri likovno-umjetničkih djela: Raoul Dufy, Svirač, crtež perom, oko polovice 20. st.; Paul Klee, Tanz Entzetzen (Plesač), tuš i pero, 1931.; Michelangelo Buonarroti, Majka i dijete, crvena i crna olovka, srebrenka i tinta, 1525.; Mihajlo Arsovski, More, plakat kazališne predstave, sitotisak, Teatar ITD; Pablo Picasso: Mlada djevojka, crtež perom, 1948.;Slavko Kopač, Svirač, kombinirana tehnika.

2. TOČKA I CRTA - Strukturne točke i crte

Ključni pojmovi: struktura/građa, gradbene crte, točka.

Obrazovna postignuća: uočiti, istražiti, izraziti, vrjednovati i spoznati različitost gustoća gradbenih crta i točaka u promjeni smjera, dužine i gustoće u složenim strukturama.

Prijedlozi za metodičku obradu: način rada: slobodno istraživanje i učenje zorovima: vizualno (npr.:promatranje, uočavanje, uspoređivanje, razlikovanje...), taktilno, kinestetsko, auditivno i olfaktivno, s ciljem razvoja vizualnoga mišljenja i likovne produkcije (kombiniranja, variranja), vrednovanja i osvješćivanja; metode rada: analitičko promatranje, demonstracija, razgovor, usmeno izlaganje, likovni scenarij, rad s tekstom, slobodno istraživanje, kombiniranje, variranje, građenje, razlaganje; likovno-tehnički materijali i crtačke tehnike: olovka, tuš (pero, drvce, kist), lavirani tuš, flomaster (tamni), ugljen, bajc.

Primjeri likovno-umjetničkih djela: Paul Klee, Izražajna lira; Käthe Kollwitz, Bijeda, litografija, 1893.-1901.; Naum Gabo, Linearna konstrukcija br. 4, aluminij, nehrđajući čelik, Oton Gliha, Crtež, flomaster 1968.; Borislav Aleksić, Put u ništa II, kombinirana tehnika.

3. BOJA - Čiste boje, kontrast toplo - hladno

Ključni pojmovi: spektralni krug boja, tople i hladne boje, kromatski intenziteti dinamike boje, daltonizam.

Obrazovna postignuća: uočiti, istražiti, izraziti, vrjednovati i spoznati kromatske intenzitete i dinamiku toplih i hladnih boja.

Prijedlozi za metodičku obradu: način rada: slobodno istraživanje i učenje zorovima: vizualno (npr.: promatranje, uočavanje, uspoređivanje, razlikovanje...), taktilno, kinestetsko, auditivno i olfaktivno, s ciljem razvoja vizualnoga mišljenja i likovne produkcije (kombiniranja, variranja), vrednovanja i osvješćivanja; metode rada: analitičko promatranje, demonstracija, razgovor, usmeno izlaganje, likovni scenarij, rad s tekstom, slobodno istraživanje, kombiniranje, variranje, građenje, razlaganje; likovno-tehnički materijali i slikarske tehnike: akvarel, gvaš, tempera, kolaž kupljeni, kolaž iz časopisa, pastel, flomasteri u boji.

Primjeri likovno-umjetničkih djela: Paul Gaugin, Žena sa cvijetom, ulje na platnu, 1891.; Paul Gauguin, Tržnica (Ta matete), ulje na platnu, 1892.; Johannes Itten, Krug boja; Karlo Afan de Rivera, Vrt, ulje na platnu.

4. BOJA - Komplementarni kontrast

Ključni pojmovi: komplementarni kontrast („suprotne“ boje koje se nadopunjavaju), likovni elementi.

Obrazovna postignuća: uočiti, istražiti, izraziti, vrjednovati i spoznati komplementarni kontrast boja.

Prijedlozi za metodičku obradu: način rada: slobodno istraživanje i učenje zorovima: vizualno (npr.: promatranje, uočavanje, uspoređivanje, razlikovanje...), taktilno, kinestetsko, auditivno i olfaktivno, s ciljem razvoja vizualnoga mišljenja i likovne produkcije (kombiniranja, variranja), vrednovanja i osvješćivanja; metode rada: analitičko promatranje, demonstracija, razgovor, usmeno izlaganje, likovni scenarij, rad s tekstom, slobodno istraživanje; kombiniranje, variranje, građenje, razlaganje; likovno-tehnički materijali i slikarske tehnike: akvarel, gvaš, tempera, kolaž kupljeni, kolaž iz časopisa, pastel, flomasteri u boji.

Primjeri likovno-umjetničkih djela: Miroslav Šutej, Ultra ab, serigrafija, 1967.; Henri Matisse, Portret gospođe Matisse, ulje na platnu,1905.; Jerolim Miše, Borovi u Supetru, ulje na platnu, prva polovica 20. st.

5. PLOHA - Likovi na plohi

Ključni pojmovi: lik, ploha, dvodimenzionalno, simetrija-asimetrija.

Obrazovna postignuća: uočiti, istražiti, izraziti, vrjednovati i spoznati primjenu lika na plohi u simetričnim i asimetričnim kompozicijama.

Prijedlozi za metodičku obradu: način rada: slobodno istraživanje i učenje zorovima: vizualno (npr.: promatranje, uočavanje, uspoređivanje, razlikovanje...), taktilno, kinestetsko, auditivno i olfaktivno, s ciljem razvoja vizualnoga mišljenja i likovne produkcije (kombiniranja, variranja), vrednovanja i osvješćivanja; metode rada: analitičko promatranje, demonstracija, razgovor, usmeno izlaganje, likovni scenarij, rad s tekstom, slobodno istraživanje, kombiniranje, variranje, građenje, razlaganje; likovno-tehnički materijali i slikarske tehnike: akvarel, gvaš, tempera, kolaž kupljeni, kolaž iz časopisa, pastel, flomasteri u boji.

Primjeri likovno-umjetničkih djela: Piet Mondrian, Kompozicija s crvenim, crnim, plavim, žutim i sivim, ulje na platnu, 1920.; Piet Mondrian, Kompozicija, ulje na platnu,1929.; Vasilij Kandinski, Žuto-crveno-plavo, ulje na platnu, 1925.; Edo Murtić, Dojmovi iz Amerike, 1952., kombinirana tehnika.

6. POVRŠINA - Slikarske teksture

Ključni pojmovi: slikarske teksture, karakter površine.

Obrazovna postignuća: uočiti i istražiti slikarske teksture u likovnoumjetničkom djelu te izraziti, vrjednovati i spoznati slikarske teksture u vlastitom uratku.

Prijedlozi za metodičku obradu: način rada: slobodno istraživanje i učenje zorovima: vizualno (npr.: promatranje, uočavanje, uspoređivanje, razlikovanje...), taktilno, kinestetsko, auditivno i olfaktivno, s ciljem razvoja vizualnoga mišljenja i likovne produkcije (kombiniranja, variranja), vrednovanja i osvješćivanja; metode rada: analitičko promatranje, demonstracija, razgovor, usmeno izlaganje, likovni scenarij, rad s tekstom, slobodno istraživanje, kombiniranje, variranje, građenje, razlaganje; likovno-tehnički materijali i slikarske tehnike: akvarel, gvaš, tempera, kolaž kupljeni, kolaž iz časopisa, pastel, flomasteri u boji.

Primjeri likovno-umjetničkih djela: Van Gogh, Soba u Arlesu, ulje na platnu, 1889.; Marino Tartaglia, Autoportret, ulje na platnu, 1917.; Vincent van Gogh, Vrt, ulje na platnu, 1890.

7. PLOHA - Statične i dinamične plohe

Ključni  pojmovi: statično/dinamično, grafika, kartonski tisak, visoki tisak, matrica, otisak, grafički list.

Obrazovna postignuća: uočiti, istražiti, izraziti, vrjednovati i spoznati odnos statičnih i dinamičnih ploha, pozitivnoga i negativnoga prostora grafičkoga lista.

Prijedlozi za metodičku obradu: način rada: slobodno istraživanje i učenje zorovima: vizualno (npr.: promatranje, uočavanje, uspoređivanje, razlikovanje...), taktilno, kinestetsko, auditivno i olfaktivno, s ciljem razvoja vizualnoga mišljenja i likovne produkcije (kombiniranja, variranja), vrednovanja i osvješćivanja; metode rada: analitičko promatranje, demonstracija, razgovor, usmeno izlaganje, likovni scenarij, rad s tekstom, slobodno istraživanje, kombiniranje, variranje, građenje, razlaganje; likovno-tehnički materijali i slikarske tehnike: matrica, tiskarska boja, tempera, glicerin, valjak za otiskivanje, monotipija, kartonski tisak, linorez.

Primjeri likovno-umjetničkih djela: Henri Matisse, Les Codomas, kolaž/sitotisak, 1947; M. C. Pravilna podjela plohe 1, drvorez, 1957.; Karl Schmidt-Rotluff, Mačke, drvorez, 1914.; Glava žene, 1919.; Dževad Hozo, Plemenitaš II, 1968./69., reljefni bakropis i akvatinta, Dušan Džamonja (djelo po izboru).

NASTAVNO PODRUČJE

PROSTORNO OBLIKOVANJE

TEME

1. POVRŠINA - Ritam oblika i tekstura

Kljucni pojmovi: reljef, jednostavni ritam, tekstura, kiparski materijal.

Obrazovna postignuća: uočiti, istražiti, izraziti, vrjednovati i spoznati kontraste oblika i tekstura u niskom i visokom reljefu.

Prijedlozi za metodičku obradu: način rada: slobodno istraživanje i učenje zorovima: vizualno (npr.: promatranje, uočavanje, uspoređivanje, razlikovanje...), taktilno, kinestetsko, auditivno i olfaktivno, s ciljem razvoja vizualnoga mišljenja i likovne produkcije (kombiniranja, variranja), vrednovanja i osvješćivanja; metode rada: analitičko promatranje, demonstracija, razgovor, usmeno izlaganje, likovni scenarij, rad s tekstom, slobodno istraživanje, kombiniranje, variranje, građenje, razlaganje; likovno-tehnički materijali i tehnike prostorno-plastičkoga oblikovanja: glina, glinamol, plastelin, papir, karton, mekani lim (alufolija), gips, papirna ambalaža, drveni otpadni materijal, žica.

Primjeri likovno-umjetničkih djela: Ploče oltarne pregrade iz Sv. Nedjeljice u Zadru (plitki reljef), kamen, kraj 11. st.; Andrija Buvina, Drvene vratnice katedrale, 1214., Split; Branko Ružić, Čovjek s krilima; Stećak iz Donje Zgošće.

2. MASA/VOLUMEN I PROSTOR - Osnovni trodimenzionalni oblici

Ključni pojmovi: kip, kiparstvo, kipar, prostor- masa/volumen.

Obrazovna postignuća: uočiti, istražiti, izraziti, vrjednovati i spoznati odnos mase/volumena i prostora u neposrednoj okolini, vlastitom uratku i likovnoumjetničkim djelima.

Prijedlozi za metodičku obradu: način rada: slobodno istraživanje i učenje zorovima: vizualno (npr.: promatranje, uočavanje, uspoređivanje, razlikovanje...), taktilno, kinestetsko, auditivno i olfaktivno, s ciljem razvoja vizualnoga mišljenja i likovne produkcije (kombiniranja, variranja), vrednovanja i osvješćivanja; metode rada: analitičko promatranje, demonstracija, razgovor, usmeno izlaganje, likovni scenarij, rad s tekstom, slobodno istraživanje, kombiniranje, variranje, građenje, razlaganje; likovno-tehnički materijali i tehnike prostorno-plastičkoga oblikovanja: glina, glinamol, plastelin, papir, karton, mekani lim (alufolija), gips, papirna ambalaža, drveni otpadni materijal, žica.

Primjeri likovno-umjetničkih djela: Ivan Meštrović, Zdenac života, bronca, 1905.; vučedolska „golubica“, glina, oko 2000. god. pr. Kr.; Barbara Hepworth, Šuplji oblik s bijelom unutrašnjosti, drvo, 1963.;Georges Vantongerloo, Zajedništvo volumena, kamen; Stećci, Radimlja kod Stoca.

3. MASA/VOLUMEN - Složene prostorne strukture i konstrukcije

Ključni pojmovi: struktura, nosive strukture, funkcionalnost prostora, prohodnost, tlocrt.

Obrazovna postignuća: uočiti, istražiti, izraziti, vrjednovati i spoznati nosive strukture i funkcionalnost prostora na temelju tlocrta.

Prijedlozi za metodičku obradu: način rada: slobodno istraživanje i učenje  zorovima: vizualno (npr.: promatranje, uočavanje, uspoređivanje, razlikovanje...), taktilno, kinestetsko, auditivno i olfaktivno, s ciljem razvoja vizualnoga mišljenja i likovne produkcije (kombiniranja, variranja), vrednovanja i osvješćivanja; metode rada: analitičko promatranje, demonstracija, razgovor, usmeno izlaganje, likovni scenarij, rad s tekstom, slobodno istraživanje, kombiniranje, variranje, građenje, razlaganje; likovno-tehnički materijali i tehnike prostorno-plastičkoga oblikovanja: glina, glinamol, plastelin, papir, karton, mekani lim (alufolija), gips, papirna ambalaža, drveni otpadni materijal, žica.

Primjeri likovno-umjetničkih djela: Crkva sv. Križa, 11. st., Nin; Katedrala sv. Jakova, Šibenik, 15. st.; Iktinus i Kalikrates, Partenon, Atena, 5. st. pr. Kr.; Sv. Donat, Zadar, 9. st.; Eero Saarinen, TWA - Trans World Airlines, Kennedy aerodrom, New York, 1956.-1961.; Jon Utzon, Opera, Sidney, 1959.-1973.; Stari most, Mostar, 1566.

IZBORNE TEME

NASTAVNO PODRUČJE

PLOŠNO OBLIKOVANJE

TEME

1. TOČKA I CRTA - Strukturne crte

Ključni pojmovi: ornament, kulturna baština, niz, polje.

Obrazovna postignuća: uočiti, istražiti, izraziti, vrjednovati i spoznati ritam strukturnih crta u tvorbi ornamenata u vlastitom radu i u likovno- umjetničkim djelima.

Prijedlozi za metodičku obradu: način rada: slobodno istraživanje i učenje zorovima: vizualno (npr.: promatranje, uočavanje, uspoređivanje, razlikovanje...), taktilno, kinestetsko, auditivno i olfaktivno, s ciljem razvoja vizualnoga mišljenja i likovne produkcije (kombiniranja, variranja), vrednovanja i osvješćivanja; metode rada: analitičko promatranje, demonstracija, razgovor, usmeno izlaganje, likovni scenarij, rad s tekstom, slobodno istraživanje, kombiniranje, variranje, građenje, razlaganje; likovno-tehnički materijali i crtačke tehnike: olovka, tuš (pero, drvce, kist), lavirani tuš, flomaster (tamni), ugljen, bajc.

Primjeri likovno-umjetničkih djela: Tapiserija iz Bayeuxa, Engleska, kraj 11. st.; Vunena torba iz Segeta kraj Trogira, Etnografski muzej, Zagreb; Mersad Berber, Stari fijaker, 1961., bakropis.

2. PLOHA - Redefinicija plohe

Ključni pojmovi: ritam, dinamika, rekomponiranje, plakat, vizualne komunikacije.

Obrazovna postignuća: uočiti, istražiti, izraziti, vrjednovati i spoznati ulogu ritma i dinamike plohe pri rekomponiranju likovnoumjetničkoga djela u službi vizualnih komunikacija.

Prijedlozi za metodičku obradu: način rada: slobodno istraživanje i učenje  zorovima: vizualno (npr.: promatranje, uočavanje, uspoređivanje, razlikovanje...), taktilno, kinestetsko, auditivno i olfaktivno, s ciljem razvoja vizualnoga mišljenja i likovne produkcije (kombiniranja, variranja), vrednovanja i osvješćivanja; metode rada: analitičko promatranje, demonstracija, razgovor, usmeno izlaganje, likovni scenarij, rad s tekstom, slobodno istraživanje, kombiniranje, variranje, građenje, razlaganje; likovno-tehnički materijali i slikarske tehnike: akvarel, gvaš, tempera, kolaž kupljeni, kolaž iz časopisa, pastel, flomasteri u boji.

Primjeri likovno-umjetničkih djela: Henri Matisse, Kauboj, ilustracija za knjigu Jazz, kolaž/otisak, 1947., MOMA, NY; Boris Bućan, kazališni plakat „Žar ptica“, sitotisak, 1982., HNK; Mihajlo Arsovski, More, plakat kazališne predstave, sitotisak, Teatar ITD.

3. BOJA - Svjetlosne vrijednosti čistih boja

Ključni pojmovi: kromatska ljestvica, svjetlina boje, čiste boje.

Obrazovna postignuća: uočiti, istražiti, izraziti, vrjednovati i spoznati svjetlosne vrijednosti čistih boja unutar kruga boja.

Prijedlozi za metodičku obradu: način rada: slobodno istraživanje i učenje  zorovima: vizualno (npr.: promatranje, uočavanje, uspoređivanje, razlikovanje...), taktilno, kinestetsko, auditivno i olfaktivno, s ciljem razvoja vizualnoga mišljenja i likovne produkcije (kombiniranja, variranja), vrednovanja i osvješćivanja; metode rada: analitičko promatranje, demonstracija, razgovor, usmeno izlaganje, likovni scenarij, rad s tekstom, slobodno istraživanje, kombiniranje, variranje, građenje, razlaganje; likovno-tehnički materijali i slikarske tehnike: akvarel, gvaš, tempera, kolaž kupljeni, kolaž iz časopisa, pastel, flomasteri u boji.

Primjeri likovno-umjetničkih djela: Jan Vermeer, Služavka nalijeva mlijeko, ulje na platnu, oko 1660.; Vjenceslav Richter, Sis 4, ulje na platnu, 1975.; Gabrijel Jurkić, Čempresi.

4. POVRŠINA - grafička modelacija

Ključni pojmovi: skupljeno-raspršeno, grafička modelacija, strukturne linije.

Obrazovna postignuća: uočiti, istražiti, izraziti, vrjednovati i spoznati različite osobine površine u neposrednoj okolini i umjetničkom djelu te ih izraziti crtama.

Prijedlozi za metodičku obradu: način rada: slobodno istraživanje i učenje zorovima: vizualno (npr.: promatranje, uočavanje, uspoređivanje, razlikovanje...), taktilno, kinestetsko, auditivno i olfaktivno, s ciljem razvoja vizualnoga mišljenja i likovne produkcije (kombiniranja, variranja), vrednovanja i osvješćivanja; metode rada: analitičko promatranje, demonstracija, razgovor, usmeno izlaganje, likovni scenarij, rad s tekstom, slobodno istraživanje, kombiniranje, variranje, građenje, razlaganje; likovno-tehnički materijali i crtačke tehnike: olovka, tuš (pero, drvce, kist), lavirani tuš, flomaster (tamni), ugljen, bajc.

Primjeri likovno-umjetničkih djela: Paul Klee, Prijeteća glava, grafika (radirung), 1905.; Michelangelo Buonarroti, Studije figura, tuš i pero, 1495.; Ante Kuduz, Zagorski pejsaž, tuš i pero 1982.

NASTAVNO PODRČJE

PROSTORNO OBLIKOVANJE

TEMA

1. MASA/VOLUMEN I CRTA - Proporcije trodimenzionalnih oblika (tijela) u prostoru

Ključni pojmovi: kanon, proporcije, omjer i razmjer cjeline i dijelova, figura, model.

Obrazovna postignuća: istražiti i izraziti omjer i razmjer cjelina i dijelova različitih oblika masa u prostoru.

Prijedlozi za metodičku obradu: način rada: slobodno istraživanje i učenje  zorovima: vizualno (npr.: promatranje, uočavanje, uspoređivanje, razlikovanje...), taktilno, kinestetsko, auditivno i olfaktivno, s ciljem razvoja vizualnoga mišljenja i likovne produkcije (kombiniranja, variranja), vrednovanja i osvješćivanja; metode rada: analitičko promatranje, demonstracija, razgovor, usmeno izlaganje, likovni scenarij, rad s tekstom, slobodno istraživanje, kombiniranje, variranje, građenje, razlaganje; likovno-tehnički materijali i tehnike prostorno-plastičkoga oblikovanja: glina, glinamol, plastelin, papir, karton, mekani lim (alufolija), gips, papirna ambalaža, drveni otpadni materijal, žica.

Primjeri likovno-umjetničkih djela: Kopljonoša (prema Polikletu), mramor, 5. st. pr. Kr.; Alberto Giacometti, Čovjek koji pokazuje prstom, bronca, 1947.; Rimska keramička čaša, Šćotarjevo - Velika Gorica, 1.-2. st. pr. Kr.; Miron, Diskobol (bacač diska, mramor), 5. st. pr. Kr.; Ivan Kožarić, Prizemljeno sunce, bronca, 1971.; Henry Moore, Ležeće figure, bronca, 1934.; Petar Barišić, Umjetnost gađanja iz luka, bronca 1992.