engleski jezik

 

ENGLESKI JEZIK

UVOD

Engleski se jezik kao materinski jezik ili službeni jezik govori u velikom broju zemalja, proteže se kroz različite kulture i danas služi kao glavni jezik komunikacije u cijelome svijetu. Znanje engleskoga jezika od velike je važnosti za obrazovanje, za putovanja u inozemstvo i za uspostavljanje društvenih i poslovnih međunarodnih dodira i veza. Zato učenje engleskog jezika već u osnovnoj školi ima za cilj razvijanje komunikacijskih sposobnosti i jezičnih umijeća potrebnih za stjecanje opće kulture, za međunarodnu komunikaciju i pripremanje učenika za rastuće međunarodno tržište rada. Znanje engleskoga jezika svakako je prednost u vremenu brzih promjena koje se događaju kao ishod razvoja informatičke i komunikacijske tehnologije. Osim toga, učenjem engleskoga jezika učenici upoznaju zemlje engleskoga govornoga područja te složenost i višestrukost različitih kultura koje se njime služe. Nastava engleskoga jezika u osnovnoj školi priprema učenike za nastavak obrazovanja u sekundarnom i tercijarnom sektoru, a primjenom prikladnih metoda i tehnika u nastavnome procesu poticat će i održati pozitivan stav i motivaciju za njegovo učenje tijekom cjelokupnog obrazovanja. Znanje engleskog jezika smatra se i bitnim preduvjetom za omogućavanje procesa cjeloživotnog obrazovanja.

Predložene tematske cjeline i teme predstavljaju obvezne sadržaje Nastavnog plana i programa, ali nemaju obvezujući karakter ni glede redoslijeda nastavnih cjelina, niti glede povezivanja pojedine tematike s predloženim jezičnim strukturama, što znači da ih ne treba shvatiti kao gradivo predviđeno za jednu lekciju u udžbeniku. Te se kombinacije u izvedbenim programima, udžbenicima i u nastavi mogu koncipirati i na drugačiji način, ali moraju na metodički i pedagoški primjeren način uključiti obvezne sadržaje Nastavnog plana i programa.

Engleski kao prvi strani jezik

DRUGI RAZRED

(PRVA GODINA UČENJA)

TEMATSKE CJELINE I TEME

1. Susreti i pozdravi (pozdravljanje i komunikacijski klišeji, uljudno ophođenje, oslovljavanje)

Izričaji i strukture: Hello! Hi! Good morning/afternoon! Bye! Miss/Mr/Mrs White. What's your name? I'm... How are you today? Fine, thanks. Not well. Please....Sorry....Thank you....

Korelacija: Priroda i društvo

2. Ja i moji prijatelji (predstavljanje sebe i prijatelja, izricanje dobi, čestitanje rođendana, pjevanje prigodne pjesmice)

Izričaji i strukture: What’s your name? I’m... Who is this? This is my friend. How old are you? I’m 7/8. Happy birthday to you!

Korelacija: Glazbena kultura, Likovna kultura, Katolički vjeronauk i Matematika

3. Obitelj (predstavljanje uže obitelji, identificiranje ljudi, opisivanje ljudi)

Izričaji i strukture: This is my family. Who is this? -This is my mum/dad/sister/brother.

Korelacija: Priroda i društvo, Katolički vjeronauk

4. Razredni jezik (razumijevanje uputa i postupanje prema njima, traženje dopuštenja)

Izričaji i strukture: Sit down! Stand up! Go...! Come here! Draw! Colour! Listen! Repeat! Open! Close! Can I go out, please?

Korelacija: Priroda i društvo

5. Školski pribor (imenovanje osnovnog školskog pribora)

Izričaji i strukture: This is my pencil/book/pen/desk...

Korelacija: Hrvatski jezik

6. Boje (imenovanje osnovnih boja, opisivanje predmeta,bojenje po diktatu)

Izričaji i strukture: What colour is it? -It's white/black/red/yellow/blue/green. Colour the ball blue!

Korelacija: Likovna kultura i Hrvatski jezik

7. Moja učionica (imenovanje nekih predmeta i dijelova učionica, pozivanje na aktivnost)

Izričaji i strukture: Open/Close the door. This is a chair/a desk... Let's draw! Let's go out! Let's sing!

Korelacija: Priroda i društvo

8. Brojevi (određivanje broja predmeta od 1 do 10)

Izričaji i strukture: -razlikovanje(slušno) jednine i množine imenica: one boy / two boys - brojanje od 1 do 10. - pjevanje / recitiranje brojalica

Korelacija: Matematika

9. Hrana (imenovanje jela i pića za doručak)

Izričaji i strukture: What’s for breakfast? I like/don’t like milk/bread and butter.

Korelacija: Priroda i društvo

10. Blagdani -Božić, Uskrs (čestitanje i pjevanje i/ili recitiranje prigodne pjesmice)

Izričaji i strukture: Merry Christmas; Santa Claus... Happy New Year Happy Easter; Easter eggs...

Korelacija: Glazbena kultura, Likovna kultura, Priroda i društvo, Katolički vjeronauk

IZBORNE TEME

U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se teme po izboru učitelja i prema interesima učenika, prigodne recitacije i pjesmice, prikladna djela dječje književnosti, kulturno -civilizacijske teme i dr. Izrađuju se tematski panoi, posteri i sl. Sadržaji se proširuju dodatnim materijalima u okviru zadanih tematskih sadržaja.

ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

ZNANJA

LEKSIČKA PODRUČJA

Pozdravi, predstavljanje, komunikacijski obrasci pri susretu, uljudno obraćanje, oslovljavanje, imenovanje i predstavljanje prijatelja i članova uže obitelji, imenovanje predmeta (igračke i školski pribor, predmeti u učionici), pojam broja od 1 do 10, imenovanje osnovnih boja, aktivnosti u razredu (razumijevanje najčešćih uputa i naredbi, izricanje radnji na nastavnom satu), imenovanje nekih osnovnih jela i pića (doručak), rođendani, blagdani (Božić, Uskrs, Nova godina).

Do kraja 1. godine učenja u 2. razredu osnovne škole učenici bi trebali aktivno upotrebljavati oko 80 leksičkih jedinica, a razumjeti oko 130 leksičkih jedinica. Pri obradbi novoga leksičkoga gradiva ne bi trebalo uvoditi više od 4 do 5 novih leksičkih jedinica po nastavnom satu uzimanja novoga gradiva. Leksičko se gradivo ciklički proširuje i ponavlja.

GRAMATIČKE STRUKTURE

Gramatičke se strukture nikada ne tumače eksplicitno već ih učenici usvajaju globalno u predloženim jezičnim strukturama.

Na kraju 2. razreda učenici bi trebali vladati sljedećim jezičnim strukturama:

Glagoli

 • prezent glagola to be i to have/have got i nekih učestalih glagola vezanih uz tematska područja u jednini

Zamjenice

 • osobne zamjenice: I, you, he, she, it
 • pokazna zamjenica: this

Imenice

 •  jednina imenica (a boy, a girl...)
 •  množina imenica (boys, girls...)

Pridjevi

 •  posvojni pridjevi: my, your
 •  opisni pridjevi kao dio predikata: This is a big ball.

Upitne riječi

 •  upitne riječi: what, how, where

Brojevi

 •  glavni brojevi od 1 do 10

Prijedlozi

 •  neki prijedlozi (in, on, under, up, down...)

Prilozi

 •  neki prilozi vremena (today...)

Rečenice

 •  jednostavne izjavne rečenice

Na razini prepoznavanja

 •  zapovijedi u sklopu tematskih područja
 •  prezent glagola to be i to have/have got  i nekih učestalih glagola vezanih uz tematska područja u množini
 •  osobne zamjenice: we, they
 •  upitne rečenice s upitnom riječju how many
 •  inverzne upitne rečenice

JEZIČNE FUNKCIJE

U sklopu obrađenih tema i jezičnih struktura: pozdravljanje na formalnoj i neformalnoj razini, predstavljanje sebe i drugih, izražavanje dobi, svojine, količine, imenovanje predmeta i osoba, opis predmeta i osoba, lociranje predmeta i osoba, potvrđivanje i nijekanje, osnovni obrasci uljudnog ponašanja: molbe i zahvale, čestitanje blagdana i rođendana.

KULTURA I CIVILIZACIJA

Kulturološki sadržaji integrirani su u predviđena tematska područja vezana za odgoj i socijalizaciju, primjerice, pozdravljanje, uljudno ponašanje, oslovljavanje, čestitanje blagdana i rođendana, prva kitica pjesme We wish you a Merry Christmas, imena vršnjaka u zemlji/zemljama jezika cilja, neka tipična prezimena.

Dječja književnost: preporuča se obraditi nekoliko izvornih dječjih pučkih pjesmica s pokretima od kojih neke mogu biti pjevane. Na satu se preporuča obraditi ili pročitati dvije izvorne slikovnice. Neka to budu likovno kvalitetne slikovnice privlačnog dizajna i s malo teksta, odnosno tekstom koji se ponavlja.

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI

SLUŠANJE S RAZUMIJEVANJEM

 •  neverbalno reagiranje na naputke i naredbe na stranom jeziku
 •  povezivanje vidnoga (slikovnog) i slušnoga jezičnog sadržaja
 •  razumijevanje kraćih jednostavnih izjavnih rečenica i pitanja
 •  navikavanje na izgovor i intonaciju izvornih govornika (zvučni zapisi)

GOVORENJE: GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA, IZGOVOR

 •  sposobnost raspoznavanja, razumijevanja i ponavljanja fonoloških, ritmičkih, naglasnih i intonacijskih osobina engleskoga jezika prema zvučnom uzorku
 •  sposobnost pravilne reprodukcije govorenih ili snimljenih zvučnih uzoraka izdvojenih riječi i kraćih rečenica
 •  reproduciranje jednostavnih brojalica, pjesmica za govorenje i pjevanje uz pokret, uključujući i jazz chants i rap
 •  elementarno opisivanje slikovnoga predloška
 •  sudjelovanje u vrlo kratkim dramatizacijama (2 - 3 kratke rečenice)
 •  verbalno reagiranje na verbalne i neverbalne poticaje u sklopu elementarnih jezičnih funkcija
 •  odgovaranje na jednostavna pitanja u okviru poznatih jezičnih struktura i tematskih sadržaja

ČITANJE S RAZUMIJEVANJEM

 •  pamćenje pismovne slike riječi i izdvojenih rečenica na razini prethodno usvojenih usmenih uzoraka, glasno čitanje u skupini ili pojedinačno

PISANJE

 •  preslikavanje izoliranih riječi i kraćih rečenica prema grafijskomu i likovnomu predlošku
 • preslikavanje čestitke prema pisanom predlošku

INTERKULTURALNE KOMPETENCIJE

Ophođenje s kulturalnim razlikama: razvijanje osjećaja za uočavanje kulturoloških različitosti kroz odgojne i socijalizirajuće sadržaje kao osnova za razvijanje tolerancije i empatije prema drugomu i drugačijemu (npr. imena, prezimena, blagdanski običaji i sl.). Kulturološkim sadržajima pristupa se kontrastivno. odgovarajući sadržaji u hrvatskoj kulturi uspoređuju se sa onima u kulturi zemalja engleskoga govornog područja te drugih kultura uopće.

STRATEGIJE UČENJA I SLUŽENJA ZNANJEM

Postupno ovladavanje jednostavnim strategijama učenja i služenja znanjem, korištenje vizualnih elemenata radi memoriranja jezičnih sadržaja, uočavanje uloge ilustracija kao pomoćnoga sredstva za razumijevanje sadržaja teksta, postupni razvoj samostalnog i suradničkog učenja i svijesti o vlastitom napretku.

PRIJEDLOZI DIDAKTIČKO-METODIČKIH AKTIVNOSTI

Težište rada je na usmenom iskazu koji se povezuje sa situacijom u razredu, igrom, dramatizacijom, pjesmom i pokretom uz poticanje maštovitosti i kreativnosti učenika.

Učenici sadržaje usvajaju mehanički (reprodukcijom), no nužno je osigurati i provjeriti pravilno razumijevanje značenja poruke uključujući i kulturološke elemente.

Za prezentaciju rječnika i situacija koriste se zorna sredstva (predmeti, slikovne kartice, posteri, fotografije, pantomima, mimika, geste, lutke i dr.).

Novi leksički materijal uvodi se na osnovi poznatih jezičnih struktura. Jezične se strukture posreduju globalno bez osvješćivanja i upotrebe metajezika. Nove se jezične strukture uvode na osnovi već obrađenoga leksičkog materijala. Jezični se sadržaji neprestano moraju ponavljati u svrhu osiguranja zapamćivanja i to po mogućnosti na što je moguće više načina (apelirajući na različite kanale percepcije). To ujedno znači da se prethodno obrađeni sadržaji neprestano povezuju s novim sadržajima. Jezični se sadržaji prema potrebi mogu pojasniti na materinskom jeziku.

Artikulacija sata: što raznolikije aktivnosti koje u načelu ne bi trebale trajati duže od 5 do 6 minuta.

Oblici rada: rad s čitavom skupinom učenika, rad u paru, više manjih skupina, individualni rad.

Organizacija prostora: klupe treba postaviti tako kako bi se omogućio učenicima međusobni vizualni kontakt, kako bi dobro čuli što se govori i kako bi prostorno najudaljeniji učenik imao pregled (npr. više skupina po dvije ili tri klupe zajedno; razne varijacije U-oblika i sl.).

Didaktičke aktivnosti svakako trebaju uključivati elemente igre. Moguće didaktičke aktivnosti:

- pokazivanje predmeta ili slikovnoga prikaza predmeta, osoba i ambijenata uz govornu aktivnost;

- neverbalne reakcije na govorni poticaj (npr. pokretom ili crtežom/bojanjem);

- odgovaranje na pitanja i postavljanje pitanja;

- recitiranje i pjevanje po mogućnosti popraćeno pokretima, TPR (metoda odgovora pokretima cijeloga tijela);

- izrada tematskih panoa, postera, slikovnih kartica, i figurica i dr.;

- sudjelovanje u kraćim dijaloškim situacijama i dramskim prikazima situacija kao potvrda usvojenosti rječnika i struktura:

- didaktičke igre: bingo, memory, pogađanje, sakrivanje i traženje, pokvareni telefon, igre kockom, igre slikovnim karticama i sl.

VAŽNA NAPOMENA:

Čitanje u 1. godini učenja valja shvatiti kao globalno čitanje. To znači da se čitanju ne pristupa analitičko-sintetički, već da djeca pamte sliku određene riječi. Pritom je važno krenuti od riječi koje se svojom grafijom i izgovorom ne razlikuju ili minimalno razlikuju od grafijskih i fonetskih obilježja materinskoga jezika. Osnovna je aktivnost glasno čitanje pojedinih riječi i kratkih rečenica i to u zboru i individualno.

Pisanje u 1. godini učenja podrazumijeva preslikavanje slova, izoliranih riječi i vrlo kratkih rečenica, što znači da se pisanju ne pristupa sustavno već da se samo povremeno uključuje u nastavu. Ovdje je poželjno krenuti od riječi koje se grafijom i izgovorom nimalo ili minimalno razlikuju od materinskog jezika.

TREĆI RAZRED

(DRUGA GODINA UČENJA)

TEMATSKE CJELINE I TEME

1. Pozdravi i oslovljavanje (pozdravljanje pri dolasku i odlasku na formalnoj i neformalnoj razini, predstavljanje i oslovljavanje odraslih)

Izričaji i strukture: Hello! Hi! Good morning! Good bye! Etc. Mr/Mrs/Miss White. What's your name? I'm... How are you today? I'm fine, thank you./OK. And you?

Korelacija: Priroda i društvo

2. Moja obitelj (predstavljanje članova svoje uže i šire obitelji, izražavanje svojine, izražavanje raspoloženja)

Izričaji i strukture: my, your, his, her;This is my mum/dad/brother/uncle/aunt. She's happy/sad… I've got/I have...You've got/You have...S/he's got/S/he has...

Korelacija: Priroda i društvo

3. Boje (opisivanje predmeta)

Izričaji i strukture: What colour is your/her/his pencil/pen/notebook? It's red/white/black/brown.

Korelacija: Hrvatski jezik i Likovna kultura

4. Moje igračke (ponavljanje i proširivanje naziva za igračke, opisati svoje igračke, globalno razumijevanje pojma jedan i više, brojanje)

Izričaji i strukture: I have/ have got three balls/dolls.How many...? My plane iz blue/big. The teddy is in the box.

5. Školski pribor (ponavljanje i proširivanje naziva za školske predmete, odnos predmeta u prostoru)

Izričaji i strukture: in, on, under, behind, in front of Your pencil is on the desk.

Korelacija: Hrvatski jezik

6. Kućni ljubimci (usvajanje naziva za kućne ljubimce, opisivanje kućnih ljubimaca)

Izričaji i strukture: I have got a pet/a dog/a cat. Have you got a pet? Yes,I have./No, I haven't. What is it?It's a dog. My dog is small/big/black/ brown.

Korelacija: Priroda i društvo

7. Glavni dnevni obroci (usvajanje naziva za glavne dnevne obroke i najčešća jela/pića, izražavanje osobnih stavova prema jelu i piću)

Izričaji i strukture: I have... for breakfast/lunch/dinner/supper. I like sandwiches. I don't like coffee.

Korelacija: Priroda i društvo

8. Moje tijelo (opisivanje osoba, opisivanje trenutnih aktivnosti)

Izričaji i strukture: He's got brown hair/big hands/a small nose/blue eyes... He's drawing/jumping/eating...

Korelacija: Hrvatski jezik

9. Odjeća (imenovanje odjeće koju djeca te dobi najčešće nose)

 Izričaji i strukture: What are you wearing? Ann is wearing jeans, a T- shirt...

10. Blagdani (usvajanje novih pojmova vezanih uz blagdane, čestitanje i pjevanje prigodnih pjesama, izricanje nekih tipičnih radnji vezanih uz blagdane, razumijevanje kraće priče po slikama)

Izričaji i strukture: Christmas tree/presents/ cards/ carols, Father Christmas; Easter bunny/ eggs Merry Christmas! Happy New Year! Happy Easter! We Wish You a Merry Christmas, Hot Cross Buns... Happy Halloween!

Korelacija: Glazbena kultura, Likovna klultura, Priroda i društvo, Katolički vjeronauk

IZBORNE TEME

U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se teme po izboru učitelja i prema interesima učenika, prigodne recitacije i pjesmice, prikladna djela dječje književnosti, kulturno - civilizacijske teme i dr. Izrađuju se tematski panoi, posteri i sl. Sadržaji se proširuju dodatnim materijalima u okviru zadanih tematskih sadržaja.

ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

ZNANJA

LEKSIČKA PODRUČJA

Susreti (pozdravljanje pri susretu i opraštanju, predstavljanje i komunikacijski obrasci pri susretu), moja obitelj i ja (imenovanje i predstavljanje uže i šire obitelji), brojevi (od 1 do 20), boje, škola (školski pribor i aktivnosti u školi), kućni ljubimci, hrana (imenovanje glavnih dnevnih obroka i osnovnih vrsta jela i pića), moje tijelo (imenovanje i opis osnovnih dijelova tijela), odjeća (nazivi za najčešće odjevne predmete koje djeca nose), blagdani i običaji (Halloween, Božić, Nova godina, Uskrs). Gotovo svaka cjelina trebala bi sadržavati brojalicu ili kratku pjesmicu (nursery rhyme, action rhyme/song, jazz chant itd.) vezanu uz tematske sadržaje.

Do kraja 2. godine učenja u 3. razredu osnovne škole učenici bi trebali aktivno koristiti oko 180 leksičkih jedinica, a na razini razumijevanja i mehaničkoga usvajanja do 250 (pjesmice, recitacije i brojalice). Planira se aktivno usvajanje i korištenje 5-6 novih leksičkih jedinica po nastavnom satu uzimanja novoga gradiva. Leksičko se gradivo ciklički proširuje i ponavlja.

GRAMATIČKE STRUKTURE

Gramatičke se strukture nikada ne tumače eksplicitno već ih učenici usvajaju globalno u predloženim jezičnim strukturama.

Na kraju 3. razreda učenici bi trebali vladati sljedećim jezičnim strukturama:

Glagoli

 • prezent glagola to be i to have/have got i nekih učestalih glagola vezanih uz tematska područja u jednini i 3. lice množine
 • izražavanje sviđanja/nesviđanja: I like/don't like
 • traženje dopuštenja pomoću glagola can

Zamjenice

 • osobne zamjenice: I, you, he, she, it, they
 • pokazna zamjenica: this

Imenice

 •  jednina imenica / množina imenica (prema tematskim područjima)

Član

 • neodređeni član a/an i određeni član the (globalna uporaba)

Pridjevi

 •  posvojni pridjevi: my, your, his, her, their
 •  opisni pridjevi kao dio predikata

Upitne riječi

 •  upitne riječi: who, what, how, where

Brojevi

 •  glavni brojevi od 1 do 20; pitanje za broj s How many…

Prijedlozi

 •  neki prijedlozi (in, on, under, behind, in front of...)

Prilozi

 •  neki prilozi vremena (today...)

Rečenice

 •  jednostavne izjavne rečenice

Na razini prepoznavanja

 • prezent glagola to be i to have/have got i nekih učestalih glagola vezanih uz tematska područja u množini
 • imperativ 2. lice jednine i množine -izražavanje zapovijedi i molbe u okviru tematskih područja (razredni govor)
 • osobne zamjenice: we, you
 • inverzne upitne rečenice
 • izražavanje radnje koja se upravo događa (present continuous učestalih glagola vezanih uz tematska područja, jednina i 3. lice množine)

JEZIČNE FUNKCIJE

U sklopu obrađenih tema i jezičnih struktura: pozdravljanje i oslovljavanje na neformalnoj i formalnoj razini, osnovni obrasci uljudnog ponašanja, predstavljanje sebe i drugih, imenovanje predmeta, osoba, pojava, opisivanje predmeta i osoba, imenovanje i opisivanje kućnih ljubimaca, izražavanje količine/broja, izražavanje svojine, imenovanje glavnih dnevnih obroka, jela i pića, izražavanje osobnog stava i osjećaja, čestitanje blagdana i rođendana, izražavanje odnosa u prostoru, opisivanje radnje koju trenutno činimo, izražavanje molbe i naredbe, pozivanje na igru.

KULTURA I CIVILIZACIJA

Kulturološki kao i odgojni i socijalizirajući sadržaji integrirani su u predviđena tematska područja kao npr. predstavljanje, tipična imena i prezimena, pozdravljanje, uljudno ophođenje, oslovljavanje, čestitanje blagdana i običaji vezani uz blagdane, hrana.

U pristupu kulturološkim i odgojnim sadržajima vodi se računa o kontrastivnom pristupu i usporedbi odgovarajućih sadržaja u hrvatskoj kulturi, kulturi zemalja engleskoga govornog područja te drugih kultura uopće. Postupno se uočavaju sličnosti i kulturološke razlike uz razvijanje razumijevanja i tolerancije.

Dječja književnost: Preporuča se obraditi nekoliko izvornih dječjih pučkih pjesmica s pokretima ili brojalica od kojih neke mogu biti pjevane. Također se uvodi jedna do dvije kratke i jednostavne autorske pjesme (poetry) koje učenici mogu naučiti čitati na nastavi, te nacrtati nešto u vezi s njima. Na satu se preporuča obraditi ili pročitati jednu do dvije izvorne slikovnice. Neka to budu likovno kvalitetne slikovnice privlačnog dizajna i s malo teksta, odnosno tekstom koji se ponavlja, a najmanje jedna neka sadrži priču. Obraditi barem jednu tradicionalnu dječju priču ili bajku.

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI

SLUŠANJE S RAZUMIJEVANJEM

 • razumijevanje i izvršavanje uputa i kratkih jednostavnih naredbi (razredni govor i sl.)
 • povezivanje vizualnog i zvučnog jezičnog sadržaja
 • razumijevanje kraćih jednostavnih izjavnih rečenica i pitanja
 • uočavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina engleskog jezika u odnosu na hrvatski
 • navikavanje na izgovor i intonaciju izvornih govornika (zvučni zapisi)
 • postupno privikavanje učenika na globalno razumijevanje jednostavnog dijaloga/teksta

GOVORENJE: GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA, IZGOVOR

 •  sposobnost raspoznavanja, razumijevanja i ponavljanja fonoloških, ritmičkih, naglasnih i intonacijskih osobina engleskoga jezika prema zvučnom uzorku
 •  sposobnost pravilne reprodukcije govorenih ili snimljenih zvučnih uzoraka izdvojenih riječi i kraćih rečenica
 •  reproduciranje jednostavnih brojalica, pjesmica za govorenje i pjevanje uz pokret, uključujući i rap
 • imenovanje i jednostavno opisivanje osoba, predmeta i radnji
 •  sudjelovanje u kraćim dramatizacijama prema zadanom predlošku
 •  verbalno reagiranje na verbalne i neverbalne poticaje u sklopu elementarnih jezičnih funkcija
 •  ostavljanje jednostavnih pitanja i odgovaranje na njih u sklopu poznatih jezičnih struktura i tematskih sadržaja
 • sudjelovanje u mini-dijalozima uz izmjenu nekih elemenata

ČITANJE S RAZUMIJEVANJEM

 • sposobnost povezivanja zvuka s napisanim tekstom
 • sposobnost prepoznavanja i razumijevanja riječi i osnovnih rečenica u kratkim pisanim uputama
 • glasno čitanje riječi i jednostavnih rečenica koje su prethodno usmeno uvježbane, u skupini ili individualno

PISANJE

 • sposobnost prepisivanja jednostavnih, poznatih riječi ili kraćih rečenica prema uzorku
 • prepoznavanje i korištenje slova koja ne postoje u hrvatskom jeziku (x, y, w, q)
 • dopunjavanje u govoru usvojenih riječi slovima koja nedostaju
 • pisanje pojedinih riječi po diktatu
 • dopunjavanje rečenica riječima koje nedostaju prema uzorku
 • ispunjavanje tabela i križaljki
 • pisanje čestitki za blagdane prema uzorku
 • pismeno odgovaranje na pitanja jednom riječju, prema uzorku

INTERKULTURALNE KOMPETENCIJE

Ophođenje s kulturalnim razlikama: razvijanje osjećaja za uočavanje kulturoloških različitosti kroz odgojne i socijalizirajuće sadržaje kao osnova za razvijanje tolerancije i empatije prema drugomu i drugačijemu (npr. imena, prezimena, blagdanski običaji i sl.). Kulturološkim i odgojnim sadržajima pristupa se kontrastivno. Odgovarajući sadržaji u hrvatskoj kulturi uspoređuju se sa onima u kulturi zemalja engleskoga govornog područja te drugih kultura uopće. Postupno se uočavaju sličnosti i kulturološke razlike uz razvijanje razumijevanja i tolerancije.

STRATEGIJE UČENJA I SLUŽENJA ZNANJEM

Postupno ovladavanje tehnikama preglednoga bilježenja, korištenje vizualnih elemenata u svrhu memoriranja jezičnih sadržaja (npr. vlastiti slikovni rječnik), postupno ovladavanje tehnikama projektnoga rada uvođenjem kratkih, jednostavnih projekata, uočavanje uloge ilustracija kao pomoćnoga sredstva za razumijevanje sadržaja teksta, postupni razvoj samostalnoga i suradničkog učenja i svijesti o vlastitom napretku i razvoj sposobnosti samoprocjene (portfolio, Europski jezični portfolio).

PRIJEDLOZI DIDAKTIČKO-METODIČKIH AKTIVNOSTI

Težište rada je na usmenom iskazu koji se povezuje sa situacijom u razredu, igrom, dramatizacijom, pjesmom i pokretom uz poticanje maštovitosti i kreativnosti učenika.

Učenici sadržaje usvajaju mehanički (reprodukcijom), no nužno je osigurati i provjeriti pravilno, razumijevanje značenja poruke uključujući i kulturološke, odgojne i socijalizirajuće elemente.

Za prezentaciju rječnika i situacija koriste se zorna sredstva (predmeti, slikovne kartice, posteri, fotografije, pantomima, mimika, geste, lutke i dr.).

Novi leksički materijal uvodi se na osnovi poznatih jezičnih struktura. Jezične se strukture posreduju globalno bez osvješćivanja i upotrebe metajezika. Nove se jezične strukture uvode na osnovi već obrađenoga leksičkog materijala. Jezični se sadržaji neprestano moraju ponavljati u svrhu osiguranja zapamćivanja i to po mogućnosti na što je moguće više načina (apelirajući na različite kanale percepcije). To ujedno znači da se prethodno obrađeni sadržaji neprestano povezuju s novim sadržajima. Jezični se sadržaji prema potrebi mogu pojasniti na materinskom jeziku.

Artikulacija sata: što raznolikije aktivnosti koje u načelu ne bi trebale trajati duže od 5 do 6 minuta.

Oblici rada: rad s cijelom skupinom učenika, rad u paru, više manjih skupina, individualni rad.

Organizacija prostora: klupe treba postaviti tako kako bi se omogućio učenicima međusobni vizualni kontakt, kako bi dobro čuli što se govori i kako bi prostorno najudaljeniji učenik imao pregled (npr. više skupina po dvije ili tri klupe zajedno; razne varijacije U-oblika i sl.).

Didaktičke aktivnosti svakako trebaju uključivati elemente igre. Moguće didaktičke aktivnosti:

- pokazivanje predmeta ili slikovnoga prikaza predmeta, osoba i ambijenata uz govornu aktivnost;

- neverbalne reakcije na govorni poticaj (npr. pokretom ili crtežom/bojanjem);

- odgovaranje na pitanja i postavljanje pitanja;

- recitiranje i pjevanje po mogućnosti popraćeno pokretima, TPR (metoda odgovora pokretima cijeloga tijela);

- izrada tematskih panoa, postera, slikovnih kartica, i figurica i dr.;

- sudjelovanje u kraćim dijaloškim situacijama i dramskim prikazima situacija kao potvrda usvojenosti rječnika i struktura, sudjelovanje u igrama;

- didaktičke igre: bingo, memory, pogađanje, sakrivanje i traženje, pokvareni telefon, igre kockom, igre slikovnim karticama i sl.

ČETVRTI RAZRED

(TREĆA GODINA UČENJA)

TEMATSKE CJELINE I TEME

1. Ja, moji prijatelji i obitelj (davanje osnovnih podataka o sebi, prijateljima i užoj i široj obitelji)

Izričaji i strukture: This is... My name /Her name is ... She i s 9 /10. She has got long hair. He is tall /short. He can ride a bike .... His birthday is in June. He likes football..

2. Moj dom (imenovanje različitih vrsta stanovanja, opis sobe, stana, doma, dijelova pokućstva, postavljanje pitanja vezano uz stanovanje)

Izričaji i strukture: There is a desk in my room. My home is a big house. / My home is a small flat. I live in a flat. There are three chairs in the kitchen. There is a hall in my house. Are there bunk beds in your room? -No, there aren’t. Where do you live?- I live in a house.

Korelacija: Priroda i društvo

3. Odjeća i obuća (imenovanje i opisivanje odjeće i obuće, izražavanje ukusa/sviđanja i nesviđanja)

Izričaji i strukture: Tom is wearing a T-Shirt. What are you wearing? What colour is your T-shirt? The shoes are too big. I like/don't like my jeans/sweatshirt. ... She likes/doesn’t like hats.

4. Domaće i divlje životinje (imenovanje i opisivanje životinja)

Izričaji i strukture: The pig has four legs / one tail. The dog is black/ small/ strong. The rabbit can run fast /jump high.

5. U učionici (imenovanje predmeta u učionici, izražavanje odnosa u prostoru, postavljanje pitanja za broj)

Izričaji i strukture: I am in the classroom. My English teacher is… There is a chair… There are 10 boys in the playground. How many pupils are there? In/on/under/in front of, behind

Korelacija: Hrvatski jezik

6. Vrijeme (izricanje kronološkog vremena: dani u tjednu, puni sat i pola sata, godišnja doba, mjeseci; izricanje atmosferskog vremena)

Izričaji i strukture: When do you go to school? What time do you play tennis? - On Saturday/ At 4 o’clock. What time is it? It is five o ’clock./ It is half past five. What month is it?- It is May. What season is it?- It is summer. It is cloudy, rainy, sunny.

Korelacija: Priroda i društvo

7. Slobodno vrijeme i sport (imenovanje sportova i aktivnosti kojima se bavimo u slobodno vrijeme, izricanje posjedovanja)

Izričaji i strukture: I am playing football. / She is playing the violin. He can run. / She can ride a bike. Can you /she … I have got a ball. She has got a bike.

Korelacija: Hrvatski jezik

8. Školski praznici i kako ih provodimo (opisivanje aktivnosti tijekom odmora u različitim godišnjim dobima)

Izričaji i strukture: It is summer. They are making a sand castle on the beach. It is winter. We are making a snowman. Have a nice holiday!

9. Obroci (imenovanje obroka i nekih vrsta hrane i pića)

Izričaji i strukture: I have breakfast at 8 in the morning. I eat pizza. I drink milk. Ann has toast/spaghetti for breakfast/lunch. I like tea. I don’t like juice.

Korelacija: Priroda i društvo

10. Blagdani (čestitanje blagdana i pjevanje/ili recitiranje prigodne pjesmice - prema kalendaru, navođenje nekih tipičnih aktivnosti, pisanje čestitke, pozivnica)

Izričaji i strukture: Happy Halloween! Come to my Halloween party! Trick or treat! Merry Christmas, Happy New Year Christmas tree, candles, presents Happy Valentine's Day Happy Easter, Easter bunny, Easter eggs.

Korelacija: Glazbena kultura, Likovna kultura, Priroda i društvo, katolički vjeronauk

IZBORNE TEME

U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se teme po izboru učitelja i prema interesima učenika, prigodne recitacije i pjesmice, prikladna djela dječje književnosti, kulturno - civilizacijske teme i dr. Izrađuju se tematski panoi, posteri i sl. Sadržaji se proširuju dodatnim materijalima u okviru zadanih tematskih sadržaja.

ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

ZNANJA

LEKSIČKA PODRUČJA

Pozdravi, predstavljanje, komunikacijski obrasci pri susretu, uljudno ponašanje, oslovljavanje, imenovanje, predstavljanje i opis prijatelja i članova šire obitelji, imenovanje i opis predmeta (školski pribor, školski prostor, prostorije u kući i namještaj, odnosi u prostoru), brojevi od 1 do 100, blagdani i proslave, aktivnosti u školi i izvan nje (najčešće upute i naredbe, izražavanje radnji), izražavanje kronološkoga vremena (dani u tjednu, puni sat i pola sata, godišnja doba, mjeseci), opisivanje atmosferskih prilika, dijelovi ljudskog tijela, jelo i piće (obroci), voće i povrće, imenovanje i opis odjeće i obuće, neke sportske aktivnosti i igre.

Do kraja 3. godine učenja u 4. razredu osnovne škole učenici bi trebali aktivno upotrebljavati oko 260 leksičkih jedinica a razumjeti oko 350 leksičkih jedinica. Pri obradi novoga leksičkog gradiva ne bi trebalo uvoditi više od otprilike 6-8 novih leksičkih jedinica po nastavnom satu. Leksičko se gradivo ciklički proširuje i ponavlja.

GRAMATIČKE STRUKTURE

Gramatičke se strukture nikada ne tumače eksplicitno već ih učenici usvajaju globalno u predloženim jezičnim strukturama.

Na kraju 4. razreda učenici bi trebali vladati sljedećim jezičnim strukturama:

Glagoli

 • prezent glagola be i have/have got
 • izražavanje radnje koja se upravo događa (present continuous glagola za opis aktivnosti)
 • izražavanje sviđanja i nesviđanja (I like -s/he likes; I don't like -S/he doesn't like)
 • razumijevanje i izražavanje molbe i zapovijedi uz pomoć imperativa
 • izražavanje sposobnosti (I can / I can't)

Zamjenice

 • osobne zamjenice
 • pokazna zamjenica: this
 • upitne zamjenice: who, where, whose, what, how many

Imenice

 • razlikovanje jednine i množine - There is / There are
 • razlikovanje i uporaba jednine i pravilne množine imenica i nekih nepravilnih množina

Član

 • neodređeni član a/an i određeni član the

Pridjevi

 •  posvojni pridjevi: my, your, his, her, their
 •  opisni pridjevi kao dio predikata

Brojevi

 •  glavni brojevi od 1 do 100

Prijedlozi

 •  neki prijedlozi (in, on, under, behind, in front of, into, at ...)

Prilozi

 •  neki prilozi vremena (today,now...) i mjesta (left, right, there, here)

Rečenice

 • jednostavne izjavne rečenice prema modelu: SVO -I like pizza.
 • kratke izjavne rečenice s glagolom can: I can ride a bike.
 • jednostavne upitne rečenice s upitnom riječi who
 • postavljanje kratkoga direktnog pitanja: Is this your ball?

Na razini prepoznavanja

 • present simple glagola u 3. licu jednine: It runs fast.
 • pitanja u present simple - Do you like… ? Does he like... ?
 • pitanja s glagolom can -Can you ride a bike?
 • posvojni pridjevi u množini -our, your
 • simple past -da bi se omogućilo njegovo spontano korištenje pri pričanju i čitanju

priča

 • neke priložne oznake vremena (a long time ago, once upon a time)

JEZIČNE FUNKCIJE

U sklopu obrađenih tema i jezičnih struktura: pozdravljanje na neformalnoj i formalnoj razini, predstavljanje sebe i drugih, izražavanje dobi, imenovanje predmeta i osoba, opis predmeta i osoba, potvrđivanje i nijekanje, postavljanje jednostavnih pitanja i odgovaranje na pitanja, osnovni obrasci uljudnoga ponašanja, izražavanje nekih emocija, stanja, ukusa i stava prema nečemu, izricanje radnji, izražavanje molbi i dopuštenja, izražavanje količina, naredbi, izražavanje onoga što znamo i ne znamo raditi, čestitanje blagdana.

KULTURA I CIVILIZACIJA

Kulturološki kao i odgojni i socijalizirajući sadržaji integrirani su u predviđena tematska područja kao npr. predstavljanje, tipična imena i prezimena, pozdravljanje, uljudno ponašanje, oslovljavanje, čestitanje blagdana i neke aktivnosti vezane uz blagdane, neka jela i prehrambene navike, odijevanje, sportske aktivnosti i igre. Neke osnovne informacije o zemlji/zemljama čiji se jezik uči (npr. Naziv zemlje i glavni grad, naziv neke regije / rijeke / planine i sl.).

Dječja književnost: Preporuča se obraditi nekoliko izvornih dječjih pučkih pjesmica s pokretima ili brojalica od kojih neke mogu biti pjevane. Također se uvodi jedna do dvije kratke i jednostavne autorske pjesme (poetry) koje učenici mogu naučiti čitati na nastavi, te nacrtati nešto u vezi s njima. Na satu se preporuča obraditi ili pročitati jednu do dvije izvorne slikovnice. Neka to budu likovno kvalitetne slikovnice privlačnog dizajna i s malo teksta, odnosno tekstom koji se ponavlja, a najmanje jedna neka sadrži priču. Obraditi barem jednu tradicionalnu dječju priču ili bajku.

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI

SLUŠANJE S RAZUMIJEVANJEM

 • verbalno i neverbalno reagiranje na naputke i naredbe na stranom jeziku
 • povezivanje vizualnoga (slikovnog) i zvučnog jezičnog sadržaja
 • razumijevanje kraćih jednostavnih izjavnih rečenica i pitanja, razumijevanje osnovne namjere sugovornika
 • globalno razumijevanje kratkoga teksta poznate tematike
 • uočavanje specifičnosti izgovora i intonacije izvornih govornika (zvučni zapisi)
 • uočavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina stranoga jezika u odnosu na materinski jezik

GOVORENJE: GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA, IZGOVOR

 • sposobnost raspoznavanja, razumijevanja i ponavljanja fonoloških, ritmičkih, naglasnih i intonacijskih osobina engleskoga jezika prema zvučnom uzorku
 • sposobnost pravilne reprodukcije govorenih ili snimljenih zvučnih uzoraka izoliranih riječi, kraćih rečenica, brojalica i pjesmica (uključujući rap i jazz chants)
 • reproduciranje govorenih ili snimljenih zvučnih modela
 • oponašanje i izgovaranje specifičnih glasova engleskoga jezika u riječima
 • smišljanje i produkcija kratkih rečenica s odgovarajućom rečeničnom intonacijom
 • opisivanje slikovnog predloška
 • imenovanje i opisivanje predmeta, osoba i radnji
 • povezivanje elemenata priče pomoću slikovnica ili aplikacija/slikovnih kartica
 • sudjelovanje u kraćim dramatizacijama i igri uloga
 • iznošenje rezultata skupnoga rada npr. postera na neku od obrađenih tema
 • prepričavanje nekoga slijeda događaja
 • verbalno reagiranje na verbalne i neverbalne poticaje u okviru elementarnih jezičnih funkcija
 • postavljanje jednostavnih pitanja i odgovaranje na njih u okviru poznatih jezičnih struktura i tematskih sadržaja
 • reproduciranje kratkih dijaloga u kojima učenici samostalno mijenjaju pojedine elemente
 • samostalno vođenje kratkih dijaloga u okviru poznatih situacija
 • sudjelovanje u kraćim dramatizacijama i igri uloga

ČITANJE S RAZUMIJEVANJEM

 • pamćenje grafijske slike riječi i kraćih rečenica na razini prethodno usvojenih usmenih uzoraka
 • glasno čitanje u skupini ili individualno
 • razumijevanje jednostavnih kraćih tekstova o poznatim sadržajima
 • glasno čitanje jednostavnih rečenica koje su prethodno usmeno uvježbane te kraćih tekstova koji sadrže poznate strukture i rječnik

PISANJE

 • preslikavanje izoliranih riječi i kraćih rečenica prema grafijskom i likovnom predlošku
 • prepisivanje vrlo kratkih tekstova koji su prethodno usmeno obrađeni
 • nadopunjavanje kratkoga teksta riječima (prema modelu)
 • pisanje pojedinih riječi po diktatu
 • povezivanje izmiješanih dijelova kratkoga teksta u logičku cjelinu
 • pismeno odgovaranje na pitanja (jednom riječju, prema modelu)
 • pisanje čestitki za blagdane prema predlošku
 • samostalno pisanje vođenih kratkih opisa u okviru poznatih, prethodno usmeno uvježbanih sadržaja
 • uočavanje osnovnih razlika između grafije i izgovora kod učestalih riječi
 • uočavanje osnovnih razlika između ortografije hrvatskoga i engleskog jezika (npr. pisanje naziva dana u tjednu i mjeseca u godini velikim početnim slovom)

INTERKULTURALNE KOMPETENCIJE

Ophođenje s kulturalnim razlikama: razvijanje osjećaja za uočavanje kulturoloških različitosti kroz odgojne i socijalizirajuće sadržaje kao osnova za razvijanje tolerancije i empatije prema drugomu i drugačijemu (npr. imena, prezimena, blagdanski običaji, obroci, prometna sredstva i sl.). Kulturološkim i odgojnim sadržajima pristupa se kontrastivno. Odgovarajući sadržaji u hrvatskoj kulturi uspoređuju se sa onima u kulturi zemalja engleskoga govornog područja te drugih kultura uopće.

STRATEGIJE UČENJA I SLUŽENJA ZNANJEM

Ovladavanje tehnikama preglednoga bilježenja, korištenje vizualnih elemenata u svrhu memoriranja jezičnih sadržaja (npr. vlastiti slikovni rječnik), korištenje ilustracija kao pomoćnoga sredstva za razumijevanje sadržaja teksta i konteksta kao pomoći pri razumijevanju značenja nepoznatih riječi, uočavanje principa abecednoga strukturiranja popisa riječi u udžbeniku, korištenje popisa riječi npr. u udžbeniku, upoznavanje načina strukturiranja slikovnih rječnika i služenje njima kao pomoćnim sredstvom za traženje značenja riječi i načina pisanja određene riječi, uviđanje mogućnosti masovnih medija u funkciji učenja stranog jezika (npr. TV, računalo), korištenje najjednostavnijih mogućnosti novih medija u funkciji učenja stranoga jezika uz pomoć učitelja, prezentacija rezultata skupnoga rada npr. postera o nekoj od obrađenih tema, razvoj samostalnoga i suradničkog učenja, razvijanje odgovornosti za vlastito učenje i napredak, razvoj svijesti o vlastitom napretku i razvoj sposobnosti samovrednovanja i samoprocjene (portfolio, Europski jezični portfolio).

PRIJEDLOZI DIDAKTIČKO-METODIČKIH AKTIVNOSTI

Težište rada je na usmenom iskazu koji se povezuje sa situacijom u razredu, igrom, dramatizacijom, pjesmom i pokretom uz poticanje maštovitosti i kreativnosti učenika.

Učenici sadržaje usvajaju mehanički (reprodukcijom), no nužno je osigurati i provjeriti pravilno razumijevanje značenja poruke uključujući kulturološke, odgojne i socijalizirajuće elemente.

Uvode se prema potrebi i jezičnoj strukturi usporedbe između hrvatskoga i engleskog jezika. Za prezentaciju rječnika i situacija koriste se zorna sredstva (predmeti, slikovne kartice, posteri, fotografije, pantomima, mimika, gestikulacija, lutke i dr.).

Novi leksički materijal uvodi se na osnovi poznatih jezičnih struktura. Jezične se strukture posreduju globalno bez osvješćivanja i uporabe metajezika. Nove se jezične strukture uvode na osnovi već obrađenoga leksičkog materijala. Jezični se sadržaji moraju ponavljati često i na što više različitih načina (apelirajući na različite kanale percepcije) u svrhu boljeg memoriranja. To znači da se prethodno obrađeni sadržaji neprestano povezuju s novim sadržajima. Jezični se sadržaji prema potrebi mogu pojasniti na materinskom jeziku.

Artikulacija sata: što raznolikije aktivnosti koje u načelu ne bi trebale trajati duže od 10 minuta.

Oblici rada: rad s cijelom skupinom učenika, rad u paru, više manjih skupina, individualni rad.

Organizacija prostora: klupe treba postaviti tako kako bi se omogućio učenicima međusobni vizualni kontakt, kako bi dobro čuli što se govori i kako bi prostorno najudaljeniji učenik imao pregled (npr. više skupina po dvije ili tri klupe zajedno; razne varijacije U-oblika i sl.).

Didaktičke aktivnosti:

- pokazivanje predmeta ili slikovnoga prikaza predmeta, osoba i ambijenata uz govornu aktivnost;

- verbalne i neverbalne reakcije na govorni poticaj (npr. pokretom ili crtežom/bojanjem);

- odgovaranje na pitanja i postavljanje pitanja;

- recitiranje i pjevanje po mogućnosti popraćeno pokretima, TPR (metoda odgovora pokretima cijelog tijela);

- izrada tematskih panoa, postera, slikovnih kartica, i figurica i dr.;

- sudjelovanje u kraćim dijaloškim situacijama i dramskim prikazima situacija kao provjera jesu li rječnik i strukture usvojeni;

- čitanje na osnovi zvučnog modela;

- kratki jednostavni pismeni radovi;

- didaktičke igre: bingo, memory, pogađanje, Simon says, skrivanje i traženje, pričam ti priču, pokvareni telefon, igre kockom, igre slikovnim karticama i sl.

PETI RAZRED

(ČETVRTA GODINA UČENJA)

TEMATSKE CJELINE I TEME

1. Moja obitelj i prijatelji (predstavljanje članova uže i šire obitelji, opisivanje tjelesnih i karakternih osobina članova obitelji i prijatelja, zanimanja)

Izričaji i strukture: This is my dad/ mum. He's kind. She's pretty. He’s a vet/sailor. /She’s a lawyer/pilot/teacher… Who's this? Whose mum... ? My uncle,aunt, niece is short… Tim's cousin is tall and skinny. He is taller than John.

Korelacija: Katolički vjeronauk, Priroda i društvo

2. Slobodno vrijeme (ponavljanje i proširivanje rječnika vezanoga uz temu)

Izričaji i strukture: I play computer games every day. Who do you play/walk/go...with? When do you watch TV? How often…? How many hours a week…?

Korelacija: Tjelesna kultura

3. U školi (aktivnosti u školi, razredu, školski predmeti, raspored sati, izražavanje odnosa u prostoru, razumijevanje i izražavanje molbe, dopuštenja, zapovijedi)

Izričaji i strukture: in, on, in front of, behind, under, between, at school/ at home, do the homework, There is /there are…What is she doing? - She's reading/drawing... Take a... / Copy... Can I borrow your pen? Yes, you can./No, you can't.

Korelacija: Katolički vjeronauk

4. U gradu / na selu (prometna sredstva, mjesta u gradu/selu, opisivanje svoga mjesta, učenje o ponašanju u prometu - prelazak preko ceste, usvajanje izraza za načine putovanja, davanje svoje adrese/adrese škole)

Izričaji i strukture: My place/village/town is small/big/quiet/noisy/busy; My street is..., His house is..., our car is...; There is a church near my home. Cross the road at the traffic lights. I go to school by car/by bus/on foot..

Korelacija: Hrvatski jezik, Likovna kultura, Priroda i društvo

5. Praznici (ponavljanje i proširivanje izraza vezanih uz godišnja doba, mjesece i vremenske prilike, gdje provodimo praznike)

Izričaji i strukture: in the country / at the seaside / go diving He's swimming... What's the weather like in summer? It's sunny/windy/ hot. We wear coats in winter.

6. Dnevni obroci (usvajanje naziva dnevnih obroka i proširivanje rječnika za nazive jela, voća i povrća, nabavljanje hrane: trgovine, supermarket, cijene, izrada popisa namirnica za kupovinu)

Izričaji i strukture: How many apples...? I've got an apple /two apples. I go to the supermarket/shop every day. I buy bread at the baker's. Shopping list: bread, milk, yoghurt, pasta... How much is it/are they? The shop opens /closes at…

Korelacija: Priroda i društvo

7. Odjeća (ponavljanje i proširivanje naziva za odjeću, opisivanje odjeće)

Izričaji i strukture: What are you wearing? I´m wearing blue jeans, a red T-shirt/a new sweatshirt/a long coat...

8. Moje tijelo i čuvanje zdravlja (ponavljanje i proširivanje naziva za dijelove tijela i osjećaje, opisivanje tijela i zdravstvenoga stanja, razumijevanje uputa vezanih uz njegu tijela)

Izričaji i strukture: I´m scared. Foot/feet; What´s the matter with you? I´ve got a toothache/ a cold. Brush your teeth! Wash your hands! I take a shower every day. Do exercises every morning.

Korelacija: Katolički vjeronauk, Priroda i društvo

9. Životinje (ponavljanje i proširivanje naziva za domaće i divlje životinje, opisivanje njihovih dijelova tijela, glasanje životinja)

Izričaji i strukture: mouse- mice; Birds can fly. A cat has(got) a long tail and whiskers. It miaows. The neigbour’s dog barks at the cat.

Korelacija: Priroda i društvo

10. Blagdani (opisivanje aktivnosti vezanih uz blagdane i uspoređivanje običaja (Halloween -karneval)

Izričaji i strukture: Halloween -go trick or treating, jack-o'- lantern... Christmas carols, pudding, crackers, tree, presents... St. Valentine's Day… Easter eggs/basket/bunny

Korelacija: Glazbena kultura, Likovna kultura, Priroda i društvo, Katolički vjeronauk

IZBORNE TEME

U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se teme po izboru učitelja i prema interesima učenika, prigodne recitacije i pjesmice, prikladna djela dječje književnosti, kulturno-civilizacijske teme i dr. Sadržaji se obogaćuju novim audio i vizualnim materijalima.

ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

ZNANJA

LEKSIČKA PODRUČJA

Predstavljanje članova šire obitelji i prijatelja; izražavanje srodnosti / pripadanja, opisivanje tjelesnih i karakternih osobina, usvajanje naziva za najčešća zanimanja, školske predmete, školske aktivnosti, osnovne geometrijske likove, učenje naziva za prometna sredstva, trgovine, mjesta u gradu / na selu, načine putovanja, aktivnosti u slobodno vrijeme, dom, okolina, obitelj, prijatelji, odjeća, dijelovi ljudskog tijela, hrana, godišnja doba, mjeseci, dani u tjednu, atmosferske prilike, dnevni obroci, hrana i piće, najčešće voće i povrće, zdravlje i zdravstvene tegobe, domaće i divlje životinje, blagdani.

Do kraja 5. razreda učenici bi trebali aktivno koristiti 380 leksičkih jedinica, a na razini razumijevanja do 500. Planira se uvođenje do 7-8 novih leksičkih jedinica po nastavnom satu uzimanja novog gradiva.

GRAMATIČKE STRUKTURE

Gramatičke se strukture ne tumače eksplicitno već ih učenici usvajaju globalno u predloženim jezičnim strukturama. Na kraju 5. razreda učenici bi trebali vladati sljedećim jezičnim strukturama:

Glagoli

 • prezent glagola to be i to have/have got
 • izricanje radnje koja se ponavlja (present simple učestalih glagola vezanih uz tematske jedinice -potvrdni, upitni i niječni oblik)
 • izricanje radnje koja se upravo događa (present continuous učestalih glagola vezanih uz tematske jedinice -potvrdni, upitni i niječni oblik)
 • razumijevanje i izražavanje molbe i zapovijedi uz pomoć imperativa
 • izražavanje sposobnosti/nesposobnosti uz pomoć glagola can

Zamjenice

 • osobne zamjenice
 • postavljanje pitanja s upitnim zamjenicama who, whose, what, when, which
 • pravilno upotrijebiti zamjenicu there uz glagol to be (There is/are)
 • pokazne zamjenice / pridjevi this i that

Imenice

 • globalno razlikovanje i uporaba jednine i množine imenica i nekih primjera nepravilne množine vezanih uz tematska područja
 • izražavanje pripadanja uz pomoć posvojnoga genitiva (Saxon genitive)

Član

 • neodređeni član a/an i određeni član the uz imenice

Pridjevi

 •  posvojni pridjevi
 •  opisni pridjevi

Brojevi

 •  glavni brojevi od 1 do 100

Prijedlozi

 • pravilna upotreba prijedloga za mjesto on, in, into, under, behind, in front of, at, to, between
 • prijedlozi vremena in, on, at

Prilozi

 • prilozi i priložne oznake mjesta, smjera i vremena (here, over there, left, right, always, every day, every week, now)

Upitne riječi

 • raspitivanje o mjestu uz pomoć where
 • postavljanje pitanja s how many

Na razini prepoznavanja

 • simple past tense
 • uporaba glagola must za izražavanje naredbi
 • present perfect simple za izražavanje rezultata neke radnje (Have you finished/copied…?)
 • phrasal verbs
 • stupnjevanje pridjeva
 • neodređeni član a / an i određeni član - globalno usvajanje na razini prepoznavanja i uporabe

JEZIČNE FUNKCIJE

U sklopu obrađenih tema i jezičnih struktura: pozdravljanje i oslovljavanje, predstavljanje članova šire obitelji i prijatelja, izražavanje srodnosti / pripadanja, imenovanje najčešćih zanimanja, opisivanje tjelesnih i karakternih osobina, imenovanje i opisivanje aktivnosti u slobodno vrijeme, davanje i traženje informacija o mjestima u gradu, imenovanje i opisivanje godišnjih doba, mjeseca, dana i atmosferskih prilika, imenovanje školskih predmeta u 5. razredu i opisivanje aktivnosti vezanih uz školu, imenovanje dnevnih obroka i živežnih namirnica, izražavanje svoga mišljenja o hrani, imenovanje i opisivanje odjeće, imenovanje i opisivanje dijelova tijela, osjećaja i zdravstvenih tegoba, imenovanje i opisivanje životinja i dijelova njihovoga tijela, postavljanje pitanja s upitnim zamjenicama who, whose, what, when, which, postavljanje pitanja s how many i izražavanje količine, prepričavanje nekoga slijeda događaja, izražavanje molbe i zapovijedi, čestitanje blagdana, rođendana, i sl.

KULTURA I CIVILIZACIJA

Kulturološki, odgojni i socijalizirajući sadržaji integrirani su u predviđena tematska područja kao npr. pozdravljanje; uljudno ophođenje; oslovljavanje; čestitanje blagdana; neke aktivnosti vezane uz blagdane; imena vršnjaka u zemlji/zemljama zemalja engleskog govornog područja, neka tipična prezimena, nazivi ulica i trgova, pisanje adresa u nas, u UK i u SAD-u, raspored sati, raspored dnevnih i tjednih aktivnosti, provođenje slobodnog vremena i praznika, način stanovanje, kupovanje živežnih namirnica, važniji objekti u mjestu, osnovne informacije o zemlji/zemljama čiji se jezik uči (zemljopisna obilježja i sl.).

Dječja književnost: na nastavi obraditi nekoliko tradicionalnih pučkih pjesmica i nekoliko kratkih autorskih pjesmica, uvoditi zagonetke, brzalice, rap i jazz chants. Obraditi dvije slikovnice u kojima slika i tekst ravnopravno sudjeluju u prezentaciji priče te ponuditi učenicima najmanje jednu slikovnicu s nepoznatom pričom ili jednu kratku priču, basnu, narodnu priču ili sl. koju pojedini učenici mogu samostalno pročitati.

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI

SLUŠANJE S RAZUMIJEVANJEM

 • sposobnost razumijevanja i izvršavanja uputa i kratkih i jednostavnih naredbi
 • sposobnost povezivanja vizualnoga i zvučnog jezičnog sadržaja
 • sposobnost raspoznavanja i razumijevanja fonoloških, ritmičkih, naglasnih i intonacijskih osobina engleskoga jezika
 • sposobnost razumijevanja sporijeg i pažljivo artikuliranoga govora s duljim pauzama za asimiliranje značenja
 • razumijevanje kraćih jednostavnih izjavnih rečenica i pitanja, razumijevanje osnovne namjere sugovornika
 • globalno i selektivno razumijevanje kratkoga teksta poznate tematike
 • uočavanje specifičnosti izgovora i intonacije izvornih govornika i uočavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina engleskoga jezika u odnosu na materinski jezik
 • razumijevanje sricanih riječi (spelling)

GOVORENJE: GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA, IZGOVOR

 • sposobnost raspoznavanja, razumijevanja i ponavljanja fonoloških, ritmičkih, naglasnih i intonacijskih osobina engleskoga jezika
 • sposobnost pamćenja i pravilne reprodukcije govorenih ili snimljenih zvučnih uzoraka izoliranih riječi, rečenica, pjesmica i brojalica vezanih za predložene jezične sadržaje i situacije
 • spelling (izgovor slova abecede)
 • sposobnost korištenja više jednostavnih rečenica za opisivanje osoba, predmeta i situacija
 • povezivanje elemenata priče slikovnicama ili slikovnim karticama i sposobnost opisivanja slikovnoga predloška
 • sudjelovanje u kraćim dramatizacijama / dijalozima uz predložene jezične sadržaje
 • iznošenje rezultata skupnoga ili individualnog rada npr. postera na neku od obrađenih tema
 • sposobnost prepričavanja kraćih tekstova ili slijeda događaja
 • verbalno reagiranje na verbalne i neverbalne poticaje u okviru elementarnih jezičnih funkcija
 • sposobnost postavljanja jednostavnih pitanja i odgovaranja na njih u okviru poznatih jezičnih struktura i tematskih sadržaja
 • reproduciranje kratkih dijaloga u kojima učenici samostalno mijenjaju pojedine elemente
 • samostalno vođenje kratkih dijaloga u okviru poznatih situacija
 • sudjelovanje u kraćim dramatizacijama

ČITANJE S RAZUMIJEVANJEM

 • pamćenje grafijske slike riječi i rečenica na razini prethodno usvojenih zvučnih uzoraka
 • uočavanje razlika između grafije i izgovora kod učestalih riječi
 • sposobnost čitanja rečenica i dijaloga nakon odslušanih zvučnih uzoraka
 • sposobnost prepoznavanja i razumijevanja poznatih imena, riječi i osnovnih rečenica u kratkim pisanim uputama
 • sposobnost razumijevanja i čitanja rečenica i kratkih, jednostavnih tekstova o poznatim sadržajima i opisa popraćenih vizualnim sadržajima
 • sposobnost razumijevanja i čitanja kratkih i jednostavnih poruka s razglednica i jednostavnih obavijesti u svakodnevnim situacijama
 • svladavanje rečenične intonacije

PISANJE

 • uočavanje razlika između grafije i izgovora kod učestalih riječi i razlika između pravopisa (ortografije) hrvatskog i engleskog jezika
 • prepisivanja rečenica/kratkih tekstova koji su prethodno obrađeni
 • sposobnost pisanja jednostavnih rečenica, čestitki za blagdane, kratkih poruka na razglednicama, osobnih podataka na obrascima
 • nadopunjavanje teksta riječima koje nedostaju
 • pismeno odgovaranje na pitanja
 • povezivanje izmiješanih dijelova kratkoga teksta u logičku cjelinu
 • pisanje vođenih kratkih sastava u okviru prethodno usvojenih sadržaja
 • pisanje riječi, rečenica i vrlo kratkih tekstova prema zvučnom modelu -diktat

INTERKULTURALNE KOMPETENCIJE

Ophođenje s kulturalnim razlikama: razvijanje osjećaja za uočavanje kulturoloških različitosti kroz odgojne i socijalizirajuće sadržaje kao osnova za razvijanje tolerancije i empatije prema drugomu i drugačijemu. U pristupu nastavnim cjelinama i temama kao i kulturološkim, odgojnim i socijalizirajućim sadržajima vodi se računa o usporedbi odgovarajućih sadržaja u hrvatskoj i anglosaksonskoj kulturi.

STRATEGIJE UČENJA I SLUŽENJA ZNANJEM

Ovladavanje tehnikama preglednoga bilježenja, nekim tehnikama učenja: mnemotehnike, asocijacije, kontekst; korištenje vizualnih elemenata u svrhu memoriranja jezičnih sadržaja, ilustracija kao pomoćnoga sredstva za razumijevanje sadržaja teksta, popisa riječi u udžbeniku i dvojezičnih rječnika, mogućnosti masovnih medija u funkciji učenja stranoga jezika; vođenje vlastitoga rječnika / usustavljivanje riječi po tematskim područjima; prikaz rezultata samostalnog i skupnog rada; samostalno zaključivanje; razvoj samostalnoga i suradničkog učenja kroz rad u skupinama i na manjim projektima, postupno preuzimanje odgovornosti za vlastito učenje i napredak, razvoj svijesti o vlastitom napretku i razvoj sposobnosti samovrednovanja i samoprocjene (portfolio, Europski jezični portfolio) i međusobnoga vrednovanja učenika.

PRIJEDLOZI DIDAKTIČKO METODIČKIH AKTIVNOSTI

Težište rada je na usmenom iskazu koji se povezuje sa situacijom u razredu, igrom, dramatizacijom, pjesmom i pokretom uz poticanje maštovitosti i kreativnosti učenika.

Učenici sadržaje usvajaju mehanički (reprodukcijom) pri čemu je nužno osigurati i provjeriti pravilno razumijevanje značenja poruke uključujući kulturološke, odgojne i socijalizirajuće elemente.

Uvode se prema potrebi i usporedbe između hrvatskoga i engleskog jezika. Za prezentaciju rječnika i situacija koriste se zorna sredstva (predmeti, slikovne kartice, posteri, fotografije, pantomima, mimika, lutke i dr.).

Polazi se od onoga što je učeniku već poznato iz engleskoga jezika i drugih predmeta: (novi leksički materijal uvodi se na osnovi poznatih jezičnih struktura; nove jezične strukture se uvode na osnovi već obrađenoga leksičkog materijala). Jezične se strukture uvode globalno, bez osvješćivanja i uporabe metajezika, ali učenike se postupno upućuje na pojedine pravilnosti i analogije. Jezični sadržaji se ciklički ponavljaju u svrhu osiguranja memoriranja, ali što je moguće više načina (apelirajući na različite kanale percepcije). Jezični se sadržaji prema potrebi pojašnjavaju na materinskom jeziku. Uvodi se rad na kraćim projektima tematski povezanih s obrađenim sadržajima.

Artikulacija sata: dinamična izmjena što raznolikijih aktivnosti ne duljih od 10 minuta.

Oblici rada: rad s cijelom skupinom učenika, rad u paru, u skupinama, individualni rad.

Organizacija prostora: klupe treba postaviti tako kako bi se omogućio učenicima međusobni vizualni kontakt, kako bi dobro čuli što se govori i kako bi prostorno najudaljeniji učenik imao pregled (npr. više skupina po dvije ili tri klupe zajedno; razne varijacije U-oblika i sl.).

Moguće didaktičke aktivnosti:

- pokazivanje predmeta ili slikovnoga prikaza predmeta, osoba i ambijenata uz govornu aktivnost;

- verbalne i neverbalne reakcije na govorni poticaj (npr. pokretom ili crtežom/bojanjem);

- odgovaranje na pitanja i postavljanje pitanja;

- recitiranje i pjevanje koje može biti popraćeno pokretima, TPR (metoda odgovora pokretima cijelog tijela);

- izrada tematskih panoa, postera, slikovnih kartica, figurica i dr.;

- sudjelovanje u kraćim dijalozima i dramskim prikazima situacija (kao potvrda usvojenosti rječnika i struktura);

- čitanje na osnovi zvučnoga predloška;

- prepričavanje uz likovni predložak;

- kratki i jednostavni pismeni radovi;

- didaktičke igre: bingo, memory, igre pogađanja, skrivanje i traženje, pričam ti priču, pokvareni telefon i sl.

ŠESTI RAZRED

(PETA GODINA UČENJA)

TEMATSKE CJELINE I TEME

1. Ja, moja obitelj i prijatelji (predstavljanje i opis sebe, članova uže i šire obitelji i prijatelja, njihove tjelesne i karakterne osobine, ponavljanje starih i usvajanje novih naziva za zanimanja)

Izričaji i strukture: My name is…/I am 11/12. I am from… I've gota small/big family. I live with my mother, my father…, My mum /dad is a teacher/ a cook/ a dentist/ a secretary/ a doctor/ a nurse/ a police officer. What would you like to be? I've got many friends. I've got/ He's got/ She's got a pet. I'm crazy about…/good at…, He/ She is/ isn't tall/ plump/ naughty. I've got/He's got blond hair and blue eyes. to be/ have/ have got

Korelacija: Hrvatski jezik i Pridoda

2. Dom i oko njega (opisivanje doma/kuće/stana, soba, pokućstva te prostora izvan i oko njega -vrta, ulice, prometa)

Izričaji i strukture: My/Her/His house/flat is small/big. There isa hall, a living room… There is a bed/a desk in his/David's room. There are a lot of drawings on the wall. My street is/isn't very long. in, on, under, in front of, behind.

Korelacija: Hrvatski jezik, Priroda

3. Što učimo u školi (nastavni predmeti u 6. r. osnovne škole, raspored sati, ponavljanje dana u tjednu, izricanje naredbi, engleska abeceda, sricanje riječi)

Izričaji i strukture: What is your favourite/least favourite subject? When do you have English/Maths…? On Mondays. Can you spell your name? be good/bad at/be best in I like/don't like geography/science… My sister is writing her homework now. Have you finished the exercise?

Korelacija: Hrvatski jezik

4. Kako provodimo slobodno vrijeme (imenovanje izvanškolskih aktivnosti, športova, hobija, dijelovi dana, godišnja doba)

Izričaji i strukture: How do you spend your free time? What do you usually do in the afternoon /evening/at five? I like…swimming. I play badminton on Mondays and Wednesdays. When did you start collecting stamps? I go skating in winter.

Korelacija: Hrvatski jezik, Glazbena kultura

5. Izražavanje vremena (sati, dijelovi dana, godišnja doba, izricanja kronološkoga vremena, ponavljanje glavnih brojeva 1-1000, redni brojevi, čitanje osnovnih računskih operacija i telefonskih brojeva)

Izričaji i strukture: What´s the time? It´s 5 o´clock / half past 4/ a quarter to/ past 3. In the afternoon/ morning/ evening, on Sunday, in July/ summer, at midnight/ noon/ 2 o´clock. What is your best friend's telephone number? What is twenty plus sixty-six?

Korelacija: Zemljopis, Matematika

6. Moj svijet i oko njega (svakodnevne radnje, opisivanje svoga mjesta/grada/domovine i usporedba sa zemljama engleskoga govornog područja -atmosferske prilike, običaji, kultura, ponavljanje i proširivanje rječnika vezanoga uz biljke i životinje -opisivanje mjesta, pojava, životinja)

Izričaji i strukture: I go to school every day. The capital of Croatia is Zagreb. Trafalgar Square is the most famous square in London. A squirrel is smaller than a rabbit. A shark is more dangerous than a dolphin. The longest river in the world is the Nile. The most famous sight in New York is the Statue of Liberty… a story -stories, a box -boxes.

Korelacija: Hrvatski jezik, Zemljopis, Priroda

7. Zdravlje i kako ga sačuvati (ponavljanje i proširivanje: hrana, dnevni obroci, razgovor o zdravoj prehrani i zdravome načinu života, usporedba hrane i prehrambenih navika u nas i u zemljama engleskoga govornog područja, bavljenje športom / tjelesnim aktivnostima, higijena, kod liječnika, najčešće tegobe)

Izričaji i strukture: breakfast, brunch, lunch, dinner, supper, I'd like some… Would you like any…? I wouldn't like any…Don't go on buses and trams. Walk, walk and walk. Jump three times! Roll your shoulders! I've got a sore throat/ a headache/a temperature/a runny nose. I cough/ sneeze a lot. Stomach, neck, arms, a foot -feet, a tooth -teeth, a child -children An apple a day keeps the doctor away.

Korelacija: Priroda, Tjelesna kultura, Hrvatski jezik

8. Blagdani (običaji vezani uz proslavu Božića i Uskrsa u nas i u zemljama engleskoga govornog područja, proslava Valentinova, pisanje prigodnih poruka za Valentinovo, Halloween)

Izričaji i strukture: carol singers, a pantomime, Jingle Bells, egg rolling, egg hunting, bobbing for apples, Be my Valentine!

Korelacija: Katolički vjeronauk, Glazbena kultura, Likovna kultura

IZBORNE TEME

U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se teme po izboru učitelja i prema interesima učenika, kao na primjer neka priča, bajka, pjesma, strip i sl.

ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

ZNANJA

LEKSIČKA PODRUČJA

Imenovanje članova uže i šire obitelji, opisivanje tjelesnih i karakternih osobina ljudi, imenovanje nastavnih predmeta u 6. razredu osnovne škole, izražavanje sviđanja i nesviđanja, ponavljanje glavnih brojeva 1-1000 (parni i neparni brojevi), usvajanje rednih brojeva od 1-1000, čitanje osnovnih računskih operacija, čitanje nadnevka i godine, čitanje telefonskih brojeva, usvajanje engleske abecede i sricanje (spelling), slobodno vrijeme, izvanškolske aktivnosti, športovi, hobiji, glazbeni instrumenti, imenovanje i opisivanje odjeće koju nosimo u određenim prilikama i godišnjem dobu, ponavljanje naziva za boje, opisivanje doma (kuće/stana), njegove unutrašnjosti (sobe/namještaj) i onoga što ga okružuje (vrt/ulica/promet), snalaženje u prostoru/na ulici (odnosi u prostoru), utvrđivanje i proširivanje izražavanja vremena (godišnja doba / mjeseci u godini / dani u tjednu / dijelovi dana / sat), ponavljanje i proširivanje naziva za biljke i životinje, opisivanje svoga mjesta/grada/države/domovine i usporedba sa zemljama engleskoga govornog područja (atmosferske prilike, običaji, kultura), ponavljanje i proširivanje naziva za voće, povrće i hranu u pojedinim dnevnim obrocima, zdrava prehrana: uspoređivanje hranidbenih navika naše zemlje i zemalja engleskoga govornog područja, uspoređivanje običaja vezanih uz proslavu Božića i Uskrsa u nas i u zemljama engleskoga govornog područja, upoznavanje učenika s proslavom Valentinova i Halloween-a.

Do kraja 5. godine učenja u 6. razredu osnovne škole učenici bi trebali aktivno upotrebljavati oko 580 leksičkih jedinica i razumjeti oko 660 leksičkih jedinica. Pri obradi novoga leksičkog gradiva ne bi trebalo uvoditi više od 7 do 9 novih leksičkih jedinica po nastavnom satu. Leksičko se gradivo ciklički proširuje i ponavlja.

GRAMATIČKE STRUKTURE

Budući da je učenicima ovo peta godina učenja engleskoga jezika, gramatika se objašnjava eksplicitno (present simple i present continuous za izražavanje sadašnjosti te past simple za izražavanje prošlosti). Iako se gramatika objašnjava eksplicitno, svakako valja napomenuti kako to ne znači učenje gramatičkih paradigmi i pravila uporabe navedenih glagolskih vremena napamet, a ni njihovo ispitivanje. Učenike je neophodno gramatički osvješćivati, ali ih pritom valja i rasterećivati, a navedeno postižemo primjenom različitih kreativnih metoda i načina rada (usvajanje gramatike kroz igru, problemsku i istraživačku nastavu, pronalaženjem analogija u materinskom jeziku, radom u skupinama i radom u paru). S druge strane, present perfect simple za izražavanje rezultata neke radnje ne objašnjava se eksplicitno već se takve jezične strukture globalno usvajaju u okviru predloženih tematskih jedinica.

Na kraju 6. razreda učenici bi trebali vladati sljedećim gramatičkim strukturama:

Glagoli

 • prezent glagola to be i to have/have got u svim licima
 • izricanje radnje koja se ponavlja (present simple učestalih glagola vezanih uz tematske jedinice -potvrdni, upitni i niječni oblik, kratki odgovori na pitanja)
 • izricanje radnje koja se upravo događa (present continuous učestalih glagola vezanih uz tematske jedinice -potvrdni, upitni i niječni oblik, kratki odgovori na pitanja)
 • razlikovanje radnje koja se ponavlja i radnje koja se događa u trenutku govorenja (present simple / present continuous)
 • razumijevanje i izražavanje molbe i zapovijedi imperativom
 • izražavanje sposobnosti/nesposobnosti uz pomoć glagola can
 • izražavanje želja za budućnost uz pomoć glagola would
 • izricanje prošle svršene radnje (past simple -uporaba nekoliko najučestalijih glagola)

Zamjenice

 • osobne zamjenice
 • postavljanje pitanja s upitnim zamjenicama who, whose, what, when, which, why, how, how many i odgovaranje na pitanja izricanjem razloga (Why…? -Because…)
 • pravilno upotrijebiti zamjenicu there uz glagol to be (There is/are)
 • uporaba pokazne zamjenice / pridjeva this i that

Imenice

 • razlikovanje i uporaba jednine i množine imenica i nekih primjera nepravilne množine vezanih uz tematska područja (wolf, mouse, sheep, fish, child) i neke osobitosti kod pisanja (story -stories, box -boxes)
 • izražavanje pripadanja posvojnim genitivom (Saxon genitive)

Član

 • neodređeni član a/an

Pridjevi

 •  izražavanje pripadanja uz pomoć posvojnih pridjeva (my, your, his, her, our, their)
 •  stupnjevanje jednosložnih i višesložnih pridjeva i nepravilna komparacija pridjeva good i bad

Brojevi

 •  glavni brojevi od 1 do 1000
 • redni brojevi od 1 do 1000

Prijedlozi

 • pravilna upotreba prijedloga za mjesto on, in, into, under, behind, in front of, at, to, between, in the middle of, next to
 • prijedlozi vremena in, on, at

Prilozi

 • prilozi i priložne oznake mjesta, vremena i učestalosti (here, there, today, yesterday, usually, sometimes, always, every day, every week, now)

Na razini prepoznavanja

 • present perfect simple za izražavanje rezultata neke radnje
 • phrasal verbs
 • globalna uporaba određenog člana the
 • znakovi fonetske transkripcije (u svim školama / udžbenicima trebaju se rabiti opće prihvaćeni simboli fonetske abecede)

JEZIČNE FUNKCIJE

U sklopu obrađenih tema i jezičnih struktura: imenovanje i predstavljanje sebe, članova uže i šire obitelji i prijatelja, nastavnih predmeta u 6. razredu osnovne škole, opisivanje tjelesnih i karakternih osobina ljudi, imenovanje i opis zanimanja, biljaka i životinja, odjeće koju nosimo u određenim prilikama i godišnjim dobima, čitanje osnovnih računskih operacija, nadnevaka i godine, telefonskih brojeva, usvajanje engleske abecede i slovkanje, opisivanje načina provođenja slobodnog vremena, svojega doma (kuće/stana), njegove unutrašnjosti i onoga što ga okružuje, svojega mjesta/grada/države/domovine i usporedba sa zemljama engleskog govornog područja, snalaženje u prostoru / na ulici, izražavanje sviđanja i nesviđanja, pripadnosti, atmosfersko i kronološko vrijeme, prepričavanje događaja iz prošlosti, opisivanje i usporedba hrane i hranidbenih navika u nas i u zemljama engleskog govornog područja; sudjelovanje u dijalogu, čestitanje blagdana, upoznavanje s običajima uz proslavu nekih specifičnih blagdana i rođendana.

KULTURA I CIVILIZACIJA

Kulturološki, odgojni i socijalizirajući sadržaji integrirani su u predviđena tematska područja kao npr. pozdravljanje, uljudno ophođenje, oslovljavanje, čestitanje blagdana i rođendana, neke aktivnosti vezane uz blagdane; imena vršnjaka u zemlji/zemljama zemalja engleskog govornog područja, neka tipična prezimena, neka jela i prehrambene navike, odijevanje, prometna sredstva i ponašanje u prometu, športske aktivnosti i igre, neke osnovne informacije o zemlji / zemljama čiji se jezik uči (npr. naziv zemlje i glavni grad, naziv neke rijeke /regije / planine i sl.).

U pristupu kulturološkim i odgojnim sadržajima vodi se računa o kontrastivnom pristupu i usporedbi odgovarajućih sadržaja u hrvatskoj kulturi i kulturi zemalja engleskoga govornog područja te razvijanja pozitivnog odnosa prema vlastitoj kulturi i kulturama jezika cilja.

Dječja književnost: na nastavi obraditi nekoliko tradicionalnih pučkih pjesmica i nekoliko kratkih autorskih pjesmica, uvoditi zagonetke, brzalice, rap i jazz chants. Obraditi jednu do dvije slikovnice s nepoznatom pričom i najmanje jednu kratku priču, basnu, narodnu priču ili sl. koju pojedini učenici mogu samostalno pročitati.

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI

SLUŠANJE S RAZUMIJEVANJEM

 • razumijevanje i uzvraćanje na naputke i naredbe na engleskom jeziku
 • povezivanje vizualnoga (slikovnog) i slušnoga jezičnog sadržaja
 • razumijevanje jednostavnih izjavnih rečenica i pitanja; razumijevanje osnovne namjere sugovornika
 • razumijevanje govora normalne brzine i artikulacije poznate tematike
 • globalno i selektivno razumijevanje kratkoga teksta poznate tematike
 • uočavanje specifičnosti izgovora i intonacije izvornih govornika i uočavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina engleskoga jezika u odnosu na materinski jezik
 • razumijevanje sricanih riječi (spelling)

GOVORENJE: GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA, IZGOVOR

 • sposobnost prepoznavanja, razlikovanja, razumijevanja i ponavljanja fonoloških, ritmičkih, naglasnih i intonacijskih osobina engleskoga jezika prema zvučnom uzorku
 • sposobnost pravilne reprodukcije govorenih i snimljenih zvučnih uzoraka izdvojenih riječi, rečenica, brojalica i pjesmica vezanih uz predložene jezične sadržaje i situacije
 • sricanje riječi (spelling)
 • sposobnost korištenja jednostavnih rečenica za opisivanje osoba, predmeta i situacija
 • povezivanje elemenata priče pomoću slikovnih kartica i sposobnost opisivanja slikovnoga predloška
 • iznošenje rezultata skupnoga ili individualnoga rada npr. projekta ili postera na neku od obrađenih tema
 • prepričavanje slijeda događaja
 • verbalno reagiranje na verbalne i neverbalne poticaje u okviru elementarnih jezičnih funkcija
 • sposobnost postavljanja i odgovaranja na jednostavna pitanja u okviru poznatih jezičnih struktura i tematskih sadržaja
 • reproduciranje kratkih dijaloga u kojima učenici samostalno mijenjaju pojedine elemente
 • samostalno vođenje kratkih dijaloga u okviru poznatih situacija
 • sudjelovanje u kraćim dramatizacijama / dijalozima

ČITANJE S RAZUMIJEVANJEM

 • prepoznavanje i čitanje fonetskih simbola
 • uočavanje razlika između grafije i izgovora kod učestalih riječi
 • sposobnost čitanja rečenica, dijaloga i kraćega teksta nakon odslušanih zvučnih uzoraka
 • sposobnost prepoznavanja i razumijevanja poznatih imena, riječi i jednostavnih rečenica u jednostavnim pisanim uputama
 • sposobnost razumijevanja i čitanja jednostavnih tekstova o poznatim sadržajima i opisa popraćenih vizualnim sadržajima
 • sposobnost razumijevanja i čitanja jednostavnih poruka s razglednica i jednostavnih obavijesti u svakodnevnim situacijama
 • svladavanje rečenične intonacije

PISANJE

 • uočavanje razlika između pisma i izgovora kod učestalih riječi i razlika između pravopisa hrvatskoga i engleskoga jezika
 • pisanje rečenica / kratkih tekstova tematike i rječnika koji su prethodno obrađeni, čestitka za blagdane, kratkih poruka na razglednicama, osobnih podataka na obrascima
 • sposobnost pisanja jednostavnih rečenica
 • sposobnost pisanja jednostavnih tekstova o sebi i izmišljenim osobama, mjestu gdje žive i što rade
 • popunjavanje teksta riječima koje nedostaju prema uzorku i pisanje kraćih rečenica
 • pismeno odgovaranje na pitanja
 • povezivanje pobrkanih dijelova kratkoga teksta u smislenu cjelinu
 • samostalno pisanje vođenih kratkih opisa u okviru prethodno usvojenih sadržaja
 • pisanje rečenica i vrlo kratkih tekstova prema zvučnom modelu -diktat

INTERKULTURALNE KOMPETENCIJE

Ophođenje s kulturalnim razlikama: razvijanje osjećaja za uočavanje kulturoloških različitosti kroz odgojne i socijalizirajuće sadržaje kao osnova za razvijanje tolerancije i empatije prema drugomu i drugačijemu. U pristupu nastavnim cjelinama i temama kao i kulturološkim, odgojnim i socijalizirajućim sadržajima vodi se računa o usporedbi odgovarajućih sadržaja u hrvatskoj i anglosaksonskoj kulturi.

STRATEGIJE UČENJA I SLUŽENJA ZNANJEM

Ovladavanje tehnikama preglednoga bilježenja, pisanje bilježaka i natuknica radi boljega pamćenja; korištenje vizualnih elemenata u svrhu memoriranja jezičnih sadržaja (boje, crteži, podcrtavanje, zaokruživanje i sl.), ilustracija kao pomoćnoga sredstva za razumijevanje sadržaja teksta, popisa riječi u udžbeniku i dvojezičnih rječnika, mogućnosti masovnih medija u funkciji učenja stranoga jezika, računala, elektroničke pošte i interneta u učenju stranoga jezika; vođenje vlastitoga rječnika; usustavljivanje riječi po tematskim područjima; uočavanje i pronalaženje pravilnosti i analogija; prikaz rezultata samostalnog i skupnoga rada npr. postera o nekoj od obrađenih tema; razvoj samostalnoga i suradničkoga učenja; razvoj svijesti o vlastitom napretku i razvoj sposobnosti samovrednovanja, samoprocjene (portfolio, Europski jezični portfolio) i međusobnoga vrednovanja učenika; samostalno zaključivanje.

PRIJEDLOZI DIDAKTIČKO-METODIČKIH AKTIVNOSTI

Težište rada je na usmenom iskazu koji se povezuje sa situacijom u razredu, igrom, dramatizacijom, pjesmom i pokretom uz poticanje maštovitosti i kreativnosti učenika; ipak postupno se uspostavlja ravnoteža između svih jezičnih vještina.

Učenici sadržaje usvajaju mehanički (reprodukcijom), ali nužno je osigurati i provjeriti pravilno razumijevanje značenja poruke uključujući i kulturološke, odgojne i socijalizirajuće elemente. Uvode se prema potrebi i usporedbe između hrvatskoga i engleskoga jezika. Za prezentaciju rječnika i situacija koriste se zorna sredstva (predmeti, slikovne kartice, posteri, fotografije, pantomima, mimika, lutke i dr.). Polazi se od onoga što je učeniku već poznato iz engleskoga jezika i drugih predmeta.

Novi leksički materijal uvodi se na osnovi poznatih jezičnih struktura. Jezične se strukture uvode globalno, ali učenike se postupno upućuje na pojedine pravilnosti i analogije, te uvodi u osnove metajezika. Nove jezične strukture se uvode na osnovi već obrađenoga leksičkog materijala. Jezični sadržaji se ciklički ponavljaju na što je moguće više načina (apelirajući na različite kanale percepcije) da bi ih učenici lakše usvojili, a novi sadržaji povezuju se s usvojenim. Jezični se sadržaji po potrebi mogu pojasniti na materinskom jeziku.

Artikulacija sata: što raznolikije aktivnosti koje ne bi trebale trajati duže od 10 do 15 minuta.

Oblici rada: rad s cijelom skupinom učenika, rad u paru, više manjih skupina, individualni rad (kada god je to moguće, potrebno je dati prednost onim (kreativnim) oblicima rada koji stavljaju samoga učenika u centar procesa učenja: rad u paru, više manjih skupina i sl.).

Organizacija prostora: klupe treba postaviti tako kako bi se omogućio učenicima međusobni vizualni kontakt, kako bi dobro čuli što se govori i kako bi prostorno najudaljeniji učenik imao pregled (npr. više skupina po dvije ili tri klupe zajedno; razne varijacije U-oblika i sl.) didaktičke bi aktivnosti po mogućnosti trebale uključivati elemente igre.

Moguće didaktičke aktivnosti:

- pokazivanje predmeta ili slikovnoga prikaza predmeta, osoba i ambijenata uz govornu aktivnost;

- verbalne i neverbalne reakcije na govorni poticaj (npr. pokretom ili crtežom/bojanjem);

- odgovaranje na pitanja i postavljanje pitanja;

- izrada tematskih panoa, postera, slikovnih kartica, figurica i dr.;

- sudjelovanje u kraćim dijaloškim situacijama i dramskim prikazima situacija kao potvrda usvojenosti rječnika i struktura;

- čitanje na osnovi zvučnog modela;

- prepričavanje uz likovni predložak;

- kratki jednostavni pismeni radovi;

- didaktičke igre: bingo, memory, igre pogađanja, skrivanje i traženje, pričam ti priču, pokvareni telefon i sl.

 

Engleski kao drugi strani jezik

ŠESTI RAZRED

(PRVA GODINA UČENJA)

TEMATSKE CJELINE I TEME

1. Susreti i pozdravi - pozdravljanje, predstavljanje i oslovljavanje odraslih i vršnjaka, identificiranje osoba i predmeta

Izričaji i strukture: This is my mum /dad /sister /brother /family. She is kind. Ken is a boy.Hhe has got a brother. I'm happy /tired /scared...

Korelacija: Hrvatski jezik (Opisni pridjevi), Katolički vjeronauk

2. Ja i moja obitelj - usvajanje naziva i predstavljanje članova uže obitelji, opisivanje njihovih osobina, izricanje osjećaja

Izričaji i strukture: This is my room. It is small/tidy. Carol's room is... my, your, his, her room ... in, on, under. There is/are. There is a park in my street.

Korelacija: Hevatski jezik (Posvojni pridjevi; opisivanje), Priroda i društvo (Opis različitih krajeva u BiH)

3. Moj dom i oko njega - opisivanje stana /kuće /sobe, izražavanje vlasništva, pripadanja, izricanje odnosa u prostoru uz pomoć prijedloga, opisivanje bližega okoliša (vrt, trgovina, ulica)

Izričaji i strukture: This is my room. It is small/tidy. Carol's room is... my, your, his, her room ... in, on, under. There is/are. There is a park in my street.

Korelacija: Hrvatski jezik (Posvojni pridjevi; opisivanje); Priroda i društvo (Opis različitih krajeva u BiH)

4. U učionici -usvajanje razrednoga govora - naredbi, naziva za pribor, mjesta, postavljanje pitanja o stvarima u razredu

Izričaji i strukture: Sit down! Read! Write!Listen ! Copy ! Come here/to the board! ... S/he is reading. Is s/he writing? - Yes, s/he is. Where is the book? Who is reading? What is s/he doing? Sandy's pencil

5. Moje tijelo - usvajanje naziva za dijelove ljudskoga tijela i njihov opisivanje, brojevi od 1 do 20, razumijevanje uputa, savjeta

Izričaji i strukture: S/he 's got a big nose... Brush your teeth! Wash your hands! One mouth, two hands... ten fingers... How many boys are there...? An arm - arms, a foot - feet.

Korelacija: Pririda i društvo (Ljudsko tijelo), Hrvatski jezik (Imenice -jednina i množina; Jezično izražavanje: Opisivanje), Matematika (Brojevi do milijun)

6. Ja i moji prijatelji - opisivanje osobe, izricanje dobi/pitanje za dob

Izričaji i strukture: How old are you? - I am 10. My best friend is 10 years old. S/he is clever/short S/he is nice/kind. I play basketball. S/he

Korelacija: Hrvatski jezik (Jezik: Pridjevi -posvojni pridjevi, Jezično izražavanje: Opisivanje)

7. Moja odjeća - usvajanje naziva za odjeću i boje, opisivanje odjeće

Izričaji i strukture: What colour is...? What are you wearing today? I'm wearing a yellow dress/ blue jeans/a red T-shirt/a new sweatshirt/a long coat...

Korelacija: Likovna kultura (Kompozicija - boje)

8. Dnevni obroci - usvajanje naziva za dnevne obroke, neke vrste hrane i pića, izražavanje sviđanja i nesviđanja

Izričaji i strukture: breakfast, lunch, dinner, supper; I have fish for dinner. I like apples/I don't likebananas. My favourite food/drink is...

Korelacija: Priroda i društvo

9. Kućni ljubimci - usvajanje naziva za kućne ljubimce, domaće i neke divlje životinje (zoološki vrt), opisivanje životinja -usvajanje naziva za dijelove tijela životinja, opisivanje što životinje rade

Izričaji i strukture: My favourite animal is ... It has got long ears. It can hop.

Korelacija: Priroda i društvo (Život životinja)

10. Slobodno vrijeme - imenovanje nekih športskih aktivnosti i pojedinih športova

Izričaji i strukture: I play football. I like basketball. My friend likes...I can swim/ski...

Korelacija: TTK (Igre), Priroda i društvo (Moje tijelo)

11. Svijet oko nas - imenovanje i opis nekih dijelova prirodnoga okoliša: cvijeće, voće, povrće

Izričaji i strukture: What is this? This is a flower. What colour is it? It's red.

Korelacija: Katolički vjeronauk (Zajedno stvarati i čuvati svijet-očuvanje okoliša)

12. Blagdani - opisivanje aktivnosti vezanih uz blagdane i uspoređivanje običaja hrvatskoga naroda i naroda zemalja engleskoga govornog područja

Izričaji i strukture: Thanksgiving Day/Dani kruha; Happy Halloween! Trick or treat! Merry Christmas! carols, Christmas pudding, crackers, Happy New Year! Happy Easter!

Korelacija: Katolički vjeronauk (Neka mi bude po riječi tvojoj, Ići putem Kristova križa) , Glazbena kultura (Pjevanje)

IZBORNE TEME

U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine obrađuju se po izboru nastavnika i/ili učenika prikladna djela dječje književnosti i kulturnocivilizacijske teme te pripremaju recitacije, pjesmice i brojalice. Sadržaji se obogaćuju novim slušnim i vidnim materijalima.

ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

ZNANJA

LEKSIČKA PODRUČJA

Do kraja 1. godine učenja u 6. razredu osnovne škole učenici bi trebali aktivno upotrebljavati oko 120 leksičkih jedinica i razumjeti oko 200 leksičkih jedinica. Pri obradi novoga leksičkog gradiva ne bi trebalo uvoditi više od 6 do 7 novih leksičkih jedinica po nastavnom satu. Leksičko gradivo se ciklički proširuje i ponavlja.

Semantička područja: Pozdravi, predstavljanje, komunikacijski obrasci pri susretu, uljudno ophođenje, oslovljavanje, imenovanje i predstavljanje prijatelja i članova uže obitelji, imenovanje predmeta (igračke i školski pribor), imenovanje i opis nekih dijelova prirodnoga okoliša (voće, povrće, cvijeće), brojevi od 1 do 20, osnovne boje, aktivnosti u razredu (najčešće upute i naredbe, radnje na nastavnom satu), neki dijelovi odjeće i obuće, izricanje kronološkoga vremena, obroci i hrana, prostorije u kući i stanu, okoliš i njegov opis (vrt, trgovina, ulica), neki športovi i športske aktivnosti.

GRAMATIČKE STRUKTURE

Gramatičke strukture se ne tumače eksplicitno, već ih sami učenici globalno usvajaju u predloženim jezičnim strukturama. Na kraju 6. razreda učenici bi trebali vladati sljedećim jezičnim strukturama:

Glagoli

 

 • prezent glagola to be i to have/have got i nekih učestalih glagola vezanih uz tematska područja u jednini
 • there is / there are
 • imperativ
 • radnje koje se ponavljaju (present simple: I read / S/he reads, I like / don't like)
 • present continuous (izjavni, upitni i niječni oblik)
 • razumijevanje i izražavanje molbe i zapovijedi uz pomoć imperativa
 • glagol can za izražavanje sposobnosti

 

Imenice

 

 • jednina imenica (a book, a pen ...)
 • množina imenica (books, pens ...)

 

Zamjenice

 

 • osobne zamjenice: I, you, he, she, it, we, they
 • pokazne zamjenice this / that

 

Pridjevi

 

 • posvojni pridjevi: my, your, his, her, our, their
 • opisni pridjev kao dio predikata: This is a big house.
 • posvojni genitiv (Saxon genitive: Jack's room)

 

Prilozi

 

 • neki prilozi i priložne oznake vremena (usually, today, every day ...)

 

Prijedlozi

 

 • neki prijedlozi: in, on, under, up, down, at...

 

Upitne riječi

 

 • upitne riječi: what, who, where, how

 

Brojevi

 

 • glavni brojevi 1 -20

 

Rečenice

 

 • jednostavne izjavne rečenice koje opisuju radnju koja se upravo događa (present continuous, izjavni, upitni i niječni oblik, kratki odgovori na pitanja: Yes, s/he is. No, s/he isn't.)

 

Na razini prepoznavanja

 • prezent glagola to be i have/ have got i nekih učestalih glagola vezanih uz tematska područja u množini
 • present simple (izjavne rečenice, niječne rečenice u svim licima)
 • upitne rečenice s How many, Whose, Where
 • nepravilna množina nekih imenica: foot-feet; tooth-teeth
 • globalna uporaba neodređenog i određenog člana

JEZIČNE FUNKCIJE

U sklopu obrađenih tema i jezičnih struktura: pozdravljanje i oslovljavanje na neformalnoj i formalnoj razini, predstavljanje sebe i drugih, izražavanje raspoloženja, izražavanja svojine, izricanje ukusa i stava prema nečemu, izražavanje dobi, imenovanje predmeta i osoba, izricanje radnji, izražavanja količine, izražavanje molbe, izražavanja zahvale, izražavanje naredbe, čestitanje blagdana, rođendana i slično.

KULTURA I CIVILIZACIJA

Kulturološki sadržaji integrirani su u predviđena tematska područja vezana i za socijalizirajuće i odgojne aktivnosti kao na primjer pozdravljanje, uljudno ophođenje, oslovljavanje, čestitanje blagdana i rođendana, brojalice, dječje pjesme za govorenje i pjevanje, školsko okruženje, stanovanje, odijevanje, imena vršnjaka u zemljama engleskoga govornog područja, neka prezimena, neki nazivi gradova.

U pristupu kulturološkim sadržajima vodi se računa o kontrastivnom pristupu i usporedbi odgovarajućih sadržaja u domaćoj kulturi i civilizaciji s kulturom i civilizacijom zemalja engleskoga govornog područja, te stranoj kulturi uopće.

Dječja književnost: Obraditi nekoliko izvornih dječjih pučkih pjesmica s pokretima ili brojalica od kojih neke mogu biti pjevane. Obraditi jednu do dvije kratke i jednostavne autorske pjesme (poetry) koje učenici mogu naučiti čitati na nastavi, te nacrtati nešto u vezi s njima. Na satu se preporuča obraditi ili pročitati jednu do dvije izvorne slikovnice. To Bi trebale biti likovno kvalitetne slikovnice privlačnog dizajna i s malo teksta, odnosno tekstom koji se ponavlja, a najmanje jedna neka sadrži priču.

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI

SLUŠANJE

 • neverbalno reagiranje na naputke i naredbe na engleskom jeziku
 • povezivanje vizualnoga i zvučnoga jezičnog sadržaja
 • razumijevanje jednostavnih izjavnih rečenica i pitanja
 • navikavanje na izgovor i intonaciju izvornih govornika (zvučni sadržaji)
 • razumijevanje kratkih sricanih riječi (spelling)

GOVORENJE: GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA, IZGOVOR

 • sposobnost razumijevanja i ponavljanja fonoloških, ritmičkih, naglasnih i intonacijskih osobina engleskoga jezika prema zvučnom uzorku
 • sposobnost pravilne reprodukcije govorenih ili snimljenih akustičnih uzoraka izoliranih riječi, rečenica, brojalica, pjesmica, uključujući i jazz chants i rap
 • najosnovnije opisivanje slikovnoga predloška
 • povezivanje elemenata priče pomoću slikovnice, aplikacije/slikovnih kartica
 • sudjelovanje u kratkim dramatizacijama
 • spelling (izgovor slova abecede)
 • verbalno reagiranje na verbalne i neverbalne poticaje u okviru najosnovnijih jezičnih funkcija
 • postavljanje i odgovaranje na jednostavna pitanja u okviru poznatih jezičnih struktura i tematskih sadržaja
 • sudjelovanje u kraćim dijalozima

ČITANJE

 • pamćenje grafijske slike riječi i izoliranih rečenica na razini prethodno usvojenih usmenih uzoraka, glasno čitanje u skupini ili individualno
 • znakovi fonetske transkripcije na razini prepoznavanja

PISANJE

 • prepoznavanje i razumijevanje jednostavnih riječi i rečenica na razini poznatog i prethodno obrađenog predloška
 • prepisivanje kraćih rečenica prema predlošku
 • nadopunjavanje kratkoga teksta riječima prema vizualnom ili zvučnom predlošku
 • pisanje riječi i kratkih rečenica
 • pisanje čestitki prema pisanom predlošku
 • uočavanje osnovnih razlika između grafije i izgovora kod učestalih riječi

INTERKULTURALNE KOMPETENCIJE

Ophođenje s kulturalnim razlikama unutar civilizacijskih dosega: senzibilizacija za uočavanje kulturoloških različitosti kroz odgojne i socijalizirajuće sadržaje kao osnova za razvijanje tolerancije i empatije prema drugome i drugačijem (npr. imena, prezimena, različita boja kože, blagdanski običaji, stanovanje, provođenje slobodnoga vremena i praznika i sl.)

STRATEGIJE UČENJA I SLUŽENJA ZNANJEM

Ovladavanje tehnikama preglednoga bilježenja; korištenje vizualnih elemenata u svrhu memoriranja jezičnih sadržaja (npr. vlastiti slikovni rječnik); korištenje ilustracija kao pomoćnoga sredstva za razumijevanje sadržaja teksta; korištenje konteksta kao pomoći pri razumijevanju značenja nepoznatih riječi; uočavanje principa abecednoga strukturiranja popisa riječi u udžbeniku; korištenje popisa riječi npr. u udžbeniku; upoznavanje načina strukturiranja slikovnih rječnika; korištenje slikovnih rječnika kao pomoćnoga sredstva za traženje značenja riječi i načina pisanja određene riječi; uviđanje mogućnosti masovnih medija u funkciji učenja stranoga jezika; korištenje najjednostavnijih mogućnosti novih medija u funkciji učenja stranoga jezika uz pomoć učitelja (u sredinama gdje za to postoje odgovarajući uvjeti); razvijanje samostalnoga i suradničkog učenja; razvijanje svijesti o vlastitom napretku i razvoj sposobnosti samovrednovanja, samoprocjene (portfolio, Europski jezični portfolio) i međusobnoga vrednovanja učenika.

DIDAKTIČKO-METODIČKE AKTIVNOSTI

Težište rada je na usmenom iskazu koji se povezuje sa situacijom u razredu, igrom, dramatizacijom, pjesmom i pokretom uz poticanje maštovitosti i kreativnosti učenika. Učenici usvajaju sadržaje mehanički (reprodukcijom), ali nužno je osigurati i provjeriti pravilno razumijevanje značenja poruke uključujući i kulturološke, te odgoje i socijalizirajuće elemente. Uvode se prema potrebi i jezičnoj strukturi usporedbe između hrvatskoga i engleskog jezika. Za prezentaciju rječnika i situacija koriste se vizualna sredstva (predmeti, slikovne kartice, posteri, fotografije, pantomima, mimika, gestikulacija, lutke i dr.).

Novi leksički materijal uvodi se na osnovi poznatih jezičnih struktura. Jezične strukture se prenose globalno bez osvješćivanja i uporabe metajezika. Nove jezične strukture se uvode na osnovi već obrađenoga leksičkog materijala. Jezični se sadržaji moraju ponavljati često i na što više različitih načina (apelirajući na različite kanale percepcije) radi boljeg memoriranja. To znači da se prethodno obrađeni sadržaji neprestano povezuju s novim sadržajima. Jezični i kulturološki sadržaji se prema potrebi mogu pojasniti na materinskom jeziku.

Artikulacija sata: što raznolikije aktivnosti koje u načelu ne bi trebale trajati duže od 10 minuta.

Oblici rada: rad s cijelom skupinom učenika, rad u paru, više manjih skupina, individualni rad.

Organizacija prostora: klupe treba postaviti tako kako bi se omogućio učenicima međusobni vizualni kontakt, kako bi dobro čuli što se govori i kako bi prostorno najudaljeniji učenik imao pregled (npr. više skupina po dvije ili tri klupe zajedno; razne varijacije U-oblika i sl.).

Didaktičke aktivnosti:

- pokazivanje predmeta ili slikovnoga prikaza predmeta, osoba i ambijenata uz govornu aktivnost;

- verbalne i neverbalne reakcije na govorni poticaj (npr. pokretom ili crtežom/bojanjem);

- odgovaranje na pitanja i postavljanje pitanja;

- recitiranje i pjevanje po mogućnosti popraćeno pokretima cijeloga tijela;

- izrada tematskih panoa, postera, slikovnih kartica i figurica i dr.;

- sudjelovanje u kratkim dijaloškim situacijama i dramskim prikazima situacija kao provjera jesu li rječnik i strukture usvojeni;

- čitanje na osnovi zvučnoga modela;

- kratki, jednostavni pismeni radovi;

- didaktičke igre: bingo, memory, pogađanje, skrivanje i traženje, pričam ti priču, Simon says, pokvareni telefon, igre kockom, igre slikovnim karticama i sl.